Situační zpráva - 3. čtvrtletí 2001

Situační zpráva o hodnocení jaderné bezpečnosti stavby
jaderné elektrárny Temelín - 3. čtvrtletí 2001

1. Úvod

Dne 29. srpna 2001 vzala vláda ČR na vědomí "Situační zprávu o hodnocení jaderné bezpečnosti stavby jaderné elektrárny Temelín" a uložila usnesením č. 839/2001 prvnímu místopředsedovi vlády a ministrovi sociálních věcí a předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) předložit do 31.10.2001 novou Situační zprávu.

Po ukončení a vyhodnocení neplánované odstávky pokračovalo spouštění 1. bloku jaderné elektrárny Temelín etapou aktivního vyzkoušení - energetickým spouštěním (ES) na výkonové hladině do 55%. Reaktor 1. bloku byl uveden na minimální stabilizovaný kontrolovaný stav dne 11. srpna a následně byly dokončeny fyzikální testy. V dalších dnech postupně následovalo zvyšování výkonu reaktoru pro potřeby prvního diagnostického testu turbosoustrojí.

Po připojení bloku k rozvodné síti a dosažení povoleného výkonu 55% byla provedena další diagnostická měření a testy ověření regulační schopnosti bloku. Od 22. srpna pracoval blok v ustáleném nepřetržitém provozu, kdy probíhaly další plánované testy. 10. září byl plánovaně odstaven pro přípravu k dynamickým testům. 18. září bylo opětně dosaženo MSKS a byly realizovány další dynamické testy bloku. Veškeré testy této etapy byly vykonány, z toho dva poslední (zregulování na ostrovní režim a zregulování na vlastní spotřebu) proběhly neúspěšně. Po analýze příčin bude rozhodnuto o jejich případném zopakování.

Současně je ke spouštění připravován i druhý blok. Opakovaně byly provedeny tlakové zkoušky a vzhledem k jejich neúspěšnosti byly provedeny opravy k odstraňování netěsností na I.O. a II.O. Paralelně probíhaly práce na zkouškách a testech ASŘTP v rozsahu pro horké hydraulické zkoušky (HHZ) a pokračovaly zkoušky s technologií, podmiňující připravenost k HHZ. Tlakové zkoušky byly nakonec po dvojím přetěsnění hlavních dělících rovin HCČ úspěšně realizovány 29.9.2001. Správní řízení ve věci povolení neaktivního a aktivního vyzkoušení bylo k 30.9. stále přerušeno pro nedostatky v dokumentaci. Posouzení Předprovozní bezpečnostní zprávy pro 2. blok ETE nebylo ukončeno, technická jednání o Limitách a podmínkách pro 2. blok ETE probíhají nad předběžným dokumentem.

Realizace změn a další průběh energetického spouštění 1. reaktorového bloku ETE byly předmětem podrobných kontrol pracovníků SÚJB, při nichž bylo sledováno plnění stanovených kriterií, dosahování projektem daných parametrů a způsob odstraňování nalezených nedostatků. Náplní kontrol bylo sledování, průběžné posuzování a hodnocení dokladů o výsledcích provedených zkoušek. Současně byly prověřovány a hodnoceny všechny události s možným vlivem na jadernou bezpečnost. Z nich významné byly následující dvě: 19.8. výpadek poslední TBN od vysokých otáček a 20.9. rychlé odstavení reaktoru od výpadku více než 2 HCČ při zkoušce přechodu do ostrovního režimu o velikosti vlastní spotřeby.

Příprava 2. bloku ETE k neaktivnímu vyzkoušení je rovněž předmětem kontrol inspektorů SÚJB, které jsou zaměřeny na provádění přípravných prací a na dokladování připravenosti bloku. V oblasti dozoru nad evidencí jaderných materiálů proběhla kontrola společně s inspektory Mezinárodní agentury pro atomovou energii.

