Krizové koordinační centrum (KKC)

Krizové koordinační centrum (KKC) je odborným útvarem SÚJB podřízeným přímo předsedkyni. KKC plní funkci pracoviště havarijní připravenosti a krizového řízení SÚJB a zabezpečuje různé související činnosti.

Havarijní připravenost

Havarijní připravenost je schopnost rozpoznat vznik radiační mimořádné situace a při jejím vzniku plnit opatření stanovená havarijními plány.

KKC z hlediska havarijní připravenosti zajišťuje zejména následující činnosti:

 • schvalování vnitřních havarijních plánů jaderných zařízení, pracovišť IV. a vybraných pracovišť III. kategorie,

 • kontrolování havarijní připravenosti jaderných zařízení pracovišť IV. a vybraných pracovišť III. kategorie a vyhodnocuje výsledky kontrolní činnosti; podílí se na kontrolní činnosti ostatních pracovišť se zdroji ionizujícího záření z hlediska zajištění havarijní připravenosti,

 • nepřetržitou provozuschopnost pracoviště pro příjem informací o vzniku mimořádných událostí a jejich vyhlášení,

 • příjem a distribuci protokolů o vyhlášení mimořádné události v oblasti své kompetence i jejich hodnocení,

 • řízení činnosti celostátní radiační monitorovací sítě za obvyklé radiační situace a mezinárodní výměna příslušných dat; aktuální radiační situace: https://www.sujb.cz/aplikace/monras?lng=cs_CZ

 

Krizové řízení

Krizové řízení je souhrn řídících činností věcně příslušných orgánů zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s řešením krizové situace.

KKC pro potřeby krizového řízení zajišťuje zejména následující činnosti:

 • nepřetržitou provozuschopnost pracoviště krizového řízení Úřadu a zodpovídá za nakládání s dokumenty označované "zvláštní skutečnosti",

 • zpracovává krizový plán Úřadu,

 • organizace činnosti Krizového štábu SÚJB a příslušná technická podpora

Krizové koordinační centrum dále zajišťuje

 1. činnost související s řešením následujících projektů vědy a výzkumu

  • Vývoj a zavedení pokročilých systémů pro modelování šíření radionuklidů v životním prostředí

  • Vývoj zdrojových členů jaderných elektráren pro potřeby Krizového štábu SÚJB

  • Vývoj programového vybavení pro hodnocení radiologických důsledků vážných havárií

 2. nepřetržitou provozuschopnost pracoviště krizového řízení a pracoviště pro příjem informací o nálezech nebo důvodných podezření z nálezů chemických a biologických zbraní ve znění příslušných zákonů