Situační zpráva - 4. čtvrtletí 2000

Situační zpráva o hodnocení jaderné bezpečnosti stavby jaderné elektrárny Temelín - 4. čtvrtletí 2000

1. Úvod

Dne 8.listopadu 2000 vzala vláda ČR na vědomí "Situační zprávu o hodnocení jaderné bezpečnosti stavby jaderné elektrárny Temelín" a uložila usnesením č. 1095/2000 místopředsedovi vlády pro hospodářskou politiku a ministrovi financí a předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) předložit do 31.12.2000 novou Situační zprávu.

V průběhu hodnoceného období se stavba 1.bloku jaderné elektrárny Temelín nacházela v etapě aktivního vyzkoušení - fyzikálního spouštění (FS) a pokračovala etapou aktivního vyzkoušení - energetickým spouštěním (ES). Etapa fyzikálního spouštění pokračovala po vydání souhlasu dne 9.10.2000 k přechodu do režimu 2 (viz tabulka na str.9), v níž byl reaktor uveden do minimálního kontrolovaného stabilizovaného stavu (dne 11.10.), realizací testů podle schválených programů FS. Všechny předepsané a schválené testy byly provedeny v období od 11.10. do 24.10.2000.

Po posouzení výsledků testů FS, zejména splnění všech kriterií zkoušek, posouzení dokumentace k aktivnímu vyzkoušení - energetickému spouštění a schválení etapového programu ES a vybraných programů ES, SÚJB vyhověl žádosti ČEZ-ETE a povolil dne 31.10.2000 přechod do režimu 1 a zahájení následující etapy aktivního vyzkoušení - energetického spouštění s tím, že ke zvyšování výkonu po předepsaných výkonových hladinách podle schváleného etapového programu bude SÚJB vydávat souhlas po posouzení výsledků předchozí výkonové hladiny. Testy na první výkonové hladině na 5% nominálního výkonu (Nnom) byly zahájeny 31.10. a zakončeny dne 12.11.2000.

Po posouzení předložených výsledků testů na hladině 5% Nnom povolil SÚJB dne 14.11. pokračování testů na hladině 12% nominálního výkonu reaktoru. Testy na této úrovni byly zakončeny dne 14.12. a po kontrole a posouzení jejich výsledků povolil SÚJB dne 15.12. pokračování testů energetického spouštění na hladině 30% Nnom. Dne 21.12. bylo po dosažení potřebného výkonu turbosoustrojí 1.bloku poprvé připojeno k rozvodné síti.

Průběh fyzikálního a energetického spouštění byl předmětem podrobných kontrol pracovníků SÚJB, při nichž bylo sledováno plnění stanovených kriterií, dosahování projektem daných parametrů a způsob odstraňování nalezených nedostatků. Náplní kontrol bylo kromě fyzické přítomnosti inspektorů a sledování vlastního průběhu zkoušek také průběžné posuzování a hodnocení dokladů o výsledcích provedených zkoušek. Současně byla prověřována všechna neplánovaná odstavení reaktoru 1. bloku včetně dalších bezpečnostně významných událostí.

Kontrolní činnost výstavby 2. reaktorového bloku byla zaměřena na dodržování technických podmínek montáže a na provádění zkoušek jednotlivých systémů, v závěru roku zejména na přípravu a provedení tlakové pevnostní a těsnostní zkoušky kontejnmentu.

V rámci své působnosti pokračoval SÚJB ve vydávání tiskových zpráv, jimiž byla o významných událostech informována nejen česká, ale i zahraniční veřejnost. Předsedkyně SÚJB se zúčastnila jednání na úrovni ministerských předsedů vlád České a Rakouské republiky. Zástupci SÚJB se rovněž zúčastnili několika meziresortních akcí: m.j. veřejného projednávání posouzení vlivu změny stavby budovy aktivních provozů na životní prostředí, které proběhlo v rámci správního řízení MŽP v Týně nad Vltavou, a podobného jednání v rakouském Linzi nebo procvičení Vnějšího havarijního plánu.

2. Hodnocení dokumentace

V hodnoceném období byla SÚJB předložena k posouzení a schválení řada programů testů energetického spouštění. Jedná se zejména o testy mající vliv na jadernou bezpečnost a radiační ochranu. Na základě rozhodnutí SÚJB bylo ke schválení předloženo 13 programů testů energetického spouštění majících vliv na zajištění jaderné bezpečnosti a radiační ochrany. Mezi nimi nejvýznamnější je etapový program energetického spouštění. Kromě zmíněných dokumentů jsou SÚJB průběžně předkládány k posouzení a schválení také některé operativní programy a návrhy změn limit a podmínek.

Podrobně bylo projednáváno plnění požadavků stanovených SÚJB schválenými Limity a podmínkami bezpečného provozu jaderného zařízení v různých výkonových režimech, postup stanovení referenčních úrovní jednotlivých měřidel Radiačního monitorovacího systému a postup bilancování plynných i kapalných výpustí do životního prostředí. Byly projednávány technické podmínky režimu kontroly kapalných radioaktivních výpustí a hodnocena kritéria pro jejich vypuštění do životního prostředí za netypických předprovozních podmínek.

Novým schválením Programu monitorování osobních dávek bylo ČEZ-ETE za stanovených podmínek povoleno provádění služeb osobní filmové dozimetrie na pracovišti ČEZ-ETE.

Byly dodány a kladni posouzeny finální verze dvou posledních liceneních dokumentu ASOTP, v poedchozím období ješti SÚJB nepoijatých. SÚJB obdržel a akceptoval doploující odpovidi firmy Westinghouse na všechny dosud neuzavoené žádosti o dodateené informace (RAI), týkající se ASOTP.

SÚJB posoudil a akceptoval finální verze souhrnných zpráv o verifikaci a validaci systému ASOTP významných z hlediska jaderné bezpeenosti (PRPS, DPS, PAMS, NPL, RCLS), zpracované firmou Westinghouse. Zprávy dokumentují úspišné zakoneení všech aktivit, kterými byla verifikace a validace tvooena. Firma Westinghouse ješti musí dokoneit a zdokumentovat V&V subsystému PRPS, DPS a RCLS, které se poímo nepodílejí na realizaci funkcí duležitých pro jadernou bezpeenost (jedná se o subsystémy provádijící automatické testování). Soueástí výše uvedených zpráv je poesná a detailní specifikace konfigurace systému instalovaných na ETE v momenti dosažení kritienosti reaktoru. SÚJB požaduje, aby aktualizovaná informace o konfiguraci systému ASOTP byla vydána poed zahájením zkušebního provozu bloku.

Projekt tzv. nezávislého posouzení SW bezpečnostních systémů (IV&V) byl definitivně ukončen v prosinci 2000, vydáním finálních verzí souhrnné zprávy o projektu a zpráv ze všech jeho dílčích úloh. Výsledky IV&V potvrdily kvalitu vyvinutého SW bezpečnostních systémů ETE. Nebyl identifikován ani jeden závažný nedostatek SW, který by negativně ovlivňoval plnění jemu příslušejících bezpečnostních funkcí. Všechny dílčí nálezy z projektu byly vyřešeny, a požadavky na úpravy SW z nich plynoucí byly realizovány.

SÚJB schválil v tomto čtvrtletí rozhodnutím úplný katalog zkoušek pro technický systém fyzické ochrany. Závěrem roku byly předloženy ke schválení čtyři programy přípravy komplexního vyzkoušení technického systému fyzické ochrany (TSFO) pro II. etapu, které pokrývají úplné vyzkoušení TSFO realizovaného k zajištění fyzické ochrany 2. bloku jaderné elektrárny. Předložená dokumentace je v současné době ve stadiu posuzování. Předpokládá se, že vlastní realizace zkoušek proběhne v průběhu prvního pololetí roku 2001.

3. Kontrolní činnost

Při kontrolní činnosti podle předem schváleného plánu kontrol na příslušné pololetí, byla věnována pozornost plnění požadavků schválených programů a vybraných testů. I nadále bylo sledováno odstraňování tzv. vad a nedodělků, které byly předmětem stanovených podmínek ve vydaném povolení k postupu zkoušek 1. reaktorového bloku. Prováděné rutinní kontroly byly zaměřeny zejména na plnění podmínek vydaných rozhodnutí a dodržování platných Limitů a podmínek bezpečného provozu ETE. Po 9.říjnu bylo zahájeno celkem 16 kontrol zaměřených na plnění požadavků na jadernou bezpečnost, radiační ochranu, havarijní připravenost a fyzickou ochranu v průběhu pokračujícího aktivního vyzkoušení 1. bloku, pokračovaly neukončené kontroly z minulého období. Současně je sledována probíhající výstavba 2. reaktorového bloku. Součástí řady provedených kontrol byla i kontrola plnění nápravných opatření z předcházejících kontrol.

3.1 Kontroly provedené v průběhu aktivního vyzkoušení 1. reaktorového bloku

Jak již bylo zmíněno v předchozí Situační zprávě, je situace na 1. bloku po aktivaci paliva sledována formou rutinních kontrol, které jsou zaměřeny na:

  1. Provoz bloků z hlediska změn, které mají vliv na zajištění jaderné bezpečnosti,
  2. dodržování Limitů a podmínek ETE (porušení LaP, činnosti dle LaP, čerpání limitních podmínek provozu, plnění požadavků na kontrolu a frekvenci kontrol),
  3. dodržování programu zabezpečování jakosti a navazujících dokumentů,
  4. plnění vybraných podmínek rozhodnutí SÚJB,
  5. dodržování etapových programů fyzikálního a energetického spouštění a navazujících dokumentů.

Při každodenní kontrolní činnosti jsou využívány harmonogramy a denní hlášení směnového inženýra ETE, které jsou předávány jednak na lokalitní pracoviště, jednak vedení SÚJB. Výsledky rutinních kontrol jsou pravidelně shrnuty v měsíčně předávaných protokolech a ze závěrů kontrol potom vycházejí požadavky na konkrétní nápravná opatření. V průběhu hodnoceného období nezaznamenali inspektoři vážná porušení LaP, nedodržení etapového programu ani jiné činnosti, které by byly v rozporu s vydanými povoleními.

