Poskytování informací v roce 2011

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je do výroční zprávy o výsledcích činnosti SÚJB při výkonu státního dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení a radiační ochranou začleněna i výroční zpráva o poskytování informací, kterou je úřad povinen podle tohoto zákona zveřejňovat.

V souladu se zákonem předkládá SÚJB za rok 2011 následující informace:

  1. Počet podaných žádostí o informace: 14
  2. Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 1
  3. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
  4. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními a o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 0 (v průběhu roku 2011 nebyl vydán žádný rozsudek ve sporu, který se týkal zákona č. 106/1999 Sb.
  5. výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0
  6. Počet stížností podaných podle § 16a: 0
  7. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: viz dále

Žádosti o informace směřovaly do různých oblastí působnosti SÚJB. Podstatná část se jich týkala problematiky jaderné bezpečnosti, zejména pak zátěžových testů JE a problematiky radiační ochrany obecně.

Vedle poskytování informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. se kontakt s veřejností uskutečňuje prostřednictvím internetové stránky SÚJB (rubrika Styk s veřejností - Konference). Tato stránka nabízí rychlou a neformální komunikaci s vedením a pracovníky úřadu formou otázek a odpovědí, které jsou publikovány na webu. Tímto prostřednictvím kladené otázky se nejvíce týkají lékařského ozáření (rentgenová vyšetření) a dopadů ionizujícího záření na lidské zdraví. Využívaná je i rubrika „Často se ptáte“, která zobecňuje odpovědi na frekventované otázky (jedná se např. o problematiku využívání rentgenů pro diagnostické účely v medicíně a stanovisko SÚJB k používání bezpečnostních skenerů/rentgenů pro kontrolu osob). 

Na webu SÚJB jsou publikovaná i důležitá rozhodnutí SÚJB, zejména k provozu jaderných elektráren Temelín a Dukovany.

Následně po havárii JE Fukušima narostl počet dotazů dopadům této havárie, a to nejen v ČR, ale i samotném Japonsku a jeho okolí. SÚJB proto ve spolupráci s Centrem výzkumu Řež, s.r.o., proto zřídil zvláštní webovou stránku věnované této problematice. Na této stránce bylo zodpovězeno cca 800 dotazů.

SÚJB plní své informační povinnosti k veřejnosti rovněž formou vydávání dvouměsíčníku „Bezpečnost jaderné energie” a neperiodické řady „Bezpečnost jaderných zařízení”, ve kterých publikuje všeobecné informace týkající se jaderné bezpečnosti a podrobné požadavky a návody na její zajištění. 

Všechny informace jsou běžně dostupné v češtině, naprostá většina základních informací i v angličtině. Nejširší veřejnost má jejich prostřednictvím přístup jak k aktualitám o činnosti SÚJB, tak k základním informacím o postavení SÚJB ve státní správě, organizační struktuře úřadu, právním rámci, ve kterém SÚJB pracuje. Uvedeny jsou rovněž nejdůležitější kontaktní adresy. Internetová stránka rovněž nabízí řadu dokumentů a zpráv z oblastí, jimiž se úřad zabývá.