Certifikované metodiky

Činnosti sítě včasného zjištění jako součásti Radiační monitorovací sítě

Činnost odborného mobilního týmu

Dekontaminace a likvidace CB-látky uzavřené v pevném obalu

Dekontaminace a následná likvidace vzniklých produktů rozkladu u rozměrných předmětů a zařízení

Detekce a identifikace aflatoxinů pomocí přenosného kapalinového chromatografu pro potřeby kontroly zákazu biologických zbraní

Detekce a stanovení aktivity 90Sr ve vzorcích životního prostředí měřením brzdného záření

Dlouhodobé stanovení objemové aktivity thoronu (Rn-220) v budovách

Hodnocení ergonomických vlastností ochranných kompletů proti CBRN látkám

Identifikace a lokalizace dlouhodobých radionuklidů v environmentálních vzorcích pomocí SEM-EDX

Inaktivace patogenů ve vzorcích s rizikem přítomnosti VRA/RA s možností jejich následného průkazu pro potřeby kontroly zákazu biologických zbraní

Měření radiačních veličin s užitím nízkoletící multikoptéry (dronu) v oblastech zasažených hornickou činností spojenou s dobýváním a úpravou uranových rud

Metodika detekce radioaktivních látek na zasaženém území - Činnost mobilních skupin při monitorování radiační havárie

Metodika hodnocení rizika ionizujícího záření po mimořádné radiační události v jaderné elektrárně

Metodika hromadného měření radiojódu ve štítné žláze a odhadu dávky obyvatelstva

Metodika migračních zkoušek s radionuklidy v laboratoři

Metodika pro hodnocení rizika kontaminovaných odpadů

Metodika pro hodnocení úrovně kontaminace plodin a rizika vzniku kontaminovaného odpadu

Metodika pro likvidaci odpadů ze živočišné výroby

Metodika pro modelové prognózní stanovení kontaminace plodin (v prvním a dalších letech po havárii)

Metodika pro porovnání dávkových profilů malých polí v rámci korespondenčního auditu v radioterapii

Metodika pro prověrku moderních radioterapeutických metod

Metodika pro realizaci reprezentativního průzkumu ozáření obyvatelstva v bytovém fondu v ČR

Metodika pro rychlé měření kontaminovaného krajinného krytu moderními technologiemi

Metodika pro řešení odezvy stavebních konstrukcí budovy reaktoru bloků VVER 1000 na zatížení parní explozí v šachtě reaktoru

Metodika pro stanovení dávky pacienta z nenádorové radioterapie

Metodika pro systém odběrů vzorků živočišných produktů z hlediska radioaktivní kontaminace

Metodika pro testy odezvy detekčních systémů mobilních skupin v poli reálného štěpného spektra radionuklidů vytvořeného pomocí experimentálního školního reaktoru malého výkonu VR-1

Metodika stanovení dávkových příkonů v kontejnmentu jaderné elektrárny během postulované těžké havárie

Metodika stanovení součinitele difúze radonu v izolačních materiálech

Metodika stanovení výměny vzduchu ve vnitřním ovzduší budov s využitím pasivních integrálních měřidel indikačních plynů

Nasazení systému monitorování vnitřní kontaminace štítné žlázy radiojodem po havárii energetického jaderného zařízení

Odhad vnitřní kontaminace transurany z pohotového měření aktivity v plicích a kostře in vivo

Postupy degradace a dekontaminace biologických látek ve vzorcích odebraných při kontrolní činnosti v resortu SÚJB

Průkaz přítomnosti genetického materiálu bakterie Clostridium argentinense (kmeny produkující botulinový neurotoxin) pro potřeby kontroly zákazu biologických zbraní pomocí real-time PCR

Průkaz přítomnosti genetického materiálu bakterie Clostridium perfringens (produkující epsilon toxin) pro potřeby kontroly zákazu biologických zbraní pomocí real-time PCR s TaqMan sondou

