Poskytování informací v roce 2008

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je SÚJB povinen zveřejňovat výroční zprávu za předcházející rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona a ve struktuře stanovené tímto zákonem. Ve smyslu § 18 odst. 2 zákona začleňuje SÚJB tuto výroční zprávu do výroční Zprávy o výsledcích činnosti SÚJB při výkonu státního dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení a radiační ochranou.

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. je předkládána ve struktuře dle ustanovení § 18 odst. 1 zákona:

 1. Počet podaných žádostí o informace: 11 (písemných a podaných elektronicky)
 2. Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
 3. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
 4. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními a o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: V průběhu roku 2008 byl vydán jeden rozsudek ve sporu, který se týkal zákona č. 106/1999 Sb., právní zastoupení bylo uskutečněno vlastními zaměstnanci, žádné další výdaje úřad nevynaložil.
 5. Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0
 6. Počet stížností podaných podle § 16a: 1
 7. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:
  Kromě výše uvedených žádostí o informace, které byly podány písemně nebo elektronicky, byly uplatňovány i žádosti o informace (a také poskytovány odpovědi) dalšími zákonem akceptovanými formami podání, tj. osobně, ústně nebo telefonicky.

  Tematicky lze žádosti rozdělit takto:

  • problematika paliva JE Temelín; ze strany veřejnosti se omezuje v zásadě na občanská sdružení
  • problematika radiační ochrany (dotazy směřovaly ke konkrétním zdrojům ionizujícího záření a některým výrobkům),
  • ostatní informace obecného charakteru (např. boj s korupcí).

Postupně se snižující počet žádostí je zejména důsledkem snahy SÚJB zveřejňovat informace zajímající širší veřejnost. Kontakt s veřejností se dnes odehrává především prostřednictvím internetové stránky SÚJB www.sujb.cz. Všechny informace jsou běžně dostupné v češtině, naprostá většina základních informací i v angličtině. Nejširší veřejnost má jejich prostřednictvím přístup jak k aktualitám o činnosti SÚJB, tak k základním informacím o postavení SÚJB ve státní správě, organizační struktuře úřadu, právním rámci, ve kterém SÚJB pracuje. Uvedeny jsou rovněž nejdůležitější kontaktní adresy. Internetová stránka rovněž nabízí řadu dokumentů a zpráv z oblastí, jimiž se úřad zabývá. Jako příklad lze uvést Národní zprávu ČR zpracovanou pro potřeby Úmluvy o jaderné bezpečnosti nebo výroční zprávy předkládané vládě ČR, informace k mezinárodním jednáním v rámci bilaterálních i vícestranných vztahů. V případě potřeby jsou srozumitelně komentovány i události v provozu jaderných elektráren, v oblasti radiační ochrany a monitorování radiační situace na území ČR. Úřadu přitom jde vždy o to, aby prokázal a vysvětlil veřejnosti, že i přes mnohdy velmi nepřesné a nejasné mediální popisy událostí (převážně nesprávně hodnocené jako poruchy významné pro jadernou bezpečnost) fungovaly všechny bezpečnostní systémy elektráren spolehlivě, správně a včas i v souladu s předem stanovenými maximálně přípustnými hodnotami odchylek a časů zásahů. V těchto oblastech se komunikace s veřejností v roce 2008 výrazněji zaměřila především na vysvětlení otázek spojených s:

 • problematika odstavení turbogenerátorů a jaderného paliva na jaderné elektrárně Temelín,
 • zahájení procesu EIA pro případnou výstavbu nových bloků jaderné elektrárny.

Rovněž v roce 2008 byla široce využívaná forma konference vedené na webové stránce SÚJB. SÚJB plní své informační povinnosti k veřejnosti rovněž formou vydávání dvouměsíčníku "Bezpečnost jaderné energie" a neperiodické řady "Bezpečnost jaderných zařízení", ve kterých publikuje všeobecné informace týkající se jaderné bezpečnosti a podrobné požadavky a návody na její zajištění.