Časopis BJE

Časopis "Bezpečnost jaderné energie/Bezpečnosť jadrovej energie"

Obálka časopisu Bezpečnost jaderné energie/Bezpečnosť jadrovej energie

Odborný časopis „Bezpečnost jaderné energie/Bezpečnosť jadrovej energie“, evidenční číslo MK ČR E 4671, společně vydávají Státní úřad pro jadernou bezpečnost v Praze a Úrad jadrového dozoru SR v Bratislavě. Pod uvedeným názvem se v roce 2016 jedná již o jeho 24. ročník, který však v r. 1993 plynule navázal na původní časopis, vydávaný od r. 1955 pod názvem "Jaderná energie", jenž by v letošním roce (2016) dosáhl 62 ročníků.

Uvedený časopis je od počátku recenzovaným odborným periodikem, jehož základním posláním je přispívat k udržení vysoké kultury jaderné bezpečnosti v oblasti mírového využívání jaderné energie.

Tisk zajišťuje tiskárna Hope PRESS, s.r.o., Cihelní 3356/72, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.

Vydávání časopisu řídí redakční rada ve složení: Ing. D. Burket, PhD., Ing. D. Drábová, Ph.D., Ing. L. Dubský, Ing. J. Hůlka, JUDr. J. Handrlica, PhD., Ing. P. Krs (předseda redakční rady), Ing. Z. Kříž, Ing. B. Lošonský, RNDr. D. Nikodémová, CSc., Ing. S. Štech, Mgr. P. Šuleř, Ing. F. Šuranský, Ing. J. Tomek, Ing. K. Turek, CSc., Ing. J. Zdebor, RNDr. D. Zemanová, RNDr. M. Zrubec, Ing. M. Žiaková, CSc.

Redakce: Ing. Pavel Kovář (pavel.kovar@sujb.cz), technická redakce: Ing. Hana Solařová (redakce.bje@sujb.cz), za jazykovou správnost anglických textů zodpovídá: Ing. Petr Adámek, CSc.

Adresa redakce: Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1, tel.: 221 624 260, 224 223 070, fax: 221 624 704, e-mail: redakce.bje@sujb.cz.

Časopis vychází ve dvojčíslech, šestkrát ročně, nákladem 600 výtisků, z toho 200 ks je určeno pro SR. Počínaje dvojčíslem 1/2 2008 jsou jednotlivé výtisky časopisu poskytovány oběma vydavateli zdarma podle odsouhlasených rozdělovníků. Objednávky do vyčerpání nákladu přijímají:

 • v ČR: SÚJB, Kancelář úřadu, Senovážné nám. 9, 110 00 Praha 1,
 • v SR: ÚJD SR, Kancelária úradu, Bajkalská 27, P.O. Box 24, 820 07 Bratislava 27.

Obsah časopisu „Bezpečnost jaderné energie/Bezpečnosť jadrovej energie“ je zaměřen na problematiku:

 • zabezpečování jaderné bezpečnosti a radiační ochrany jaderných zařízení a zdrojů záření ve všech fázích jejich přípravy, výstavby, provozu a vyřazování s důrazem na ochranu životního prostředí, zdraví profesionálních pracovníků a obyvatelstva,
 • jaderné bezpečnosti a radiační ochrany jaderného palivového cyklu, včetně výkonu dozoru nad jadernými materiály,
 • bezpečného zpracování a ukládání radioaktivních odpadů,
 • přirozené a umělé radioaktivity v životním prostředí,
 • dozimetrie záření a usměrňování expozic,
 • teoretických a experimentálních výsledků výzkumu v oblasti jaderné techniky, vývoje metod, přístrojů a zařízení pro účely mírového využívání jaderné energie. 

Pokyny pro autory

Časopis přijímá k publikaci:

 • původní stati v rozsahu 5 až 15 stran, které podléhají lektorskému posouzení (recenzi),
 • původní stručná sdělení v rozsahu 3 až 5 stran,
 • přehledové referáty o stavu aktuální problematiky v rozsahu do 10 stran,
 • stručné zprávy o konferencích a podobných připravovaných nebo uskutečněných akcích, popř. o jiných významných událostech v oblasti mírového využívání jaderné energie.

Pod uvedenými rozsahy se rozumí přibližný počet stran normalizovaného strojopisu (30 řádek na stránku, 60 úderů na řádku). Příspěvky se publikují v češtině nebo slovenštině, vybrané původní stati (popř. původní sdělení) je možno publikovat v anglickém, výjimečně francouzském nebo německém jazyce.

S původní statí je třeba dodat anotaci v jazyku stati (rozsah 5 až 10 řádek) a anglický překlad této anotace (včetně anglického překladu názvu stati). V případě cizojazyčné stati je třeba dodat ještě anotaci (s překladem názvu) v češtině nebo slovenštině.

Pod názvem každého příspěvku je třeba uvést úplné jméno a příjmení autora (autorů), úplný název jeho pracoviště (jejich pracovišť) a e-mailovou adresu alespoň jednoho z autorů.

Odkazy na literaturu je třeba číslovat průběžně v textu (číslicemi v hranatých závorkách) a seznam citované literatury připojit na konec textu.

Prosíme autory, aby důsledně používali zákonné měřicí jednotky a dodržovali ostatní závazné normy vztahující se k odborným publikacím.

Redakce přijímá příspěvky v elektronické formě na adrese redakce.bje@sujb.cz, texty v editoru Microsoft Word a obrázky samostatně ve formátech jpg, tif, eps, bmp, pdf. (v rozlišení 300 dpi).

Redakce časopisu prosí autory, aby korektury vraceli v dohodnutých lhůtách, jinak nelze v tisku uplatnit autorské opravy.