Dohoda mezi vládou UK a Euratomem o spolupráci v oblasti bezpečného a mírového využití jaderné energie

Dohoda mezi vládou UK a Euratomem o spolupráci v oblasti bezpečného a mírového využití jaderné energie (dále jen „Dohoda“) potvrzuje jednoznačný závazek obou smluvních stran podporovat nešíření jaderných zbraní a vysokou úroveň jaderné bezpečnosti, a to vše s cílem zaručit mírové a bezpečné využití jaderné energie. Uzavření této Dohody vychází především z oboustranného zájmu stran vytvořit stabilní právní rámec, který by usnadnil rovnocennou a reciproční spolupráci v oblasti bezpečného a mírového využití jaderné energie. Dohoda zajišťuje pokračování spolupráce mimo jiné v oblasti jaderné bezpečnosti, jaderných záruk, jaderného výzkumu a zabezpečuje odpovídající úroveň záruk, fyzické ochrany a standardů pro kontrolu vývozu. Dohoda zajišťuje, že zásady společného jaderného trhu dle Smlouvy o Euratomu budou aplikovány na položky, které jsou jejím předmětem, a vyžaduje, aby převody těchto položek a poskytování příslušných služeb probíhaly za spravedlivých obchodních podmínek. Dohoda vychází z existujících dohod, které má Euratom v oblasti jaderné spolupráce uzavřené s třetími zeměmi (v současné době s osmi státy – USA, Kanada, Austrálie, Japonsko, Kazachstán, Uzbekistán, Ukrajina a Argentina). Oproti těmto dohodám obsahuje Dohoda širší a ambicióznější ustanovení pro spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti a v oblasti převodu jaderných technologií.

Jednání o Dohodě mezi vládou UK a Euratomem byla dokončena velmi pozdě – 24. 12. 2020, tj. pouze sedm dní před koncem přechodného období. Nebylo tak možné přistoupit ke konečné právně-lingvistické revizi znění Dohod před jejich podpisem. K té došlo u všech 24 závazných jazykových zněních až po podpisu Dohod. Poté výměnou diplomatických nót prohlásily strany revidovaná znění Dohod ve všech jazykových zněních za závazná a konečná. Revidovaná znění nahradila podepsaná znění Dohod od počátku. Konečná znění Dohod byla publikována v Úředním věstníku Evropské unie dne 30. dubna 2021. V tento den také skončilo po 4 měsících prozatímní provádění Dohody.

Dohoda má 25 článků a 1 přílohu (příloha obsahuje zvláštní ustanovení o přepracování jaderného materiálu). Právním základem Dohody je čl. 101 Smlouvy o Euratomu. Počátečním obdobím platnosti Dohody je období třiceti let. Platnost dohody má být poté automaticky prodlužována o další desetiletá období, pokud ovšem jedna ze stran neoznámí druhé straně předepsaným způsobem svůj úmysl Dohodu ukončit (čl. 24 odst. 2 Dohody).

Stručně k jednotlivým článkům Dohody:

Článek 1 – Cíl

Cílem Dohody je stanovit právní rámec spolupráce mezi UK a Euratomem v oblasti mírového využití jaderné energie, a to na základě oboustranného přínosu a vzájemnosti, aniž jsou dotčeny příslušné pravomoci jednotlivých stran. Je zdůrazněno, že spolupráce mezi stranami má být využito výlučně k mírovým účelům.

Článek 2 – Definice

Obsahuje definice relevantní pro oblast působnosti Dohody.

Článek 3 – Rozsah spolupráce v oblasti jaderné energie

Výslovně je uvedeno, že spolupráce může zahrnovat aktivity uvedené pod písmeny a) až l) odst. 1 (usnadnění obchodu a obchodní spolupráce; dodávky jaderného materiálu, nejaderného materiálu a zařízení; převod technologií, včetně poskytnutí významných informací; obstarávání zařízení a přístrojů; přístup k zařízení a vybavení a jejich použití; bezpečné nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem, včetně geologického ukládání; jaderná bezpečnost a radiační ochrana, včetně havarijní připravenosti a monitorování úrovní radioaktivity v životním prostředí; záruky a fyzická ochrana; využití radioizotopů a radiace v zemědělství, průmyslu, lékařství a výzkumu; geologický a geofyzikální průzkum zdrojů uranu, jejich rozvoj, produkci, další zpracování a využívání; otázky regulace mírového využití jaderné energie; výzkum a vývoj) s tím, že další oblasti spolupráce relevantní pro oblast působnosti Dohody mohou být stranami vzájemně určeny v článku uvedeným postupem.

Článek 4 – Formy spolupráce v oblasti jaderné energie

Článek demonstrativně vyjmenovává následující formy spolupráce: převod jaderného materiálu, nejaderného materiálu, zařízení nebo technologií; výměna informací v oblastech společného zájmu; usnadňování výměn, návštěv a odborné přípravy pracovníků a odborníků; pořádání sympozií a seminářů; výměna vědeckých a technických informací, pomoci a služeb; organizace společných projektů a účast na nich a zakládání společných podniků a příslušných dvoustranných pracovních skupin nebo studií; usnadnění obchodní spolupráce týkající se jaderného palivového cyklu, s tím, že ostatní formy spolupráce mohou být mezi stranami vzájemně určeny v článku stanoveným postupem.