V rámci své působnosti pokračoval SÚJB ve vydávání tiskových zpráv, jimiž byla o významných událostech informována nejen česká, ale i zahraniční veřejnost. V návaznosti na dohodu premiérů Rakouské a České republiky z Melku byla uzavřena technická jednání ke kapitole IV.

2. Hodnocení dokumentace

Také v průběhu 3. čtvrtletí byly po opětovném zprovoznění 1. reaktorového bloku SÚJB předkládány k posouzení další protokoly o výsledcích testů, provedených v průběhu etapy ES na výkonové hladině do 55% Nnom, které jsou dokladem o ukončení části zkoušek. Po zhodnocení posledních zkoušek, zejména zkoušky zregulování turbogenerátoru na vlastní spotřebu, předá ČEZ-ETE souhrnný protokol se závěrečným hodnocením úspěšnosti všech předepsaných testů na hladině do 55% Nnom . Kladné posouzení výsledků testů je podkladem pro vydání povolení k provedení testů na další výkonové hladině, tj. do 75% Nnom .

Pro 1. blok byla schválena trvalá změna LaP související s rozšířením měření tlaku v hlavním kondenzátoru. Dočasná změna LaP byla schválena pro provedení testů regulace vlastní spotřeby bloku.

SÚJB pokračoval v posuzovaní předané Předprovozní bezpečnostní zprávy pro
2. blok ETE. SÚJB neshledal v dokumentu vážné nedostatky, nicméně zejména v oblasti bezpečnostních analýz, jejichž přehodnocení si vyžádaly některé odlišnosti mezi oběma bloky, nebylo dosud hodnocení PpBZ uzavřeno. Pracovní verze dokumentu Limity a podmínky bezpečného provozu pro 2. blok je projednávána mezi specialisty SÚJB a zástupci ETE.

Řízení o vydání povolení k neaktivnímu i aktivnímu vyzkoušení 2. bloku ETE nebylo dosud ukončeno pro přetrvávající nedostatky v dokumentaci. Nová, upravená dokumentace pro neaktivní vyzkoušení 2. bloku byla SÚJB doručena k posouzení a schválení v prvním říjnovém týdnu. Zároveň byly SÚJB předány přepracované verze některých důležitých programů (etapový program, program pro integrovanou hydrozkoušku).

V rámci přípravy 2. bloku k aktivnímu vyzkoušení požádal ČEZ-ETE o vydání dalších souvisejících povolení, jejichž získání je podmiňující k zahájení spouštění bloku.

SÚJB schválil rozsah kontrolovaného pásma pro celý areál jaderné elektrárny, tj. včetně 2. hlavního výrobního bloku a spojovacích mostů. SÚJB rovněž schválil podmínky pro povolení pracoviště s velmi významným zdrojem ionizujícího záření - reaktorem druhého bloku a jeho technologickými součástmi.

ČEZ-ETE byl povolen odběr a používání primárního neutronového zdroje a jeho skladování ve skladu čerstvého paliva. Přeprava neutronových zdrojů byla SÚJB řádně oznámena a byla uskutečněna v září 2001. Pro tento druh přepravy nebylo nutné vydávat povolení SÚJB.

Probíhá správní řízení k vydání povolení pro přepravu čerstvého jaderného paliva pro palivové soubory VVER 1000 a palivové soubory s neutronovými zdroji VVER 1000 za zvláštních podmínek, tj. ze skladu čerstvého jaderného paliva do 2. hlavního výrobního bloku.

Byla schválena změna vnitřního havarijního plánu, která postihuje fázi přípravy 2. bloku a zohledňuje změny související se vznikem vyšších územních správních celků. SÚJB vypracoval své připomínky k vnějšímu havarijnímu plánu a aktivně se účastnil jejich projednání. Konečná verze vnějšího havarijního plánu bude schválena hejtmanem Jihočeského kraje po uplatnění případných připomínek členů bezpečnostní rady Jihočeského kraje, které byl vnější havarijní plán předložen k projednání po zapracování připomínek SÚJB a dalších připomínkových míst. Dále pokračující příprava havarijního cvičení Zóna 2002 se zaměřila na přípravu scénářů všech cvičících. Byly rovněž zahájeny práce na přenosové trase ETE - SÚJB včetně zkušebních přenosů a odstraňování poruch a nastavování parametrů).

