Situační zpráva - 3. čtvrtletí 2002

Situační zpráva o hodnocení jaderné bezpečnosti stavby
jaderné elektrárny Temelín - 3. čtvrtletí 2002

1. Úvod

Dne 5. srpna 2002 vzala vláda ČR na vědomí "Situační zprávu o hodnocení jaderné bezpečnosti jaderné elektrárny Temelín" za 2. čtvrtletí 2002 a uložila usnesením č. 755/2002 předsedovi vlády a předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) předložit do 31. 10. 2002 novou Situační zprávu.

Od 10. června probíhá na 1. bloku jaderné elektrárny Temelín zkušební provoz. Průběh zkušebního provozu byl přerušen pěti událostmi, kdy došlo ke snížení výkonu. Všechny události byly směnovým personálem vyšetřeny a v souladu se schválenými pravidly oznámeny odpovědným pracovníkům SÚJB, který provedl vlastní zhodnocení jejich významu z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany. Jedna z těchto událostí měla za následek krátké odstavení reaktoru, které proběhlo v souladu s projektem. Provedením dílčích opatření bylo zabezpečeno odstranění chyb tak, aby mohl být provoz obnoven.

Zahájením etapy aktivního vyzkoušení-energetického spouštění (AV-ES) 2. bloku 25. června zvýšením výkonu reaktoru započalo testování na první testovací hladině s maximem výkonu reaktoru do 30% Nnom. Podle schváleného programu energetického spouštění pokračovaly v červenci také zkoušky regulací na technologickém zařízení sekundární části a na pomocných systémech turbiny. V průběhu zkoušek a přípravy turbogenerátoru na připojení k síti byly zkoušky 5. července přerušeny neplánovanou odstávkou. Důvodem bylo zapůsobení ochrany zemního spojení rotoru generátoru turbosoustrojí. Po výměně rotoru byly zkoušky obnoveny 12. srpna. Testování 2. bloku pokračovalo až do 20. srpna, kdy znovu zapůsobilo zemní spojení rotoru generátoru. Dále pokračovalo energetické spouštění bez generátoru až do 28. srpna, kdy byl reaktor odstaven limitačním systémem. Po dochlazení primárního okruhu byla zahájena další neplánovaná odstávka, při níž jsou odstraňovány nalezené závady, zejména bylo přistoupeno k opětovné výměně rotoru generátoru.

Průběh spouštění obou bloků a vyhodnocení všech testů byly sledovány kontrolami, při nichž byly průběžně posuzovány a hodnoceny doklady o výsledcích provedených zkoušek a prověřovány a hodnoceny události s možným vlivem na jadernou bezpečnost a radiační ochranu.

Pořádání mezinárodních seminářů k závěrům tzv. Melkského protokolu premiérů Rakouska a ČR pokračovalo v červenci třetím setkáním zahraničních odborníků k otázce souběhu vysokoenergetických potrubí. V Praze proběhl v září další seminář k otázkám nadprojektových havárií.

2. Hodnocení dokumentace

V návaznosti na schválený etapový program energetického spouštění 2E100, který je základním dokumentem pro realizaci této etapy, posoudili a schválili specialisté SÚJB několik dílčích programů k provádění podetap ES. Jednalo se například o programy sledování dynamiky bloku při výpadku konkrétních komponent, programy ověření součinnosti regulací, sledování fluence neutronů na stěnu tlakové nádoby reaktoru, program zkoušek provozních režimů primárního okruhu.

SÚJB posoudil soubor zpráv předaných ČEZ-ETE, které byly vypracovány jako podklad pro závěrečné zhodnocení vhodnosti a účinnosti postupů, navržených jako řešení jedné ze sedmi otázek vytyčených v závěrečném dokumentu Melkského procesu. Tato otázka, týkající se souběhu vysokoenergetického potrubí na obou blocích ETE, byla rozpracována do dílčích souborů v tzv. "Safety Case", v jehož rámci byly provedeny srovnávací studie navrhovaných řešení a zahraničních přístupů. Konečné zhodnocení a navržená doporučení provozovateli budou prezentovány mezinárodní misi i rakouské straně.

V souvislosti s omezením doby platnosti povolení k provádění služeb osobní dozimetrie byl schválen nový program osobního monitorování pracovníků ETE, který je základním požadovaným dokumentem pro vydání povolení nového.

SÚJB zpracoval odborná stanoviska pro hodnocení vlivu plynných výpustí z provozovaného bloku na okolí. Vzhledem k omezené platnosti stávajícího rozhodnutí, která končí 31. 12. 2002, budou tato stanoviska využita ve správním řízení ve věci uvolňování radionuklidů do životního prostředí. Na odborné úrovni SÚJB se zástupci ETE rovněž řešil problém monitorů radiačního monitorovacího systému ve vztahu k metrologickému zákonu - určení rozsahu souboru stanovených měřidel v souladu s vyhláškou č. 345/2002 Sb.

3. Kontrolní činnost

Kontrolní činnost probíhá podle schváleného plánu kontrol a v návaznosti na průběh spouštěcích prací obou bloků. Při kontrolách bylo sledováno dodržení bezpečnostních kritérií schválených programů a vybraných testů a plnění požadavků SÚJB. Systémem pravidelných kontrol, které jsou uzavírány měsíčně v protokolech, je dozorován postup zkoušek na obou blocích. Součástí některých kontrol byla rovněž kontrola stavu plnění nápravných opatření vyžádaných předcházejícími kontrolami.

Kontrolní činností na obou blocích je dozorována příprava personálu, zajištění fyzické ochrany a dodržování požadavků na radiační ochranu. Státní zkušení komisí byly ověřeny teoretické i praktické znalosti 4 vybraných pracovníků ETE a na základě úspěšně ukončených všech částí zkoušky bylo 3 z nich uděleno oprávnění k činnosti.

Spolehlivý provoz technického systému fyzické ochrany a způsob zajištění fyzické ochrany jaderného zařízení je realizován v plném rozsahu podle schválených administrativních a technických opatření. Ve třetím čtvrtletí nebyla zaznamenána žádná porušení ani odchylky funkčnosti provozu systému fyzické ochrany. Kontroly v oblasti dozoru nad radiační ochranou byly zaměřeny na ověřování aktuálního stavu úrovně radiační ochrany a plnění programů monitorování. Ve všech případech bylo shledáno, že držitel povolení postupuje v souladu se schválenou dokumentací a nedostatky zjištěné při dřívějších kontrolách odstranil nebo na jejich odstranění pracuje.

Na konci srpna proběhla kontrola správnosti fyzické inventury jaderných materiálů. V rámci kontroly SÚJB provedli inspektoři IAEA (Mezinárodní agentura pro atomovou energii) servis dozorovacích systémů a přepečetění hermetického uzávěru transportního koridoru na 1. bloku. V posledních zářijových dnech se uskutečnila další společná kontrola SÚJB a IAEA, která prověřila správnost pečetění vrchlíků reaktoru na 1. i 2. bloku a stav dozorovacích systémů IAEA. Kontrolou bylo konstatováno neporušení pečetí a zachování kontinuity informací.

Sledování procesu kvalifikace zařízení bezpečnostních systémů pokračovalo další kontrolou. Kontrola byla zaměřena na stav a úplnost kvalifikační dokumentace a její hodnocení podle předem stanovených metodik a kritérií, případně dle stanovených metodik provedení náhradního hodnocení v případě, že dokumentace nebyla doposud dohledána. Tento proces končí vydáním kvalifikačních protokolů nebo kvalifikačních specifikací. Ke dni ukončení kontroly nebyly zjištěny položky, které by nebyly tomuto procesu podrobeny.

3.1 Kontroly provedené v průběhu aktivního vyzkoušení 1. reaktorového bloku

Provoz 1. bloku je sledován pravidelnými kontrolami, při nichž jsou především zaznamenávány a posuzovány jeho důležité parametry a plnění kriterií stanovených v dokumentu Limity a podmínky bezpečného provozu a provozními předpisy. Na primární části bloku nebyly zjištěny nedostatky z hlediska zajištění jaderné bezpečnosti a radiační ochrany a rovněž nebylo zjištěno porušení Limitů a podmínek bezpečného provozu. Během sledovaného období došlo na 1. bloku celkem k pěti neobvyklým událostem, při nichž byl neplánovaně snížen výkon reaktoru a v jednom případě došlo k jeho několikadennímu odstavení. V souladu s Atomovým zákonem informoval provozovatel SÚJB o průběhu události a přijatých nápravných opatřeních.

K první události došlo 31. července, kdy byl snížen výkon reaktoru na 40% Nnom z důvodu falešného zapůsobení technologických ochran turbonapájecího čerpadla. Další událost nastala 10. srpna a byla opět spojena s poruchou komponenty turbonapájecího čerpadla (čidla otáček) vedoucí ke snížení výkonu reaktoru na 37% Nnom. Obě snížení výkonu proběhla v souladu s projektovými předpoklady a po určení příčin byly chyby odstraněny. Třetí neplánované snížení výkonu reaktoru bylo způsobeno únikem páry z převáděcího potrubí do turbogenerátoru. Opravu uvolněných svorníků přírub nebylo možno provést za plného provozu, proto bylo nutno snížit výkon až na 5% Nnom a vyměnit nevyhovující svorníky. Tyto události byly hodnoceny jako málo významné z hlediska jaderné bezpečnosti.

K přechodovému ději, v jehož průběhu vydal vedoucí reaktorového bloku pokyn k ručnímu odstavení reaktoru došlo dne 24. srpna. Odstavení reaktoru proběhlo v souladu s projektovými předpoklady a blok byl stabilizován v režimu č. 3. K této události si SÚJB vyžádal podrobnější informace a provedení analýz. Šetřením ČEZ-ETE ve spolupráci s dodavatelem řídícího systému byly nalezeny namáhané komponenty (komunikační karty), které způsobily výpadky a byly přímou příčinou výpadku procesorů. Zároveň byla navržena sada opatření, z nichž některá budou implementována v průběhu nejbližší odstávky bloku. Dílčími opatřeními (výměnou vadných komponent) byl vyřešen aktuální stav tak, aby blok mohl být dále bezpečně provozován v rámci zkušebního provozu, výsledky analýzy byly zapracovány do provozní dokumentace.

K zatím poslední události došlo 27. srpna při zkoušce pohyblivosti rychlozávěrných ventilů v důsledku nezregulování hladiny sběrače kondenzátu separátoru páry. Po odeznění signálu byl blok stabilizován na výkonu 37%. V důsledku přechodového stavu došlo k zavření vstupů do turbiny a turbogenerátor byl dočasně odpojen. Událost byla šetřena a ohlášena v souladu se stanovenými postupy.

3.2 Kontrolní činnost na 2. reaktorovém bloku

Průběh energetického spouštění 2. bloku je rovněž předmětem pravidelných kontrol shrnutých v měsíčních protokolech. Jsou především zaznamenávány a posuzovány všechny důležité parametry a plnění kriterií stanovených jak v programech zkoušek, tak v dokumentu Limity a podmínky bezpečného provozu. Na primární části bloku nebyly zjištěny nedostatky z hlediska zajištění jaderné bezpečnosti a radiační ochrany.

Podle schváleného programu energetického spouštění pokračovaly v červenci zkoušky na první testovací hladině s maximem výkonu reaktoru do 30% Nnom. V průběhu zkoušek a přípravy turbogenerátoru na připojení k síti musely být zkoušky 5. července přerušeny a 8. července bylo rozhodnuto zahájit neplánovanou odstávku a vyměnit rotor generátoru turbosoustrojí. Důvodem bylo zapůsobení ochrany zemního spojení rotoru generátoru. Po výměně rotoru a provedení těsnostní a pevnostní tlakové zkoušky primárního okruhu po odstávce byly zkoušky 12. srpna obnoveny.Testování pokračovalo až do 20. srpna, kdy znovu zapůsobilo zemní spojení rotoru generátoru. Dále pokračovalo energetické spouštění bez generátoru až do 28. srpna, kdy byl reaktor odstaven limitačním systémem. Po dochlazení primárního okruhu byla zahájena další neplánovaná odstávka, při níž jsou odstraňovány nalezené závady.

Průběh tlakových zkoušek prováděných při náběhu bloku po první výměně rotoru generátoru byl sledován inspektory v rámci pravidelné kontroly. Předmětem pozornosti byl především výsledek zkoušky při zvýšeném tlaku, jejímž důvodem bylo přetěsnění dělicích rovin hlavních cirkulačních čerpadel novým těsněním z odlišného materiálu. Zkouškou byla prověřena jak těsnost dělicích rovin, tak mechanické vlastnosti těsnění stanovené výrobcem materiálu. Zkoušky byly ukončeny s vyhovujícím výsledkem.

Ve třetím čtvrtletí byly na 2. bloku zaznamenány celkem čtyři neplánované provozní události, z nichž dvě byly spojeny s poškozením rotoru generátoru. Jedna událost (16. 7.) byla zapříčiněna úderem blesku při bouřce, v jehož důsledku zapůsobily ochrany v elektrické rozvodně 110 kV. Po vypnutí linky vysokého napětí došlo k úplné ztrátě napájení vlastní spotřeby bloku a startu všech provozuschopných dieselgenerátorů. Tato událost byla klasifikována jako mimořádná událost 1. stupně, která nebyla doprovázena únikem aktivity. Aktivovaný personál postupoval v souladu s řídící dokumentací havarijní připravenosti. Řízení a provádění zásahu proběhlo bez závad.

Z důvodu využití výkonu bylo po opakovaní signalizace zemního spojení rotoru generátoru turbosoustrojí rozhodnuto pokračovat v testování bloku na výkonu do 30% Nnom bez připojeného turbogenerátoru. Provádění vybraných testů bylo přerušeno poruchovým stavem, v jehož důsledku byl blok 28. srpna odstaven a podle plánu dochlazen. Příčinou poruchy byl výpadek všech turbonapájecích čerpadel vyvolaný aktivací technologické ochrany způsobené chybnou manipulací personálu. K chybě došlo při řešení nefunkčního čidla měření hladiny jímky vývěv. Zásah limitačního systému a následný signál "rychlé odstavení reaktoru" proběhly v souladu s projektovými předpoklady. Událost byla ČEZ-ETE řádně nahlášena a po jejím rozboru specialisty SÚJB byly vyžádány další analýzy a podrobné informace o přijatých nápravných opatřeních. Během září proběhlo na základě předaných informací několik jednání mezi specialisty ČEZ-ETE a inspektory SÚJB. Vzhledem k tomu, že je nutné znovu vyměnit rotor generátoru a při neplánované odstávce bude provedena i řada činností plánovaných po skončení etapy, nevznikla nutnost řešení situace okamžitými dílčími úpravami. ČEZ-ETE proto uzavře zhodnocení všech dopadů události s přihlédnutím k doporučením SÚJB na pravidelném zasedání řádné poruchové komise.

Jakkoli není turbosoustrojí vybraným zařízením, a tedy není předmětem kontrol SÚJB, je řešení opakované poruchy spojené s působením signalizace zemního spojení rotoru generátoru turbosoustrojí sledováno. V červenci byl poškozený rotor vyměněn za náhradní díl, který byl součástí subdodávky. Tato výměna znamenala poměrně krátké přerušení zkoušek, které bylo využito i k opravám a úpravám dalších zařízení. Druhý zkrat na rotoru již znamenal mnohem delší přerušení zkoušek, neboť poškozený rotor musí být nahrazen původním, jehož oprava u výrobce si ovšem vyžádá delší čas. Vzhledem k tomu, že obě zmíněné poruchy měly za následek odstavení reaktoru, rozhodl SÚJB zahrnout jejich prošetření do své plánované kontroly, která je zaměřena na řešení nesouladů a účinnost zpětné vazby. Při kontrole byly formou dotazníku a navazujících pohovorů zkoumány konkrétní události. Takto získané informace budou vyhodnoceny porovnáním s požadavky právních předpisů a vnitřních dokumentů ČEZ.

