Legislativa pro přepravy v ČR

 • Zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon
 • Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností Příloha č. 12 - Seznam utajovaných skutečností v působnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
 • Vyhláška č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje
 • Vyhláška č. 408/2016 Sb., o požadavcích na systém řízení
 • Vyhláška č. 379/2016 Sb., o schválení typu některých výrobků v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření a přepravě radioaktivních látek nebo štěpných látek
 • Vyhláška č. 377/2016 Sb., o požadavcích na bezpečné nakládání  s radioaktivním odpadem a o vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie
 • Vyhláška č. 361/2016 Sb., o zabezpečení jaderného zařízení a jaderného materiálu
 • Vyhláška č. 359/2016 Sb., o podrobnostech k zajištění zvládání radiační mimořádné události
 • Vyhláška č. 358/2016 Sb., o požadavcích na zajišťování kvality a technické bezpečnosti a posouzení a prověřování shody vybraných zařízení  

Předpisy z oblasti přepravy nebezpečných věcí

 • Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě
 • Vyhláška č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 226/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády České republiky č. 1/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu
 • Vyhláška č. 8/1985 Sb., o Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí
 • Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů,
 • Vyhláška č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů