Úložiště radioaktivního odpadu (ÚRAO)

Úložiště RAO (ÚRAO) je prostor, objekt nebo zařízení na povrchu nebo v podzemí sloužící k ukládání radioaktivního odpadu.

ÚRAO Dukovany bylo vybudováno v areálu JE Dukovany pro ukládání upraveného RAO z jaderné energetiky. Případnému úniku radionuklidů do biosféry zabraňuje soustava bariér s dlouhodobou životností. V trvalém provozu je od roku 1995. Celkový upravený objem úložných prostor 55 000 m3 (asi 180 000 sudů o objemu 200 l) je dostatečný k přijetí všeho RAO ze stávajících bloků  JE Dukovany i Temelín, které splní podmínky přijatelnosti pro uložení, a to i v případě prodloužení jejich provozu na 60 let. Bezpečnost úložiště v provozním období je kontrolována monitorovacím systémem podle Programu monitorování schváleného SÚJB. Provoz a způsob uzavření úložiště jsou posouzeny bezpečnostními rozbory. Úložiště je provozováno na základě povolení k provozu vydaného SÚJB.

Od roku 2005 je do ÚRAO Dukovany možno ukládat i omezené množství institucionálního odpadu zpracovaného v ÚJV Řež, a. s.

ÚRAO Richard bylo vybudováno v komplexu bývalého vápencového dolu Richard II (v podzemí vrchu Bídnice - 70 m pod povrchem). Celkový objem upravených podzemních prostor je přibližně 18 900 m3, kapacita pro ukládání odpadu je 10 200 m3, zbytek tvoří obslužné chodby. V polovině roku 2019 byly zahájeny práce na I. etapě rekonstrukce podzemních prostor. Byly zadaptovány části již existujících prostorů zaplněných kamenivem na ukládací a skladovací komory o objemu cca 1 100 m3. Bezpečnost úložiště v provozním období je kontrolována monitorovacím systémem podle Programu monitorování schváleného SÚJB. Způsob uzavření úložiště je posouzen bezpečnostními rozbory. Na tomto úložišti je ukládán zejména institucionální odpad (RAO pocházející z užití radioizotopů ve zdravotnictví, průmyslu a výzkumu). Odděleně od ukládaného RAO je v úložišti umístěn RAO, který není dosud uložitelný a je v zařízení skladován do doby, než bude uložen v příslušném úložišti. Jedná se zejména o použité uzavřené radionuklidové zářiče, shromážděné zdroje z požárních hlásičů a jaderné materiály, které nesplňují podmínky pro uložení. Úložiště je v provozu od roku 1964.

ÚRAO Bratrství vzniklo adaptací těžní štoly bývalého uranového dolu, kde bylo pro ukládání upraveno 5 komor o celkovém objemu necelých 1200 m3. Bylo uvedeno do provozu v roce 1974. Toto úložiště je určeno výhradně k přijetí odpadu obsahujícího přírodní radionuklidy.

ÚRAO Hostím bylo vybudováno v roce 1959 ve vápencovém lomu Alkazar poblíž vesnice Hostím adaptací dvou štol vyražených v letech 1942 - 1944. Celkový objem obou chodeb byl cca 1600 m3. V úložišti jsou uloženy nízko a středně aktivní odpady z ÚJV Řež, a. s. a bývalého ÚVVVR. Provoz úložiště byl ukončen v roce 1965 a v roce 1997 bylo úložiště uzavřeno.

V souladu s koncepcí nakládání s RAO a VJP z roku 2002 se v ČR předpokládá vybudování hlubinného úložiště (HÚ). Program jeho vývoje byl zahájen již v roce 1992. Budoucí HÚ přijme všechen RAO, který nelze uložit do přípovrchových úložišť a VP po jeho prohlášení za radioaktivní odpad. Zahájení provozu HÚ se předpokládá kolem roku 2065. 

Další podrobnosti o úložištích RAO v České republice jsou uvedeny v Národní zprávě ČR ke Společné úmluvě o bezpečném nakládání s VP a o bezpečném nakládání s RAO a na webových stránkách SÚRAO.