Článek 5 - Položky podléhající Dohodě

Položky, na které se dohoda vztahuje, jsou:

- jaderný materiál, nejaderný materiál, zařízení nebo technologie převáděné mezi stranami nebo jejich příslušnými osobami, a to buď přímo, nebo přes třetí stranu (za podmínek dále definovaných v odst. 2 písm. a)),

- jaderný materiál, nejaderný materiál nebo zařízení použité v položkách, na které se Dohoda vztahuje, nebo vyrobené za jejich použití (další specifikace těchto položek může být stanovena ve správních ujednáních dle čl. 15 Dohody),

- jaderný materiál, nejaderný materiál, zařízení nebo technologie, pokud budou tyto určeny postupem uvedeným ve správních ujednáních dle čl. 15 Dohody,

- jiné položky, pokud se na tom shodnou strany Dohody postupem uvedeným v odst. 2 písm. d),

to však za podmínky, že se strany písemně nedohodly, že se na výše uvedené položky Dohoda nevztahuje, nebo za podmínky, že ČS Euratomu nevyužily možnosti opt-outu pro technologie dle odst. 4.

Odstavec 3 upravuje podmínky, za kterých výše uvedené položky přestávají být předmětem Dohody.

Odstavec 4 připouští, aby ČS Euratomu za Dohodou daných podmínek vyloučily písemným oznámením k datu nabytí účinnosti Dohody svoji konkrétní technologii z její působnosti („opt-out“).

Článek 6 – Záruky

Odstavec 1 stanoví režim jaderných záruk na jaderné materiály na území Euratomu a na území UK. UK převezme záruky na jaderné materiály dle své Zárukové dohody s  Mezinárodní agenturou pro atomovou energii a dle UK národního systému (právním předpisem „The Nuclear Safeguards Act 2018“ byla na UK kompetentní orgán „The Office for Nuclear Regulation“ přenesena odpovědnost za záležitosti, které v oblasti záruk doposud spadaly pod Euratom).

Odstavec 3 obsahuje závazek stran implementovat spolehlivý a účinný systém evidence a kontroly jaderného materiálu s cílem zajistit, aby jaderný materiál podléhající Dohodě nebyl využíván k jiným než mírovým účelům. Je stanoveno, že dohled, včetně inspekcí v zařízeních, která mají v držení jaderný materiál podléhající této Dohodě, musí být prováděn tak, aby příslušné orgány mohly vyvodit nezávislé závěry a v případě potřeby požadovat vhodná nápravná opatření a tato opatření sledovat.

Článek 7 – Fyzická ochrana

Uplatňování opatření fyzické ochrany mají probíhat vždy na úrovních splňujících alespoň kritéria stanovená v příloze C Pokynů pro převod jaderných materiálů; Doplňkově k uvedenému dokumentu mají UK, Euratom zastoupený Evropskou komisí, je-li to relevantní, a členské státy Euratomu vycházet při uplatňování opatření fyzické ochrany ze svých závazků v rámci pozměněné Úmluvy o fyzické ochraně jaderných materiálů, včetně veškerých změn, jež jsou platné pro obě strany, a doporučení uvedených v dokumentu MAAE INFCIRC/225/Rev.5 (Doporučení v oblasti jaderného zabezpečení týkající se fyzické ochrany jaderného materiálu a jaderných zařízení), včetně veškerých revizí, pokud se strany po konzultacích ve smíšeném výboru vzájemně nedohodnou jinak.

Přeprava jaderného materiálu podléhá ustanovením pozměněné Úmluvy o fyzické ochraně jaderných materiálů, včetně veškerých změn, jež jsou platné pro obě strany, a předpisům MAAE pro bezpečnou přepravu radioaktivních materiálů (bezpečnostní normy MAAE, série č. TS-R-1), včetně veškerých revizí, pokud se strany po konzultacích ve smíšeném výboru vzájemně nedohodnou jinak.

Článek 8 – Jaderná bezpečnost

Ustanovení tohoto článku zajišťují, že UK bude nadále udržovat odpovídající úroveň jaderné bezpečnosti a že UK a Euratom budou spolupracovat na neustálém zlepšování mezinárodních standardů pro jadernou bezpečnost a relevantních dohod a na jejich provádění. Článek zajišťuje pokračování spolupráce mezi UK a Euratomem v oblastech jaderné bezpečnosti nyní pokrytých systémy Euratomu a skupinami Euratomu, např. ECURIE, EURDEP, ENSREG. Euratom může vyzvat UK, aby se těchto systémů a skupin účastnilo jako třetí země.