Vydáním souhlasu k vyvedení reaktoru na minimální stabilizovaný kontrolovaný stav (MSKS) byla zahájena podetapa aktivního vyzkoušení - fyzikální spouštění 1. bloku ETE (FS), které bylo sledováno specializovanou kontrolou. FS proběhlo v souladu se schváleným "Etapovým programem fyzikálního spouštění 1F001/R3" a na něj navazujícími pracovními programy jednotlivých testů. Etapový program vymezuje rozsah činností a testů a stanovuje výchozí podmínky, logické a časové souvislosti a posloupnost činností, zkoušek a fyzikálních testů.

Program 1F001/R3 dělí činnosti v něm uvedené do tři režimových období, přičemž první režimové období (odpovídá provoznímu režimu 6) obsahovalo zavážku paliva, montáž reaktoru, zaplnění primárního okruhu (I.O.) včetně těsnostní zkoušky I.O. a parogenerátoru za studena a ověřovací zkoušku integrity kontejnmentu. Druhé režimové období (odpovídá postupně provozním režimům 5, 4, 3) obsahovalo postupně ohřev nad teplotu křehkého lomu, ohřev do polohorkého a horkého stavu. Při každém provozním režimu byly prováděny zkoušky, uvedené v 1F001/R3 včetně opakování některých zkoušek z předchozích etap.

Třetí režimové období (odpovídá přechodu mezi režimy 3 a 2 a režimu 2) obsahovalo vyvedení reaktoru na minimální stabilizovaný kontrolovaný stav a realizaci testů fyzikálního spouštění. Cílem této části FS bylo bezpečné uvedení reaktoru do kritického stavu, provedení zkoušek a experimentů, které zajišťují získání experimentálních údajů o neutronově fyzikálních charakteristikách aktivní zóny reaktoru, zkoušek potvrzujících provozuschopnost a správnost funkce systémů řízení a ochran, zkoušek prověřování termohydraulických charakteristik reaktorového zařízení, prověrky věrohodnosti informačních systémů a kalibrace měření neutronového výkonu reaktoru, které jsou nutné pro uskutečnění následující podetapy - energetického spouštění. Program testů FS byl splněn, byla splněna kriteria úspěšnosti a kriteria shody výpočetní a měřené koncentrace kyseliny borité pro všechny vytažené skupiny regulačních orgánů z aktivní zóny. V průběhu FS se sice objevily některé nedostatky (zvýšený šum 4. kanálu pultu FS), z hlediska celkového hodnocení testů FS však je lze považovat za nepodstatné. Pozornost držitele povolení byla důsledně zaměřena na jadernou bezpečnost. Zásady kultury jaderné bezpečnosti byly dodrženy. Testy FS prokázaly platnost ověřovaných projektových parametrů. Z hlediska výsledků měření neutronově fyzikálních charakteristik aktivní zóny byla prokázána jaderná bezpečnost bloku.

Po úspěšném ukončení testů fyzikálního spouštění souhlasil SÚJB zápisem v deníku operativního styku se zvyšováním výkonu reaktoru na další stanovené výkonové hladiny (viz tabulka na str. 9). Vydání souhlasu vždy předcházelo vyhodnocení plnění kriterií úspěšnosti (dokumentované v předaných protokolech ze zkoušek) a plnění požadavků SÚJB.

Před přechodem reaktoru na výkonovou hladinu 30% Nnom byla provedena kontrola připravenosti k této podetapě energetického spouštění. Byla provedena kontrola všech dokladů o provedených zkouškách, o odstranění nedodělků vzniklých při předchozích zkouškách, kontrola stavu zařízení bloku a kontrola plnění podmínek rozhodnutí SÚJB. V průběhu kontroly si inspektoři vyžádali doplnění dokumentace, odstranění zjištěných nesouladů a stanovili další podmínky podmiňující souhlas k přechodu na vybrané výkonové hladiny.

V průběhu celého aktivního vyzkoušení SÚJB věnovalo pozornost v rámci rutinní i specializované kontrolní činnosti dořešení a vysvětlení všech poruchových stavů, významných z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, zejména stavům spojeným s rychlým odstavením reaktoru. Všechny tři případy tohoto odstavení proběhly v souladu s projektem a s provozními předpisy a potvrdily správnou funkci bezpečnostních a ochranných systémů.

Instalované systémy ASŘTP jsou systematicky prověřovány v rámci programů energetického spouštění prvního bloku ETE. Dílčí nedostatky identifikované při těchto zkouškách jsou průběžně úspěšně odstraňovány. Realizace změn systémů ASŘTP a hodnocení jejich dopadů na jadernou bezpečnost je přísně řízeným procesem. Příslušná procedura garantuje identifikaci každé změny významné z hlediska jaderné bezpečnosti a její promítnutí do licenční dokumentace schvalované SÚJB.

V souvislosti se zjištěním netěsnosti zátky teploměrné jímky byla provedena kontrola zaměřená na prokázání jakosti výroby teploměrných jímek. Kontrola proběhla částečně i u výrobce. Z kontrolních zjištění vyplynula opatření k nápravě, která byla držitelem povolení splněna. Byl proveden kontrolní pevnostní výpočet s vyhovujícím výsledkem.

Poi kontrolních aktivitách SÚJB v prubihu 4. etvrtletí 2000 nebyly zjištiny závažné nedostatky poi výkonu funkcí vybraných pracovníku na 1. bloku JE Temelín.

Na základě vydaného rozhodnutí ČEZ-ETE realizuje v plném rozsahu od 22. 1. 2000 schválený způsob zajištění fyzické ochrany jaderných materiálů a jaderných zařízení v období spouštění a provozu 1. hlavního výrobního bloku a výstavby 2. hlavního výrobního bloku. Technický systém fyzické ochrany (TSFO) byl ve 4. čtvrtletí provozován bez závad a zcela spolehlivě.

V rámci prověřování systému jakosti v ČEZ-ETE provedl SÚJB kontrolu provádění činností souvisejících s přípravou a realizací změn vybraných zařízení v průběhu spouštění 1.bloku ETE podle platné dokumentace zajištění jakosti. Kontrola prokázala, že projektové změny jsou ze strany ČEZ-ETE posuzovány a jsou přijímána opatření pro jejich následnou realizaci. Odstraňování dílčích nedostatků zjištěných v prověřovaných postupech jakosti je zabezpečeno vydáním aktualizovaného znění těchto postupů jakosti.

Dále SÚJB provedl kontrolu vybraných postupů jakosti uplatňovaných při aktivním vyzkoušení 1. bloku ETE z hlediska úplnosti a komplexnosti pokrytí vybraných položek důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany touto dokumentací . Výsledky kontroly prokázaly dílčí nedostatky vyplývající především :

  • z nedostatečného vedení dokumentace podle zásad nakládání s řízenou dokumentací,
  • z nedostatečného nebo nejasného popisu některých procesů v prověřovaných postupech jakosti,
  • případně jsou dány skutečností, že některé připravované postupy jakosti nejsou v ČEZ-ETE dosud vydány.

SÚJB je o způsobu odstranění nedostatků písemně informován.

V rámci prověřování systému jakosti dodavatelů pro ETE zahájil SÚJB kontrolu systému jakosti v Modřanské potrubní a.s.Praha.

V průběhu fyzikálního a energetického spouštění byla hlavní pozornost v dozoru nad radiační ochranou věnována kontrole podmínek při vykonávání povolených činností, zejména v oblasti osobního monitorování, monitorování pracoviště, v oblasti režimových opatření a v oblasti nakládání s radioaktivními odpady.

Kontrolní i konzultační formou byl a je nadále průběžně řešen odpovídající způsob vyhodnocování údajů z Radiačního monitorovacího systému (monitorování pracoviště) tak, aby vyhovoval legislativním požadavkům radiační ochrany a byla zajištěna korektní interpretace odezev jednotlivých měřidel (s ohledem na vlastnosti detektoru a na podíl přírodního pozadí). V rámci programu sledování radiační situace během FS a ES byla provedena zkouška zaznamenávání a vyhodnocování údajů monitorovacího systému RRMS na začátku a na konci jednotlivých výkonových hladin. Kritérium úspěšnosti zkoušky (kompletnost záznamu) bylo splněno.

Pozornost byla rovněž věnována kontrole dodržení podmínek radiační ochrany při výjimečných vstupech pracovníků do ochranné obálky reaktoru za jeho provozu. Byly stanoveny podmínky, za kterých lze tento vstup uskutečnit s ohledem na ochranu vstupujících a ve vztahu k aktuální radiační situaci.

Kontrola zkušebního provozu na zařízení pro úpravu radioaktivních odpadů (bitumenace) byla zaměřena na plnění závěrů protokolů z předchozích kontrol nakládání s radioaktivními odpady, kontrolu dokumentace o průběhu bitumenace ionexů dle programu P106a a fyzickou kontrolu činnosti technologického zařízení. Výsledky tohoto provozu ukázaly potřebu drobných změn v systému dávkování ionexů. Byl vysloven požadavek na dořešení těchto změn; zároveň bylo konstatováno plnění požadavků z předchozích kontrol a provozování bitumenace v souladu s dokumentací.

Dne 30. 11. 2000 se na jaderné elektrárně Temelín a ve schválené zóně jejího havarijního plánování uskutečnilo havarijní cvičení, které probíhalo podle předem připravených scénářů činností. Cvičení proběhlo na základě simulace mimořádné události, při jejímž dalším rozvoji by nebylo možné vyloučit únik radionuklidů. V návaznosti byl Okresním úřadem České Budějovice připraven scénář pro zónu havarijního plánování, který předpokládal provedení evakuace a dekontaminace. V rámci cvičení byly prověřeny všechny činnosti uvažované vnitřním a vnějším havarijním plánem jaderné elektrárny Temelín pro případ vzniku takovéto mimořádné události, včetně nácviku evakuace obyvatel v omezeném rozsahu. O cvičení byly prostřednictvím Styčného místa SÚJB informovány všechny zainteresované strany, zejména Styčná místa Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) a sousedních států. Všechny plánované činnosti byly procvičeny a z hlediska vnitřního havarijního plánu jaderné elektrárny Temelín lze konstatovat, že v rámci tohoto cvičení nebylo zjištěno, že by vzhledem k simulované mimořádné události a činnostem spojeným s její likvidací nevyhověl. Poznatky z průběhu cvičení budou sloužit k upřesnění některých detailů ve vnějším i vnitřním havarijním plánu.

Při vyhodnocení vnějšího havarijního plánu vznikly pochybnosti, zda jsou připravené kapacity pro dekontaminaci techniky a osob při evakuaci obyvatelstva dostatečné s přihlédnutím k jejich předpokládanému následnému využití i pro zaměstnance držitele povolení a zasahující jednotky integrovaného záchranného systému při likvidačních pracích. O řešení tohoto problému bude rozhodnuto v průběhu legislativního projednávání novelizace Atomového zákona v prvním čtvrtletí roku 2001.

3.2 Kontrolní činnost na 2. reaktorovém bloku

V rámci přípravy ke spouštění byla realizována první dodávka čerstvého jaderného paliva (ČJP) pro reaktor 2. bloku ETE. Inspektoři SÚJB provedli kontrolu zajištění fyzické ochrany přepravy a dodržování podmínek rozhodnutí v průběhu přepravy čerstvého jaderného paliva pro jaderný reaktor 2. bloku. Výsledky kontroly potvrdily, že přeprava ČJP a způsob zajištění fyzické ochrany přepravy ČJP byly ze strany držitele povolení realizovány v souladu s rozhodnutími SÚJB a podle schválené dokumentace. V průběhu kontroly nebyly zjištěny žádné závady a přeprava ČJP pro druhý reaktor proběhla schváleným způsobem bez závad.

V návaznosti na dodávku palivových souborů s čerstvým jaderným palivem byla provedena kontrola dodržování LaP při uskladnění a v průběhu skladování ve skladu čerstvého paliva. Při této kontrole nebyly shledány nedostatky v dodržování schválených LaP. V současné době je ve skladu čerstvého paliva uloženo celkem 45 palivových souborů.

Významnou zkouškou provedenou na stavbě druhého reaktorového bloku byla pevnostní a těsnostní zkouška integrity ochranné obálky (kontejnmentu). Výsledky měření opět potvrdily, že dosažené parametry naplňují s rezervou projektová kriteria. Stejně jako u zkoušky kontejnmentu 1. bloku budou získané výsledky z této zkoušky předmětem detailní analýzy a výsledky budou zpracovány v závěrečné zprávě.

Kontroly probíhající na stavbě 2. reaktorového bloku ETE byly zaměřeny zejména na předkomplexní (PKV) a komplexní vyzkoušení (KV) systémů. Na dokončených částech potrubních tras 2. bloku probíhaly dílčí tlakové a stavební zkoušky, revize a rekonzervace vybraných zařízení. Na základě zkušeností z horkých zkoušek 1.bloku byly demontovány výměníky 2TK80W01, W02 a předány do výrobního závodu k rekonstrukci. Pokračovala instalace ocelových konstrukcí pro kabely, pokládka kabeláže a instalace skříní WDPF ASŘTP WEC.

V této době byly kontroly inspektorů SÚJB především zaměřeny na dodržování technických podmínek (TP) v průběhu montáže a platného DPZJ - dílčího programu zajištění jakosti. Lze konstatovat, že dodržování TP je výrazně lepší než ve srovnatelné fázi montážních činností na 1. bloku.

Kontrolou byl prověřován soulad prováděných prací a zkoušek dle programů PKV v oblasti elektro a požární ochrany včetně jejich dokumentování v souladu s platnou legislativou. Jednalo se o práce a zkoušky dle programů, které byly držitelem povolení schváleny ke dni 2.11.2000. Přitom byla provedena i kontrola těchto programů. Při kontrole nebyly zjištěny zásadní vady v dokumentaci.

Ve 4. etvrtletí pokraeovalo ovioování zvláštní odborné zpusobilosti vybraných pracovníku poed Státní zkušební komisí (SZK) pro 2. blok ETE. Celkem bylo poezkoušeno 13 uchazeeu, z toho zkoušku opakovali 2 uchazeei, kteoí neuspili ve 3. etvrtletí. Vzhledem k neúspišni absolvované teoretické ústní eásti zkoušky u dalších 2 pracovníku, doporueila SZK v souladu se statutem SZK opakování zkoušky v 1. etvrtletí 2001. Uchazeei, kteoí teoretickou ústní eásti zkoušky absolvovali úspišni, pokraeují praktickou eástí zkoušky.

4. Mezinárodní vztahy a komunikace s veřejností

V rámci mezinárodních vztahů jsou všechny jaderné dozory v Evropě, v "jaderných zemích" bývalého Sovětského svazu i USA informovány o závažných krocích při spouštění (zavážení paliva, zvyšování výkonu). Se sousedními zeměmi probíhá spolupráce především na bázi bilaterálních smluv (Německo, Rakousko).

Pro dokončení zprávy německé GRS o hodnocení sedmi vybraných oblastí bezpečnosti vyjádřil SÚJB připomínky k oběma předaným verzím (zkrácená a úplná). V případě zkrácené verze nebyly některé připomínky zohledněny. Týkaly se zejména tří otevřených otázek, které byly od srpna široce medializovány (záložní baterie, kvalifikace ventilů a zajištění proti následkům havárií vysokoenergetických potrubí). První dvě z nich byly po česko-německém setkání 5.září vyjasněny, nicméně nebyly zapracovány do zkrácené verze. Přesto dal SÚJB souhlas k poskytnutí zprávy Rakousku s cílem ukázat výsledky zkoumání bezpečnosti ETE německými experty. Stručná verze studie byla přeložena do češtiny. V případě úplné verze byly připomínky zohledněny, ale výsledný produkt nebyl doposud dodán. Projekt dále pokračuje hodnocením přijatých opatření, která odstranila nedostatky zjištěné misí MAAE pro "JE VVER 1000".

V rámci bilaterální spolupráce s Německem byla také vypracována a předána druhá série odpovědí na otázky bavorské veřejnosti. Německu i Rakousku byla předána obsáhlá studie hodnotící stav seismicity na území, v němž je umístěna jaderná elektrárna Temelín.

Při setkání delegací poslanců parlamentů ČR a Rakouska 4.října, při kterém se rakouští hosté zúčastnili exkurse do jaderné elektrárny Temelín, byly diskutovány čtyři okruhy otázek: výměna informací, hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA), jaderná bezpečnost a domnělý (předpokládaný) vývoz elektřiny za dumpingové ceny. Společný zápis z jednání obsahuje jen konstatování obou stran, která jsou na řadu otázek odlišná. Bezprostředním výsledkem jednání bylo, že rakouští politici přestali prohlašovat, že česká strana odmítá diskusi. Dalším pokračováním bylo setkání ministrů životního prostředí v Mikulově, které se týkalo hlavně EIA a setkání premiérů v Židlochovicích. Na druhém setkání bylo dohodnuto zřízení informační linky (Info Hot Line) a předávání dat z české monitorovací sítě (včetně umístění rakouského monitorovacího přístroje v blízkosti ETE). Oba požadavky rakouské strany byly splněny a v průběhu prosince bylo již tohoto prostředku bezprostředního kontaktu s rakouskou stranou využito pro podrobné informování Rakouska o rychlém odstavení reaktoru. Vypracovaná dohoda se stala součástí ujednání premiérů ČR a Rakouska uzavřeného na setkání v rakouském Melku.

Začátkem října byla Sdružením západních jaderných dozorů (WENRA) publikována zpráva o stavu jaderné bezpečnosti v kandidátských zemích EU. V části týkající se ČR studie konstatuje, že jediná ne zcela dořešená bezpečnostní otázka u jaderné elektrárny Temelín je zajištění vysokoenergetických potrubí při jejich postulovaném roztržení a studie doporučuje se touto otázkou dále zabývat. Z pohledu české legislativy SÚJB považuje tuto otázku za dořešenou, nicméně je připraven se zúčastnit dalších diskusí o případném vylepšení stávajícího stavu. Část studie týkající se ČR byla přeložena do češtiny a zveřejněna.

Dne 16. 11. 2000 proběhlo v Týně nad Vltavou veřejné projednání hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA) na změnu stavby budovy aktivních provozů (BAP) jaderné elektrárny Temelín, jehož se zúčastnili také kompetentní zástupci SÚJB. Jednání se mimo jiné zúčastnily také desítky občanů Rakouské republiky od protijaderných aktivistů po oficiální zástupce rakouské vlády a parlamentů spolkových zemí. Možnost vyjádření dostali rovněž přítomní rakouští experti. Diskuse na setkání byla na obecné otázky spojené s bezpečností celé jaderné elektrárny Temelín, proto bylo často nemožné dodržet projednávání stanoveného předmětu posuzování, jímž byly změny BAP. Stanovisko SÚJB k projednávaným změnám bylo předáno oficielně v rámci správního řízení písemnou formou MŽP. Závěrečné stanovisko k EIA bude oznámeno v zákonné lhůtě. Kompetentní zástupce SÚJB se zúčastnil obdobného jednání v rakouském Linzi, které proběhlo nad rámec české legislativy.

V průběhu 4. čtvrtletí 2000 pokračovaly kontakty zástupců Greenpeace ČR a specialisty SÚJB v oblasti svařování. V rámci těchto kontaktů byly zodpovězeny i dotazy, které SÚJB vznesl na Greenpeace v souvislosti se šetřením možného pochybení ČEZ ETE ve věci svaru na potrubí DN 850. Tyto dotazy byly v průběhu zpracování Situační zprávy za 3. čtvrtletí 2000 otevřené, jak bylo v této zprávě konstatováno. Šetření Policie ČR ani vlastní šetření SÚJB u provozovatele neprokázalo opodstatněnost podezření vznášených Greenpeace. SÚJB nyní pokračuje v šetření u dodavatele (Modřanská potrubní a.s.).

5. Závěr

Celý proces uvádění jaderné elektrárny Temelín do provozu, provádění zkoušek a testů a jejich hodnocení probíhá podle schválené dokumentace a pod dohledem inspektorů SÚJB. Je zřejmé, a ze zkušeností z uvádění do provozu obdobných zařízení v zahraničí i v ČR lze odvodit, že v průběhu zkoušek může docházet k neočekávaným událostem, jako je například rychlé odstavení reaktoru. Z dosavadního průběhu je možno konstatovat, že vzniklé události, mající vliv na jadernou bezpečnost byly doposud vždy zvládnuty a řešeny v souladu s požadavkem na zajištění jaderné bezpečnosti a radiační ochrany. Žádná událost nebyla spojena s únikem aktivity z primárního okruhu 1. bloku ETE, tedy ani s únikem do prostředí, který by si vyžádal mimořádná opatření. Závady spojené s připojením turbosoustrojí jsou očekávané a jsou důsledkem toho, že teprve výkonová hladina 30% umožňuje poprvé vyzkoušení celého sekundárního okruhu.

Seznam zkratek, vysvětlivky

ASŘTP automatizovaný systém řízení technologických procesů
ČEZ-ETE ČEZ, a.s., jaderná elektrárna Temelín
ETE jaderná elektrárna Temelín
EGP Energoprojekt Praha a.s.
FAS Failure Annonciation Systém (systém hlášení poruchy)
FS fyzikální spouštění
GDT generální dodavatel technologie
GRS Geselshaft für Reaktor Sicherheit, organizace německého ministerstva životního prostředí pro hodnocení jaderné bezpečnosti
HVB hlavní výrobní blok
INES mezinárodní stupnice hodnocení mimořádných událostí
KV komplexní vyzkoušení
LaP Limity a podmínky bezpečného provozu jaderné elektrárny
MAAE Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA)
MSKS minimální stabilizovaný kontrolovaný stav reaktoru
PKV předkomplexní vyzkoušení
PpBZ předprovozní bezpečnostní zpráva
PV PG pojišťovací ventil parogenerátoru
PZJ program zabezpečování jakosti
SČP sklad čerstvého jaderného paliva
SÚJB Státní úřad pro jadernou bezpečnost
SÚKL Státní ústav pro kontrolu léčiv
SZK Státní zkušební komise
TP technické podmínky
TSFO technický systém fyzické ochrany
UIS Unit Information Systém (blokový informační systém)
VVER 1000 blok s tlakovodním reaktorem voroněžského typu o výkonu 1000 MWel
Westinghouse Westinghouse Electric Company (dříve WELCO)
Gosatomnadzor dozorný orgán Ruska
US NRC Nuclear Regulatory Commission - orgán nezávislého dozoru nad mírovým využíváním jaderné energie v USA
VÚJE Trnava Výzkumný ústav jadrových elektrární v Trnavě, Slovenská republikaTabulka provozních režimů bloku
Režim Název % nominálního výkonu Střední teplota V průběhu spouštění
1 Provoz na výkonu > 2% Nnom > 260°C energetické spouštění (5%, 12%, 30%, 45%, 55%, 75%, 90%, 100% Nnom)
2 Nevýkonový provoz < 2% Nnom > 260°C dosažení minimálního kontrolovaného stavu (MSKS)
3 Horká rezerva Zbytkové teplo > 260°C závěrečná komplexní kontrola bloku
4 Polohorká (teplá) rezerva Zbytkové teplo > 150°C zkoušky turbonapájecích soustrojí na provozních parametrech
5 Studená rezerva Zbytkové teplo > 60°C náhřev bloku a zkouška systému, těsnostní zkouška I. a II. okruhu
6 Odstaveno Zbytkové teplo < 60°C 1. zavážení paliva

Vypořádání připomínek k Situační zprávě

K předkládanému materiálu obdržel SÚJB ke dni předložení zprávy celkem 15 stanovisek, z nichž 12 neobsahovalo žádné připomínky.

K připomínkám Ministerstva životního prostředí ČR:

ad 1) K popisu problematiky ASŘTP - Jak je možné vysvětlit si skutečnost, že ve 4. čtvrtletí se dořešují záležitosti, které byly ve 3. čtvrtletí prezentovány jako uzavřené ?

SÚJB provedl kontrolu identičnosti konfigurace software instalovaného na 1.bloku ETE s konfigurací, specifikovanou v revizích č.1 souhrnných zpráv o verifikaci a validaci systémů, které byly vydány v srpnu 2000, a ve hlášeních o změnách software provedených po vydání těchto revizí souhrnných zpráv. Oba uvedené typy dokumentace přitom potvrzovaly úspěšné provedení verifikace a validace software, resp. adekvátní re-verifikace jeho změn.

Situační zpráva ze 4.čtvrtletí potvrzuje, že dodavatel ASŘTP vydal další revize (č.2) souhrnných zpráv, ve kterých fakticky pouze aktualizoval tabulky popisující konfiguraci instalovaného software zahrnutím změn. SÚJB tedy soudí, že mezi výroky v obou čtvrtletních zprávách není rozpor.

SÚJB považoval za přijatelné, aby finální revize dvou licenčních dokumentů (tzv. "Topical Reports") a několika málo odpovědí na dodatečné informace (RAI), s nimiž byl neformálně seznámen a shledal je přijatelnými, byly oficiálně dodány až ve 4.čtvrtletí. Tyto úpravy licenční dokumentace nesouvisely se změnami ASŘTP. Odklad neměl žádný vliv na funkčnost atd. ASŘTP instalovaného na 1.bloku ETE.

ad 2) S jakými výsledky skončilo projednávání technických podmínek režimu kontroly kapalných radioaktivních výpustí a hodnocení kritérií pro jejich vypuštění do životního prostředí? (str. 2, 2. odstavec)

V souladu s programy zkoušek pro jednotlivé výkonové hladiny jsou kontrolována měřidla RRMS. V protokole k výkonové hladině 12% měl SÚJB připomínku ke stanovení referenčních úrovní měřidel RRMS a podmínky k povolení zkoušek na výkonové hladině 30%. Toto se týkalo i provozu monitoru staničky odpadních vod za netypických předprovozních podmínek, tj. v situaci, kdy odluh z věží je nulový nebo velmi malý a tím i průtok měřeného média velmi nízký. Stanovené podmínky vycházely z celkové kontroly způsobu odběru vzorku, místa odběru a nastavení referenčních úrovní monitoru. Cílem bylo eliminovat četnost falešně pozitivních alarmů, ke kterým docházelo ještě před etapou aktivního vyzkoušení, zejména v důsledku odezvy měřidla na přítomnost přírodních produktů přeměny radonu po dešťových srážkách.

ad 3) Nezávislá verifikace a validace měla být podle kontraktu mezi ČEZ, a.s a společností SAIC ukončena do 31.7.2000. Co je příčinou ukončení projektu až v prosinci 2000?

Všechny aktivity tvořící projekt nezávislého ověření software bezpečnostních systémů (IV&V) byly fakticky realizovány do konce srpna 2000, nicméně dodavatel IV&V nestihl do tohoto data vydat finální verze dokumentace. O podrobnější rozbor příčin zpoždění by bylo vhodnější požádat zástupce ETE.

SÚJB ve vzniklé situaci připustil, aby dodavatel před prvním uvedením reaktoru na MSKS závazně potvrdil, že neexistují (a již nemohou vzniknout) žádné nevyřešené negativní nálezy z projektu, které by mohly ovlivnit zajištění jaderné bezpečnosti. Po splnění této podmínky SÚJB souhlasil s posunutím termínu vydání finální dokumentace na konec roku 2000, což bylo dodrženo.

ad 4) Proč se kompetentní zástupce SÚJB aktivně nezúčastnil diskuse během veřejné informační akce v Linci dne 1. 12. 2000, přestože byl opakovaně diskutujícími vyzýván k reakcím na jejich otázky?

Zástupce SÚJB se jednání v Linzi zúčastnil jako pozorovatel na žádost Ministerstva zahraničí ČR a v začátku jednání byla také zdůrazněna oficiální neúčast SÚJB, protože se jednalo o otázkách vlivu ETE na životní prostření a nikoliv o otázkách jaderné bezpečnosti či radiační ochrany. Veškeré dotazy zodpovídali pracovníci ČEZ, a.s., který také zodpovídá za řešení vlivu na životní prostředí.

ad 5) Proč není v Situační zprávě uveden popis poruch, jejichž následkem bylo působení havarijních ochran, přestože např. ve výročních zprávách SÚJB je poruchám v JE Dukovany s následkem působení havarijních ochran věnován náležitý prostor?

Situační zpráva, vydaná ke dni 28. prosince 2000, prozatím nezahrnuje hodnocení provozu ETE, protože toto jaderné zařízení je stále ve fázi zkoušek. V průběhu zkoušek se provádí testování systémů se zaměřením na odstraňování případných nalezených nesouladů. K poruchám, o nichž se zpráva zmiňuje, došlo buď při provádění těchto testů nebo při nalaďování provozních systémů, nelze je tedy považovat za provozní poruchy ve smyslu poruch na JE Dukovany. Souhrnný popis poruch doposud vzniklých při uvádění ETE do provozu spolu s jejich stručným zhodnocením bude zahrnut ve výroční zprávě SÚJB.

Text kapitoly 4 byl upraven ve smyslu připomínek Ministerstva zahraničí ČR.

Na základě připomínky Ministerstva vnitra ČR zapracoval SÚJB další odstavec do kapitoly 3.1, který se týká vyhodnocení Vnějšího havarijního plánu

Na základě připomínek k situační zprávě za 3. čtvrtletí 2000, která byla zveřejněna po projednání vládou ČR na internetové stránce SÚJB, vznesených hnutím Greenpeace v závěru roku 2000 doplnil SÚJB kapitolu 4 Mezinárodní vztahy a komunikace s veřejností o informaci o jednáních s touto organizací.