Odbor krizového řízení a informatiky

Odbor krizového řízení a informatiky

Odbor krizového řízení a informatiky úřadu je odborný útvar řízený ředitelkou odboru v přímé podřízenosti předsedkyni a skládající se z oddělení krizového koordinačního centra (KKC) a oddělení informatiky (OI).

Ředitelka odboru krizového řízení a informatiky jménem úřadu:

 • schvaluje vnitřní havarijní plány jaderných zařízení (dále jen VHP JZ), pracovišť IV. a vybraných pracovišť III. kategorie,
 • stanovuje zónu havarijního plánování,
 • ruší svá rozhodnutí,
 • vede správní řízení ve věcech schválení VHP JZ, pracovišť IV. a vybraných pracovišť III. kategorie a stanovení zóny havarijních plánování. 

Oddělení krizového koordinačního centra (KKC)

Oddělení KKC zajišťuje plnění úkolů úřadu pro potřeby krizového řízení ČR a zvládání radiačních mimořádných událostí a kontrolní a správní činnosti v oblasti zvládání radiačních mimořádných událostí držitelů povolení podle z. 263/2016 Sb.

Přitom zejména:

 • plní funkci pracoviště krizového řízení úřadu a styčného místa ČR,
 • organizačně a metodicky zajišťuje činnost pracoviště krizového řízení úřadu a zodpovídá za nakládání s dokumenty označovanými „zvláštní skutečnosti“ podle zákona č. 240/2000 Sb.,
 • technicky a organizačně zajišťuje nepřetržitou provozuschopnost pracoviště pro příjem informací o vzniku mimořádných událostí a jejich vyhlášení podle z. 263/2016 Sb., pracoviště krizového řízení podle z. 240/2000 Sb., a pracoviště pro příjem informace o nálezech nebo důvodných podezření z nálezů chemických a biologických zbraní ve znění příslušných zákonů,
 • zajišťuje realizaci a aktualizaci krizového plánu,
 • zpracovává postupy pro činnost členů Krizového štábu SÚJB,
 • organizačně zajišťuje činnost Krizového štábu,
 • připravuje, koordinuje a vyhodnocuje havarijní cvičení SÚJB
 • posuzuje v určeném rozsahu části bezpečnostní dokumentace jaderných zařízení a pracovišť IV. kategorie z hlediska zajištění zvládání radiační mimořádné události vnitřní havarijní plány a další dokumentaci k zvládání radiační mimořádné události (podle vyhlášky č. 359/2016 Sb.) jaderných zařízení, pracovišť IV. a vybraných pracovišť III. kategorie,
 • kontroluje zajištění zvládání radiační mimořádné události JZ, pracovišť IV. a vybraných pracovišť III. kategorie a vyhodnocuje výsledky kontrolní činnosti; podílí se na kontrolní činnosti ostatních pracovišť se zdroji ionizujícího záření z hlediska zajištění zvládání radiační mimořádné události,
 • provádí hodnocení v souladu s vyhláškou č. 359/2016 Sb. SÚJB předávaných plánů prověřování připravenosti k odezvě a hodnocení provedených nácviků a havarijních cvičení jaderných zařízení, pracovišť IV. a vybraných pracovišť III. kategorie.

Oddělení informatiky (OI)

Oddělení informatiky zabezpečuje koncepční, technickou a organizační činnost v oblasti informačních a komunikačních technologií úřadu a zabezpečuje obnovu a rozvoj vybavení úřadu těmito technologiemi.

Přitom zejména:

 • sleduje vývoj v oblasti informačních a komunikačních technologií, včetně vývoje v oblasti elektronizace státní správy ČR a navrhuje realizaci potřebných změn v oblasti informačních a komunikačních technologií úřadu,
 • zajišťuje pořizování HW a SW vybavení a jejich následnou implementaci do prostředí informačních a komunikačních technologií úřadu,
 • zajišťuje instalaci, nastavení, údržbu, aktualizaci a podporu SW vybavení úřadu, vede SW archiv úřadu,
 • řídí činnost správy informačních a komunikačních technologií úřadu zajišťované smluvně.

V uvedených oblastech činnosti Odbor krizového řízení a informatiky spolupracuje s příslušnými sekcemi a odbory úřadu, a to podle náplně a rozsahu jejich působnosti.