4. Mezinárodní vztahy a komunikace s veřejností

Plnění česko-rakouské dohody z Melku je stále jednou ze sledovaných mezinárodních aktivit. V souladu se zpracovaným časovým plánem plnění závazků vyplývajících z příloh závěrečného dokumentu jsou ČEZ, a.s. připravovány prezentace řešení jednotlivých problematik. SÚJB je koordinátorem a gestorem bilaterálních jednání, kterých se za českou stranu kromě zástupců SÚJB účastní zástupci ostatních dotčených resortů a Komise jmenované usnesením vlády. Na technické úrovni je plnění těchto závazků hodnoceno na česko-rakouských seminářích, konaných v rámci příslušné bilaterální dohody. Interně pořádá SÚJB pravidelná setkání svých specialistů, na nichž jsou k jednotlivým otázkám shrnovány dosavadní informace a závěry.

V červenci proběhla třetí prezentace výsledků analýz a výpočtů provedených pro potřeby řešení otázky souběhu vysokoenergetických potrubí. Na semináři byly skupině zahraničních expertů vedené zástupcem IAEA prezentovány základní informace ze zpráv, které předal ČEZ-ETE. V průběhu září bylo hodnocení postupně dokončeno a připomínky, které z něho vzešly, byly předány zpracovatelům jednotlivých dokumentů, aby mohly být zprávy zrevidovány.

V polovině září se uskutečnilo v Praze další jednání rakousko-české pracovní skupiny, která provádí porovnání výsledků výpočtu radiologických důsledků vážných nadprojektových havárií s cílem harmonizovat základ pro havarijní připravenost. Na jednání byly porovnány výsledky výpočtů, provedených s předanými daty pomocí stanovených programů. Zúčastnění experti ocenili zřízení společné základny pro vzájemné předávání výsledků, která urychlí výměnu informací mezi experty obou stran. Dotazy a další expertizy vzniklé ze srovnávacích studií budou základem pro další seminář, který proběhne ve Vídni v roce 2003.

V oblasti komunikace s veřejností SÚJB nadále pravidelně informuje prostřednictvím tiskových zpráv v souladu se zákonem č.106/1999 Sb. o dění v jím dozorovaných oblastech včetně využití komunikace prostřednictvím www.sujb.cz.

5. Závěr

Zkušební provoz 1. bloku probíhá bez vážných odchylek, které by znamenaly dlouhodobé neplánované odstavení bloku. Poměrně časté vynucené snížení výkonu bloku během července a srpna nasvědčuje potřebě dokonalejšího doladění některých systémů sekundárního okruhu. Na 2. bloku je probíhající energetické spouštění přerušeno neplánovanou odstávkou pro výměnu vadného rotoru. Mimořádné události jsou řešeny za účasti inspektorů a přijaté závěry jsou SÚJB prezentovány. Provozovatel přiměřeně aplikuje zkušenosti z testování jednoho bloku do úprav projektových řešení na druhém bloku tak, aby byla nejen zachována, ale pokud možno i zvýšena úroveň jaderné bezpečnosti.