Průkaz přítomnosti genetického materiálu Brucella abortus, B. melitensis a B. suis pro potřeby kontroly zákazu biologických zbraní pomocí real-time PCR s následným odlišením pomocí HRM analýzy

Průkaz přítomnosti genetického materiálu Escherichia coli (sérotypy produkující shigatoxiny) pro potřeby kontroly zákazu biologických zbraní pomocí real time PCR s „UPL sondou“

Průkaz přítomnosti genetického materiálu rekonstruovaného viru chřipky z roku 1918 pro potřeby kontroly zákazu biologických zbraní pomocí real-time PCR s LNA sondou

Průkaz přítomnosti genetického materiálu viru Andes pro potřeby kontroly zákazu biologických zbraní pomocí real-time PCR s „UPL sondou“

Průkaz přítomnosti genetického materiálu viru Dobrava-Belgrade pro potřeby kontroly zákazu biologických zbraní pomocí real-time PCR s „TaqMan sondou“

Průkaz přítomnosti genetického materiálu viru Chapare pro potřeby kontroly zákazu biologických zbraní pomocí real-time PCR s „UPL sondou“

Průkaz přítomnosti genetického materiálu viru Choclo pro potřeby kontroly zákazu biologických zbraní pomocí real time PCR s „UPL sondou“

Průkaz přítomnosti genetického materiálu viru Laguna Negra pro potřeby kontroly zákazu biologických zbraní pomocí real time PCR s „UPL sondou“

Průkaz přítomnosti genetického materiálu viru Lujo pro potřeby kontroly zákazu biologických zbraní pomocí real-time PCR s UPL sondou

Průkaz přítomnosti genetického materiálu viru SARS pro potřeby kontroly zákazu biologických zbraní pomocí real-time PCR s „UPL sondou“

Retrospektivní dozimetrie - Odhad osobní dávky s využitím čipového modulu

Retrospektivní dozimetrie - Odhad osobní dávky s využitím skla extrahovaného z mobilního telefonu

Retrospektivní dozimetrie - Odhad osobní dávky s využitím vzorků Al2O3 z mobilního telefonu

Rychlé stanovení 89Sr a 90Sr vedle sebe

Rychlé stanovení izotopů Pu, Am a Cm ve vzorcích půdy, rostlinstva a potravin

Screeningová metoda stanovení celkové alfa aktivity ve vodě

Separace VRA/RA ze vzorků pomocí isoelektrické fokusace v čipovém formátu (chip-IEF) pro potřeby kontroly zákazu biologických zbraní

Skupinová detekce virů hemoragických horeček Crimean-Congo, Marburg a Rift valley metodou real-time PCR s následnou analýzou teplot tání

Souborná detekce vybraných arenavirů metodou real-time PCR s následnou analýzou teplot tání pro potřeby kontroly zákazu biologických zbraní

Stanovení aktivity 241Pu ve vzorcích životního prostředí

Stanovení dávek ve vybraných prostorách a okolí HVB VVER 1000 pro scénáře těžkých havárií s únikem radionuklidů do kontejnmentu

Stanovení dávky pomocí TLD v rámic korespondenčíního auditu v radioterapii

Stanovení dávky z externího ozáření na základě OSL běžné soli (NaCl)

Stanovení H(10) pomocí integrálnich dozimetrů v rámci RMS

Stanovení H*(10) a H’(0.07) systémem EPD

Stanovení izotopů uranu v environmentálních stěrech pomocí metody APM-SIMS

Stanovení izotopů uranu v environmentálních stěrech pomocí metody FTA-SIMS

Stanovení osobní neutronové dávky s využitím indukované aktivity ze vzorku krve

Stanovení osobní neutronové dávky s využitím indukované aktivity ze vzorku vlasů

Stanovení poměru mezi volnou a vázanou frakcí krátkodobých produktů přeměny radonu

Systém vzdělávání terénních monitorovacích skupin