Nakládání s radioaktivními odpady (RAO)

V České republice probíhá nakládání s RAO (terminologie) a vyhořelým jaderným palivem (dále VP) v souladu s Koncepcí schválenou vládou ČR. Koncepce (tj. koncepce a způsob nakládání dle terminologie Společné úmluvy a vnitrostátní politika a vnitrostátní program dle terminologie Směrnice Rady 2011/70/Euratom) je výchozím dokumentem formulujícím politiku a strategii státu a státních orgánů při nakládání s VP a RAO (jejichž původcem jsou jak jaderná zařízení, tak i pracoviště se zdroji ionizujícího záření ve zdravotnictví, výzkumu a průmyslu). Koncepce byla v letech 2010-2014 aktualizována tak, aby odpovídala současné situaci v oblasti nakládání s RAO, stavu přípravy hlubinného úložiště, legislativním změnám, programovým dokumentům vlády a z mezinárodním zkušenostem a trendům. Dalšími motivy pro provedení aktualizace Koncepce byly požadavky Směrnice Rady 2011/70/Euratom a doporučení MAAE a OECD/NEA. Návrh aktualizované Koncepce schválila vláda 15. prosince 2014. Aktualizovaná Koncepce byla, po ukončení procesu Posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí (proces SEA), schválena usnesením vlády ČR č. 852/2017 ze dne 29. listopadu 2017. 

Požadavky na nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým palivem jsou definovány v Hlavě IV. atomového zákona (č. 263/2016 Sb.) a ve vyhlášce SÚJB č. 377/2016 Sb.

Státní úřad pro jadernou bezpečnost v souladu s § 3 odst. 2 písm. k) zákona č. 18/1997 Sb. a od 1. 1. 2017 v souladu s § 208 písm. o) atomového zákona, každoročně zveřejňuje zprávu o hospodaření s radioaktivními odpady v ČR (viz níže).

Mezinárodní závazky

Česká republika je signatářem Společné úmluvy o bezpečném nakládání s VP a o bezpečném nakládání s RAO. V souladu se závazky vyplývajícími z přistoupení ke Společné úmluvě Česká republika vypracovala pro účely hodnotícího zasedání smluvních stran již šestou Národní zprávu ČR ke Společné úmluvě o bezpečném nakládání s VP a o bezpečném nakládání s RAO, ve které je popsán systém nakládání s VP a RAO v rozsahu požadovaném vybranými články Společné úmluvy. Současně tato zpráva obsahuje průkaz plnění závazků Směrnice Rady 2011/70/Euratom ze dne 19. července 2011, kterou se stanoví rámec Společenství pro odpovědné a bezpečné nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem. Na národní úrovni slouží Národní zpráva jako zdroj aktuálních, veřejně dostupných informací o způsobu nakládání s VP a RAO ve všech zařízeních spadajících pod režim Společné úmluvy. Na základě výsledků všech hodnotících zasedání smluvních stran Společné úmluvy a stávající praxe lze konstatovat, že v České republice je nakládání s VP a RAO plně v souladu s články Společné úmluvy.

Úprava radioaktivních odpadů

V JE Dukovany i v JE Temelín jsou kapalné RAO (radioaktivní koncentrát) fixovány do bitumenu, tedy do formy vhodné pro uložení. Hlavním technologickým zařízením je filmová rotorová odparka, kde dochází ke smísení koncentrátu s bitumenem za současného odpaření vody. Vzniklý produkt je plněn do 200 l sudů. Zpracování semikapalných radioaktivních odpadů (ionexů a kalů) probíhá metodou jejich fixace do geopolymerní matrice a plnění výsledného produktu do 200 l sudů. Pevné RAO jsou nízkotlace lisované do sudů o objemu 200 l, nebo spalovány a vysokotlace lisovány v zahraničí.

V ÚJV Řež, a. s. jsou upravovány kapalné RAO (koncentrát) i pevné RAO (po slisování) cementací do sudů.

