Odpovědi časopisu Respekt

Vydáno dne: 26.4.2002

Vážený pane redaktore,
děkuji za zaslané dotazy. Zcela souhlasím s tím, že se jedná o složitou záležitost a tím spíše dávám přednost písemným otázkám a odpovědím, které nutí k preciznějším formulacím.

Odpověď na Vaše první tři otázky (Kdy SÚJB kontroloval dotazovaný svar? , Proč SÚJB povolil aktivaci prvního bloku ještě dříve, než policie uzavřela v roce 2000 své šetření? Z jakých kontrol jste vycházeli?, Na základě jakých dokumentů činíte své závěry?) je trochu obsáhlejší.

Zvláštní procesy, kam patří i svářečské práce, jsou SÚJB kontrolovány v rámci kontrol souladu prováděných prací a jejich dokumentování se schváleným programem jakosti. Tyto programy byly a jsou úřadem schvalovány podle požadavků platné české legislativy.

Prověřování jakosti svařování hlavního cirkulačního potrubí na I.bloku bylo zahájeno SÚJB v lednu 1994. Svářečské práce na hlavní cirkulačním potrubí (HCP) 1.bloku byly ukončeny v tomtéž roce právě tak jako jejich kontroly.

Další kolo kontrol bylo zahájeno při ověřování připravenosti 1.bloku k aktivnímu vyzkoušení v průběhu let 1999 a 2000 a to v souladu s požadavky zákona č.18/1997 Sb. a vyhlášky SÚJB č.106/98. V souladu s individuálním programem zajištění jakosti byly provedeny předprovozní a provozní kontroly vizuální, kapilární a ultrazvukem. Tyto kontroly kromě převážně kladných výsledků identifikovaly jako nevyhovující protokoly pro svar č.11 na smyčce č.2 a svary č.8, 11, a 13 na smyčce č.3. Proto uložil SÚJB držiteli povolení předložit do zahájení etapy aktivního vyzkoušení výsledky nového posouzení a hodnocení zjištěných nesouladů a informovat úřad o způsobu opravy. V případě ponechání vady předložit průkaz o zavedení vady do systému sledování vad (vady na svarech jsou rozděleny na nepovolené, sledované a povolené). To se stalo a u všech shora uvedených svarů s výjimkou svaru č.8 na smyčce č.3 byla konstatována vyhovující jakost. Vada na svaru č.8 na smyčce č.3 byla protokolárně zanesena do systému sledování vad ETE. Závěrečná kontrola před zavážením paliva konstatovala, že v oblasti kontroly zvláštních procesů nebyly shledány nesoulady se zákonem a vyhláškami.

Přestože tímto krokem SÚJB proces kontroly zvláštních procesů ukončil a vydal povolení k zavezení paliva do reaktoru 1.bloku, reagoval jak na podnět Greenpeace ČR tak na podnět plynoucí ze šetření Policie ČR tím, že zahájil v prosinci 2000 kontrolu zaměřenou na dokumentaci systému jakosti při činnostech důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti v oblasti výroby a montáže vybraných zařízení. Součástí této kontroly byla i prověrka dokumentace systému jakosti v oblasti svařování HCP u dodavatele a provozovatele. Kontrola u dodavatele identifikovala některé nedostatky v dokumentování procesu svařování HCP i některé nesoulady v dokumentaci. Kontrolou u držitele povolení bylo zjištěno, že některé nálezy zjištěné u dodavatele lze buď vysvětlit nebo vyvrátit. Přesto bylo i po tomto šetření zřejmé, že dokumentace svařování obsahuje některé chyby či není plně v souladu s požadavky zabezpečování jakosti. Proto SÚJB rozhodl o provedení své nezávislé kontroly a k obdobnému postupu vyzval i držitele povolení.

Dne 29.5.2001 byla zahájena podle pokynu vedení SÚJB u držitele povolení kontrola dokumentace o procesu svařování HCP 1.bloku všech montážních svarů (na HCP je jich celkem 53), vybraných výrobních svarů , kontrola části průvodní technické dokumentace a kontrola dodržení postupu montáže HCP. Ke kontrole SÚJB přizval nezávislého odborníka na svařování. Kontrola prokázala, že u čtyř svarů nelze jednoznačně určit, zda byl plně dodržen předepsaný postup prací a jejich kontrol. Dále nebylo možno vyloučit, že došlo k uvolnění dočasného zavěšení potrubí po dobu montáže a tudíž, že nelze vyloučit, že došlo k nerovnoměrnému zatížení tlakové nádoby reaktoru (TNR). Nezávislý posudek přizvaného experta SVÚM Praha konstatuje, že ostatní zjištěné nedostatky ve vedení dokumentace nemohly ovlivnit kvalitu prací i jednotlivých svarů. Protože nejdůležitější operací, mající zásadní vliv na kvalitu svaru, je závěrečné tepelné zpracování svaru, bylo uloženo prověřit kvalitu výše uvedených svarů zkouškou na mikrotvrdost ve dvou řezech a provést kontrolu ultrazvukem. Dále bylo uloženo provést do konce roku 2001 výpočet eventuelně vzniklého přídavného namáhání TNR od nerovnoměrného zatížení a zhodnocení vlivu přídavného namáhání na TNR pro případ, že došlo k uvolnění závěsů na smyčkách č.1 a č.3 v době montáže.

Uložené nápravné opatření k provedení výpočtu a stanovení vlivu eventuelního uvolnění dočasného zavěšení potrubí po dobu montáže na nerovnoměrné zatížení TNR bylo splněno. Držitel povolení zadal provedení příslušných výpočtů a analýz a jejich výsledky prokázaly, že ani v případě uvolnění dočasného zavěšení potrubí v době montáže nedošlo k nepřípustnému zatížení TNR nebo ovlivnění.

Nezávisle na výsledcích této kontroly SÚJB ověřil držitel povolení kvalitu vybraných svarů s pomocí dalších nezávislých odborníků a organizací. Svary pro tuto kontrolu byly určeny na základě stanovisek v odborných posudcích a to ještě před ukončením kontroly SÚJB. Provedené zkoušky a jejich výsledky prokázaly požadovanou kvalitu těchto svarů.

I tyto závěry prověřil SÚJB nezávislým posouzením specializovanou institucí, která provedla obdobné kontroly jako tým odborníků přizvaných držitelem povolení, avšak metodou založenou na jiných fyzikálních principech. Závěry měření prokazují provedení závěrečného tepelného zpracování u všech zkoumaných svarů.

Závěry:
1) Šetření SÚJB k problematice svařování vedená od roku 1994 do roku 2001 neprokázala žádné skutečnosti, které by znamenaly ohrožení jaderné bezpečnosti z důvodů chybného provedení svařování HCP či z důvodu rozřezání ukončeného svaru a jeho opětovného provedení v tomtéž místě.

2) Šetření SÚJB naopak prokázala ve stejném období existenci v podstatě formálních nedostatků a nesouladů v dokumentování procesu svařování podle definovaného systému zajištění jakosti.

3) Integrita HCP a jeho kvalita byla ověřena rovněž několika tlakovými zkouškami jak na pevnost, kdy se zkoumají možné deformace způsobené zkušebním tlakem 24,5 MPa (přičemž nominální tlak v HCP je 15,7 MPa), tak zkouškami těsnostními, kdy se zkoumají možné netěsnosti při zkušebním tlaku 19,6 MPa.

4) Žádná z pravidelných kontrol prováděná v průběhu dosavadního spouštění JETE dosud neprokázala ani neindikovala závady, které by ovlivnily integritu HCP či měly jiný negativní vliv na jadernou bezpečnost zařízení.

K Vašim dalším dotazům:

4) Proč jste Greenpeace odmítli ukázat svářečské deníky, které o své práci vedla Modřanská potrubní? Proč jim nechcete říci označeni těchto deníku?

Bez souhlasu kontrolované osoby nemůže SÚJB zveřejňovat obsah dokumentace, která je jejím vlastnictvím a většinou je navíc označena jako obchodní tajemství. O souhlas jsme Modřanskou potrubní a.s. požádali, avšak neobdrželi jsme ho.

5) Nyní policie obnovila vyšetřováni celého případu s tím, že původně omylem šetřila jiný svar. Čím si tento omyl vysvětlujete? Proč váš úřad policii neukázal správný svar, který byl ze strany Greenpeace označen jako údajně chybně provedený?

Podle našich informací policie obnovila šetření na základě podnětu hnutí Greenpeace, které proti závěrům původního šetření namítá, že šlo o jiný svar. Hnutí Greenpeace byl od začátku znám rozsah a zaměření šetření policie. Zástupci Greenpeace předali označení svaru indikovaného svědkem na půdorysném schématu. Označení ukazovalo na připojení smyčky č.4 k tlakové nádobě. Po rozsáhlé diskusi rozhodla policie, že vlastní fyzikální šetření provede na svaru, kterým je k reaktoru připojena smyčka č. 1. Rozhodnutí o tom, na kterém svaru policie své šetření provede bylo učiněno za přítomnosti zástupců GP, kteří proti tomu neprotestovali. SÚJB volbu policie nijak neovlivňoval a dodnes si nejsme jisti, který svar je podle hnutí Greenpeace ten skutečně „správný“. K události, kterou do detailu popisuje svědek totiž skutečně došlo na smyčce číslo 1 (s tím, že podle našich šetření se neřezal svar u nádoby) a podle sledu prací doloženého dodavatelem a předložených výsledků zkoušek je v rozsahu svědkem popisovaném vyloučena na smyčce č.4. V každém případě máme z hlediska jaderné bezpečnosti dostatečné informace o kvalitě všech 53 svarů na HCP. Navíc v rámci provozních kontrol budou znovu (a pravidelně) prověřovány všechny svary na HCP, včetně těch, které napojují potrubí přímo na tlakovou nádobu. Protože se kromě výpovědi anonymního svědka nenašly další indikace možné pochybné kvality svarů a nedochází k ovlivnění jaderné bezpečnosti neshledává SÚJB ani nyní důvody pro postupy odlišné od běžných provozních kontrol.

Věřím, že jsem Vám poskytla přiměřenou odpověď na Vaše veškeré dotazy. Samozřejmě, že v případě Vašeho dalšího zájmu Vám poskytnu další vysvětlení.

S pozdravem

Dana Drábová

Po odeslání této odpovědi položil redaktor RESPEKTU Marek Švehla další doplňující otázky, na něž SÚJB reagoval následujícím dopisem:

Věc: odpověď na otázky Marka Švehly z týdeníku RESPEKT ze dne13.3.2002

1. Proč SÚJB povolil aktivaci prvního bloku ještě dříve, než policie uzavřela v roce 2000 své šetření. Proč jste tak učinili až po kontrole zahájené v prosinci 2000?

Činnosti související s mírovým využíváním atomové energie a zdrojů ionizujícího záření jsou Státní úřadem pro jadernou bezpečnost povolovány podle zákona 18/1997 Sb. (atomový zákon, ve znění zákona 13/2002 Sb.) a navazujících vyhlášek. Jakmile žadatel splní podmínky a požadavky stanovené v těchto předpisech, musí mu být povolení vydáno (žijeme totiž v právním státě). Žadatel (ČEZ a.s.) tyto zákonné požadavky a podmínky splnil, o dosažené úrovni jaderné bezpečnosti a radiační ochrany nevznikly čímkoli podložené pochybnosti a proto mu byl souhlas k fyzikálnímu spouštění-prvnímu zavezení paliva i k dosažení minimálního stabilizovaného kontrolovaného stavu vydán.

Termínu „aktivace prvního bloku“ právě tak jako druhé části otázky bohužel nerozumím.

2. Píšete, že ke zveřejnění Vašich zjištění potřebujete souhlas Modřanské potrubní a že jste jej nedostali. Proč jste GP odmítli sdělit označení těchto výsledných dokumentů? Můžete mi prosím ukázat protokol, v němž žádáte Modřanskou potrubní o souhlas se zveřejněním výsledků šetření?

Připomínám Váš původní dotaz a odpověď na něj:

„Proč jste Greenpeace odmítli ukázat svářečské deníky, které o své práci vedla Modřanská potrubní? Proč jim nechcete říci označení těchto deníků?
Bez souhlasu kontrolované osoby nemůže SÚJB zveřejňovat obsah dokumentace, která je jejím vlastnictvím a většinou je navíc označena jako obchodní tajemství. O souhlas jsme Modřanskou potrubní a.s. požádali, avšak neobdrželi jsme ho“.

Do dopisu, jímž jsme Modřanskou potrubní požádali o souhlas se zveřejněním dokumentace, která je jejich výhradním vlastnictvím, můžete po předběžné domluvě termínu nahlédnout.

3. Píšete, že kontrola u dodavatele identifikovala některé nedostatky v dokumentování procesu svařování. Prosím, jaké nedostatky?

a) V záznamovém listě svaru 1–1–5 je u kapilární zkoušky před konečným tepelným zpracováním chybně uvedeno datum a číslo protokolu vizuální kontroly. V dokumentaci ke svaru (protokoly ze zkoušek) je správný protokol č. 277/94 o provedení kapilární zkoušky ze dne 26.5.1994. Nedostatek je čistě formální.
b) V záznamovém listu svaru 1 – 1 – 6A je špatně uvedeno datum mezioperačního tepelného zpracování. V protokolu je uvedeno datum 26.5.1994. Záznam o mezioperačním tepelném zpracování uvedený v záznamovém listu (2.6.1994) se vztahuje pravděpodobně k opravě svaru, která byla provedena 2.6.1994. Z předložených dokumentů nelze jednoznačně určit dodržení předepsaného postupu a tudíž bylo nutné ověřit kvalitu svaru. K tomu došlo a kvalita svaru byla shledána jako vyhovující.
c) V záznamovém listě svaru 1–4–1 je uvedeno datum vizuální kontroly 25.4.1994, datum mezioperačního tepelného zpracování 15.4.1994. V tomto případě byla buď zkouška provedena později než měla být nebo je na protokolu špatně uvedeno datum zkoušky. Vizuální kontrola byla vyhovující, v žádném případě termín jejího provedení neovlivnil kvalitu svarového spoje (nebyl prováděn žádný zásah do svaru).
d) Ke svaru 1–1– 6 nebyl předložen grafický záznam o mezioperačním tepelném zpracování a tudíž bylo nutné znovu ověřit kvalitu svaru.
e) Z uvedeného sledu prací u svaru 1-4-11 je zřejmé, že existují dva protokoly a záznamy o konečném tepelném zpracování. I když se lze domnívat, že v tomto případě jde jen o nedostatky ve vedení dokumentace, bylo nutné prověřit kvalitu svaru.
f) U svarů 1-2-5 a 1-1-6 nebyl doložen grafický záznam mezioperačního tepelného zpracování a bylo proto nutné prověřit kvalitu obou svarů.

Předložená dokumentace sice nebyla přehledná, ale provedení jednotlivých kontrol bylo s pomocí „Kontroly výrobních svarů“ a jednotlivých deníků kontrol vyhledatelné (datum, provedení kontroly, výsledek).
Předložené dokumenty neprokazují jednoznačně, že byl dodržen Sled montážních prací, uvedený v Příloze 1 předpisu TP07-14E-121/88 „Technologický postup montáže HCP (rámcový)“. Vznikla tedy otázka, zda dočasné zavěšení montovaného potrubí nebylo po dobu montáže uvolněno, a nedošlo v důsledku toho k nerovnoměrnému zatížení tlakové nádoby reaktoru. SÚJB si vyžádal výpočet přídavného namáhání od nerovnoměrného zatížení tlakové nádoby reaktoru a zhodnocení vlivu přídavného namáhání tlakové nádoby reaktoru pro případ, že k uvolnění zmíněných závěsů na smyčkách č.1 a č.3 v době montáže skutečně došlo. Tento výpočet byl proveden a prokázal, že ani případné nedodržení sledu prací by nemělo nepřípustný vliv na kvalitu svarů.

4. Píšete, že u čtyř svarů nelze jednoznačně určit, zda byl dodržen předepsaný postup prací. Mně jde ale jen o svar dotazovaný ze strany GP, tedy svar 1-4-5. Je mezi těmito čtyřmi? Pokud ano, proč u něho nelze určit dodržování předepsaného postupu prací?

Svar 1-4-5 mezi zmiňovanými čtyřmi svary není.

5. Z Vašeho vyjádření mi není úplně jasné, zda Vám Modřanská potrubní předložila i svářečské deníky s přesným popisem pracovního postupu u „správného“ svaru 1-4-5. V případě, že ano, jaké má označení protokol, který kontrolu těchto deníků popisuje? Je možné jej vidět?

Modřanská potrubní prohlašuje, že svářečské deníky jako takové pro výrobu a montáž hlavního cirkulačního potrubí na jaderné elektrárně nevedla (žádný normativní požadavek jí totiž nepředepisoval formu, jakou bude historii postupu prací zaznamenávat) a nahradila je tzv. záznamovými listy svarů v nichž jsou podchyceny i zjištěné nedostatky. Záznamové listy ke všem 53 svarům (tedy i svaru 1-4-5) nám předložila. Záznamový list pro svar 1-4-5 nevykazuje nedostatky, jeho kontrola tudíž není blíže popsána v žádném protokolu.

6. Proč je nutný souhlas Modřanské potrubní k zveřejnění Vašich zkušebních protokolů? O jakou konkrétní úpravu se tato nutnost opírá? Proč není možné ukázat alespoň záhlaví a závěr, kde jistě žádné obchodní ani jiné citlivé údaje nejsou?

Státní úřad pro jadernou bezpečnost nevyhotovuje žádné zkušební protokoly, pouze protokoly o kontrolách. Při svých inspekcích postupuje podle zákona 552/1991 Sb., o státní kontrole. V paragrafu 12 odstavec 2 písmeno f) je stanoveno, že kontrolní pracovníci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděli při výkonu kontroly a nezneužít znalosti těchto skutečností.
Paragraf 13 pak stanoví: Kontrolní pracovníky může zbavit povinnosti mlčenlivosti ten, v jehož zájmu tuto povinnost mají, nebo ve veřejném zájmu vedoucí kontrolního orgánu. Navíc ze strany hnutí Greenpeace byla žádost podána podle zákona č.106/2000 Sb., který v paragrafech 8-11 jasně stanoví povinným osobám omezení práv na poskytnutí informace osobám třetím.

7. Můžete dnes vyloučit, že proběhla utajená, nedovolená oprava potrubí primárního okruhu? Pokud ano, na základě čeho?

Svým šetřením ani využitím výsledků šetření další kontrolní instituce (ITI) resp. dosavadního šetření Policie ČR nezískal Státní úřad pro jadernu bezpečnost žádné podklady zpochybňující tvrzení držitele povolení, že k nedovolené opravě potrubí primárního okruhu 1. bloku temelínské jaderné elektrárny nedošlo.

Tolik tedy korespondence. Ve čtvrtek, 18.dubna t.r. navštívil SÚJB redaktor RESPEKTU Marek Švehla. Setkal se s tiskovým mluvčím úřadu i s inspektorkou SÚJB Ing. Janou Kroupovou, kteří mu poskytli další upřesňující informace k jeho dotazům.


Ing. Pavel Pittermann
tiskový mluvčí