Poskytování informací v roce 2002

Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2002

V roce 2002 bylo Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost podáno podle shora zmíněného zákona celkem 128 žádostí fyzických či právnických osob o poskytnutí informací. Z toho v jednom případě byla žádost o informace vyřízena vydáním rozhodnutí o neposkytnutí informace, přičemž adresát proti takovému rozhodnutí podal rozklad. Rozklad nebyl uznán rozkladovou komisí za oprávněný a bylo uznáno původní rozhodnutí SÚJB. Dne 2.10.2002 obdržel SÚJB usnesení Vrchního soudu ze dne 31.7.2002, kterým se zastavuje řízení ve věci žaloby Sdružení pro záchranu prostředí Calla ve věci neposkytnutí informace. V průběhu roku 2002 nedošlo k vydání žádného soudního rozsudku vůči SÚJB za nedodržování tohoto zákona.

Informace byly vyžádány (a také poskytovány) všemi zákonem akceptovanými formami podání: ústně osobně, telefonicky, e-mailem či písemně. Tematicky lze žádosti rozdělit takto:

  1. problematika uvádění JE Temelín do provozu (20 žádostí)
  2. problematika radiační ochrany a monitorování radiační situace na území ČR (62 žádostí)
  3. novela atomového zákona (15 žádostí)
  4. ostatní (31 žádostí).

Jako doplněk informací poskytovaných shora uvedenými formami slouží i internetová stránka SÚJB www.sujb.cz. Jen za období září 2002 - leden 2003 bylo zaregistrováno 112 504 přístupů ze 7188 počítačů.