Situační zpráva - 2. čtvrtletí 2000

Situační zpráva o hodnocení jaderné bezpečnosti stavby jaderné elektrárny Temelín - 2. čtvrtletí 2000

1. Úvod

Dne 3.května 2000 vzala vláda ČR na vědomí "Situační zprávu o hodnocení jaderné bezpečnosti stavby jaderné elektrárny Temelín" a uložila usnesením č. 438/2000 místopředsedovi vlády pro hospodářskou politiku a ministrovi financí a předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) předložit do 31.7.2000 novou Situační zprávu.

V průběhu hodnoceného období (od 1. dubna do 5. července 2000) se stavba jaderné elektrárny Temelín stále nacházela ve fázi uvádění jaderného zařízení do provozu - etapě neaktivního vyzkoušení. Dne 28. dubna 2000 bylo na základě žádosti ČEZ, a.s. zahájeno správní řízení k vydání povolení pro další etapu uvádění do provozu, jíž je (podle ustanovení §2 odst. 4 vyhlášky č. 106/1998 Sb.) aktivní vyzkoušení - fyzikální spouštění. V souladu s požadavkem §9 odst. 1 písm. c) zákona č. 18/1997 Sb. (Atomového zákona) SÚJB žádost o vydání povolení k etapě aktivního vyzkoušení posoudil a na základě posouzení předložené dokumentace požadované pro tuto etapu a výsledku provedených kontrol, bylo dne 15.5.2000 vydáno rozhodnutí, kterým SÚJB správní řízení přerušil. Dne 15. června ČEZ, a.s. ve svém podání se žádostí o pokračování v přerušeném správním řízení doložil další dokumentaci, opravené dokumenty a dne 5. července bylo vydáno povolení k zahájení etapy aktivního vyzkoušení - fyzikálního spouštění.

V rámci zahájeného správního řízení posoudil SÚJB dokumentaci, vyžádanou Atomovým zákonem pro vydání příslušného povolení i dokumentaci vyžádanou dříve vydanými rozhodnutími SÚJB. Před vydáním rozhodnutí byla rovněž provedena kontrola, zda jsou splněny další podmínky pro jeho vydání. Jedná se zejména o vydání souvisejících povolení, schválení požadované dokumentace a kontrolu ukončení a vyhodnocení zkoušek.

V návaznosti na aktuální situaci s cílem přehledněji informovat o stavu povolovacího procesu 1.bloku dochází ke změně struktury Situační zprávy, která je nyní členěna pouze na dvě hlavní části - posuzování a schvalování dokumentace a kontrolní činnost a zahrnuje období až do vydání povolení k aktivnímu vyzkoušení.

2. Hodnocení dokumentace nutné k vydání povolení

V souladu s ustanoveními vyhlášky č. 106/1998 Sb., která definuje jednotlivé etapy uvádění do provozu je první zavezení paliva zároveň zahájením etapy aktivního vyzkoušení. První podetapou aktivního vyzkoušení (AV) je fyzikální spouštění. Zákon č. 18/1997 Sb. stanovuje doklady, jimiž musí být žádost o vydání povolení k prvnímu zavezení paliva doložena a jakou dokumentaci je žadatel o vydání povolení povinen předložit k posouzení resp. ke schválení.

Z definice etapy aktivního vyzkoušení zároveň vyplývá, že před jeho zahájením musí žadatel získat další povolení, k nimž dokládá zákonem stanovenou dokumentaci.

2.1 Povolení k aktivnímu vyzkoušení - fyzikálnímu spouštění

Pro vydání povolení k aktivnímu vyzkoušení - fyzikálnímu spouštění jsou v souladu s výše uvedenými legislativními nástroji požadovány ke schválení následující dokumenty:

 • Limity a podmínky bezpečného provozu jaderného zařízení - Limity a podmínky bezpečného provozu 1. bloku ETE byly ke schválení předloženy v podobě základního provozního předpisu 1TL001 "Limity a podmínky" dne 29.12.1999. Ve druhém čtvrtletí bylo uskutečněno několik technických jednání, na kterých byla projednána stanoviska ČEZ-ETE k požadavkům SÚJB na úpravy dokumentu formulované v rozhodnutí o přerušení správního řízení ve věci schválení předmětného dokumentu ze dne 17.1.2000. Postupně bylo dosaženo shody ve většině diskutovaných oblastí. Na základě výsledků těchto jednání ČEZ-ETE předložil revidované znění dokumentu 1TL001 včetně poprvé předložených hodnot nastavení ochranných systémů. V červnu proběhlo závěrečné posouzení a diskuse k tomuto dokumentu a 4. července byl tento dokument schválen.

