Mezisklad vyhořelého paliva Dukovany

Mezisklad vyhořelého jaderného paliva Dukovany (MSVP) je užíván pro dlouhodobé skladování vyhořelého jaderného paliva z reaktorů typu VVER-440 provozovaných v Jaderné elektrárně Dukovany. Vyhořelé jaderné palivo je zde skladováno v obalových souborech typu CASTOR 440/84. Celková kapacita meziskladu je 60 kusů obalových souborů pro 600 t TK (těžkých kovů).

Zkušební provoz MSVP Dukovany proběhl v době od prosince 1995 do ledna 1997, v souladu s rozhodnutím SÚJB č. 245/95. Na něj plynule navázal provoz, povolený rozhodnutím SÚJB č. 29/97. V současnosti je MSVP Dukovany provozován v souladu s rozhodnutím SÚJB č. 691/2001 ze dne 30. 3. 2001, kterým SÚJB v souladu s dikcí atomového zákona povolil jeho provoz jako jaderného zařízení v areálu ČEZ, a. s., Jaderná elektrárna Dukovany, a zároveň pracoviště s velmi významnými zdroji ionizujícího záření.

Použité obalové soubory CASTOR 440/84 jsou typově schváleny pro přepravu a skladování vyhořelého jaderného paliva, přičemž toto rozhodnutí SÚJB je vydáváno na období přibližně 10 let. Rozhodnutím SÚJB č. 10973/2005 ze dne 30. 6. 2005 byl obalový soubor CASTOR 440/84 typově schválen pro železniční přepravy a pro skladování vyhořelého jaderného paliva z jaderných reaktorů typu VVER-440.

Dne 8. března 2006 byl za přítomnosti zástupců SÚJB, ČEZ, a. s., dodavatele obalových souborů CASTOR 440/84 společnosti GNS mbH ze SRN, kraje Vysočina a dalších pozvaných hostů slavnostně zavezen poslední obalový soubor s vyhořelým jaderným palivem do MSVP Dukovany (viz obr.). VJP bude v souladu se schválenou vládní koncepcí nakládání s radioaktivními odpady a VJP skladováno v meziskladu až do doby výstavby hlubinného úložiště, do kterého bude poté převezeno, přebaleno do úložných obalových souborů a uloženo (tj. trvale umístěno). V areálu jaderné elektrárny Dukovany byl již vybudován koncepčně identický nový sklad VJP, jehož kapacita je dostatečná pro skladování zbylého VJP z jaderné elektrárny Dukovany, které vzniklo a vznikne po dobu jejího celkového provozu. Obdobná technologie skladování VJP se používá i v jaderné elektrárně Temelín.

obrázek budovy skladu