Článek 9 – Převody, opětovné převody a usnadnění obchodu

Odstavec 1 stanoví, že jakýkoli převod jaderného materiálu, nejaderného materiálu, zařízení nebo technologie uskutečněný v rámci spolupráce musí být proveden v souladu s příslušnými mezinárodními závazky Euratomu, ČS Euratomu a UK ve vztahu k mírovému využití jaderné energie, jak jsou uvedeny v článku 6 (záruky), článku 7 (fyzická ochrana), a ve vztahu k závazkům ČS Euratomu a UK, které plynou z členství v NSG (Skupiny jaderných dodavatelů) na základě Pokynů pro převod jaderných materiálů.

Odstavec 2 požaduje, aby si strany usnadnily obchod s jadernými materiály mezi sebou nebo mezi osobami nebo podnikateli usazenými na území stran ve vzájemném zájmu výrobců, odvětví cyklu jaderného paliva, distributorů a spotřebitelů.

Odstavec 3 požaduje, aby si smluvní strany byly do co největší možné míry nápomocny při obstarání jaderného materiálu, nejaderného materiálu, technologie nebo zařízení, které zajišťuje jedna ze smluvních stran nebo osoby v Euratomu nebo osoby v UK.

Odstavec 4 obsahuje podmínky pro trvání spolupráce na základě Dohody.

Odstavec 5 obsahuje ustanovení chránící fungování společného jaderného trhu Euratomu.

Odstavec 6 požaduje, aby převody jaderného materiálu, nejaderného materiálu, zařízení, technologií a příslušné služby byly vykonávány za spravedlivých obchodních podmínek.

Odstavec 7 stanoví, že jakékoli opětovné převody jaderných materiálů, nejaderných materiálů, zařízení nebo technologií podléhajících Dohodě mimo jurisdikci stran se provádějí pouze v rámci závazků přijatých jednotlivými ČS Euratomu a UK v rámci Skupiny jaderných dodavatelů. Na opětovné převody jakékoliv položky spadající pod Dohodu se zejména uplatní Pokyny pro převody jaderných materiálů.

Odstavec 8 upravuje písemnou notifikaci převodů a opětovných převodů – podrobnosti stanoví správní ujednání dle čl. 15 Dohody.

Odstavec 9 zakazuje převod nejaderného materiálu, zařízení a technologie podléhající Dohodě mimo území spadající do jurisdikce přijímající strany bez předchozího písemného souhlasu dodávající strany (s výjimkou upravenou v odst. 11).

Odstavec 10 upravuje situaci, kdy Pokyny pro převod jaderných materiálů vyžadují souhlas dodávající smluvní strany.

Odstavec 11 stanoví, že při vstupu Dohody v platnost si smluvní strany vymění seznamy třetích zemí, do nichž jsou povoleny opětovné převody druhou smluvní stranou.

Odstavec 12 upravuje situace, kdy UK nebo členský stát Euratomu převádí technologie podléhající Dohodě do členského státu, na který se vztahuje výjimka stanovená v čl. 5 odst. 4.

Článek 10 – Obohacení

Před obohacením jakéhokoli jaderného materiálu podléhajícího Dohodě, při kterém má být dosaženo obsahu izotopu U 235 20 procent nebo více, je nutné získat písemný souhlas druhé smluvní strany. Podrobnosti provádění tohoto ustanovení mohou být uvedeny ve správních ujednáních dle čl. 15 Dohody.

Článek 11 - Přepracování

Smluvní strany souhlasí s přepracováním jaderného paliva s obsahem jaderného materiálu podléhajícího Dohodě za předpokladu, že takové přepracování probíhá v souladu s podmínkami stanovenými v příloze Dohody.

Článek 12 - Spolupráce v oblasti jaderného výzkumu a vývoje

Spolupráce může zahrnovat účast UK, jako třetí země, v programu Euratomu na programech a činnosti Euratomu v oblasti výzkumu a odborné přípravy a členství UK v podniku Fusion for Energy v souladu s podmínkami stanovenými v dohodě o obchodu a spolupráci.

Článek 13 - Výměna informací a odborných znalostí

Strany v záležitostech spadajících do oblasti působnosti Dohody podporují a usnadňují vhodnou a přiměřenou výměnu informací a odborných znalostí mezi sebou a mezi svými příslušnými orgány.

Článek 14 – Duševní vlastnictví

Smluvní strany v rámci spolupráce na základě Dohody zajistí adekvátní a efektivní ochranu vytvořeného duševního vlastnictví a převedených technologií v souladu s příslušnými mezinárodními dohodami a právními a správními předpisy platnými v UK, v Evropské unii, v Euratomu nebo jeho členských státech.

Článek 15 – Správní ujednání

Strany si k zajištění účinného provádění Dohody uzavřou správní ujednání.

Článek 16 – Provádění, Článek 17 – Použitelné právo, Článek 18 – Stávající dohody, Článek 19 – Smíšený výbor, Článek 20 – Konzultace, Článek 21 – Řešení sporů, Článek 22 - Ukončení spolupráce v případě závažného porušení, Článek 23 – Změny, Článek 24 - Vstup v platnost a doba platnosti, Článek 25 - Závazná jazyková znění, Příloha – Přepracování.