Seznam zkratek, vysvětlivky

ASŘTP automatizovaný systém řízení technologických procesů
AZR automatický záskok rezervy
CZ-T kód označení ETE pro evidenci jaderných materiálů
ČEZ-ETE ČEZ, a.s., jaderná elektrárna Temelín
ETE jaderná elektrárna Temelín
ČMI Český metrologický institut
EGP Energoprojekt Praha a.s.
ES energetické spouštění
FS fyzikální spouštění
HCČ hlavní cirkulační čerpadlo
HHZ horké hydraulické zkoušky
HVB hlavní výrobní blok
FAS Failure Annonciation Systém (systém hlášení poruchy)
FS fyzikální spouštění
GDT generální dodavatel technologie
GRS Geselshaft für Reaktor Sicherheit, organizace německého ministerstva životního prostředí pro hodnocení jaderné bezpečnosti
HVB hlavní výrobní blok
INES mezinárodní stupnice hodnocení mimořádných událostí
KV komplexní vyzkoušení
LaP Limity a podmínky bezpečného provozu jaderné elektrárny
MAAE Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA)
MSKS minimální stabilizovaný kontrolovaný stav reaktoru
PKV předkomplexní vyzkoušení
PpBZ předprovozní bezpečnostní zpráva
PRK poruchová komise
PRKS poruchová komise spouštění
ROR rychlé odstavení reaktoru
SČP sklad čerstvého jaderného paliva
TBN turbonapáječka
UNO uložené nápravné opatření
VHP vnitřní havarijní plán
PV PG pojišťovací ventil parogenerátoru
PZJ program zabezpečování jakosti
SČP sklad čerstvého jaderného paliva
SÚJB Státní úřad pro jadernou bezpečnost
SÚKL Státní ústav pro kontrolu léčiv
SZK Státní zkušební komise
TP technické podmínky
TSFO technický systém fyzické ochrany
UIS Unit Information Systém (blokový informační systém)
VVER 1000 blok s tlakovodním reaktorem voroněžského typu o výkonu 1000 MWel
Westinghouse Westinghouse Electric Company (dříve WELCO)
Gosatomnadzor dozorný orgán Ruska
US NRC Nuclear Regulatory Commission - orgán nezávislého dozoru nad mírovým využíváním jaderné energie v USA
VÚJE Trnava Výzkumný ústav jadrových elektrární v Trnavě, Slovenská republikaTabulka provozních režimů bloku
Režim Název % nominálního výkonu Střední teplota V průběhu spouštění
1 Provoz na výkonu > 2% Nnom > 260°C energetické spouštění (5%, 12%, 30%, 45%, 55%, 75%, 90%, 100% Nnom)
2 Nevýkonový provoz < 2% Nnom > 260°C dosažení minimálního kontrolovaného stavu (MSKS)
3 Horká rezerva Zbytkové teplo > 260°C závěrečná komplexní kontrola bloku
4 Polohorká (teplá) rezerva Zbytkové teplo > 150°C zkoušky turbonapájecích soustrojí na provozních parametrech
5 Studená rezerva Zbytkové teplo > 60°C náhřev bloku a zkouška systému, těsnostní zkouška I. a II. okruhu
6 Odstaveno Zbytkové teplo < 60°C 1. zavážení palivaVypořádání připomínek

K materiálu, předanému do připomínkového řízení dne 3. října s termínem k vyjádření do 22. října, dostal SÚJB celkem 15 vyjádření, z nichž 14 neobsahovalo žádné připomínky.

Podle připomínek Ministerstva životního prostředí byl materiál upraven v příslušných částech zprávy:

K otázce č. 1 byl doplněn popis komponenty k události z 10. srpna. K zapůsobení technologických ochran opakujeme, že se jednalo o falešné působení ochran, konkrétně signalizaci teploty ložiska napájecího čerpadla, které není součástí bezpečnostního systému.

K otázce č. 2 byla doplněna informace o namáhaných komponentách.

K otázce č. 3 - záměna niklového těsnění za ocelové pokryté vrstvou grafitu byla posouzena a povolena SÚJB a vykonáním potřebných zkoušek byly splněny požadavky dozorných orgánů k prokázání vhodnosti a funkčnosti zvoleného materiálu.

K otázce č. 4 - uvádění číselného počtu dieselgenerátorů, které nastartovaly po ztrátě napájení vlastní spotřeby dne 16.7., nepovažuje SÚJB za vypovídající o stavu jaderné bezpečnosti, neboť by muselo být doplněno o podrobný výklad požadavků na provozuschopnost systémů, jak jej definují limity a podmínky. Startem všech provozuschopných dieselgenerátorů bylo příslušné bezpečnostní kriterium splněno, navíc byl blok od 6.7 do 12.8. odstaven (režim 6).

Na základě poslední připomínky byla upravena informace o odstavení reaktoru dne 28. srpna. Zdánlivá rozporuplnost popisu poruchy je zřejmě způsobena složitostí systémů řízení a jejich vzájemných vazeb, kdy signalizace odstavení reaktoru je generována v souladu s požadavky na bezpečnost na základě vyhodnocování velkého množství informací ze všech systémů. V daném případě byl reaktor ručně odstaven limitačním systémem a následně bylo odstavení potvrzeno generováním signálu rychlého odstavení.