Stanovisko EK k záměru stavby skladu vyhořelého paliva Temelín

C 293/40, Úřední věstník Evropské unie, 25.11.2005 


STANOVISKO KOMISE
ze dne 24. listopadu 2005
týkající se plánu na zneškodňování radioaktivních odpadů v souvislosti s úpravami v lokalitě jaderné elektrárny Temelín v České republice v souladu s článkem 37 Smlouvy o Euratomu

(2005/C 293/08)

(Pouze české znění je závazné)

Dne 23. března 2005 obdržela Evropská komise, v souladu s článkem 37 Smlouvy o Euratomu, od vlády České republiky všeobecné údaje, které se týkají plánu na zneškodňování radioaktivních odpadů v souvislosti s úpravami v lokalitě jaderné elektrárny Temelín. 

Na základě těchto všeobecných údajů Komise vzala v úvahu, že skladiště (pozn. SÚJB - sklad) pro ozářené palivo související s těmito úpravami je navrženo především k uložení (pozn. SÚJB - skladování) vyhořelého jaderného paliva, které jaderná elektrárna Temelín vyprodukuje za třicet let provozu, a že doba uložení (pozn. SÚJB - skladování) nepřesáhne přibližně 60 let. Po konzultaci se skupinou odborníků vypracovala Komise následující stanovisko: 

  1. Vzdálenost mezi elektrárnou a nejbližšími členskými státy, v tomto případě Rakouskem a Německem, je přibližně 45 km.
  2. Při běžných provozních podmínkách plánované úpravy nezpůsobí, že by obyvatelstvo jiných členských států bylo vystaveno vlivu záření v míře významné ze zdravotního hlediska.
  3. V případě havárie typu a rozsahu uvedených ve všeobecných údajích plánované úpravy nezpůsobí, že by obyvatelstvo jiných členských států bylo vystaveno vlivu záření v míře významné ze zdravotního hlediska.

Závěrem Komise zastává stanovisko, že provedení plánu na zneškodňování radioaktivních odpadů v libovolné formě v souvislosti s úpravami v lokalitě jaderné elektrárny Temelín v České republice nevyústí za běžného provozu, a ani v případě havárie typu a rozsahu uvedených ve všeobecných údajích, v radioaktivní zamoření vody, půdy nebo vzdušného prostoru jiného členského státu, které by bylo ze zdravotního hlediska významné.

Dokument je k dispozici na webových stránkách EK v české a anglické verzi.