Brexit v oblasti Euratomu

Koncem března 2017 oznámilo Spojené království Velké Británie a Severního Irska (UK) Evropské radě oficiálně, v souladu s článkem 50 Smlouvy o Evropské unii, svůj záměr vystoupit z Evropské unie (EU). Učinilo tak na základě výsledku referenda konaného dne 23. června 2016, ve kterém se 51,9 % voličů vyjádřilo pro opuštění EU. Spolu s opuštěním Evropské unie byl v oznámení výslovně zmíněn i úmysl UK odejít z Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom). UK se tak dle dokumentu „Odchod Spojeného království a nové partnerství s Evropskou unií“ rozhodlo mj. proto, že Euratom, i když založen samostatnou smlouvou, má stejné instituce jako EU. K další spolupráci UK s Euratomem dokument mj. uvádí: „Chceme s našimi EU partnery nadále spolupracovat ve věcech vědy a výzkumu a jaderná energie je toho klíčovou součástí. Konkrétní podoba našeho vztahu s Euratomem a způsob, jakým budeme s EU spolupracovat v jaderné oblasti, bude předmětem budoucích diskusí - je však pro nás důležitou prioritou - jaderný průmysl má pro UK stále klíčový strategický význam a odchod z Euratomu nijak neovlivní naše úsilí zachovat obchod a úzkou a účinnou spolupráci v jaderné oblasti, zárukách a bezpečnosti s Evropou a s mezinárodními partnery.“

V souladu s čl. 50 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii probíhala mezi EU a UK jednání, jejichž cílem bylo sjednat a uzavřít dohodu o vystoupení. Konečnou dohodu, pokud bude sjednána, uzavře s UK Rada, která bude rozhodovat kvalifikovanou většinou po obdržení souhlasu Evropského parlamentu. Dohoda o vystoupení měla původně vstoupit v platnost nejpozději dne 30. března 2019. K prodloužení lhůty pro vystoupení UK z EU, a tedy i lhůty pro vstup výstupové dohody v platnost, došlo již třikrát. Závěry Evropské rady přijaté dne 21. března 2019 prodloužily lhůtu pro odchod UK z EU, a to do dne 22. května 2019 za podmínky, že Dolní sněmovna příští týden schválí dohodu o vystoupení. Jestliže Dolní sněmovna příští týden dohodu o vystoupení neschválí, Evropská rada souhlasí s prodloužením předmětné lhůty do dne 12. dubna 2019 a očekává, že před uvedeným dnem Spojené království Evropské radě přednese k posouzení další postup.“ Podruhé byla lhůta pro vystoupení UK z EU upravena závěry Evropské rady přijaté dne 10. dubna 2019, a to „na dobu nezbytně nutnou, v každém případě však nejdéle do 31. října 2019. Bude-li dohoda o vystoupení ratifikována oběma stranami před tímto dnem, vystoupení se uskuteční k prvnímu dni následujícího měsíce.“ Do třetice byla lhůta pro vystoupení UK z EU prodloužena rozhodnutím Evropské rady ze dne 27. října 2019, a to nejdéle do 31. ledna 2020. Dohoda o vystoupení má v souladu s rozhodnutím Evropské vstoupit v platnost buď:

  • dne 1. prosince 2019, pokud strany dohody dokončí své ratifikační postupy a oznámí jejich dokončení depozitáři v listopadu 2019, nebo
  • dne 1. ledna 2020, pokud strany dohody dokončí své ratifikační postupy a oznámí jejich dokončení depozitáři v prosinci 2019, nebo
  • dne 1. února 2020, pokud strany dohody dokončí své ratifikační postupy a oznámí jejich dokončení depozitáři v lednu 2019.

Souběžně s návrhem dohody o vystoupení začaly EU a UK projednávat obsah politického prohlášení, které má vymezit celkové pojetí rámce budoucích vztahů mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím (samotnou dohodu o budoucím vztahu mezi EU a UK bude možné uzavřít až poté, co se UK stane třetí zemí). 

Pokud se EU a UK na textu dohody o vystoupení shodnou a tato vstoupí v platnost, bude následovat dohodou předvídané přechodné období (do 31. prosince 2020). Během tohoto přechodného období budou předpisy EU/Euratomu ve své aktuální podobě na území UK stále platné a pro UK závazné, UK se však již nebude účastnit řízení orgánů, institucí a jiných subjektů EU ani jejich rozhodovacích postupů. 

Průběh vyjednávání dohody o vystoupení v oblasti Euratomu - pozice EU a UK: 

Otázkám Euratomu jsou věnovány články 79 (Vlastnické právo, užívací právo a právo na spotřebu zvláštních štěpných materiálů v UK), 80 (Zařízení a další majetek související s ustanoveními o zárukách), 81 (Vyhořelé jaderné palivo a radioaktivní odpad) a příloha y+1 (Seznam zařízení a dalšího majetku, které souvisejí s ustanoveními o zárukách podle Smlouvy o Euratomu, nacházejí se na konci přechodného období na území UK, a které mají přejít do vlastnictví UK). Text článků byl v době publikace dokumentu (19. 6. 2018) dohodnut, příloha y+1 byla stále předmětem vyjednávání.

Otázky týkající se Euratomu upravuje část III (Ustanovení o rozluce), hlava IX návrhu dohody, konkrétně články 79 (Definice), 80 (Ukončení odpovědnosti Společenství za záležitosti týkající se Spojeného království), 81 (Záruky), 82 (Zvláštní povinnosti podle mezinárodních dohod), 83 (Vlastnictví a právo na užívání a spotřebu zvláštního štěpného materiálu ve Spojeném království), 84 (Zařízení a další majetek související s poskytováním záruk) a 85 (Vyhořelé palivo a radioaktivní odpad), a Příloha č. V, která stanoví kategorie zařízení a jiného majetku Společenství souvisejícího s poskytováním záruk podle Smlouvy o Euratomu, který se nachází na území Spojeného království a který se na konci přechodného období stane vlastnictvím Spojeného království.

  • Poslední dostupné znění dohody o vystoupení ze dne 17. října 2019 (schváleno závěry Evropské rady ze dne 17. října 2019 v návaznosti na  revizi Protokolu o Irsku/Severním Irsku a technickou úpravu článků 184 a 185)

Nebude-li sjednána dohoda o vystoupení, nebo nebude-li tato včas ratifikována oběma stranami, žádné přechodné období nenastane a právo EU přestane pro UK a na jeho území platit k 31. lednu 2020 (tzv. scénář bez dohody neboli tvrdý brexit). I na tuto eventualitu se obě strany připravují.

Evropská komise, s cílem připravit veřejnost a zainteresované subjekty na odchod UK z EU, zveřejnila sérii oznámení nastiňující změny, se kterými je nutné počítat od okamžiku, kdy přestanou na území UK platit evropské právní předpisy. Jedno z těchto oznámení je věnováno také otázkám Euratomu a oblastem, kterých se odchod UK z EU dotkne nejvíce (společná politika zásobování rudami, výchozími materiály a zvláštními štěpnými materiály; prodej produkce jaderných materiálů třetím zemím podle čl. 59 Smlouvy o Euratomu;  dohody o spolupráci v oblasti atomové energie uzavřené mezi Euratomem a třetími zeměmi a důsledky pro UK; ustanovení Směrnice Rady 2013/59/Euratom (základní bezpečnostní standardy ochrany před nebezpečím vystavení ionizujícímu záření) vztahující se na export a import radioaktivního materiálu do třetích zemí; ustanovení čl. 4 odst. 4 Směrnice 2011/70/Euratom k přepravám radioaktivních odpadů do třetích zemí za účelem jejich uložení; ztráta svobod spojených se společným jaderným trhem).

Obecně se připravenosti na brexit věnuje sdělení EK „Příprava na vystoupení Spojeného království z Evropské unie dne 30. března 2019" ze dne 19. července 2018 (revidováno 27. srpna 2018). Toto sdělení bylo následováno dalšími sděleními EK, a to v listopadu 2018 sdělením „Příprava na vystoupení Spojeného království z Evropské unie dne 30. března 2019: Pohotovostní akční plán“, v dubnu 2019 sdělením „Řešení dopadů vystoupení Spojeného království z Unie bez dohody: koordinovaný přístup Unie“ a v červnu 2019 sdělením „Aktuální stav příprav alternativních opatření týkajících se vystoupení Spojeného království z Evropské unie“.

UK pro své ekonomické subjekty připravilo také informační web shrnující důsledky brexitu v jaderné oblasti. Pro oblast záruk bylo dne 7. února 2019 přijato nařízení „The Nuclear Safeguards (EU Exit) Regulations 2019" zavádějící nový národní systém záruk.

V případě vystoupení UK na základě dohody o vystoupení by měla v ideálním případě EU se Spojeným královstvím sjednat dohodu o budoucích vztazích, která by měla být dohodnutá, podepsaná a ratifikovaná na konci přechodného období a měla by platit od 1. ledna 2021.

V případě tvrdého brexitu se může EU rozhodnout zahájit jednání se Spojeným královstvím jako s třetí zemí, bude však samozřejmě záviset na okolnostech, které vedly k vystoupení bez dohody.

Co se týče nastavení budoucích vztahů mezi UK a EU vydalo Spojené království dne 12. července 2018 Bílou knihu UK k budoucímu vztahu mezi UK a EU. K budoucím vztahům v oblasti Euratomu dokument mj. uvádí:

„UK bude usilovat o úzkou asociaci s Euratomem: o vytvoření nového vztah, který bude komplexnější a obsáhlejší, než jakákoliv existující dohoda mezi Euratomem a třetí zemí, a který pomůže zajistit, že UK status vedoucího a odpovědného civilního jaderného státu zůstane zachován.“

„UK navrhuje, aby byl tento nový vztah založen na komplexní dohodě o spolupráci v jaderné oblasti mezi UK a Euratomem, která by měla: 

a) založit mechanismus spolupráce mezi UK orgánem odpovědným za záruky a Euratomem, umožnit aktivity jako jsou výměna technických informací, společné studie a konzultace k regulatorním nebo legislativním návrhům změn,

b) stanovit pravidla UK přidružení k programu Euratomu pro výzkum a odbornou přípravu, toto budou součástí ambiciózní dohody o vědě a inovacích,

c) zajistit pokračování smluvních ujednání na dodávky jaderného materiálu, a to tak, že současné dohody o dodávkách zůstanou platné i po odchodu UK z EU, nebo tak, že bude zajištěno jejich bezproblémové opětovné schválení před UK odchodem,

d) minimalizovat bariéry a zjednodušit ujednání o kontrole vývozu při obchodování a při převodu citlivých jaderných materiálů, zařízení a technologií mezi UK a Euratomem,

e) zajistit technickou spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti zahrnující pokračující oznamování a sdílení informací pro případy radiačních událostí a monitorování, zajistit účast UK na EU systémech jako jsou EUCERIE (European Community Urgent Radiological Information Exchange) a EURDEP (European Radiological Data Exchange Platform) a

f) zajistit pokračování UK spolupráce a sdílení informací s Evropskou observatoří pro dodávky lékařských radioizotopů.

Hlavní body spolupráce v oblasti Euratomu, jak je uvádí Bílá kniha UK, jsou obsaženy v Politickém prohlášení, v němž se stanoví rámec budoucích vztahů mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím. Politické prohlášení bylo schváleno závěry Evropské rady ze dne 25. listopadu 2019 (bod 2 závěrů Evropské rady uvádí: „Evropská rada schvaluje Politické prohlášení, v němž se stanoví rámec budoucích vztahů mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska. Evropská rada znovu prohlašuje, že Unie je odhodlána dosáhnout v budoucnu se Spojeným královstvím co možná nejbližšího partnerství v souladu s uvedeným politickým prohlášením. Přístup Unie bude i nadále vymezen obecnými postoji a zásadami stanovenými ve dříve dohodnutých pokynech Evropské rady. Evropská rada bude této záležitosti trvale věnovat pozornost.“).

Budoucí spolupráce v oblasti Euratomu by měla vycházet z rozsáhlé dohody o jaderné spolupráci mezi Euratomem a UK.  Tato dohoda, vycházející ze stávajících závazků uplatňovat vysoké standardy jaderné bezpečnosti, by měla zabezpečit včasné nové posouzení schválení a povolení vydaných ESA (Zásobovací agentura Euratomu) co se týče dohod na dodávky jaderného materiálu. Upravena by měla být i otázka dodávek lékařských radioizotopů.  

Politické prohlášení, v němž se stanoví rámec budoucích vztahů mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím, bylo v důsledku pokračujících jednání mezi EU a UK v říjnu 2019 pozměněno. Revidované znění prohlášení bylo schváleno závěry Evropské rady ze dne 17. října 2019. Obsahová náplň revidovaného prohlášení, co se oblasti Euratomu týče, však zůstala beze změny (oblast Euratomu je nyní upravena body 66 až 69 revidovaného politického prohlášení).

Další zajímavé informace k brexitu: