Brexit v oblasti Euratomu

Koncem března 2017 oznámilo Spojené království Velké Británie a Severního Irska (UK) Evropské radě oficiálně, v souladu s článkem 50 Smlouvy o Evropské unii, svůj záměr vystoupit z Evropské unie (EU). Učinilo tak na základě výsledku referenda konaného dne 23. června 2016, ve kterém se 51,9 % voličů vyjádřilo pro opuštění EU. Spolu s opuštěním Evropské unie byl v oznámení výslovně zmíněn i úmysl UK odejít z Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom). UK se tak dle dokumentu „Odchod Spojeného království a nové partnerství s Evropskou unií“ rozhodlo mj. proto, že Euratom, i když založen samostatnou smlouvou, má stejné instituce jako EU. K další spolupráci UK s Euratomem dokument mj. uvádí: „Chceme s našimi EU partnery nadále spolupracovat ve věcech vědy a výzkumu a jaderná energie je toho klíčovou součástí. Konkrétní podoba našeho vztahu s Euratomem a způsob, jakým budeme s EU spolupracovat v jaderné oblasti, bude předmětem budoucích diskusí - je však pro nás důležitou prioritou - jaderný průmysl má pro UK stále klíčový strategický význam a odchod z Euratomu nijak neovlivní naše úsilí zachovat obchod a úzkou a účinnou spolupráci v jaderné oblasti, zárukách a bezpečnosti s Evropou a s mezinárodními partnery.“

V souladu s čl. 50 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii probíhají mezi EU a UK jednání, jejichž cílem je sjednat a uzavřít dohodu o vystoupení. Konečnou dohodu, pokud bude sjednána, uzavře s UK Rada, která bude rozhodovat kvalifikovanou většinou po obdržení souhlasu Evropského parlamentu. Dohoda o vystoupení by měla vstoupit v platnost nejpozději 30. března 2019, k prodloužení této lhůty může dojít pouze po dohodě s UK na základě jednomyslného rozhodnutí Evropské rady. Souběžně s návrhem dohody o vystoupení začaly EU a UK projednávat obsah politického prohlášení, které má vymezit celkové pojetí rámce budoucích vztahů mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím (samotnou dohodu o budoucím vztahu mezi EU a UK bude možné uzavřít až poté, co se UK stane třetí zemí). Plánováno je finalizovat text dohody spolu s politickým prohlášením o budoucích vztazích do konce října 2018. Tak by měl zbýt dostatek času na dokončení procesu uzavření dohody v EU a její ratifikaci ve Spojeném království. 

Pokud se EU a UK na textu dohody o vystoupení shodnou a tato vstoupí v platnost do 30. března 2019, bude následovat dohodou předvídané přechodné období (do 31. prosince 2020). Během tohoto přechodného období budou předpisy EU/Euratomu ve své aktuální podobě na území UK stále platné a pro UK závazné, UK se však již nebude účastnit řízení orgánů, institucí a jiných subjektů EU ani jejich rozhodovacích postupů. 

Průběh vyjednávání dohody o vystoupení v oblasti Euratomu - pozice EU a UK: 

Otázkám Euratomu jsou věnovány články 79 (Vlastnické právo, užívací právo a právo na spotřebu zvláštních štěpných materiálů v UK), 80 (Zařízení a další majetek související s ustanoveními o zárukách), 81 (Vyhořelé jaderné palivo a radioaktivní odpad) a příloha y+1 (Seznam zařízení a dalšího majetku, které souvisejí s ustanoveními o zárukách podle Smlouvy o Euratomu, nacházejí se na konci přechodného období na území UK, a které mají přejít do vlastnictví UK). Text článků byl v době publikace dokumentu (19. 6. 2018) dohodnut, příloha y+1 byla stále předmětem vyjednávání.

Otázky týkající se Euratomu upravuje část III (Ustanovení o rozluce), hlava IX návrhu dohody, konkrétně články 79 (Definice), 80 (Ukončení odpovědnosti Společenství za záležitosti týkající se Spojeného království), 81 (Záruky), 82 (Zvláštní povinnosti podle mezinárodních dohod), 83 (Vlastnictví a právo na užívání a spotřebu zvláštního štěpného materiálu ve Spojeném království), 84 (Zařízení a další majetek související s poskytováním záruk) a 85 (Vyhořelé palivo a radioaktivní odpad), a Příloha č. V, která stanoví kategorie zařízení a jiného majetku Společenství souvisejícího s poskytováním záruk podle Smlouvy o Euratomu, který se nachází na území Spojeného království a který se na konci přechodného období stane vlastnictvím Spojeného království.

Nebude-li sjednána dohoda o vystoupení, nebo nebude-li tato včas ratifikována oběma stranami, žádné přechodné období nenastane a právo EU přestane pro UK a na jeho území platit k 30. březnu 2019 (tzv. scénář bez dohody neboli tvrdý brexit). I na tuto eventualitu se obě strany připravují.

Evropská komise, s cílem připravit veřejnost a zainteresované subjekty na odchod UK z EU, zveřejnila sérii oznámení nastiňující změny, se kterými je nutné počítat od okamžiku, kdy přestanou na území UK platit evropské právní předpisy. Jedno z těchto oznámení je věnováno také otázkám Euratomu a oblastem, kterých se odchod UK z EU dotkne nejvíce (společná politika zásobování rudami, výchozími materiály a zvláštními štěpnými materiály; prodej produkce jaderných materiálů třetím zemím podle čl. 59 Smlouvy o Euratomu;  dohody o spolupráci v oblasti atomové energie uzavřené mezi Euratomem a třetími zeměmi a důsledky pro UK; ustanovení Směrnice Rady 2013/59/Euratom (základní bezpečnostní standardy ochrany před nebezpečím vystavení ionizujícímu záření) vztahující se na export a import radioaktivního materiálu do třetích zemí; ustanovení čl. 4 odst. 4 Směrnice 2011/70/Euratom k přepravám radioaktivních odpadů do třetích zemí za účelem jejich uložení; ztráta svobod spojených se společným jaderným trhem).

Obecně se připravenosti na brexit věnuje Sdělení EK „Příprava na vystoupení Spojeného království z Evropské unie dne 30. března 2019 ze dne 19. července 2018 (revidováno 27. srpna 2018). Toto sdělení bylo následováno v listopadu 2018 dalším sdělením EK „Příprava na vystoupení Spojeného království z Evropské unie dne 30. března 2019: Pohotovostní akční plán“.

UK pro své ekonomické subjekty připravilo také informační web shrnující důsledky brexitu v jaderné oblasti (zveřejněn je i návrh Nařízení zavádějící nový národní systém záruk).

V případě vystoupení UK na základě dohody o vystoupení by měla v ideálním případě EU se Spojeným královstvím sjednat dohodu o budoucích vztazích, která by měla být dohodnutá, podepsaná a ratifikovaná na konci přechodného období a měla by platit od 1. ledna 2021.

V případě tvrdého brexitu se může EU rozhodnout zahájit jednání se Spojeným královstvím jako s třetí zemí, bude však samozřejmě záviset na okolnostech, které vedly k vystoupení bez dohody.

Co se týče nastavení budoucích vztahů mezi UK a EU vydalo Spojené království dne 12. července 2018 Bílou knihu UK k budoucímu vztahu mezi UK a EU. K budoucím vztahům v oblasti Euratomu dokument mj. uvádí:

„UK bude usilovat o úzkou asociaci s Euratomem: o vytvoření nového vztah, který bude komplexnější a obsáhlejší, než jakákoliv existující dohoda mezi Euratomem a třetí zemí, a který pomůže zajistit, že UK status vedoucího a odpovědného civilního jaderného státu zůstane zachován.“

„UK navrhuje, aby byl tento nový vztah založen na komplexní dohodě o spolupráci v jaderné oblasti mezi UK a Euratomem, která by měla: 

a) založit mechanismus spolupráce mezi UK orgánem odpovědným za záruky a Euratomem, umožnit aktivity jako jsou výměna technických informací, společné studie a konzultace k regulatorním nebo legislativním návrhům změn,

b) stanovit pravidla UK přidružení k programu Euratomu pro výzkum a odbornou přípravu, toto budou součástí ambiciózní dohody o vědě a inovacích,

c) zajistit pokračování smluvních ujednání na dodávky jaderného materiálu, a to tak, že současné dohody o dodávkách zůstanou platné i po odchodu UK z EU, nebo tak, že bude zajištěno jejich bezproblémové opětovné schválení před UK odchodem,

d) minimalizovat bariéry a zjednodušit ujednání o kontrole vývozu při obchodování a při převodu citlivých jaderných materiálů, zařízení a technologií mezi UK a Euratomem,

e) zajistit technickou spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti zahrnující pokračující oznamování a sdílení informací pro případy radiačních událostí a monitorování, zajistit účast UK na EU systémech jako jsou EUCERIE (European Community Urgent Radiological Information Exchange) a EURDEP (European Radiological Data Exchange Platform) a

f) zajistit pokračování UK spolupráce a sdílení informací s Evropskou observatoří pro dodávky lékařských radioizotopů.

Hlavní body spolupráce v oblasti Euratomu, jak je uvádí Bílá kniha UK, jsou obsaženy v nástinu politické deklarace k budoucím vztahům mezi EU a UK, který byl publikován 14. listopadu 2018 společně s dojednaným návrhem dohody o vystoupení. Budoucí spolupráce v oblasti Euratomu by měla vycházet z rozsáhlé dohody o jaderné spolupráci mezi Euratomem a UK.  Tato dohoda, vycházející ze stávajících závazků uplatňovat vysoké standardy jaderné bezpečnosti, by měla zabezpečit včasné nové posouzení schválení a povolení vydaných ESA co se týče dohod na dodávky jaderného materiálu. Upravena by měla být i otázka dodávek lékařských radioizotopů.