Ukládání radioaktivních odpadů

Pro zajišťování činností spojených s ukládáním RAO byla Ministerstvem průmyslu a obchodu zřízena státní organizace Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO).

Náklady na činnosti spojené s ukládáním RAO a VP jsou hrazeny z jaderného účtu, na který, dle atomového zákona, odvádějí příslušné finanční prostředky původci těchto odpadů a to ve výši stanovené nařízením vlády, přičemž jaderný účet je součástí státních finančních aktiv a pasiv a spravuje jej Ministerstvo financí. Tímto způsobem je zajištěno, že náklady na uložení dnes vyprodukovaných odpadů nebudou přenášeny na budoucí generace.

V České republice jsou v současné době provozována prostřednictvím SÚRAO tři úložiště radioaktivních odpadů (dále ÚRAO), a to ÚRAO Dukovany, ÚRAO Richard a ÚRAO Bratrství.

Dalším ÚRAO, kterého provoz je plánován po roce 2065, je hlubinné úložiště pro RAO nesplňující podmínky přijatelnosti již provozovaných ÚRAO a pro VP po jeho prohlášení za RAO. Od roku 2012 se SÚJB ve svých výročních zprávách pravidelně vyjadřuje ke stavu jeho přípravy.  Dne 12. 9. 2014 byla mezi SÚJB a SÚRAO podepsána dohoda o spolupráci v oblasti vývoje hlubinného úložiště. SÚJB a SÚRAO budou podle této dohody:

  1. v rámci své působnosti, vymezené příslušnými právními předpisy, konzultovat koncepční a bezpečnostní aspekty při přípravě hlubinného úložiště a výsledky vzájemných konzultací zohledňovat při přípravě a v návrhu programu výzkumu a vývoje v této oblasti,
  2. spolupracovat v rozsahu, který dovolí existující právní prostředí, při posuzování postupů a výsledků dosažených SÚRAO v oblasti přípravy hlubinného úložiště, spolu s dalšími výsledky výzkumu a vývoje,
  3. pravidelně hodnotit program zabezpečení jakosti vývoje hlubinného úložiště pro období výběru lokality,
  4. spolupodílet se na komunikaci s veřejností, zejména ji informovat o plnění bezpečnostních požadavků při vývoji hlubinného úložiště v uvažovaných lokalitách.

V procesu výběru dvou kandidátních lokalit hlubinného úložiště vypracuje SÚRAO jako podklad pro rozhodnutí o jejich výběru dokumentaci v rozsahu studie zadávací bezpečnostní zprávy, v souladu s platnými právními předpisy pro oblast mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření, kterou posléze předloží SÚJB k posouzení. Stanovisko SÚJB bude v plném rozsahu zohledněno v dalších krocích vývoje hlubinného úložiště, např. při zúžení výběru počtu kandidátních lokalit hlubinného úložiště z 9 na 4 koncem roku 2018.  

Zprávy o hospodaření s RAO v ČR (v souvislosti s požadavkem § 3 odst. 2 písm. k) zákona č. 18/1997 Sb. a od 1. 1. 2017 s požadavkem § 208 písm. o) atomového zákona na poskytování informací v oblasti nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem):

  • 2021                          • 2015                          • 2009
  • 2020                          • 2014                          2008
  • 2019                          • 2013                          2007
  • 2018                          • 2012                          2006
  • 2017                          • 2011                          • 2005
  • 2016                          • 2010                          • 2004

Další informace o nakládání s RAO v ČR lze nalézt v databázi MAAE NEWMDB (Net Enabled Waste Management Database; provoz databáze byl pozastaven jejím provozovatelem - MAAE, v letech 2012 - 2015).

Další informace k problematice nakládání s RAO na kontaktní adrese:

Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Oddělení nakládání s RAO a VJP
Senovážné náměstí 9
110 00 Praha 1

e-mail: RAW@sujb.cz