Změny v oblasti působnosti SÚJB spojené s koncem přechodného období

Přechodné období stanovené dohodou o vystoupení uzavřenou mezi Evropskou unií, Euratomem a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (dále jen „Spojené království“) skončilo dne 31. prosince 2020 (po dobu přechodného období se na Spojené království a ve Spojeném království nadále používalo právo EU, Spojené království se nadále podílelo na jednotném trhu a celní unii EU, využívalo politik a programů EU a plnilo povinnosti vyplývající z mezinárodních dohod, jichž je EU smluvní stranou). Od 1. ledna 2021 není možné na Spojené království nahlížet jako na stát Evropské unie/Euratomu a je nutné k němu přistupovat jako ke třetí zemi. Ustanovení právních předpisů v působnosti SÚJB, jež obsahují specifickou právní úpravu pro členské státy EU/Euratomu, tak nejsou pro Spojené království nadále použitelná.

Pro Spojené království bude v otázkách upravených zákonem č. 263/2016 Sb., atomový zákon, v platném znění (dále jen „atomový zákon“) a jeho prováděcími právními předpisy platit (uvedený výčet je pouze demonstrativní a neodráží zcela četnost uvedených činností – některé, např. přepravy radioaktivního odpadu a vyhořelého paliva se dějí velmi zřídka):

 • přemístění radioaktivního odpadu, vyhořelého jaderného paliva nebo jaderné položky mezi Českou republikou a Spojeným královstvím již nespadá pod definici transferu, jak je uvedena v § 2 odst. 1 písm. g) atomového zákona,
 • na přepravu radioaktivního odpadu a vyhořelého paliva do Spojeného království nebude aplikován § 144 atomového zákona (Přeprava z České republiky do jiného členského státu Euratomu), nýbrž § 145 atomového zákona upravující přepravu z České republiky do státu, který není členem Euratomu,
 • přeprava radioaktivního odpadu a vyhořelého paliva ze Spojeného království do České republiky bude probíhat podle § 146 atomového zákona,
 • přeprava radioaktivního odpadu a vyhořelého paliva mezi Spojeným královstvím a jinou třetí zemí, s průvozem přes členské státy Euratomu, kdy je Česká republika prvním členským státem Euratomu, na jehož území radioaktivní odpad nebo vyhořelé jaderné palivo vstupuje, bude probíhat v souladu s § 147 atomového zákona a přeprava radioaktivního odpadu nebo vyhořelého jaderného paliva nevyžadující povolení podle § 9 odst. 4 atomového zákona, při které je Česká republika státem průvozu, ale není prvním státem Euratomu, na jehož území radioaktivní odpad nebo vyhořelé jaderné palivo vstupují, bude probíhat v souladu s ustanoveními § 148 odst. 1 a 3 atomového zákona,
 • ostatní ustanovení atomového zákona stanovující povinnosti při přepravách z nebo do 3. zemí (např. povinnosti přepravce uvedené v § 141 odst. 2 atomového zákona a v § 142 atomového zákona) budou aplikovány i na přepravy z a do Spojeného království,
 • na přepravu radioaktivních látek mezi členskými státy Euratomu a Spojeným královstvím se již nebude vztahovat nařízení Rady (Euratom) č. 1493/93 o přepravě radioaktivních látek mezi členskými státy,
 • dovoz jaderné položky do Spojeného království a vývoz jaderné položky ze Spojeného království již nebude možné uskutečnit na základě ohlášení transferu jaderných položek podle § 11 atomového zákona, bude k nim nutné získat povolení v souladu s § 9 odst. 5 písm. b) atomového zákona (jak již dříve SÚJB sdělil),
 • případná dohoda mezi Českou republikou a Spojeným královstvím o využívání úložiště radioaktivního odpadu ve Spojeném království by mohla být uzavřena pouze za splnění podmínek stanovených v § 107 odst. 3 atomového zákona,
 • při schválení typu výrobku podle § 137 a násl. atomového zákona nebude nadále možné na výrobky vyrobené nebo uvedené na trh ve Spojeném království aplikovat § 137 odst. 4 atomového zákona (tzv. doložku vzájemného uznávání). Spojené království již není účastníkem jednotného vnitřního trhu EU, není tedy možné pro něj zásadu vzájemného uznávání použít. V některých případech však dochází k uznávání schválení typu přímo na základě příslušných mezinárodních úmluv (např. ADN, ADR, ICAO, COTIF/RID),
 • při uznávání odborné kvalifikace získané ve Spojeném království bude SÚJB postupovat podle § 15 odst. 2 atomového zákona pouze v případě občanů členských států EU s kvalifikací nabytou ve Spojeném království před výstupem z EU (v těchto případech bude i nadále postupováno podle zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, neboť se jedná o kvalifikaci z členského státu EU). V případech uznávání odborné kvalifikace občanů Spojeného království a občanů členských států EU s kvalifikací nabytou ve Spojeném království po výstupu z EU bude aplikováno ustanovení § 15 odst. 3 atomového zákona (v těchto případech bude třeba postupovat prostřednictvím akademického uznávání, tzv. nostrifikace),
 • dovoz zdroje ionizujícího záření ze Spojeného království do České republiky (kromě dovozu zdroje ionizujícího záření pro vlastní potřebu nebo dovozu generátoru záření) bude možný pouze na základě povolení podle § 9 odst. 2 písm. f) bod 2 atomového zákona a vývoz zdroje ionizujícího záření z České republiky do Spojeného království (kromě vývozu zdroje ionizujícího záření pro vlastní potřebu, vývozu nevýznamného a drobného zdroje a vývozu generátoru záření) bude možný pouze na základě povolení podle § 9 odst. 2 písm. f) bod 3 atomového zákona,
 • dovoz spotřebního výrobku s přidanou radioaktivní látkou ze Spojeného království do České republiky a vývoz spotřebního výrobku z České republiky do Spojeného království bude možný pouze na základě povolení podle § 9 odst. 2 písm. g) atomového zákona,
 • v souladu s § 8 odst. 2 atomového zákona bude zakázáno dovážet ze Spojeného království do České republiky a vyvážet z České republiky do Spojeného království potraviny, krmiva, hračky, osobní předměty používané k ozdobným účelům a kosmetické přípravky, do kterých byly přidány radioaktivní látky,
 • dodávání stavebního materiálu, překročí-li efektivní dávka reprezentativní osoby z užívání stavebního materiálu 1 mSv za rok ze zevního ozáření, ze Spojeného království na trh v České republice bude možné pouze na základě povolení podle § 9 odst. 2 písm. j) atomového zákona. Povinnosti dovozce takového stavebního materiálu jsou blíže specifikovány v § 101 atomového zákona.

Informace ke změnám souvisejícím se skončením přechodného období v oblasti zákazu chemických a biologických zbraní je možné nalézt na: https://www.sujb.cz/aktualne/detail/zmeny-souvisejici-se-skoncenim-prechodneho-obdobi-po-vystoupeni-spojeneho-kralovstvi-velke-britanie-a-severniho-irska-z-evropske-unie-a-evropskeho-spolecenstvi-pro-atomovou-energii-euratom.

Na závěr je nutné zmínit specifickou situaci Severního Irska v rámci Spojeného království. V souladu s článkem 185 dohody o vystoupení se po skončení přechodného období použije Protokol o Irsku/Severním Irsku. Protokol o Irsku/Severním Irsku stanoví použitelnost některých ustanovení práva EU a Euratomu rovněž na Spojené království a ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko. V tomto protokolu se EU a Spojené království dohodly, že pokud se pravidla EU použijí na Spojené království a ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko, je na Severní Irsko nahlíženo jako na členský stát EU/Euratomu. Protokol o Irsku/Severním Irsku stanoví, že směrnice 2006/117/Euratom se použije na Spojené království a ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko. Konkrétně to mimo jiné znamená, že přeprava radioaktivního odpadu nebo vyhořelého paliva mezi členskými státy Euratomu a Severním Irskem je pro účely směrnice 2006/117/Euratom přepravou v rámci Společenství (přeprava radioaktivního odpadu a vyhořelého paliva z České republiky do Severního Irska bude tedy probíhat v souladu s § 144 atomového zákona (Přeprava z České republiky do jiného členského státu Euratomu)).

Blíže k: