Situační zpráva - 1. čtvrtletí 2003

Situační zpráva o hodnocení jaderné bezpečnosti stavby jaderné elektrárny Temelín - 1. čtvrtletí 2003

1. Úvod

Dne 12. února 2003 vzala vláda ČR na vědomí "Situační zprávu o hodnocení jaderné bezpečnosti jaderné elektrárny Temelín" za 4. čtvrtletí 2002 a uložila usnesením č. 156/2003 předsedovi vlády a předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) předložit do 30. 4. 2003 novou Situační zprávu.

Po celý leden pokračoval na 1. bloku jaderné elektrárny Temelín zkušební provoz s výkonem reaktoru 100 % Nnom. Průběh zkušebního provozu nebyl v uvedené době přerušován událostmi s vlivem na jadernou bezpečnost a radiační ochranu. Od 1. února je blok odstaven pro plánovanou výměnu paliva a tzv. garanční opravu. V průběhu odstávky byly podle předaného a schváleného harmonogramu, kromě výměny jedné čtvrtiny paliva v reaktoru, provedeny práce navazující na schválený program provozních kontrol, úpravy a revize zařízení strojní technologie, elektrosystémů i systémů řízení, specifické i periodické zkoušky zařízení. Ukončení odstávky je plánováno na polovinu dubna 2003.

Na 2. bloku byly během prvních dvou měsíců dokončeny testy na výkonové hladině do 55% a 75% Nnom a od 4. března byl reaktor testován na plném výkonu. Testy byly v roce 2003 poprvé přerušeny již v lednu, kdy bylo nutno provést opravu netěsnosti na převáděcím potrubí mezi blokem rychlozávěrných a regulačních ventilů a vstupem páry do turbiny. Po dosažení výkonu 100% byl 6. března blok převeden do odstávky, která byla původně naplánována až po ukončení testů na plném výkonu. Hlavním důvodem odstavení a vychlazení bloku byla zjištěná netěsnost na odběrovém potrubí připojeném na trasu páry z parogenerátoru. Od 28. března byly testy energetického spouštění na plném výkonu obnoveny. Ke třetí události došlo 31. března při testu uzavření rychlozávěrných ventilů s působením limitačního systému. V průběhu zkoušky došlo k neplánovanému rychlému odstavení reaktoru a tato zkouška musela být po přijetí nápravných opatření 2. dubna zopakována, tentokrát již s úspěšným výsledkem.

Průběh vyzkoušení obou bloků, vyhodnocení všech testů a zejména průběh činností prováděných při první odstávce 1. bloku pro výměnu paliva byly sledovány pravidelnými i specializovanými kontrolami, při nichž byly průběžně posuzovány a hodnoceny doklady o výsledcích provedených zkoušek a prověřovány a hodnoceny události s možným vlivem na jadernou bezpečnost a radiační ochranu.

Pro plnění mezivládní dohody z Melku je zpracován tzv. "road map", na jehož základě jsou českou stranou pořádány informační semináře. Na těchto seminářích je zástupcům Rakouska prezentován aktuální stav plnění jednotlivých bodů dohody. K problematice seismického zhodnocení lokality v projektu jaderné elektrárny Temelín podle bodu 6 Dohody proběhla mise IAEA a rakousko-český seminář.

2. