Sklad vyhořelého paliva Dukovany

Sklad vyhořelého jaderného paliva Dukovany (SVP) je užíván pro dlouhodobé skladování vyhořelého jaderného paliva z reaktorů typu VVER-440 provozovaných v Jaderné elektrárně Dukovany. Vyhořelé jaderné palivo je v SVP Dukovany skladováno v obalových souborech CASTOR 440/84M. SVP Dukovany byl, vzhledem k omezené kapacitě meziskladu vyhořelého jadeného paliva Dukovany, uveden do zkušebního provozu v roce 2006. Skladovací kapacita SVP Dukovany -133 kusů obalových souborů pro 1340 t TK (1340 tun těžkých kovů) - postačuje k pokrytí produkce veškerého vyhořelého paliva z Jaderné elektrárny Dukovany (skladovací kapacita provozovaného meziskladu je již plně vytížena) až do doby ukončení provozu všech čtyř bloků Jaderné elektrárny Dukovany. Výstavba SVP Dukovany byla v souladu s usnesením vlády ČR č. 121/1997 ze dne 5. března 1997, kterým vláda ČR doporučila výstavbu skladů vyhořelého jaderného paliva v areálech provozovaných jaderných elektráren.

V souvislosti s výstavbou a provozem SVP Dukovany byly již provedeny následující klíčové kroky:

 • vypracování dokumentace hodnocení vlivu SVP Dukovany na životní prostředí,
 • vypracování posudku dokumentace o vlivu SVP Dukovany na životní prostředí,
 • veřejné projednání vlivu SVP Dukovany na životní prostředí,
 • vydání souhlasného stanoviska MŽP ČR (listopad 1999),
 • vypracování Zadávací bezpečnostní zprávy v souvislosti s podáním žádosti o vydání povolení k umístění stavby (květen - červen 1998),
 • vydání povolení SÚJB k umístění stavby v areálu Jaderné elektrárny Dukovany (prosinec 1999),
 • vydání územního rozhodnutí (květen 2000),
 • výběr projektanta SVP Dukovany,
 • výběr dodavatele obalových souborů pro první období provozu SVP Dukovany,
 • vypracování Předběžné bezpečnostní zprávy v souvislosti s podáním žádosti o vydání povolení k výstavbě SVP Dukovany (prosinec 2001),
 • vydání povolení SÚJB k výstavbě SVP Dukovany v areálu Jaderné elektrárny Dukovany (říjen 2002),
 • vydání stavebního povolení (květen 2003),
 • zahájení výstavby SVP Dukovany (duben 2004),
 • ukončení výstavby a kolaudace místně příslušným stavebním úřadem (únor 2006),
 • vydání povolení SÚJB k etapě uvádění SVP Dukovany do provozu (listopad 2006)
 • zahájení etapy uvádění SVP Dukovany do provozu (zkušebního provozu) dne 22. prosince 2006
 • vydání povolení SÚJB k provozu SVP Dukovany (duben 2008).

Sklad vyhořelého plaliva

Obalový soubor CASTOR 440/84M byl typově schválen pro železniční přepravy a pro skladování vyhořelého jaderného paliva z jaderných reaktorů typu VVER-440 rozhodnutím SÚJB č.j. 15451/2005 ze dne 12. 7. 2005.