Povolování přeprav radioaktivních materiálů

POVOLENÍ SÚJB

§ 9 odst. 4 zákona č. 263/2016 Sb. a § 4 vyhlášky č. 379/2016 Sb.
je třeba k přepravám:

 • štěpných látek, je-li hodnota součtu indexů bezpečné podkritičnosti radioaktivních zásilek v jednom dopravním prostředku nebo přepravním kontejneru vyšší než 50,
 • jaderného paliva,
 • radioaktivní zásilky radioaktivní látky zvláštní formy o aktivitě vyšší než 3000 hodnoty A1, radioaktivní látky jiné než zvláštní formy o aktivitě vyšší než 3000 hodnoty A2 nebo radioaktivní látky o aktivitě vyšší než 1000 TBq podle toho, která z uvedených hodnot je nižší,
 • radioaktivní nebo štěpné látky v obalovém souboru typu B(M), který není konstruován pro rozsah teplot od minus 40 °C do plus 70 °C nebo který je konstruován tak, aby bylo umožněno občasné kontrolované větrání,
 • radioaktivní nebo štěpné látky plavidlem k tomu určeným se stanoveným programem zajištění radiační ochrany,
 • radioaktivní nebo štěpné látky obsahující radionuklidy, jejichž hodnoty A1 a A2 neuvedené v tabulce č. 2 přílohy č. 3 k vyhlášce č. 379/2016 Sb. byly stanoveny výpočtem podle bodů 3 až 7 přílohy č. 3 tétovyhlášky,
 • radioaktivní nebo štěpné látky obsažené v nástroji nebo výrobku a obsahující radionuklidy, jejichž hodnoty pro vyjmutí dodávky uvedené ve sloupci 5 tabulky č. 2 přílohy č. 3 vyhlášky č. 379/2016 Sb. byly nahrazeny hodnotami vypočtenými podle principů a metodik uvedených v příloze č. 6 vyhlášky č. 379/2016 Sb., a štěpné látky podle bodu 17 písm. f) přílohy č. 3 vyhlášky č. 379/2016 Sb.

PODMÍNKY VYDÁNÍ POVOLENÍ

SÚJB vydá rozhodnutí o povolení přepravy pouze pokud byla již vydána rozhodnutí o:

 • typovém schválení obalového souboru pro přepravu daných radioaktivních materiálů,
 • schválení plánu zajištění fyzické ochrany jaderných materiálů pro danou přepravu, jedná-li se o přepravu jaderných materiálů I. až III. kategorie,
 • schválení havarijního řádu pro danou přepravu.

Žadatel může také požádat o vydání všech uvedených rozhodnutí současně jednou žádostí.

DALŠÍ NÁLEŽITOSTI PŘEPRAVY RADIOAKTIVNÍCH LÁTEK - UZAVŘENÝCH ZÁŘIČŮ

Přepravce (odesilatel, dosavadní držitel) před uskutečněním přepravy radioaktivních látek - uzavřených zářičů zašle příjemci k vyplnění formulář, jehož vzor je uveden v Nařízení Rady EU, obsahující:

 • Informaci, zda se jedná o jednu nebo více přeprav,
 • Specifikaci místa určení zářiče (zářičů),

 • Identifikaci držitele zářiče (zářičů),

 • Popis zářiče (zářičů) - obsažené radionuklidy, aktivita, počet, forma (SF, LD, v přístrojích nebo výrobcích…),

 • Prohlášení statutárního nebo odpovědného zástupce příjemce uzavřených zářičů o správnosti vyplnění formuláře a o tom, že je držitelem povolení k nakládání s příslušnými uzavřenými zářiči,

 • Potvrzení kompetentního úřadu země příjemce uzavřených zářičů, že zaregistroval uvedené prohlášení příjemce uzavřených zářičů.

Tento administrativní požadavek vyplývá z přímého účinku Nařízení Rady EU "Council Regulation (Euratom) No. 1493/93 of 8 June 1993 on shipments of radioactive substances between Member States".

§ 143 odst. 1 zákona č. 263/2016 Sb. 

Přepravce (odesilatel, dosavadní držitel) před uskutečněním přepravy radioaktivních odpadů musí požádat o povolení této přepravy pomocí formuláře, jehož vzor je uveden v příloze č. 5, vyhlášky č. 379/2016 Sb., obsahující:

 • Žádost o povolení přepravy (odesilatel, příjemce, popis radioaktivních odpadů),

 • Potvrzení o přijetí žádosti, které vyplní dotčené příslušné orgány, kterými podle typu přepravy jsou příslušné orgány

  — země původu v případě přepravy typu MM nebo ME,

  — země určení v případě přepravy typu IM,

  — země, kde zásilka poprvé vstupuje do Společenství, v případě přepravy typu TT

   a všechny příslušné orgány případných členských států tranzitu, 

 • Zamítnutí nebo souhlas, který vyplní všechny dotčené příslušné orgány,

 • Povolení nebo zamítnutí přepravy vyplní příslušný orgán odpovědný za vydání povolení, kterým je podle typu přepravy příslušný orgán 

— země původu v případě přepravy typu MM a ME,

— členského státu určení v případě přepravy typu IM nebo,

— prvního členského státu, kde zásilka vstupuje do Společenství, v případě přepravy typu TT.

 • Popis zásilky/seznam použitých obalových souborů pro přepravu,
 • Potvrzení příjmu zásilky, které vyplní příjemce (u přepravy typu MM a IM) nebo držitel (u přepravy typu ME) nebo osoba odpovědná za přepravu (u přepravy typu TT).

Tento administrativní požadavek vyplývá z implementace Směrnice Rady 2006/117/Euratom ze dne 20. listopadu 2006  o dozoru nad přepravou radioaktivního odpadu a vyhořelého paliva a o její kontrole.

ŽÁDOST O POVOLENÍ PŘEPRAVY – OBSAH

§ 16 zákona č. 263/2016 Sb. atomový zákon

 • předmět, rozsah a termín(y) přepravy,
 • identifikace žadatele (název, adresa a výpis z obchodního rejstříku příslušného krajského soudu pro právnickou osobu)
 • rodné číslo, bylo-li přiděleno, rodné příjmení, liší-li se od současného, a místo a okres narození fyzické osoby, která je žadatelem, členem statutárního orgánu žadatele, který je právnickou osobou, nebo zástupcem právnické osoby, která je členem statutárního orgánu žadatele, který je právnickou osobou),
 • doklad prokazující odbornou způsobilost pro povolovanou činnost, jde-li o fyzickou osobu, nebo doklad prokazující odbornou způsobilost pro povolovanou činnost alespoň jednoho ze členů statutárního orgánu, je-li žadatelem právnická osoba,
 • evidenční číslo držitele povolení přidělované SÚJB, pokud již bylo přiděleno,
 • požadovaná dokumentace pro povolovanou činnost, tj. bezpečnostní dokumentace podle přílohy č. 1 k zákonu č. 263/2016 Sb., atomový zákon, části 4. Přeprava radioaktivní nebo štěpné látky
 • doklad prokazující sjednání pojištění odpovědnosti za jadernou škodu nebo doklad o jiném finančním zajištění, je-li vyžadováno pojištění odpovědnosti za jadernou škodu,
 • doklad o schválení plánu zajištění fyzické ochrany jaderných materiálů pro danou přepravu, jedná-li se o přepravu jaderných materiálů I. až III. kategorie,
 •  doklad o schválení havarijního řádu,
 •  doklad, že je zajištěno zpětné převzetí radioaktivních látek, jedná-li se o jejich tranzitu přes ČR.

BEZPEČNOSTNÍ DOKUMENTACE K POVOLENÍ PŘEPRAVY - OBSAH

 Příloha č. 1 k zákonu č. 263/2016 Sb., atomový zákon, část 4. Přeprava radioaktivní nebo štěpné látky

a)  přepravní instrukce zahrnující specifikaci přepravy a navrhovanou trasu včetně záložní trasy,

b)  program zajištění radiační ochrany včetně programu monitorování,

c)  plán zajištění fyzické ochrany přepravy jaderného materiálu I. až III. kategorie,

d)  analýza a hodnocení radiační mimořádné události pro přepravu,

e)  havarijní řád,

f)   osvědčení obsluhy dopravního prostředku k přepravě nebezpečných věcí o absolvování školení a zkoušky ze zvláštních požadavků na přepravu nebezpečných věcí podle mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, nebo odpovídající doklad o způsobilosti k přepravě nebezpečných věcí,

g)  osvědčení vozidla pro přepravu nebezpečných věcí podle mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, nebo odpovídající doklad způsobilosti dopravního prostředku k přepravě nebezpečných věcí,

h)  prohlášení o shodě materiálů, výrobních postupů a parametrů každého obalového souboru použitého k přepravě a technických požadavků na něj s údaji v dokumentaci, na základě které byl schválen typ obalového souboru,

i)  program systému řízení,

j)  pro přepravu radioaktivní nebo štěpné látky za zvláštních podmínek též výčet požadavků tohoto zákona nebo jiných právních předpisů, které nelze splnit, včetně odůvodnění, a popis zvláštních podmínek pro přepravu, které nesplnitelné požadavky nahrazují včetně průkazů zajištění stejné nebo vyšší úrovně jaderné bezpečnosti, radiační ochrany a fyzické ochrany při přepravě podle zvláštních podmínek,

k)  pro přepravu radioaktivní nebo štěpné látky, jejíž hodnota aktivity radioaktivní látky ke stanovení mezí aktivity byla stanovena výpočtem, též výpočet hodnoty aktivity radioaktivní látky ke stanovení mezí aktivity včetně odůvodnění nepoužití hodnoty stanovené prováděcím právním předpisem,

l)   pro přepravu radioaktivních látek obsažených v nástrojích nebo výrobcích a obsahujících radionuklidy, pro něž hodnoty pro vyjmutí dodávky stanovené prováděcím právním předpisem byly nahrazeny hodnotami vypočtenými, výpočet individuálních dávek pracovníků přepravy a reprezentativní osoby a kolektivních dávek za běžných podmínek a normálních podmínek přepravy a za podmínek nehody při přepravě, založený na realistických scénářích přepravy dodávky v souladu s principy a metodikami stanovenými Mezinárodní agenturou pro atomovou energii,

m)  po přepravu radioaktivních látek jako vyjmutých štěpných látek

 1. podrobný popis látky se zvláštním zřetelem na fyzikální i chemický stav,

 2. průkazy, že přepravované radioaktivní látky splňují požadavky na vyjmutí stanovené prováděcím předpisem,

 3. popis použitého systému řízení, případně uvedení zvláštních opatření, která mají být provedena před přepravou.

Dokumentaci uvedenou v bodech c) a e) schvaluje Úřad. Dokumentace uvedená v bodě g) musí být předložena pouze v případě, pokud je pro povolovanou přepravu radioaktivní nebo štěpné látky vyžadována mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika vázána.

OBSAH HAVARIJNÍHO ŘÁDU (HŘ)

Povinnost vypracovat HŘ stanoví § 16 odst. 2 písm. d) a § 24 odst. 2 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, povinnost nechat jej schválit SÚJB stanovuje § 24 odst. 3 a příloha 1 k zákonu č. 263/2016 Sb. část 4. Přeprava radioaktivní nebo štěpné látky a obsah HŘ stanoví Příloha č. 7 k vyhlášce č. 359/2016 Sb., o podrobnostech k zajištění zvládání radiační mimořádné události 

 a)   úvodní část, která obsahuje:

 1. identifikační údaje žadatele o povolení podle § 16 odstavec 1 písm. a) až e) a g) zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon
 2. jméno a příjmení osoby odpovědné za zpracování havarijního řádu
 3. komunikační spojení na osoby určené k řízení odezvy,
 4. popis přepravovaného materiálu, obalového souboru a způsobu přepravy

b)   část týkající se výkonu povolované činnosti, která obsahuje:

 1. výčet/popis radiační mimořádné události prvního stupně, radiační nehody nebo radiační havárie připadajících v úvahu při povolované činnosti s uvedením způsobů jejich zjišťování
 2. přehled osob, které mohou být vzniklou radiační mimořádnou událostí ovlivněny,

c)    popis zajištění připravenosti k odezvě, který obsahuje:

 1. popis technických a organizačních opatření určených pro zjištění vzniku radiační mimořádné události prvního stupně, radiační nehody nebo radiační havárie,
 2. popis technických a organizačních opatření určených k vyhlášení radiační mimořádné události,
 3. popis technických a organizačních opatření určených pro řízení a provádění odezvy, včetně určení osob řídících a provádějících odezvu a uvedení výčtu uvažovaných zasahujících osob a způsobu jejich aktivace,
 4. popis technických a organizačních opatření určených k omezení havarijního ozáření,
 5. popis materiálních a organizačních opatření určených ke zdravotnickému zajištění,  
 6. popis technických a organizačních opatření určených k připravenosti k odezvě a určení osoby odpovědné za prověřování těchto opatření,
 7. popis technických a organizačních opatření určených k ověřování havarijního řádu a zásahové instrukce a určení osoby odpovědné za toto ověřování,
 8. popis technických a organizačních opatření určených k ověřování funkčnosti technických prostředků a určení osoby odpovědné za toto ověřování,
 9. určení osoby odpovědné za ukončení odezvy na radiační havárii a zahájení nápravy stavu po radiační havárii,
 10. seznam osob a orgánů podle a podle § 157 odst. 2 písm. h) zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, včetně jejich komunikačních údajů,
 11. určení osoby odpovědné za zajištění seznámení podle § 156 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon.

 d)   přílohy, kterými jsou:

 1.  seznam zásahových instrukcí,
 2.  vyrozumívací formulář
 3.  informační formulář

Při přepravách v prostoru držitele povolení může být havarijní řád součástí vnitřního havarijního plánu.   

Vydání rozhodnutí o povolení přepravy radioaktivní nebo štěpné látky je zpoplatněno v souladu s ustanovením zákona č. 634/2004 Sb. částkou 1 000 Kč.  

Poplatek za vydání rozhodnutí lze zaplatit kolkovou známkou na podané žádosti nebo převodem na účet v ČNB číslo 3711-1824001/0710 (IBAN: CZ22 0710 0037 1100 0182 4001). Jako variabilní symbol se doporučuje použít identifikační číslo (IČ) žadatele. 

Další informace k problematice povolování přeprav radioaktivních materiálů na kontaktní adrese:

Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Oddělení nakládání s RAO a VJP
Senovážné náměstí 9
110 00 Praha 1

e-mail: transport@sujb.cz