Rok 2021

Aktualizace: 15.7..2022

Dukovany

Datum události/ blok Název události Popis události INES
4.1.2021/1

Přerušení náběhu bloku z důvodu meziokruhové netěsnosti PG11 po PTZ I.O. Opakovaná událost.

V rámci náběhu 1. bloku byly v průběhu PTZ I.O. dle OP125/20 odebírány vzorky odluhů PG a z nich analyzovány parametry bor (B) a tritium (3H) za účelem predikce meziokruhové netěsnosti.
V odluzích PG11 byly identifikovány zvýšené koncentrace obou těchto parametrů (vzorky odebrané v 17:45 hod.) a dle kritérií v OP125/20 vykazoval PG11 příznaky meziokruhové netěsnosti. Po konzultaci s VODB ŘP, VGO a VODB PoZ vydal SI v 21:22 hod. na základě zvýšené hodnoty tritia a boru v PG11 příkaz k přechodu 1. RB do režimu 6. Následně byla dne 8.1.2021 provedena LT-BUB, kterou byly zjištěny 2 netěsné TST v sektoru II.A, následovala ET kontrola v rozsahu 100 % TST. Následným vyhodnocením obou kontrol bylo rozhodnuto o zaslepení 27 TST.
Byly identifikovány kořenové příčiny:
2302 stárnutí zařízení
2305 nedostatečné sledování zařízení (komponenty)
1330 nedostatečné sledování účinnosti programů nebo procesů
0/konečná
17.2.2021/1 Neúspěšná ELSIII z důvodu závady na spojce 1TF60D01, neplánované čerpání
LPP 3.5.2.1.
V 18:20 hod. došlo v rámci zkoušky ELSIII k poškození spojky čerpadla 1TF60D01, které zajišťuje chlazení ucpávek 1TJ61D01. Vlivem této závady bylo 1TJ61D01 neprovozuschopné. Čerpadla byla odstavena, ucpávky 1TJ61D01 nebyly poškozeny, zahájeno čerpání LaP 3.5.2.1 A1. ELSIII vyhodnocena jako neúspěšná. Na závadu byla vystavena ŽnP spěšnost 1. Po opravě spojky byl proveden 10 min. zkušební chod 1TF60D01. Následně byla prověřena provozuschopnost 1TJ61D01 opakovanou kontrolou náběhu a chodu ELSIII, ukončeno čerpání LaP 3.5.2.1 A1.
Příčinou události byly nedostatky v dokumentaci – v PPO nebylo požadováno zajištění stavěcího šroubu proti uvolnění.
0/konečná
1.4.2021/2 Nenajetí DG6 při 3minutovém zkušebním chodu

Dne 01.04.2020 byl 2.RB v režimu 1. V 07:00 hod. dle zadání DPP 063/21 najet DG6 na tříminutový zkušební chod z ND. Po startu se DG6 havarijně odstavil ochranou od GRAVINERU (detektoru olejových par) z důvodu ztráty napájení detektoru (přetavená pojistka). Zahájeno čerpání LaP 3.7.2 A1. Následně pracovníci MaR provedli výměnu přetavené pojistky a byla zahájena opakovaná zkouška tříminutového chodu DG6 – bez závad. Ukončeno čerpání LaP 3.7.2 A1. V 15:18 hod. bylo přistoupeno k preventivní výměně detektoru olejových par – Graviner, včetně následné funkční kontroly, bez závad. Příčinou události se doposud nepodařilo jednoznačně určit.

0/Předběžná
2.9.2021/2 Zkrat motoru 2TH61D01 při zkoušce ELSIII

Při zkoušce ELS výpadek čerpadla 2TH61D01, zkrat motoru, izolační stav elektromotoru nevyhovující. Čerpadlo zajištěno,výměna motoru. Čerpána LaP 3.5.2.1 A1.

0/konečná
7.9.2021/3 3TJ61D01. Zvýšená hladina oleje ve stavoznaku zadního ložiska čerpadla

Zjištěna zvýšená hladina oleje ve stavoznaku zadního ložiska čerpadla 3TJ61D01 - zjištěna voda v oleji. Olej vyměněn, zkušební chod a seřízení ucpávky. Z důvodu, že nebylo včas zahájeno čerpání LaP, došlo k porušení LaP 3.5.2.1

1/konečná
7.9.2021/3 Odstavení RB3 do REŽIMU 5 z důvodu požadavku LaP

U čerpadla 3TJ61D01 byla provedena kontrola olejoznaku zadního ložiska čerpadla - zjištěn nárůst hladiny o 2mm oproti předchozí kontrole. Následně informováni VODB PoZ a VODB Provoz. V 11:50 byl vydán příkaz SI k odstavení 3. RB do R3 následně do R5 z důvodu NPSCH 3TJ61D01 - (čerpání LP 3.5.2.1 A2) a nemožnost jeho zprovoznění do 6 hod. V čase 12:00 zahájeno snižování výkonu bloku z důvodu NPSCH čerpadla 3TJ61D01 pro plnění LP 3.5.2.1 A2. V čase 12:48 p. Klimek potvrdil přítomnost vody v odebraném vzorku oleje ze zadního ložiska čerpadla 3TJ61D01 – vzorek odeslán na rozbor.

0/konečná
9.9.2021/2 Řízení reaktivity 2YC00B01 omylem nadávkování H3BO3

Po dohodě s OPO zahájena překompenzace HRK6, HRK6=231cm, omylem nadávkováno cca 300l kyseliny borité z nádrže 2TB50B02 čerpadlem 2TB13D01 (cB=42,9g/kg). Došlo k vnosu záporné reaktivity a tím ke zvyšování polohy HRK6, ihned po uvědomění chyby dávkování zrušeno, po doběhu kazet HRK6 na 250cm zahájena překompenzace kazet HRK6 pomocí Č. K. povoleným průtokem. Nedošlo k porušení LaP z hlediska polohy kazet HRK6 a ani ke snížení výkonu reaktoru. Ukončeno při poloze HRK6=231cm.

0/konečná
19.9.2021/3 Závada na DG7 při zkoušce 3ELS1 - odstaven nadotáčkovou ochranou

Při zkoušce 3ELS1 došlo k najetí DG7 (3QV), který byl následně odstaven nadotáčkovou ochranou. Po nepřipojení DG  k rozvodně 3BV provedeno okamžité zapnutí obou vypínačů sekční spojky z BD dle P100m kap. 7.1.6. Zahájeno čerpání LPP 3.7.2 A1 - zahájeny požadované činnosti. Byl proveden chod. pro potvrzení závady monitorování na noteboku (graf). Projevila se závada na jednom čidle Woodwardu.

0/konečná
       

 

Temelín

Datum události/ blok Název události Popis události INES
22.4.2021/1

1GO21 -Rozhermetizování paliva v AZ během kampaně U1C18

Během vyvážení palivových souborů TVSA-T mod.1 z aktivní zóny do bazénu skladování v odstávce 1GO21 byla detekována systémem On-line Sipping netěsnost pokrytí paliva u dvou tříletých, dvou dvouletých a jednoho čtyřletého palivového souboru: FC19 (vyhoření 32,7 MWd/kgU), FC20 (32,7 MWd/kgU), GD04 (47,7 MWd/kgU), GB26 (31,2 MWd/kgU) a CU11 (48,9 MWd/kgU).

Jednoznačná příčina netěsností stanovena nebyla, pravděpodobnou příčinou se jeví nadměrný průhyb palivových proutků a tím vznikající interakce mezi palivovými proutky a konstrukčními prvky palivového souboru (konkrétně úhelníky). Netěsné palivové soubory byly uloženy do BSVP. Pro kampaň U1C19 byl proveden redesign AZ.

0/konečná
22.3.2021/1,2 Neprovedení PK dle LaP B.3.7.6 v plném rozsahu, porušení LaP

Bylo zjištěno, že pracovník externí firmy určený pro provádění kontrol SHZ v obestavbě 1(2)HVB neměl oprávnění ke vstupu do ŽDP. Pracovník nemohl zkontrolovat celou trasu SHZ (místnosti AE 348, AE 605/2(3), AE 615/1(2), AE 614/2(3)). Do těchto místností se pracovník nedostal, tuto skutečnost nikomu neoznámil a v pochůzkovém listu vykázal činnost jako provedenou. Tento stav trval od doby zavedení ŽDP (více než 1 rok). Neprovádění kompletní kontroly nebylo řešeno ani ze strany vedoucího zaměstnance externí firmy, který se později o této skutečnosti dozvěděl.

Neprovedením kompletní kontroly nebyly řádně plněny podmínky PK B.3.7.6.1 (měsíční kontrola SHZ) a také PK B.3.7.6.4 (roční kontrola SHZ). Přímou příčinou události je nedodržení postupu a neřešení vzniklé situace zaměstnancem fy Klika BP (0803).

 

0/konečná
23.6.2021/2 HAZR po bouřce, odstavení LS(d) od výpadku všech KČ

Lokalita ETE-Kočín zasažena vichřicí v jejímž důsledku spadly 3 nosné sloupy na lince 400 kV V052 a byly poškozeny budovy v STP, zejména byly poškozeny střechy obou strojoven. Linka V052 vypnuta ochranami a došlo k HAZR, zapůsobení LSc+a. Při přechodovém procesu došlo k výpadku posledního pracujícího KČ, což vedlo k odstavení Reaktoru signálem LSd, což je neprojektové chování.

Přímou příčnou LSd byl výpadek poslední prac. KČ, kořenovou příčinou nedostatek projektu (nevhodně nastavená technologická ochrana). Příčinou výpadku linky V052 byly externí přírodní podmínky.

0/konenčná
9.7.2021/2 2GR21 -Neidentifikovatelný cizí předmět v PS KE19 v 2TG21B02

9.7.2021 19:38 V rámci inspekčních činností SI-PS v 2TG21B02 nalezen podezřelý předmět (něco podobné plátku barvy velikosti nehtu) cca 1m od horní hrany PS KE19. Pořízen kamerový záznam. Zastaveny další činnosti, povolán Zavcip koordinátor, pracovník Spek.  9.7.2021 23:40 Při kontrole palivového souboru KE19 byl na 10. distanční mřížce nalezen nejednoznačně  identifikovatelný cizí předmět o přibližných rozměrech 10x10x0,5mm. Poloha tohoto cizího předmětu neumožňuje jeho vyjmutí. Vypsán protokol o nalezení CP.

0/konečná
8.7.2021/2 2GR21 - nález CP v reaktoru 2YC00B01 po vyvezení paliva

Dne 8.7.2021 byl při kontrole čistoty po vyvezení aktivní zóny (AZ) nahlášen nevyhovující výsledek kontroly AZ. V reaktoru nalezeny cizí předměty (CP), pravděpodobně kovové: - 30x20 mm na pozici 11-26, - 10x5 mm na pozici 07-32

Pád CP do technologie a nenahlášení tohoto pádu hodnoceno jako lidský výkon nezjištěného nositele – nedodržení pravidel ZAVCIP / FME. Kořenová příčina porušení pravidel..

0/konečná
30.7.2021/2 2GR21 -Cizí předmět na dně TNR po ukončení kontrol MKS

02:12 - Po ukončení kontroly nádoby reaktoru pomocí MKS (PP 32673273-032), podal pracovník ŠJS informaci o zjištění cizího předmětu na dně nádoby. Jedná se pravděpodobně o kus plechu o velikosti 30x45 mm. Zařízení MKS je v tuto chvíli na HDR reaktoru, probíhá příprava na demontáž a dekontaminaci. Zahájení činností na vytažení CP bude probíhat následně. Hotovost SPEK informována.

10:02 - Obdržena informace o vytažení CP z reaktoru - kovový materiál cca 30x50 mm

0/konečná
9.8.2021/2 2GR21 -Zeslabení stěny tras 2TX11,13,14Z03 pod min. hodnotu

Při provádění operativní defektoskopické kontroly - měření tloušťky stěny tras 2TX11,13,14Z03 v oblasti HTG svarů bylo zjištěno podkročení minimální tloušťky stěny.

0/konečná
7.10.2021/2 2DGS3 odstaven mechanickým havarijním spínačem při zkoušce

Dne 7.10.2021 během startu dieselového motoru (DM) 2GX v rámci provádění pravidelného PK A.3.8.1.2 došlo k odstavení DM havarijním spínačem při 111 % jmenovitých otáček (Nnom). Pravděpodobnou příčinou byla chybná funkce limitního spínače K9.32, který při vyměření 109 % Nnom zajišťuje omezení přívodu paliva a tím zregulovat otáčky DM (600ot/min). Při následné identifikaci závady bylo provedeno znovunastavení limitního spínače a následně se již žádná chyba neprojevila. Provozuschopnost DG byla ověřena opakovanými starty DM. Identifikovaná přímá příčina je porucha změny stavu limitního spínače K9.32 v obvodech řídícího systému DG. Kořenovou příčinou je selhání v době předpokládané životnosti..

0/konečná
21.10.2021/2 Nenajetí čerpadla 2TQ22D01 při APS2, neplán. čerpání LaP

Při APS2 nenajelo čerpadlo 2TQ22D01, příchod alarmu NR. Identifikována porucha vypínače 2BW.5 - čerpání LaP A.3.5.2C st.A. Událost nebyla zatím projednána.

0/předběžná