Dozor nad jadernou bezpečností

 

Dodržování podmínek stanovených Atomovým zákonem pro vykonávání činností souvisejících s využíváním jaderné energie jsou hlavním předmětem při výkonu dozoru nad jadernou bezpečností. Jedná se zejména o:

 • činnosti vykonávané na jaderných zařízeních, kterými jsou stavby a provozní celky s jaderným reaktorem, zařízení na výrobu, zpracování, skladování a ukládání jaderných materiálů, úložiště radioaktivních odpadů a zařízení pro skladování radioaktivních odpadů
 • projektování, umísťování, výstavba, uvádění do provozu
 • provoz, rekonstrukce, vyřazování z provozu
 • navrhování, výroba, ověřování a opravy systémů jaderných zařízení a jejich součástí
 • navrhování, výroba, ověřování a opravy obalových souborů pro manipulace s jadernými materiály
 • přeprava jaderných materiálů a radioaktivních látek
 • fyzická ochrana jaderných zařízení
 • nakládání a přeprava radioaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva
 • odborná příprava vybraných pracovníků
 • výzkum a vývoj činností souvisejících s využíváním jaderné energie
 • dozor nad zajišťováním technické bezpečnosti vybraných zařízení.

Výkon státní správy a dozoru nad jadernou bezpečností je prováděn dvěma základními způsoby: kontrolní činností a činností správní, spočívající především ve vydávání povolení a schvalování zákonem předepsaných dokumentů.

K hodnocení jaderných zařízení jsou dále využívány podpůrné prostředky, založené především na dlouhodobém sledování úrovně provozu, tzv. bezpečnostní ukazatele. Jedná se o stanovené oblasti sledování vybraných činností a provozu systémů důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti. Hodnoceno je rovněž čerpání životnosti vybraných komponent, stav aktivní zóny reaktoru a provádění změn a modifikací systémů a komponent.

Kromě těchto činností je v rámci dozoru prováděno také naplňování požadavků vyplývajících z mezinárodních úmluv a konvencí. V neposlední řadě jsou to také činnosti spočívající v podpoře vědy a výzkumu, spolupráce a účast v mezinárodně organizovaných skupinách, z nichž mezi významné patří WENRA (Western European Nuclear Regulators´ Association), a účast při harmonizaci legislativních a technických požadavků na jadernou bezpečnost v rámci Evropské Unie.