Rozhodnutími byly schváleny program komplexního vyzkoušení technického systému fyzické ochrany (TSFO) pro celý systém včetně TSFO pro 2. blok, bezpečnostní dokumentace "Způsob zajištění fyzické ochrany jaderných materiálů a jaderných zařízení v ČEZ-ETE" a způsob zajištění fyzické ochrany jaderných materiálů a jaderných zařízení v ČEZ, a. s., Jaderná elektrárna Temelín, který odpovídá požadavkům na provozovanou jadernou elektrárnu. Bylo vydáno povolení k dočasné úpravě administrativních a technických opatření pro vstup osob a vjezd vozidel do střeženého prostoru druhoblokové části jaderné elektrárny, které platí do doby 1 měsíc před zahájením aktivního vyzkoušení reaktoru 2. bloku, nejdéle však do 31. 12. 2001.

3. Kontrolní činnost

Při kontrolní činnosti podle schváleného plánu kontrol bylo kontrolováno dosažení kritérií schválených programů a vybraných testů a plnění požadavků SÚJB. Stále je sledováno odstraňování tzv. vad a nedodělků, které byly předmětem stanovených podmínek ve vydaných souhlasech k podetapám ES 1. reaktorového bloku ETE. Systémem pravidelných kontrol, které jsou uzavírány měsíčně v protokolech, je dozorován především postup zkoušek na 1. reaktorovém bloku ETE. Na 2. reaktorovém bloku ETE je předmětem kontrol příprava k neaktivnímu vyzkoušení. Součástí některých provedených kontrol byla i kontrola plnění nápravných opatření z předcházejících kontrol.

3.1 Kontroly provedené v průběhu aktivního vyzkoušení 1. reaktorového bloku

Situace na 1. bloku je po aktivaci paliva sledována formou pravidelných kontrol, které jsou zaměřeny na:

 1. Spouštění a provoz 1. bloku ETE - činnosti, které mají vliv na zajištění jaderné bezpečnosti,

 2. Dodržování požadavků radiační ochrany,

 3. Působení automatik rychlého odstavení reaktoru (ROR) a limitačního systému (LS),

 4. Dodržování limitů a podmínek ETE (porušení limitů a podmínek, činnosti dle LaP, čerpání limitních podmínek provozu, plnění požadavků na kontrolu a frekvenci kontrol),

 5. Dodržování etapového programu ES a navazujících dokumentů,

 6. Dodržování programu zabezpečování jakosti a navazujících dokumentů,

 7. Dodržování programů monitorování,

 8. Plnění vybraných podmínek rozhodnutí SÚJB.

Po opětovném zahájení testů na výkonové hladině do 55% Nnom nebyly na primární části elektrárny zjištěny žádné nedostatky z hlediska zajištění jaderné bezpečnosti a radiační ochrany. Ve třetím čtvrtletí nedošlo k porušení LaP na 1. bloku.

Ve sledovaném čtvrtletí došlo po dobu provozu na výkonu na 1. bloku k jednomu rychlému odstavení reaktoru. K zapracování ochran reaktoru došlo 20.9. vlivem výpadku více než 2 HCČ při zkoušce přechodu do ostrovního režimu o velikosti vlastní spotřeby signálem od podvýkonových relé HCČ, přestože ta pracovala. Hodnocení této události podle mezinárodní stupnice INES není uzavřeno. Automatiky, které odstavily blok, působily v souladu s projektem. Ve sledovaném období došlo dvakrát k zapracování limitačního systému: při výpadku poslední TBN od vysokých otáček při zkoušce samoregulace (19.8.) a výpadku poslední TBN od ztráty tlaku mazacího oleje při zkoušce zregulování turbogenerátoru do chodu na prázdno při hromadném AZR 6 kV rozvoden vlastní spotřeby (17.9.).

V červenci byla provedena kontrola zaměřená na plnění povinností ČEZ-ETE při šetření událostí poruchovou komisí (PRK) a poruchovou komisí spouštění (PRKS) za období leden - červen 2001. Kontrola prověřila plnění uložených nápravných opatření uvedených v protokolu SÚJB v roce 2000 jako nesplněné a konečné hodnocení INES událostí šetřených v r 2000. Dále byla provedena kontrola výsledků šetření vybraných událostí šetřených PRK a PRKS, včetně hodnocení událostí dle stupnice INES a kontrola plnění vybraných nápravných opatření uložených poruchovou komisí. Kontrola konstatovala, že splnění UNO, které byly v protokolu SÚJB č. 106/2000-ETE označeny jako nesplněné nebo částečně splněné, bylo doloženo. Dvě události byly inspektory překlasifikovány na vyšší stupeň podle mezinárodní stupnice INES. Jednalo se o "Nedodržení požadavků na frekvenci provozních kontrol dle LaP" - hodnoceno SÚJB jako INES=0 a "Neodzkoušení pohyblivosti regulačních ventilů" - SÚJB hodnoceno jako INES=1. U ostatních událostí vybraných pro kontrolu hodnotili inspektoři SÚJB průběh šetření, analýzu příčin a uložená nápravná opatření jako odpovídající závažnosti události.

Kontrola mající za cíl zhodnotit plnění povinností kontrolované osoby při šetření události "Přelití hlavní dělící roviny reaktoru" byla inspektory v červenci uzavřena s tím, že došlo k přehodnocení závažnosti události ve smyslu přiřazení klasifikačního stupně podle mezinárodní osmistupňové stupnice INES ze stupně 0 na stupeň 1. Inspektoři neshledali v průběhu šetření události nedostatky, které by potencionálně vedly k opakování události nebo k iniciaci události obdobného významu. Celý přístup ČEZ-ETE k šetření události lze hodnotit jako adekvátní vzhledem k závažnosti události. Na základě získaných dokladů a informací během kontroly je možno konstatovat, že postupy zajištění jakosti byly v zásadě dodržovány, ale především jejich neúplnost v oblasti provádění změn předepsaných postupů zkoušek přispěla k předmětné události. Z analýzy poruchy a realizace nápravných opatření vyplynuly systémové nedostatky v postupech zajištění jakosti, které bylo nutno odstranit provedením změn v těchto postupech.

Kontrolní činnost v oblasti radiační ochrany byla zaměřena na dodržování režimových opatření v průběhu spouštění 1.bloku, tj. především na podmínky ve vymezeném kontrolovaném pásmu a na ověřování referenčních úrovní v programech monitorování pracoviště a monitorování výpustí. Kontroly se rovněž týkaly dodržování limitů a podmínek bezpečného provozu jaderného zařízení, kde byla pozornost věnována především funkci Radiačního monitorovacího systému. Společně s ČMI byly upraveny podmínky provozu teledozimetrického systému elektrárny.

V červenci proběhla kontrola rozpracovanosti dokumentace havarijního plánování. V průběhu kontroly bylo prověřeno, zda existují zásahové instrukce, jejich obsah a provázanost se zásadami stanovenými vnitřním havarijním plánem (VHP) ETE, byla provedena kontrola postupu zajišťování havarijní připravenosti na 2. bloku podle schváleného vnitřního havarijního plánu a byly zkontrolovány doklady k havarijní připravenosti za rok 2000. Kontrola také zjišťovala návaznost (provázanost) hodnot VHP ETE pro vyhlášení mimořádné události 1. stupně na hodnoty zásahových referenčních úrovní v příslušných programech monitorování a provozních předpisech ETE. Při kontrole nebylo zjištěno nedodržení legislativních požadavků. Vzájemná provázanost VHP a provozních manuálů bude zajištěna jejich revizí a revizí Zásahových úrovní pro klasifikaci mimořádné události po ukončení zkušebního provozu.

3.2 Kontrolní činnost na 2. reaktorovém bloku

Vzhledem ke stavu přípravy ke spouštění 2. reaktorového bloku ETE byla část kontrolní činnosti zaměřena také na kontroly dodržování jaderné bezpečnosti na 2. bloku.

V průběhu srpna byla provedena kontrola připravenosti systémů 2. bloku k tlakovým zkouškám dle schváleného programu. Při této kontrole shledali inspektoři nedostatky, které znamenají nedodržení požadavků schváleného programu. Proto požadovali před zahájením neaktivního vyzkoušení předložit důkazy o odstranění vad a nedodělků včetně termínů k jejich odstranění.

V srpnu SÚJB provedl kontrolu průběhu komplexního vyzkoušení celého TSFO. Kontrola prokázala plnou funkčnost všech subsystémů TSFO, jejich vzájemnou součinnost a jeho realizaci v souladu s popisem uvedeným ve schválené dokumentaci - PpBZ. Celý TSFO je v provozu již od 15. 8. 2001 a po celou dobu pracuje spolehlivě. Tato skutečnost byla ověřena následně v průběhu komplexní kontroly zajištění fyzické ochrany jaderných materiálů a jaderných zařízení v ČEZ-ETE, která se uskutečnila v září a v jejímž průběhu byla ověřena funkčnost 100 % čidel a kamer na hranici střeženého prostoru JE a 100 % jednotek kontroly vstupu a vjezdu na JE. Na základě výsledků této kontroly a kladného posouzení PpBZ byl schválen způsob zajištění fyzické ochrany jaderných materiálů a jaderných zařízení v ČEZ-ETE.

V červenci proběhla kontrola jaderných materiálů v oblasti materiálové bilance CZ-T zaměřená na kontrolu dokumentace, servis dozorovacích systémů IAEA a ověření příjmu čerstvého jaderného paliva. Tato kontrola byla zároveň společnou inspekcí s IAEA. V průběhu kontroly byl ve skladu čerstvého jaderného paliva verifikován příjem čerstvého jaderného paliva určeného pro druhý reaktorový blok ETE. Přítomnost uranu byla přenosným mnohakanálovým gamaspektrometrem detekována u dvanácti náhodně vybraných dávek jaderných materiálů. Následně byl proveden pravidelný servis dozorovacích systémů IAEA na reaktorovém sále a v transportním koridoru prvního výrobního bloku, včetně výměny pečetí, a byla provedena kontrola předložené dokumentace k evidenci jaderných materiálů v CZ-T. Na základě výsledků provedené kontroly bylo konstatováno splnění všech požadavků státního systému evidence a kontroly jaderných materiálů i požadavky IAEA stanovené k této inspekci.

Ve 3. čtvrtletí 2001 bylo uděleno oprávnění k činnosti 2 pracovníkům JE Temelín, kteří úspěšně zakončili ověřování zvláštní odborné způsobilosti před Státní zkušební komisí praktickou částí zkoušky. V rámci ústní části zkoušky byly ověřeny znalosti dalších 4 pracovníků (z toho ve dvou případech se jednalo o opakovanou zkoušku). Tito pracovníci v současné době absolvují praktickou část zkoušky. Dalších 16 pracovníků ETE složilo zkoušky zvláštní odborné způsobilosti pro řízení prací se zdroji ionizujícího záření ve smyslu vyhlášky č. 146/1997 Sb.

4. Mezinárodní vztahy a komunikace s veřejností

Plnění dohody z Melku je stále jednou z priorit mezinárodních aktivit SÚJB ve vztahu k ETE. Dle usnesení vlády č. 65/2001 odpovídá SÚJB za naplnění kapitol I (tzv. "horká linka"), II (systém včasného varování) a IV (jaderná bezpečnost) protokolu z jednání mezi českou a rakouskou vládou, vedených mezi předsedou vlády Zemanem a spolkovým kancléřem Schüsselem za účasti komisaře Verheugena (dále jen Protokol).

Mimo kapitoly I, která je plněna průběžně, lze považovat za uzavřenou i kapitolu II, na jejímž základě bylo v průběhu druhého čtvrtletí 2001 zprovozněno rakouské monitorovací zařízení dislokované v prostorách regionálního centra SÚJB v Českých Budějovicích. K plnění kapitoly IV Jaderná bezpečnost byla ukončena expertní jednání a uzavřena vydáním zprávy Evropské komise , která byla předána vládám obou zemí. Rakouská strana reagovala svým jednostranným prohlášením, které česká strana vzala na vědomí a vyjádřila k tomuto kroku svůj protest. Očekávané závěrečné jednání na úrovni signatářů melkského protokolu se v září nekonalo. Uskutečnilo se však několik jednání na úrovni expertů.

V oblasti komunikace s veřejností SÚJB nadále pravidelně informuje prostřednictvím tiskových zpráv v souladu se zákonem č.106/1999 Sb. o dění v jím dozorovaných oblastech. Intenzita poskytování vyžádaných informací se v poslední době zmenšila. Počet tazatelů se redukoval, trvalý zájem projevují prakticky jen hnutí Calla, Jihočeské matky a Greenpeace ČR.

5. Závěr

Ve třetím čtvrtletí roku 2001 byly dokončeny zejména opravy a úpravy turbosoustrojí a následně bylo dokončeno aktivní vyzkoušení 1. bloku ETE na výkonové hladině do 55% Nnom. Na základě předložených dokladů o úspěšném ukončení této etapy SÚJB rozhodne o povolení pokračovat v další etapě spouštění. Příprava ke spouštění druhého blok bloku pokročila do fáze kontroly připravenosti k neaktivnímu vyzkoušení.


Seznam zkratek, vysvětlivky

ASŘTP automatizovaný systém řízení technologických procesů
AZR automatický záskok rezervy
CZ-T kód označení ETE pro evidenci jaderných materiálů
ČEZ-ETE ČEZ, a.s., jaderná elektrárna Temelín
ETE jaderná elektrárna Temelín
ČMI Český metrologický institut
EGP Energoprojekt Praha a.s.
ES energetické spouštění
FS fyzikální spouštění
HCČ hlavní cirkulační čerpadlo
HHZ horké hydraulické zkoušky
HVB hlavní výrobní blok
FAS Failure Annonciation Systém (systém hlášení poruchy)
FS fyzikální spouštění
GDT generální dodavatel technologie
GRS Geselshaft für Reaktor Sicherheit, organizace německého ministerstva životního prostředí pro hodnocení jaderné bezpečnosti
HVB hlavní výrobní blok
INES mezinárodní stupnice hodnocení mimořádných událostí
KV komplexní vyzkoušení
LaP Limity a podmínky bezpečného provozu jaderné elektrárny
MAAE Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA)
MSKS minimální stabilizovaný kontrolovaný stav reaktoru
PKV předkomplexní vyzkoušení
PpBZ předprovozní bezpečnostní zpráva
PRK poruchová komise
PRKS poruchová komise spouštění
ROR rychlé odstavení reaktoru
SČP sklad čerstvého jaderného paliva
TBN turbonapáječka
UNO uložené nápravné opatření
VHP vnitřní havarijní plán
PV PG pojišťovací ventil parogenerátoru
PZJ program zabezpečování jakosti
SČP sklad čerstvého jaderného paliva
SÚJB Státní úřad pro jadernou bezpečnost
SÚKL Státní ústav pro kontrolu léčiv
SZK Státní zkušební komise
TP technické podmínky
TSFO technický systém fyzické ochrany
UIS Unit Information Systém (blokový informační systém)
VVER 1000 blok s tlakovodním reaktorem voroněžského typu o výkonu 1000 MWel
Westinghouse Westinghouse Electric Company (dříve WELCO)
Gosatomnadzor dozorný orgán Ruska
US NRC Nuclear Regulatory Commission - orgán nezávislého dozoru nad mírovým využíváním jaderné energie v USA
VÚJE Trnava Výzkumný ústav jadrových elektrární v Trnavě, Slovenská republika


