Certifikované metodiky

Činnosti sítě včasného zjištění jako součásti Radiační monitorovací sítě

Detekce a stanovení aktivity 90Sr ve vzorcích životního prostředí měřením brzdného záření

Dlouhodobé stanovení objemové aktivity thoronu (Rn-220) v budovách

Měření radiačních veličin s užitím nízkoletící multikoptéry (dronu) v oblastech zasažených hornickou činností spojenou s dobýváním a úpravou uranových rud

Metodika detekce radioaktivních látek na zasaženém území - Činnost mobilních skupin při monitorování radiační havárie

Metodika hodnocení rizika ionizujícího záření po mimořádné radiační události v jaderné elektrárně

Metodika hromadného měření radiojódu ve štítné žláze a odhadu dávky obyvatelstva

Metodika pro hodnocení rizika kontaminovaných odpadů

Metodika pro hodnocení úrovně kontaminace plodin a rizika vzniku kontaminovaného odpadu

Metodika pro likvidaci odpadů ze živočišné výroby

Metodika pro modelové prognózní stanovení kontaminace plodin (v prvním a dalších letech po havárii)

Metodika pro porovnání dávkových profilů malých polí v rámci korespondenčního auditu v radioterapii

Metodika pro prověrku moderních radioterapeutických metod

Metodika pro realizaci reprezentativního průzkumu ozáření obyvatelstva v bytovém fondu v ČR

Metodika pro rychlé měření kontaminovaného krajinného krytu moderními technologiemi

Screeningová metoda stanovení celkové alfa aktivity ve vodě

Stanovení H*(10) a H’(0.07) systémem EPD

Stanovení dávky pomocí TLD v rámic korespondenčíního auditu v radioterapii

Stanovení dávky z externího ozáření na základě OSL běžné soli (NaCl)

Stanovení H(10) pomocí integrálnich dozimetrů v rámci RMS

Nasazení systému monitorování vnitřní kontaminace štítné žlázy radiojodem po havárii energetického jaderného zařízení

Odhad vnitřní kontaminace transurany z pohotového měření aktivity v plicích a kostře in vivo

Průkaz přítomnosti genetického materiálu Brucella abortus, B. melitensis a B. suis pro potřeby kontroly zákazu biologických zbraní pomocí real-time PCR s následným odlišením pomocí HRM analýzy

Průkaz přítomnosti genetického materiálu viru Dobrava-Belgrade pro potřeby kontroly zákazu biologických zbraní pomocí real-time PCR s „TaqMan sondou“

Průkaz přítomnosti genetického materiálu viru Chapare pro potřeby kontroly zákazu biologických zbraní pomocí real-time PCR s „UPL sondou“

Průkaz přítomnosti genetického materiálu viru SARS pro potřeby kontroly zákazu biologických zbraní pomocí real-time PCR s „UPL sondou“

Retrospektivní dozimetrie Odhad osobní dávky s využitím vzorků Al2O3 z mobilního telefonu

Rychlé stanovení 89Sr a 90Sr vedle sebe

Rychlé stanovení izotopů Pu, Am a Cm ve vzorcích půdy, rostlinstva a potravin

Metodika pro stanovení dávky pacienta z nenádorové radioterapie

Metodika pro systém odběrů vzorků živočišných produktů z hlediska radioaktivní kontaminace

Metodika stanovení součinitele difúze radonu v izolačních materiálech

Metodika stanovení výměny vzduchu ve vnitřním ovzduší budov s využitím pasivních integrálních měřidel indikačních plynů

Metodika pro testy odezvy detekčních systémů mobilních skupin v poli reálného štěpného spektra radionuklidů vytvořeného pomocí experimentálního školního reaktoru malého výkonu VR-1