Dohoda o vystoupení

V souladu s čl. 50 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii probíhala mezi EU a UK jednání, jejichž cílem bylo sjednat a uzavřít dohodu o vystoupení. Tato  vstoupila v platnost dne 1. února 2020.

Otázky týkající se Euratomu upravuje část III (Ustanovení o rozluce), hlava IX dohody o vystoupení, konkrétně články 79 (Definice), 80 (Ukončení odpovědnosti Společenství za záležitosti týkající se Spojeného království), 81 (Záruky), 82 (Zvláštní povinnosti podle mezinárodních dohod), 83 (Vlastnictví a právo na užívání a spotřebu zvláštního štěpného materiálu ve Spojeném království), 84 (Zařízení a další majetek související s poskytováním záruk) a 85 (Vyhořelé palivo a radioaktivní odpad), a Příloha č. V, která stanoví kategorie zařízení a jiného majetku Společenství souvisejícího s poskytováním záruk podle Smlouvy o Euratomu, který se nachází na území Spojeného království a který se na konci přechodného období stane vlastnictvím Spojeného království. V souladu s čl. 126 dohody o vystoupení se uplatnilo do 31. prosince 2020 přechodné období, během kterého byly předpisy EU/Euratomu ve své aktuální podobě na území UK stále platné a pro UK závazné, UK se však již neúčastnilo jednání orgánů, institucí a jiných subjektů EU/Euratomu, ani jejich rozhodovacích procesů.

Průběh vyjednávání dohody o vystoupení v oblasti Euratomu - pozice Euratomu a UK: 

Otázkám Euratomu jsou věnovány články 79 (Vlastnické právo, užívací právo a právo na spotřebu zvláštních štěpných materiálů v UK), 80 (Zařízení a další majetek související s ustanoveními o zárukách), 81 (Vyhořelé jaderné palivo a radioaktivní odpad) a příloha y+1 (Seznam zařízení a dalšího majetku, které souvisejí s ustanoveními o zárukách podle Smlouvy o Euratomu, nacházejí se na konci přechodného období na území UK, a které mají přejít do vlastnictví UK). Text článků byl v době publikace dokumentu (19. 6. 2018) dohodnut, příloha y+1 byla stále předmětem vyjednávání.

Otázky týkající se Euratomu upravuje část III (Ustanovení o rozluce), hlava IX návrhu dohody, konkrétně články 79 (Definice), 80 (Ukončení odpovědnosti Společenství za záležitosti týkající se Spojeného království), 81 (Záruky), 82 (Zvláštní povinnosti podle mezinárodních dohod), 83 (Vlastnictví a právo na užívání a spotřebu zvláštního štěpného materiálu ve Spojeném království), 84 (Zařízení a další majetek související s poskytováním záruk) a 85 (Vyhořelé palivo a radioaktivní odpad), a Příloha č. V, která stanoví kategorie zařízení a jiného majetku Společenství souvisejícího s poskytováním záruk podle Smlouvy o Euratomu, který se nachází na území Spojeného království a který se na konci přechodného období stane vlastnictvím Spojeného království.

  • Znění dohody o vystoupení ze dne 17. října 2019 (schváleno závěry Evropské rady ze dne 17. října 2019 v návaznosti na  revizi Protokolu o Irsku/Severním Irsku a technickou úpravu článků 184 a 185)

Obě strany se při vyjednávání dohody o vystoupení připravovaly také na eventualitu, že by žádná dohoda nakonec sjednána nebo včas ratifikována nebyla (tzv. scénář bez dohody neboli tvrdý brexit). Evropská komise, s cílem připravit veřejnost a zainteresované subjekty na odchod UK z EU, zveřejnila sérii oznámení nastiňující změny, se kterými je nutné počítat od okamžiku, kdy přestanou na území UK platit evropské právní předpisy. Jedno z těchto oznámení bylo věnováno také otázkám Euratomu a oblastem, kterých se odchod UK z Euratomu dotkne nejvíce (společná politika zásobování rudami, výchozími materiály a zvláštními štěpnými materiály; prodej produkce jaderných materiálů třetím zemím podle čl. 59 Smlouvy o Euratomu;  dohody o spolupráci v oblasti atomové energie uzavřené mezi Euratomem a třetími zeměmi a důsledky pro UK; ustanovení Směrnice Rady 2013/59/Euratom (základní bezpečnostní standardy ochrany před nebezpečím vystavení ionizujícímu záření) vztahující se na export a import radioaktivního materiálu do třetích zemí; ustanovení čl. 4 odst. 4 Směrnice 2011/70/Euratom k přepravám radioaktivních odpadů do třetích zemí za účelem jejich uložení; ztráta svobod spojených se společným jaderným trhem).

Obecně se připravenosti na brexit věnovalo sdělení EK „Příprava na vystoupení Spojeného království z Evropské unie dne 30. března 2019" ze dne 19. července 2018 (revidováno 27. srpna 2018). Toto sdělení bylo následováno dalšími sděleními EK, a to v listopadu 2018 sdělením „Příprava na vystoupení Spojeného království z Evropské unie dne 30. března 2019: Pohotovostní akční plán“, v dubnu 2019 sdělením „Řešení dopadů vystoupení Spojeného království z Unie bez dohody: koordinovaný přístup Unie“ a v červnu 2019 sdělením „Aktuální stav příprav alternativních opatření týkajících se vystoupení Spojeného království z Evropské unie“.

UK pro své ekonomické subjekty připravilo také informační web shrnující důsledky brexitu v jaderné oblasti. Pro oblast záruk bylo dne 7. února 2019 přijato nařízení „The Nuclear Safeguards (EU Exit) Regulations 2019" zavádějící nový národní systém záruk.