Situační zpráva - 2. čtvrtletí 2003

Situační zpráva o hodnocení jaderné bezpečnosti stavby jaderné elektrárny Temelín - 2. čtvrtletí 2003

1. Úvod

Dne 7. května 2003 vzala vláda ČR na vědomí "Situační zprávu o hodnocení jaderné bezpečnosti jaderné elektrárny Temelín" za 1. čtvrtletí 2003 a uložila usnesením č. 436/2003 předsedovi vlády a předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) předložit do 31. 7. 2003 novou Situační zprávu.

V první polovině dubna byly dokončeny všechny činnosti plánované k provedení v první odstávce 1. bloku, jejímž cílem byla především výměna jedné čtvrtiny paliva v reaktoru. Po úspěšném vyzkoušení důležitých zařízení a systémů, provedení tlakových zkoušek a splnění stanovených podmínek vydal SÚJB povolení k opětovnému uvedení reaktoru 1. bloku na minimální stabilizovaný kontrolovaný stav (MSKS). Podkladem k vydání povolení bylo posouzení výsledků provedené týmové kontroly, zahrnující všechny oblasti mající vliv na jadernou bezpečnost a radiační ochranu. Po nahřátí bloku bylo MSKS dosaženo 18. dubna a byly zahájeny testy fyzikálního spouštění. Po jejich úspěšném ukončení byl postupně výkon zvyšován až na 100% Nnom. Blok byl dále provozován na nominálním výkonu a podle požadavků dispečinku ve zkušebním provozu s několika neplánovanými sníženími. Ke snížení výkonu došlo z důvodů oprav na zařízeních sekundárního okruhu (např. netěsnost příruby na převáděcím potrubí páry, vibrace olejového potrubí turbiny). K odstavení bloku došlo ručním zásahem po neúspěšné zkoušce autotesteru (14.5.), po zjištění netěsnosti na ucpávkové páře vysokotlakého dílu turbiny (3.6.) a po uvolnění čidla průtoku jedné z turbonapaječek, v jehož důsledku došlo k zásahu limitačního systému a k ručnímu odstavení bloku (29.6.). Všechny události byly šetřeny poruchovou komisí jaderné elektrárny Temelín (ETE) a výsledky byly předány SÚJB k provedení vlastního hodnocení. Jednodenní odstávka bloku proběhla 31. května, kdy byly provedeny práce navazující na zjištění příčin závad na buzení generátoru 2. bloku.

Ve 2. čtvrtletí byl 2. blok dále testován na výkonu do 100% Nnom. Úspěšným provedením testů předepsaných pro etapu energetického spouštění a závěrečným komplexním vyzkoušením bloku po dobu 144 hodin byly splněny podmínky pro vydání povolení k zahájení zkušebního provozu (od 18. dubna). Také toto povolení bylo vydáno na základě zhodnocení plnění stanovených kriterií a po vyhodnocení výsledků provedené týmové kontroly. V dosavadním průběhu zkušebního provozu 2. bloku došlo k několika událostem vedoucím k dočasnému snížení výkonu. Po výpadku cirkulačního čerpadla způsobeném vadným čidlem byl výkon bloku snížen na 38% (30.4.). K dalšímu snížení výkonu došlo v důsledku zkratu na buzení hlavního generátoru, výpadku linky 400kV (14.5.) a při poruše relé buzení (21.5.). Ručním zásahem byl blok odstaven 25.5. po předchozí chybné činnosti obsluhy, která při plánovaném odstavení turbogenerátoru namísto tlačítka „odstavení turbiny" stiskla tlačítko „požár turbogenerátoru". Rovněž tyto události byly šetřeny poruchovou komisí ETE a informace byly předány SÚJB.

O plnění mezivládní dohody z Melku byl zpracován materiál s informacemi pro Evropskou komisi. Ve druhé polovině června proběhl, na základě tzv. "Road Map", další seminář s rakouskými zástupci, jehož tématem bylo předání informací o vytváření příruček pro řešení vážných havárií.


2. Hodnocení dokumentace

Podle ustanovení Atomového zákona a v souladu s podmínkami předchozích povolení předložil ČEZ-ETE spolu se žádostí o povolení k opětovnému uvedení 1. bloku na MSKS stanovené dokumenty. Kromě požadovaných neutronově-fyzikálních charakteristik reaktoru, průkazů připravenosti zařízení a personálu, vyhodnocení provedených provozních kontrol a harmonogramu dalšího provozu to byla také revize Předprovozní bezpečnostní zprávy, která zahrnuje úpravy vyplynuvší ze spouštění od doby zahájení aktivního vyzkoušení bloku. Ke schválení byla rovněž předložena revize Seznamu vybraných zařízení, zohledňující zejména změny a úpravy zařízení provedené v průběhu odstávky. Na základě kladného posouzení předložených dokumentů vydal SÚJB povolení k opětovnému uvedení reaktoru 1. bloku do provozu.

Správní řízení k vydání povolení zkušebního provozu 2. bloku bylo ukončeno po odstranění nesouladů v předkládané dokumentaci, splněním stanovených podmínek a po kladném zhodnocení výsledků provedené kontroly. Povolení k zahájení etapy aktivního vyzkoušení - zkušebního provozu bylo vydáno 14. dubna.

V návaznosti na provedené a schválené změny Programů zkušebního provozu byly schváleny revize Programů etapy aktivního vyzkoušení pro 1. a 2. blok, které tyto programy uvedly do vzájemného souladu. Pro monitorování výpustí byla schválena dočasná změna Limitů a podmínek bezpečného provozu (LaP). Změna byla provedena v LaP obou bloků. SÚJB schválil třetí revizi Programu zabezpečování jakosti pro aktivní vyzkoušení 1. a 2. bloku jaderné elektrárny Temelín. V této revizi jsou promítnuty zejména organizační změny navazující na vznik Úseku jaderná energetika ČEZ, a.s.

V červnu byla schválena revize 1 Vnitřního havarijního plánu ETE (VHP). Revizí dokumentu byly provedeny změny související jednak se změnami v územní státní správě, jednak s některými novými požadavky stanovenými na obsah VHP ve vyhlášce SÚJB č. 318/2002 Sb. Tomuto schválení předcházelo projednání vazeb vnitřního na vnější havarijní plán, které se uskutečnilo dne 1. 4. 2003 na KÚ JčK v Českých Budějovicích za přítomnosti všech dotčených osob stanovených atomovým zákonem.

Ve správním řízení pokračoval proces průběžné aktualizace a zajišťování souladu mezi schvalovanou dokumentací. Konkrétně se jednalo o vzájemnou harmonizaci Limitů a podmínek bezpečného provozu s Programy monitorování pracoviště a výpustí. V souladu se zákonem a jeho prováděcími předpisy byla všechna měřidla radiačního monitorovacího systému rozdělena do dvou základních skupin:

  1. měřidla sloužící ke kontrole, regulaci a bilancování limitovaných výpustí z jaderné elektrárny, a to pro normální i anomální stavy bloku (měřidla pro účely havarijního monitorování),
  2. měřidla sloužící ke kontrole pracovního prostředí a sloužící výhradně jako signalizátory odchylek od normálního provozu.

První skupina představuje vybraná měřidla, jejichž stálá provozuschopnost je požadována Limity a podmínkami bezpečného provozu jaderného zařízení, druhá skupina zahrnuje měřidla zařazená do Programu monitorování pracoviště schvalovaného SÚJB, včetně konkrétních referenčních úrovní pro jednotlivá měřidla.

SÚJB průběžně posuzuje dokumenty s výsledky jednání poruchových komisí ČEZ-ETE, které obsahovaly rozbor, nápravná opatření a vyhodnocení bezpečnostního významu neobvyklých událostí. Událost ze 31. března, při které došlo k rychlému odstavení 2. bloku v průběhu prováděné zkoušky uzavření rychlozávěrných ventilů turbogenerátoru, byla vyřešena nalezením jejích příčin a provedením změny zpoždění zapracování limitačního sytému od nízkého tlaku rychlozávěrného oleje. Její předběžné hodnocení z hlediska vlivu na jadernou bezpečnost je INES 0. Další událost klasifikovaná předběžně podle stupnice INES stupněm "0" bylo ruční odstavení 1. bloku v průběhu zkoušky autotesteru. Události odstavení reaktoru 2. bloku po stisknutí nesprávného tlačítka a 1. bloku ručním zásahem po uvolnění čidla jsou v šetření. K hodnocení vybraných událostí byla zahájena další kontrola zaměřená na činnost poruchových komisí ETE.

V souvislosti s vývojem mezinárodní situace v důsledku války v Iráku SÚJB písemně požádal dne 21. 3. 2003 ČEZ, a.s. o neprodlené přijetí zpřísněných opatření v oblasti fyzické ochrany jaderných materiálů a jaderných zařízení. V souladu s požadavkem SÚJB byla přijata opatření obdobná těm, která byla realizována v průběhu zasedání Mezinárodního měnového fondu a Summitu NATO v Praze. Současně SÚJB požadoval pravidelné denní informace o aktuální situaci v zajištění fyzické ochrany s tím, že v případě mimořádné události bude informace předána neprodleně. Na základě pokynu SÚJB byla zpřísněna opatření zrušena ke dni 30. 4. 2003, s tím, že nadále zůstávají v platnosti opatření regulující vstup návštěv včetně vstupu cizinců.

3. Kontrolní činnost

Kontrolní činnost probíhá podle schváleného plánu kontrol a v návaznosti na průběh spouštěcích prací obou bloků. Při kontrolách bylo sledováno plnění požadavků atomového zákona na jadernou bezpečnost, dodržení bezpečnostních kritérií schválených programů a vybraných testů a plnění požadavků SÚJB. Systémem pravidelných kontrol, které jsou uzavírány měsíčně v protokolech, je dozorován postup zkoušek na obou blocích a stav plnění nápravných opatření vyžádaných předcházejícími kontrolami. V oblasti jaderné bezpečnosti nebylo zjištěno porušení platných provozních předpisů, sledované činnosti probíhaly podle schválených programů zkušebního provozu.

Systémem pravidelných kontrol je sledováno také dodržování zákona a prováděcích vyhlášek v oblasti radiační ochrany. V průběhu čtvrtletí bylo zjištěno nedodržení platných Limitů a podmínek nakládání s radioaktivními odpady (LaPRaO) - překročení doby neprovozuschopnosti ventilace bitumenační linky a překročení limitami stanovené referenční úrovně pro plynné výpusti ve ventilačním komíně 1. bloku.

Ve věci kontroly dodržovaní LaPRaO bylo zahájeno správní řízení a samostatným rozhodnutím byla uložena nápravná opatření týkající se zjištěného nedodržení Limitů a podmínek. SÚJB vyžádal předání podrobného popisu technických a organizačních opatření, která zabrání opakování zjištěného nesouladu, a zároveň také informaci, jak budou navržená opatření uvedena do praxe a jakým způsobem bude jejich plnění podrobeno vnitřní kontrole.

Při specializovaných kontrolách dodržování požadavků při kontrole výpustí do ovzduší, iniciovaných opakovaným překračováním referenčních úrovní pro vzácné plyny ve ventilačním komíně 1. bloku byl proveden detailní rozbor a porovnání zdrojových členů (obsahy radionuklidů v primární okruzích) a výpustí vzácných plynů obou provozovaných bloků. Společně s provozovatelem byla identifikována příčina v režimu adsorbérů plynů v čistící stanici plynů související s projektovým řešením větve měření vzácných plynů před adsorbéry. Na odstranění problému ETE intenzivně pracuje, přičemž o přijatých opatřeních a dosažených výsledcích pravidelně informuje SÚJB. Současné hodnoty výpustí jsou o dva až tři řády nižší než stanovené autorizované limity

Kontrolní činnost byla zaměřena i na dodržování požadavků radiační ochrany při používání zdrojů ionizujícího záření mimo vlastní technologii reaktoru, konkrétně se jednalo o cejchovnu přístrojů a o defektoskopické pracoviště. V závěru čtvrtletí byly provedeny kontroly u subjektů, které fungují jako dodavatelé služeb (kontraktoři) pro elektrárnu. Jejich hlavním cílem bylo prověření režimových opatření a eliminace rizika neplánovaných událostí při výkonu služeb.

Kontrolní činností na obou blocích je dozorována příprava personálu. Ověřování zvláštní odborné způsobilosti vybraných pracovníků ETE před státní zkušební komisí je prováděno zkouškami na simulátoru, ústní a praktickou částí zkoušky. Na základě úspěšně ukončených všech částí zkoušky byla v tomto čtvrtletí udělena 4 oprávnění k činnosti vybraným pracovníkům ETE. V návaznosti na organizační změnu a v souladu s atomovým zákonem byla provedena kontrola zaměřená na provádění odborné přípravy (teoretické, praktické a na simulátorech) vybraných pracovníků jaderných zařízení v ČEZ, a.s., Úsek jaderná energetika (ČEZ-ÚJE). V průběhu kontroly nebyly zjištěny žádné nedostatky a na jejím základě bylo žadateli ČEZ-ÚJE uděleno povolení k odborné přípravě pracovníků obou jaderných elektráren.

V průběhu kontroly dodržování zpřísněných opatření a požadavků na zajištění fyzické ochrany proběhlo vyhodnocení dokumentu „Komplexní vyhodnocení fyzické ochrany ČEZ-ETE za rok 2002". Zpráva velmi podrobně hodnotí zajištění fyzické ochrany jaderné elektrárny v průběhu roku 2002 a konstatuje, v souladu s kontrolními zjištěními, že v roce 2002 nedošlo k mimořádné událostí reprezentující narušení fyzické ochrany, zajištění fyzické ochrany je v souladu se schváleným způsobem, je zajištěna úzká spolupráce s Policii ČR a výsledky součinnostních cvičení jsou implementována do režimu fyzické ochrany. Rovněž kontrolní zjištění týkající se zajištění a dodržování současných zpřísněných požadavků neobsahuje nedostatky.

V rámci kontroly skladu čerstvého jaderného paliva (SČP) bylo kontrolováno plnění vybraných limitů a podmínek pro SČP schválených rozhodnutími SÚJB. V době kontroly byly v SČP skladovány pouze 3 rezervní palivové soubory uložené v zásobníku. Tento stav odpovídá evidenčnímu stavu podle kartogramů zásobníků SČP ze dne 17. 6. 2003. V jednom zásobníku byla umístěna pouze zařízení na kontrolu klasterů, zbylé zásobníky v SČP byly prázdné.

V červnu byla provedena kontrola zajištění havarijní připravenosti podle schváleného Vnitřního havarijního plánu zaměřená na aktuální stav vybavení krytů. Kontrola zjistila drobné nedostatky mezi deklarovaným a aktuálním stavem vybavení. Zásadní problém zjištěn nebyl.

Další společná kontrola inspektorů SÚJB a IAEA měla za cíl ověření údajů předaných IAEA ve výchozí deklaraci podle Dodatkového protokolu, servis dozorovacích systémů IAEA a pečetění transportních hermetických uzávěrů transportního koridoru na obou blocích. Kontrola záznamového média u dozorovacích systémů na obou blocích prokázala funkčnost záznamových zařízení a dozorovacích systémů IAEA ve sledovaném období. Sejmuté pečetě byly bez známek poškození či neoprávněné manipulace. V části kontroly, kdy mělo dojít k pečetění transportních hermetických uzávěrů nebylo dosaženo všech cílů kontroly z důvodu nepřipravenosti zařízení 2. bloku. Inspektoři proto vyžádali písemnou zprávu o zjištění příčin, proč nemohlo být provedeno zapečetění hermetického uzávěru transportního koridoru na 2. bloku, jejich odstranění a připravenosti kontrolované osoby k provedení zapečetění při příští kontrole IAEA.

3.1 Kontroly provedené v průběhu aktivního vyzkoušení 1. reaktorového bloku

Výsledky kontroly průběhu odstávky, provedení plánovaných testů a vyhodnocení všech provedených činností byly podkladem pro správní řízení k vydání povolení SÚJB k opětovnému uvedení reaktoru na minimální kontrolovaný výkon a ke stanovení podmínek dalšího provozu bloku. Na základě některých kontrolních zjištění byly v rozhodnutí o povolení opětovného uvedení bloku na MSKS stanoveny podmínky, za nichž může být blok dále provozován.

Po skončení výměny paliva proběhla společná kontrola s inspektory IAEA k ověření vyhořelého paliva, pečetění reaktoru 1. bloku po provedené výměně paliva a pravidelný servis dozorovacích systémů. Reálný stav jaderných materiálů odpovídal dokladovanému stavu v předložených kartogramech, sejmuté pečetě byly bez známek poškození či neoprávněné manipulace. Na základě zjištěných skutečností inspektoři SÚJB konstatovali, že kontrolovaná osoba splnila požadavky státního systému evidence a kontroly jaderných materiálů a požadavky IAEA k dané kontrole. Podle zjištěných skutečností kontrolovaná osoba nakládá s jadernými materiály v souladu s podmínkami rozhodnutí SÚJB.

3.2 Kontrolní činnost na 2. reaktorovém bloku

Týmová kontrola byla provedena po skončení testů energetického spouštění na výkonu do 100% před zahájením etapy aktivního vyzkoušení - zkušebního provozu. Kontrola prověřila plnění požadavků SÚJB stanovených v souladu s právními předpisy ve vydaných rozhodnutích. V průběhu kontroly bylo hodnoceno plnění kriterií v průběhu testů na základě protokolů s jejich výsledky. Na základě pozitivních výsledků kontroly tak mohlo být vydáno povolení k zahájení etapy aktivního vyzkoušení - zkušebního provozu.

Specializovanou kontrolou bylo prověřeno provedení opravy netěsností na parovodu, které bylo důvodem odstavení bloku počátkem března 2003. Kontrola byla zaměřena zejména na stanovení příčiny prasknutí svaru impulsního potrubí, přípravu a provedení vlastní opravy a stanovení vlastních opatření k zabránění dalšího podobného vzniku netěsnosti. Kontrola přípravy a provedení opravy nezjistila vážné nedostatky, příčina vzniku netěsnosti byla nalezena a posouzena.

4. Mezinárodní vztahy a komunikace s veřejností

V rámci plnění česko-rakouské dohody z Melku a k tomu účelu schválené tzv. "Road Map", kterou byl stanoven časový plán plnění závazků vyplývajících z příloh závěrečného dokumentu, postupu a předávání informací o stavu plnění jednotlivých kroků, proběhl v Praze ve dnech 17. a 18. června seminář, týkající se otázek vážných havárií. Na tomto semináři byly rakouské straně předány informace o vytváření příruček pro řešení vážných havárií. Na semináři bylo předneseno 11 prezentací a k jednotlivým tématům byly zodpovídány dotazy rakouských partnerů. Tři dotazy byly, vzhledem k jejich detailnímu charakteru, zodpovězeny zástupci ETE písemně. K tomuto tématu proběhla také diskuse o užívaných výpočtových prostředcích a odpovídajících softwarových a hardwarových opatřeních. Oběma stranami bylo na závěr konstatováno, že účel semináře definovaný protokolem byl naplněn.

V oblasti komunikace s veřejností SÚJB nadále pravidelně informuje prostřednictvím tiskových zpráv v souladu se zákonem č.106/1999 Sb. o dění v jím dozorovaných oblastech včetně využití komunikace prostřednictvím www.sujb.cz. Od počátku roku 2003 nebyly k jaderné elektrárně Temelín z řad veřejnosti vzneseny dotazy.

5. Závěr

Předložení Situační zprávy o hodnocení jaderné bezpečnosti stavby jaderné elektrárny Temelín si vyžádala aktuální situace v ČR, kdy bylo rozhodováno o dokončení výstavby elektrárny. První zpráva z roku 1998 podrobně popisovala vývoj a současný stav projektu, jeho zhodnocení z hlediska plnění projektových kritérií a požadavků na jadernou bezpečnost a radiační ochranu, aktuální stav dokončování montáže jednotlivých bezpečnostně významných systémů, stav jejich přípravy ke spouštění a v neposlední řadě také přehled s výsledky mezinárodních hodnocení ETE. Vláda ČR tuto zprávu vzala v lednu 1999 na vědomí a Usnesením č. 29/1999 bylo SÚJB uloženo předkládat další Situační zprávy vždy po skončení kalendářního čtvrtletí daného roku.

V průběhu dalších čtyř let tak byly pravidelně zpracovávány zprávy, jež popisovaly aktuální stav ve výstavbě a spouštění ETE a jejichž obsah se postupně měnil od hodnocení projektu, popsaného v předkládané Předprovozní bezpečnostní zprávě před zahájením spouštění, k hodnocení průběhu a výsledků jednotlivých etap spouštění, jejichž významnými milníky bylo zavezení paliva do reaktoru 1. bloku v červenci roku 2000 a do reaktoru 2. bloku v březnu roku 2002. Po zahájení zkušebního provozu 1. bloku je zprávami popisováno převážně hodnocení provozu zaměřené zejména na řešení neobvyklých bezpečnostně významných událostí. Zahájením zkušebního provozu 2. bloku již vstoupila celá ETE do poslední fáze spouštění. Celkem SÚJB předložil vládě ČR, kromě výročních zpráv, 18 Situačních zpráv.

Oba bloky jaderné elektrárny Temelín jsou v současnosti provozovány ve zkušebním provozu bez významných odchylek od schválených předpisů. Na 1. bloku proběhla úspěšně první odstávka pro výměnu paliva. Žádná ze zaznamenaných událostí neznamenala ohrožení dosažené úrovně jaderné bezpečnosti a radiační ochrany. Měřené hodnoty výpustí jsou o několik řádů nižší než stanovený autorizovaný limit. Provozní události jsou šetřeny a hodnoceny. Provoz bloků lze hodnotiti jako bezpečný, počet neplánovaných omezení výkonu či odstavení reaktoru se snižuje úměrně doladění jednotlivých systémů.