 • v předchozím povolení stanovené programy uvádění do provozu - Pro etapu aktivního vyzkoušení byly v červnu schváleny Program etapy aktivního vyzkoušení E 100 a Etapový program fyzikálního spouštění F 001.

 • Vnitřní havarijní plán - schválen v prosinci 1999,

 • způsob zajištění fyzické ochrany jaderného zařízení a jaderných materiálů - schválen v lednu 2000,

 • program provozních kontrol - schválen v květnu 2000,

 • návrh způsobu vyřazování z provozu - schválen v listopadu 1999,

 • program zabezpečování jakosti pro etapu aktivního vyzkoušení - schválen v květnu 2000.

Spolu se schválením výše uvedených dokumentů je vydání povolení vázáno na kladné posouzení následujících dokumentů, které je žadatel povinen předložit SÚJB:

 • Předprovozní bezpečnostní zpráva (PpBZ) - PpBZ revize 1 byla předložena k posouzení v prosinci 1999. Vzhledem k tomu, že se jedná o důležitý dokument, v němž jsou popsány všechny důležité parametry jaderného zařízení, byla posouzení jeho obsahu věnována maximální pozornost. Podrobné informace o stavu posuzování jednotlivých částí PpBZ byly náplní předchozích Situačních zpráv.
  V uplynulém období byly vzhledem k provedeným textovým úpravám opětně posuzovány vybrané kapitoly revize 1 PpBZ, týkající se zabezpečování jakosti v ETE během projektování, výstavby a spouštění a následné zabezpečení jakosti během provozu. Výsledky posouzení prokázaly, že zjištěné nedostatky revize 1 daných kapitol PpBZ byly odstraněny. Rovněž byly uzavřeny zbývající otázky týkající se bezpečnostních analýz.
  Hodnocení systémů ASŘTP podle popisu v předané verzi příslušné kapitoly PpBZ je pro danou etapu AV ukončeno. Dodání konečných verzí některých podpůrných dokumentů bude podmiňovat pokračování v etapě AV po prvním zavezení paliva.
  V současnosti lze konstatovat, že požadavky SÚJB na úplnost a kvalitu zpracování informací obsažených v PpBZ byly naplněny a její stav umožnil vydání povolení k aktivnímu vyzkoušení.

 • zařazení jaderných materiálů do kategorií z hlediska fyzické ochrany - bylo schváleno zároveň s vydáním souhlasu k realizaci technického sytému fyzické ochrany v roce 1997,

 • průkaz, že byly splněny předchozí rozhodnutí a podmínky SÚJB - předložen v červnu 2000. Po posouzení lze konstatovat, že byly naplněny všechny podmínky SÚJB pro oblast svařování, ostatní podmínky souvisely s připraveností k AV,

 • průkaz připravenosti personálu - předložen v červnu 2000, ze strany SÚJB bez připomínek,

 • průkaz připravenosti zařízení - 28. června 2000 předložil ČEZ-ETE souhrnný protokol o připravenosti zařízení, k jeho zhodnocení byla provedena fyzická kontrola,

 • vyhodnocení předcházející etapy - neaktivního spouštění - Vyhodnocení integrované hydrozkoušky bylo předloženo 15. června 2000, 28. června bylo předloženo vyhodnocení celé etapy neaktivního vyzkoušení včetně revize. Dokumenty byly posouzeny zejména z hlediska naplnění schválených programů a hodnocení vad a nedodělků,

 • odhad nákladů na vyřazování z provozu ověřený Správou úložišť radioaktivních odpadů - předložen s návrhem způsobu vyřazování z provozu,

 • harmonogram zavážení jaderného paliva a program zavážení jaderného paliva - Program 1. zavážky paliva a její harmonogram byl SÚJB předán v rámci programu F002/R1, z posouzení programu nevyplynuly žádné závažné připomínky.

2.2 Další povolení nutná pro zahájení aktivního vyzkoušení

 1. povolení k uvádění radionuklidů do životního prostředí

  Žádost o povolení k uvádění radionuklidů do životního prostředí - výpusti do ovzduší spolu s požadovanou dokumentací byla posouzena a řízení bylo přerušeno s požadavkem SÚJB doplnit dokumentaci týkající se zhodnocení ozáření kritické skupiny obyvatel uvolněnými radionuklidy. Po obnovení řízení byly doplněny upřesňující údaje a povolení bylo vydáno v návaznosti na schválení LaP 4.7.2000.

 2. povolení k nakládání se zdroji a provozu pracoviště ionizujícího záření

  Vzhledem k tomu, že zavezením jaderného paliva se jaderný reaktor stane zdrojem ionizujícího záření a jaderné zařízení pracovištěm s tímto zdrojem, požádal ČEZ-ETE o vydání povolení k nakládání se zdroji ionizujícího záření (jaderným reaktorem) a povolení k provozu pracoviště s tímto zdrojem. SÚJB byly předloženy ke schválení požadované dokumenty. "Vymezení kontrolovaného pásma" bylo schváleno rozhodnutím ze dne 12.1.2000. Rozsah a způsob měření a hodnocení ozáření zaměstnanců a osob a znečištění pracoviště a jeho okolí radionuklidy a ionizujícím zářením je popsán ve čtyřech programech monitorování: Program monitorování okolí byl schválen 18.1.2000, Program monitorování výpustí dne 15.3.2000, Program monitorování pracoviště 8.2.2000 a Program monitorování osob 26.6.2000. Návrh způsobu vyřazování z provozu byl schválen 22.11.1999. Program zabezpečování jakosti pro etapu aktivního vyzkoušení byl schválen rozhodnutím SÚJB dne 22.11.1999. Obě výše uvedená povolení - k nakládání se zdrojem ionizujícího záření - jaderným reaktorem a povolení pracoviště s tímto zdrojem byla vydána 4.7.2000 s dobou platnosti na dobu etapy aktivního vyzkoušení (§4 odst. 2 vyhlášky 106/1998 Sb.).

  Dále bylo povoleno nakládání se zdroji ionizujícího záření v laboratoři metrologie ionizujícího záření (7.3.2000) a v laboratoři osobní dozimetrické kontroly (26.4.2000), k nimž byly schváleny příslušné dokumenty (vnitřní havarijní plán-havarijní instrukce, program monitorování pracoviště, vymezení kontrolovaného pásma pro tyto laboratoře). Pro tato povolení byl dne 2.3.2000 schválen program zabezpečování jakosti.

  Další povolení k nakládání se zdroji ionizujícího záření bylo vydáno pro manipulaci s typově schválenými primárními neutronovými zdroji (15.3.2000) včetně jejich skladování. Povolovacím výrokem byl schválen dovoz, odběr a používání, přičemž používání je specifikováno jako skladování ve skaldu čerstvého paliva, vložení do palivového souboru v zásobníku paliva, skladování v palivovém souboru ve skladu čerstvého paliva, převoz do hlavní výrobní budovy a vložení do reaktorové nádoby. Pro povolovanou činnost byl schválen rozsah kontrolovaného pásma, vnitřní havarijní plán a program monitorování. Samostatně byl schválen program zabezpečování jakosti nakládání s primárními neutronovými zdroji.

 3. povolení k nakládání s radioaktivními odpady

  Pro vydání povolení k nakládání s radioaktivními odpady byl ke schválení předložen dokument "Limity a podmínky bezpečného nakládání s radioaktivními odpady - 0TL003". Povolení bylo vydáno 4.7.2000.

 4. povolení k dovozu jaderných položek

  Povolení k dovozu jaderných položek bylo vydáno v souladu s předešlou legislativou formou souhlasu licence pro dovoz čerstvého jaderného paliva v roce 1996.

 5. povolení k nakládání s jadernými materiály

  Povolení ke skladování čerstvého jaderného paliva bylo vydáno v roce 1996. Před vydáním tohoto povolení byly schváleny "Limity a podmínky pro zkušební provoz skladu čerstvého jaderného paliva".

  Povolení k nakládání s jadernými materiály pro čerstvé a vyhořelé jaderné palivo bylo vydáno v roce 1997.

 6. povolení k přepravě jaderných materiálů

  Souhlas k mezinárodní kombinované přepravě čerstvého jaderného paliva byl vydán v roce 1997 a pro tento účel byla schválena zákonem požadovaná dokumentace (havarijní řád, způsob zajištění fyzické ochrany). Dále byl vydán souhlas s použitím transportního obalového souboru MCC-5 typu AF pro dovoz čerstvého jaderného paliva z USA do ČEZ-ETE.

  Z důvodu dispozičního řešení jaderné elektrárny Temelín bude čerstvé jaderné palivo dopravováno z budovy aktivních provozů, jejíž součástí je sklad čerstvého jaderného paliva, na reaktorový sál. Pro tuto manipulaci s čerstvým jaderným palivem bylo vydáno povolení k přepravě čerstvého jaderného paliva uvnitř ČEZ-ETE a povolení k přepravě jaderných materiálů uvnitř ČEZ-ETE za zvláštních podmínek (palivo s neutronovými zdroji).

 7. povolení k odborné přípravě vybraných pracovníků.

  Pro odbornou přípravu vybraných pracovníků jaderného zařízení bylo v roce 1999 vydáno povolení organizaci ČEZ, a.s., Jaderná elektrárna Temelín, která ji provádí a zabezpečuje v souladu s předloženou dokumentací a na plnorozsahovém simulátoru VVER 1000.

 8. schválení vnějšího havarijního plánu

  V souladu s § 6 odst. 3 vyhlášky ministerstva vnitra č.25/2000 Sb., kterou se stanoví podrobnosti ke zpracování havarijního plánu okresu a vnějšího havarijního plánu, byl přednostkou Okresního Úřadu České Budějovice (koordinující okresní úřad ve smyslu uvedené vyhlášky) dne 26.7.2000 schválen vnější havarijní plán jaderné elektrárny Temelín s cílem zabezpečení havarijní připravenosti obyvatelstva v okolí tohoto zdroje.

  Dne 28.6.2000 proběhlo podle schváleného Vnějšího havarijního plánu první havarijní cvičení. Havarijní cvičení bylo organizováno OÚ České Budějovice a bylo zaměřeno na prověření zejména komunikačních vazeb pro vyrozumění, spojení a předávání informací mezi jednotlivými složkami havarijní organizace v "Zóně havarijního plánování JE Temelín". Cvičení proběhlo za účasti přednostky OÚ Č. Budějovice a představitelů všech zainteresovaných orgánů státní správy. Z vyhodnocení cvičení vyplynula řada poznatků, které jsou řešeny na úrovni okresu, respektive ve spolupráci s ústředními orgány státní správy.

3. Kontrolní činnost

Kontrolní činnost po zahájení neaktivního vyzkoušení 1. reaktorového bloku byla zaměřena převážně na zařízení a systémy 1. bloku, jejich funkčnost a připravenost k další etapě uvádění do provozu. Kontrolován byl průběh a vyhodnocení neaktivního vyzkoušení, průběh revizí a realizace přijatých nápravných opatření při odstraňování nedostatků zjištěných v průběhu zkoušek. V rámci rutinních kontrol byl sledován postup prací při výstavbě a dokončování 2. reaktorového bloku. Pokračovaly kontroly v oblasti svařování, které je dlouhodobě sledováno s důrazem na vhodné a včasné odstraňování nalezených nedostatků. Celkem bylo ve 2. čtvrtletí provedeno 30 kontrol, z nichž zejména následující byly zaměřeny na realizaci činností na 1. bloku:

 • kontrola systému radiační kontroly,
 • kontrola PKV a KV zařízení pro nakládání s radioaktivními odpady,
 • kontrola způsobu zajištění fyzické ochrany jaderných materiálů a jaderného zařízení,
 • kontrola dodržování požadavků uvedených v programu PKV P109/R1 v etapě přípravy k aktivnímu vyzkoušení,
 • kontrola průběhu revize a připravenosti k aktivnímu vyzkoušení systémů primárního okruhu,
 • kontrola průběhu revize a připravenosti k aktivnímu vyzkoušení pomocných systémů primárního okruhu,
 • kontrola průběhu revize a připravenosti zařízení sekundární části a systémů vnějších objektů, včetně technické vody důležité 1. bloku před etapou aktivního vyzkoušení,
 • kontrola připravenosti automatizovaného systému řízení technologického procesu 1. bloku jaderné elektrárny Temelín k zahájení etapy aktivního vyzkoušení,
 • kontrola připravenosti stavebních objektů 1. bloku před aktivním vyzkoušením a kontrola přípravy na zkoušku integrity ochranné obálky,
 • kontrola připravenosti elektrických systémů a požární ochrany k zahájení 1. etapy aktivního vyzkoušení,
 • kontrola připravenosti systému diagnostiky primárního okruhu a seismického monitorovacího systému před aktivním vyzkoušením,
 • kontrola dodržování zásad zabezpečování jakosti,
 • kontrola připravenosti havarijních systémů k aktivnímu vyzkoušení,
 • kontrola zajištění radiační ochrany při nakládání se zdroji ionizujícího záření,
 • kontrola zajištění radiační ochrany při instalaci, kalibraci a zkouškách systému radiační monitorovací sítě,
 • kontrola zajištění podmínek radiační ochrany při nakládání se zdroji ionizujícího záření - jiné subjekty v areálu ČEZ-ETE,
 • kontrola průběhu revize a připravenosti pro aktivní vyzkoušení systémů vzduchotechniky 1. bloku,
 • kontrola připravenosti technologických systémů v budově pomocných provozů k aktivnímu vyzkoušení,
 • kontrola dokladování připravenosti směnového personálu ČEZ-ETE před etapou aktivního vyzkoušení 1. bloku,
 • kontrola připravenosti paliva, transportně-technologických prostředků a skladovacích zařízení 1.bloku ETE k zahájení etapy aktivního vyzkoušení,
 • kontrola dokumentace - program osobního monitorování,
 • kontrola připravenosti primárního okruhu a hodnocení vad a nedodělků na primárním okruhu před zahájením etapy aktivního vyzkoušení 1.bloku,
 • kontrola plnění podmínek rozhodnutí vnitřního havarijního plánování a nastavení referenčních úrovní - program monitorování.

3.1 Kontroly provedené v průběhu neaktivního vyzkoušení a kontroly připravenosti 1. reaktorového bloku k aktivnímu vyzkoušení

V rámci horkých zkoušek jako první části neaktivního vyzkoušení byla kontrolní činnost SÚJB zaměřena jak na dodržování schválených programů, tak zejména na naplnění podmínek kriterií vybraných testů systémů a komponent. Až na výjimky spojené s opravou výměníku systému doplňování, byly všechny zkoušky provedeny a zdokumentovány. Zjištěné vady a nedodělky, způsobené selháním komponent nebo nedostatečnou připraveností zejména ASŘTP, jsou postupně odstraňovány. Vady a nedodělky mající vliv na jadernou bezpečnost, které nebránily zahájení zavezení paliva, musí být se souhlasem SÚJB odstraněny před dosažením minimálního kontrolovaného výkonu reaktoru.

Pro uznání kladného vyhodnocení etapy horkých zkoušek bylo v některých případech třeba podrobněji zdůvodnit a dokladovat odstranění vad a nedodělků a současně dát do souladu přetrvávající nedostatky v protokolech jednotlivých zkoušek s příslušným postupem zajištění jakosti ČEZ-ETE. V případě neúplných zkoušek resp. nenaplnění některých kritérií dílčích testů programů zkoušek bylo požadováno doložit, že odsunutím těchto testů resp. částí testů do další etapy nedojde k ohrožení jaderné bezpečnosti a tyto jsou povahy natolik nezávažné, že nedodělky nebrání zahájení zavážení paliva.

V průběhu druhé části neaktivního vyzkoušení - revize byly provedeny kontroly naplnění schváleného programu a dále se pozornost inspektorů soustředila na odstraňování vad a nedodělků z předchozí části neaktivního vyzkoušení.

Samostatnou část tvořila kontrola připravenosti směnového personálu ČEZ-ETE před etapou aktivního vyzkoušení 1.bloku, která proběhla formou kontroly dokumentace dokladující splnění kvalifikačních požadavků kontrolovaných směnových pracovníků, dokladování výcviku na simulátoru VVER 1000, systém vydávání dokumentace a systém seznamování řídícího a operativního personálu s dokumentací. Bylo ukončeno ověřování zvláštní odborné způsobilosti vybraných pracovníků před Státní zkušební komisí, SÚJB udělil 48 vybraným pracovníkům v souladu s Atomovým zákonem oprávnění k činnosti na jaderném zařízení ETE. Kontrolou bylo dále ověřeno obsazení šesti směn pro 1. blok v souladu s limitami a podmínkami.

V uplynulém období SÚJB provedl v ČEZ a.s. (organizační jednotce ČEZ-ETE a Hlavní správě) kontrolu dokumentace systému jakosti ČEZ-ETE pro oblast neaktivního a aktivního vyzkoušení 1. a 2. bloku ETE včetně ověření funkce systému jakosti v průběhu neaktivního spouštění 1. bloku a připravenosti systému jakosti k aktivnímu vyzkoušení 1. bloku. V rámci této kontroly bylo prověřeno i odstranění nedostatků v systému sledování a hodnocení vad a neshod z kontroly SÚJB provedené v 1. čtvrtletí 2000. Kontrolou byla zjištěna existence potřebné dokumentace. Zjištěné dílčí nedostatky v aplikaci postupů a pravidel vyžádal SÚJB operativně odstranit.

Ve sledovaném období proběhlo několik kontrol k posouzení realizace nápravných opatření, které vyplynuly ze zjištěných nedostatků v oblasti svařování. Lze konstatovat, že řešením problému výskytu vad v potrubí systému havarijního chlazení aktivní zóny, impulsního potrubí, výskytu vad na potrubích Královoposké a.s., bazénu skladování vyhořelého paliva, výtlaku vysokotlakých čerpadel, předprovozních kontrol hlavního cirkulačního potrubí a opravy výměníku TK 80 byly naplněny požadavky SÚJB a celá tato problematika byla k 30.6. uzavřena.

Další kontroly proběhly v oblasti dozoru nad radiační ochranou, fyzickou ochranou a ve skladu čerstvého paliva. Zvláštní pozornost byla věnována systémům radiační kontroly, plnění podmínek zajištění radiační ochrany pro podetapu zavážení jaderného paliva, mj. i vkládání primárních neutronových zdrojů do palivových souborů a následné situaci ve Skladu čerstvého paliva a jeho okolí. Zvláštní kontrola byla věnována podmínkám stanoveným v rozhodnutí, jímž byl schválen vnitřní havarijní plán.

K 18. 5. 2000 byla dokončena instalace dozorovacích systémů MAAE včetně jejich zkušebního provozu. Tím byly z hlediska závazků ČR v oblasti nešíření jaderných zbraní splněny všechny podmínky pro uplatňování záruk na ČEZ-ETE nezbytné pro zahájení zavážení jaderného paliva do aktivní zóny.

3.2 Kontrolní činnost v průběhu etapy aktivního vyzkoušení

Během etapy aktivního vyzkoušení bude kontrolní činnost SÚJB zaměřena na kontrolu plnění etapových programů, v jejichž rámci budou rovněž kontrolovány programy pro vybrané testy fyzikálního a energetického spouštění. Jako druhý test při fyzikálním spouštění je plánováno dosažení první kritičnosti 1. reaktorového bloku. Před zahájením této části fyzikálního spouštění bude provedena další komplexní kontrola SÚJB zaměřená zejména na odstranění všech schválených nedodělků z předchozí etapy, které nebránily v postupu prací, avšak jejich odstranění je nutné před dosažením minimálního kontrolovaného výkonu. Pro podstatnou část etapy fyzikálního spouštění plánuje SÚJB zásadní posílení dozoru o specialisty US NRC, VÚJE Trnava a Gosatomnadzoru Ruska. Rovněž je počítáno se zavedením trojsměnného provozu tak, aby v této etapě mohla být nadále prováděna intenzivní a hloubková kontrola dodržování požadavků SÚJB při všech zkouškách.

3.3 Kontrolní činnost na 2. reaktorovém bloku

V hodnoceném období i nadále probíhala kontrolní činnost montážních a spouštěcích prací prováděných na 2. reaktorovém bloku ETE. Dozor nad realizací montáže i prováděnými zkouškami podle schválených programů je prováděn formou rutinních kontrol lokalitních inspektorů. Také zde probíhá specializovaná kontrola zaměřená na oblast svařování, která vychází z poznatků a závěrů kontrol 1. bloku. Pro realizaci zkoušek zařízení 2. bloku jsou SÚJB k posouzení a schválení předkládány vybrané programy předkomplexního a komplexního vyzkoušení.

4. Závěr

K 5. červenci lze konstatovat, že etapa neaktivního vyzkoušení byla, až na SÚJB odsouhlasené výjimky, provedena v plném rozsahu. Bezpečnostní dokumentace prokázala potřebnou úroveň jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijního plánování. Pro vydání povolení k aktivnímu vyzkoušení - fyzikálnímu spouštění rovněž kontrolní činnost potvrdila připravenost systémů k zavážení čerstvého jaderného paliva. Z těchto důvodů SÚJB dne 5. července 2000 vydal povolení k aktivnímu vyzkoušení - fyzikálnímu spouštění 1. bloku jaderné elektrárny Temelín omezené podmínkami pouze na zavezení paliva.

Seznam zkratek, vysvětlivky

ASŘTP automatizovaný systém řízení technologických procesů
ČEZ-ETE ČEZ, a.s., jaderná elektrárna Temelín
ETE jaderná elektrárna Temelín
EGP Energoprojekt Praha a.s.
FAS Failure Annonciation Systém (systém hlášení poruchy)
FS fyzikální spouštění
GDT generální dodavatel technologie
GRS Geselshaft für Reaktor Sicherheit, organizace německého ministerstva životního prostředí pro hodnocení jaderné bezpečnosti
HVB hlavní výrobní blok
INES mezinárodní stupnice hodnocení mimořádných událostí
KV komplexní vyzkoušení
LaP Limity a podmínky bezpečného provozu jaderné elektrárny
MAAE Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA)
MSKS minimální stabilizovaný kontrolovaný stav reaktoru
PKV předkomplexní vyzkoušení
PpBZ předprovozní bezpečnostní zpráva
PV PG pojišťovací ventil parogenerátoru
PZJ program zabezpečování jakosti
SČP sklad čerstvého jaderného paliva
SÚJB Státní úřad pro jadernou bezpečnost
SÚKL Státní ústav pro kontrolu léčiv
SZK Státní zkušební komise
TP technické podmínky
TSFO technický systém fyzické ochrany
UIS Unit Information Systém (blokový informační systém)
VVER 1000 blok s tlakovodním reaktorem voroněžského typu o výkonu 1000 MWel
Westinghouse Westinghouse Electric Company (dříve WELCO)
Gosatomnadzor dozorný orgán Ruska
US NRC Nuclear Regulatory Commission - orgán nezávislého dozoru nad mírovým využíváním jaderné energie v USA
VÚJE Trnava Výzkumný ústav jadrových elektrární v Trnavě, Slovenská republika