Regulace na vlastní spotřebu - regulace výkonu bloku (turbiny) pro výrobu energie pro vlastní spotřebu bloku (po odpojení od vnější sítě)

Regulace na ostrovní režim - regulace výkonu bloku (turbiny) pro sníženou výrobu energie v závislosti na snížení odběru sítě (ostrovní provoz)


Tabulka provozních režimů bloku
Režim Název % nominálního výkonu Střední teplota V průběhu spouštění
1 Provoz na výkonu > 2% Nnom > 260°C energetické spouštění (5%, 12%, 30%, 45%, 55%, 75%, 90%, 100% Nnom)
2 Nevýkonový provoz < 2% Nnom > 260°C dosažení minimálního kontrolovaného stavu (MSKS)
3 Horká rezerva Zbytkové teplo > 260°C závěrečná komplexní kontrola bloku
4 Polohorká (teplá) rezerva Zbytkové teplo > 150°C zkoušky turbonapájecích soustrojí na provozních parametrech
5 Studená rezerva Zbytkové teplo > 60°C náhřev bloku a zkouška systému, těsnostní zkouška I. a II. okruhu
6 Odstaveno Zbytkové teplo < 60°C 1. zavážení palivaVypořádání připomínek

K zaslanému materiálu dostal SÚJB celkem 18 vyjádření, z nichž 16 neobsahovalo žádné připomínky.

Připomínka Ministerstva vnitra týkající se vnějšího havarijního plánu ETE byla zapracována do kapitoly 2. Hodnocení dokumentace.

K připomínkám Ministerstva životního prostředí:

 • požadavek vysvětlit odlišnosti mezi oběma bloky ETE, které vedly k přehodnocení bezpečnostních analýz, zřejmě vyplývá z nevhodné formulace použité ve zprávě implikující rozdíly mezi oběma bloky ETE. V této souvislosti je třeba vysvětlit, že přehodnocení bezpečnostních analýz v PpBZ 2. bloku ETE si vyžádala jednak úprava projektu spočívající ve změně hodnoty nastavení signalizace pro oddělení hydroakumulátorů (signalizace při vyšší hladině), která byla provedena na obou blocích, jednak vývoj poznatků v oblasti bezpečnostních analýz.

 • na straně 4 jsou uvedeny formulace, týkající se hodnocení událostí vzhledem k "závažnosti události", které jsou vztaženy na hodnocení ze strany ČEZ, a.s. Podle našeho názoru je z textu patrné, co je těmito hodnoceními míněno: ČEZ-ETE postupoval v souladu s požadavky příslušných dokumentů odpovídajícím způsobem, t.j. provedl analýzu příčin a nápravná opatření.

 • Otázka důvodu přehodnocení stupně klasifikace dle INES je plně v kompetenci SÚJB. První hodnocení je vždy navrženo provozovatelem s tím, že po úplném vyšetření příčin a zhodnocení všech aspektů je provedeno přehodnocení specialisty SÚJB. Podrobné šetření může proto vést i ke zpřísnění předběžné klasifikace.

 • Seznam zkratek byl na základě připomínky aktualizován.

Dokument byl dále doplněn o vysvětlení pojmů "regulace na vlastní spotřebu" a "regulace na ostrovní režim".