Seznam zkratek, vysvětlivky

ASŘTP automatizovaný systém řízení technologických procesů
AZR automatický záskok rezervy
CZ-T kód označení ETE pro evidenci jaderných materiálů
ČEZ-ETE ČEZ, a.s., jaderná elektrárna Temelín
ETE jaderná elektrárna Temelín
ČMI Český metrologický institut
EGP Energoprojekt Praha a.s.
ES energetické spouštění
FS fyzikální spouštění
HCČ hlavní cirkulační čerpadlo
HHZ horké hydraulické zkoušky
HVB hlavní výrobní blok
FAS Failure Annonciation Systém (systém hlášení poruchy)
FS fyzikální spouštění
GDT generální dodavatel technologie
GRS Geselshaft für Reaktor Sicherheit, organizace německého ministerstva životního prostředí pro hodnocení jaderné bezpečnosti
HVB hlavní výrobní blok
INES mezinárodní stupnice hodnocení mimořádných událostí
KV komplexní vyzkoušení
LaP Limity a podmínky bezpečného provozu jaderné elektrárny
MAAE Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA)
MSKS minimální stabilizovaný kontrolovaný stav reaktoru
PKV předkomplexní vyzkoušení
PpBZ předprovozní bezpečnostní zpráva
PRK poruchová komise
PRKS poruchová komise spouštění
ROR rychlé odstavení reaktoru
SČP sklad čerstvého jaderného paliva
TBN turbonapáječka
UNO uložené nápravné opatření
VHP vnitřní havarijní plán
PV PG pojišťovací ventil parogenerátoru
PZJ program zabezpečování jakosti
SČP sklad čerstvého jaderného paliva
SÚJB Státní úřad pro jadernou bezpečnost
SÚKL Státní ústav pro kontrolu léčiv
SZK Státní zkušební komise
TP technické podmínky
TSFO technický systém fyzické ochrany
UIS Unit Information Systém (blokový informační systém)
VVER 1000 blok s tlakovodním reaktorem voroněžského typu o výkonu 1000 MWel
Westinghouse Westinghouse Electric Company (dříve WELCO)
Gosatomnadzor dozorný orgán Ruska
US NRC Nuclear Regulatory Commission - orgán nezávislého dozoru nad mírovým využíváním jaderné energie v USA
VÚJE Trnava Výzkumný ústav jadrových elektrární v Trnavě, Slovenská republikaTabulka provozních režimů bloku
Režim Název % nominálního výkonu Střední teplota V průběhu spouštění
1 Provoz na výkonu > 2% Nnom > 260°C energetické spouštění (5%, 12%, 30%, 45%, 55%, 75%, 90%, 100% Nnom)
2 Nevýkonový provoz < 2% Nnom > 260°C dosažení minimálního kontrolovaného stavu (MSKS)
3 Horká rezerva Zbytkové teplo > 260°C závěrečná komplexní kontrola bloku
4 Polohorká (teplá) rezerva Zbytkové teplo > 150°C zkoušky turbonapájecích soustrojí na provozních parametrech
5 Studená rezerva Zbytkové teplo > 60°C náhřev bloku a zkouška systému, těsnostní zkouška I. a II. okruhu
6 Odstaveno Zbytkové teplo < 60°C 1. zavážení palivaVypořádání připomínek

K materiálu, předanému do připomínkového řízení dne 4. července s termínem k vyjádření do 21. července, dostal SÚJB celkem 14 vyjádření, z nichž 11 neobsahovalo žádné připomínky.

Ministerstvo pro místní rozvoj doporučilo zpřesnit návrh usnesení v bodě, kterým se ruší požadavek Usnesení č. 29/1999 předkládat pravidelně čtvrtletně další Situační zprávy. Návrh Usnesení byl upraven podle doporučení Ministerstva průmyslu a obchodu tak, že v bodě II. návrhu je rušen celý bod III. Usnesení č. 29 z 11. ledna 1999, týkající se pravidelného předkládání zpráv zpracovaných SÚJB a MPO; v tomto smyslu byla upravena i předkládací zpráva.

Ministerstvo životního prostředí uplatnilo dvě připomínky. První je dotaz na příčinu prasknutí svaru impulsního potrubí na parovodu. K prasknutí došlo na svaru ponechaného volného konce odstraněného nevyužívaného impulsního potrubí v místě přechodu u ventilu vlivem vibrací parovodu. Po zjištění této chyby byly provedeny kontroly a opravy ostatních odstraněných impulsních potrubí. Další připomínka směřuje k otázce závažnosti nedodržení Limitů a podmínek nakládání s radioaktivními odpady (RaO), které je ve zdánlivém rozporu s konstatováním, že oba bloky ETE jsou provozovány bez vážných odchylek od provozních předpisů. K této otázce je nutné vysvětlit, že nakládání s RaO je proces realizovaný v areálu ETE na základě samostatného povolení podle stanovené dokumentace, jejíž částí jsou i LaP. Tato dokumentace není součástí provozní dokumentace jednotlivých bloků a její nedodržení, stejně jako proces sám, proto nemá na bezpečnost provozu reaktorových bloků ETE vliv.