G. REGIONÁLNÍ DOPADY VÝSTAVBY A PROVOZU HLUBINNÉHO ÚLOŽIŠTĚ

 1. Jak se budou moci zapojit dotčené obce do výběru lokality? Jakým způsobem se k tomu budou moci vyjádřit? Mají právo VETA?

  Proces výběru lokality není formálně legislativně upraven, ale dotčené obce se mohly k výběru lokality HÚ nezávazně vyjádřit v rámci činnosti pracovních skupin, jakou byl např. Poradní panel expertů.  Až v procesu posouzení vlivu na životní prostředí budou mít obce jasně právně vymezenou roli a jejich zájmy a názory  budou muset být zohledněny nebo vypořádány. Právo veta v jakékoliv podobě obce nemají a mít nebudou.

  Samotný proces výběru lokality není formálně legislativně upraven a je záležitostí strategického posouzení SÚRAO. Nejedná se o řízení ve formálním smyslu, jehož výsledkem by bylo správní rozhodnutí, individuální správní akt. SÚRAO, jakožto budoucí provozovatel HÚ, v rámci tohoto postupu interně volí mezi vhodnými lokalitami a teprve jím zvolená konečná lokalita bude dále posuzována ve formálních správních řízeních. Není ovšem vyloučeno, že v rámci těchto řízení bude zvolená lokalita shledána nevhodnou a procesy výběru lokality bude nutno zopakovat.

  Dotčené obce jsou do tohoto procesu zapojeny formou účasti na mezioborových odborných panelech a pracovních skupinách, jako byly v minulosti Pracovní skupina pro dialog o HÚ a Poradní panel expertů. V těchto orgánech mohou prezentovat své názory a hájit své zájmy. Jde ovšem o stanoviska nezávazná, neboť ani samotný výběr lokality nemá v této fázi právní závaznost.

  Po výběru konečné lokality nastane fáze formálních správních procesů, které mají jasně legislativně stanovené výstupy se závaznou povahou. Těmi jsou zejména posuzování vlivu na životní prostředí (EIA), územní a stavební řízení, řízení podle zákona o geologických pracích a horního zákona a řízení o udělení povolení podle atomového zákona. V řadě těchto procesů mají obce jasně právně vymezenou roli a jejich zájmy a názory musejí být zohledněny nebo vypořádány. Často mají také postavení účastníků řízení. Klíčový je v tomto směru zejména zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, dle něhož má právo účasti na procesu EIA dotčená veřejnost (obce nevyjímaje) a z tohoto práva následně plyne právo účasti v tzv. navazujících řízení a aktivní žalobní legitimace. K posílení role obcí v těchto řízeních navíc v současné době probíhá zákonodárná iniciativa na základě § 108 odst. 4 atomového zákona.

  Právo veta v jakékoliv podobě obce nemají. Takové právo by bylo bezprecedentním zásahem do principů demokratického právního státu, který staví na vládě většiny při respektování a ochraně práv menšiny. Právem veta by jakákoliv menšina upřednostnila svá práva na úkor práv většiny, ovšem i jiných menšin, a to bez ohledu na ně (ale obdobně by se mohla chovat i většina), což je protiústavní – v rozporu s principem rovnosti – a tudíž nepřípustné. Ostatně z podobných premis vychází i aktuální judikatura Nejvyššího správního soudu ve vztahu k HÚ (viz odpověď A.11).

 2. Jak bude hlubinné úložiště vypadat? Budou se moci dotčené obce vyjádřit k tomu, jak bude vypadat nadzemní část HÚ a kde bude umístěna?

  Hlubinné úložiště se bude skládat ze dvou částí – povrchový a podzemní areál. Povrchový areál bude umístěn vždy mimo intravilán obcí  a bude disponovat dostatečným napojením na příslušnou infrastrukturu. Jeho velikost se dle současných předpokladů pohybuje mezi 15-25 hektary plochy, nicméně je předpokládána jeho optimalizace včetně možné změny jeho umístění. SÚRAO předpokládá jeho podobu a umístění konzultovat a připomínkovat dotčenými lokalitami. Obce se budou moci vyjádřit k přípravě v rámci činností lokálních pracovních skupin a dále při příslušných řízení (např. stavební povolení aj.) (odpověď SÚRAO).

 3. Jakým způsobem bude probíhat budování HÚ? Jak dlouho to bude trvat? Co s vytěženou horninou? Kde budou bydlet stavební dělníci?

  Ubytování stavebních dělníků bude řešeno buď přímo na stavbě, nebo je možné využít potenciálních ubytovacích kapacit v okolních obcích, vyloučeno není ani dojíždění pracovníků. Tato problematika bude plně v kompetenci zhotovitele.

  Uvažuje se s postupnou výstavbou, na začátku se jedná o povrchový areál s předpokladem výstavby cca 5 až 7 let včetně administrativních úkonů povolení, podzemní část se předpokládá budovat v cca třech až pěti etapách, podle lokality, v závislosti na uspořádání podzemní části HÚ. Časově pak toto rozdělení odpovídá pěti až sedmiletým cyklům, kdy se bude činnost odehrávat v podzemí.Vytěžená hornina se předpokládá využít z části pro vlastní výstavbu a na závěr pro uzavírání HÚ. Je velká pravděpodobnost, že část vytěžené horniny bude využitelná v segmentu stavebnictví jako surovina – stavební kamenivo. Na lokalitách jsou vytipována místa – stávající lomy – kde by v budoucnu měla být dostatečná kapacita na umístění přebytků rubaniny (odpověď SÚRAO).

 4. Budeme ozářeni?

  Člověk je nějakému záření vystaven neustále. Všude kolem nás se vyskytuje přírodní radioaktivita. Přírodní ozáření je způsobeno kosmickým zářením, které dopadá na Zem z vesmíru a přírodními radionuklidy, které se vyskytují v našem životním prostředí. Z hlediska ozáření člověka jsou významné jen některé přírodní radionuklidy především 226Ra, 232Th, 40K, 222Rn. Významným radionuklidem z hlediska vnitřního ozáření je izotop draslíku 40K, který se vyskytuje v těle každého člověka. Jeho koncentrace v těle dospělé osoby odpovídá průměrné roční efektivní dávce 0,17 mSv. Pro Českou republiku platí, že člověk z přírodních zdrojů obdrží za rok úvazek efektivní dávky ve výši 2,5 až 3 mSv. Další podrobnosti viz např. účty SÚJB na sociálních sítích Twitter a Facebook.

  Možnost ozáření v průběhu ukládání RAO je i pro mimořádné situace velmi malá. Obecným limitem pro obyvatele z ozáření ze všech povolovaných nebo registrovaných činností (pokrývá i nakládání s RAO v HÚ) je úvazek efektivní dávky 1 mSv/rok (viz § 3 vyhlášky č. 422/2016 Sb.). Provedené úvodní bezpečnostní analýzy naznačují, že v časovém intervalu 0 - 10 250 let maximum vypočtené roční efektivní dávky na reprezentativní osobu dosahuje hodnoty 0,136 mSv/rok. Při prodloužení času modelového výpočtu na 1 mil. let je další maximum roční efektivní dávky dosaženo až 140 000 od uzavření HÚ a činí 0,0117 mSv/rok. Bezpečnostní analýzy budou upřesňovány v průběhu celého vývoje a provozu HÚ (odpověď ve spolupráci se SÚRAO).