Sledování stavu paliva

Státní úřad pro jadernou bezpečnost neustále sleduje chování paliva na obou jaderných elektrárnách a ověřuje, zda nedochází ke zhoršení jeho vlastností. Od počátku provozu jaderné elektrárny Temelín do roku 2010, resp. 2011 bylo používáno palivo firmy Westinghouse, od roku 2010 do současnosti palivo firmy AO TVEL.

U paliva firmy Westinghouse docházelo při pádech regulačních orgánů k neúplnému dosednutí do dolních koncových poloh v palivových souborech, viz Graf č. 1. Dodavatel paliva na základě měření a zkušeností z provozu postupně inovoval projekt paliva a tento problém zcela odstranil. Výsledky pádových zkoušek pro palivo VVANTAGE-6 z let 2004 - 2010 jsou vyneseny níže v grafu pro oba bloky.

Dalším problémem paliv firmy Westinghouse byl vznik netěsností v pokrytí paliva u některých palivových proutků umístěných v palivovém souboru. Tyto netěsné proutky byly při každé odstávce pomocí speciálního zařízení nalezeny a, u kterých to bylo možné, byly vyjmuty z palivového souboru a nahrazeny maketami. Netěsné proutky byly za účasti dodavatele paliva zkoumány a byl určen způsob vzniku netěsnosti. Na základě zjištění byly následně provedeny změny v projektu paliva. Na 1. bloku bylo v roce 2010 dosaženo nulového počtu netěsných proutků.

V současné době je používáno palivo typu TVSA-T a TVSA-T mod. 1 od ruské firmy AO TVEL. K inovaci původního paliva TVSA-T došlo z důvodu neúplného zasunutí dvou regulačních orgánů při odstavování 1. bloku do generální opravy v roce 2014. Oba regulační orgány byly vzápětí po tom, co nedopadly v rámci plánované pádové zkoušky regulačních orgánů, plně zasunuty do palivových souborů ručně standardním postupem, nedošlo tedy k narušení bezpečného provozu reaktoru. 

Každý rok během odstávek bloků probíhají kontroly netěsných palivových souborů za účasti dodavatele paliva. Tyto kontroly doposud neurčily přímou příčinu vzniku netěsností. Z tohoto důvodu není k dispozici ani aktuální návrh na zlepšení způsobu provozování bloků s palivem TVSA-T nebo návrh na provedení vhodných změn v samotném projektu paliva. Vývoj netěsností paliva obou dodavatelů je zobrazen v Grafu č. 2.

Další vývoj v množství netěsných palivových souborů je pečlivě sledován a zaznamenáván. Držitel povolení nepřetržitě pracuje na způsobu zjišťování příčiny vzniku netěsností ve spolupráci s dodavatelem paliva. SÚJB je průběžně informován o způsobu řešení této problematiky a sleduje průběhy kontrol, které držitel povolení provádí a bude provádět na palivu v následujících letech. SÚJB usiluje o to, aby držitel povolení ve spolupráci s dodavatelem paliva provedli rekonstrukci stávajícího měření a vylepšili metody měření, což by mělo pomoci při identifikaci netěsných palivových proutků v jednotlivých palivových souborech. Dále by mělo vylepšení vést k odhalení důvodu netěsností palivových proutků, na jehož základě by držitel povolení i výrobce paliva mohli navrhnout nápravná opatření.

Graf č. 1: Vývoj neúplného dosednutí regulačních orgánů do paliva Wesithgnouse na ETE

Graf č. 2: Vývoj netěsností paliva firem Westinghouse a AO TVEL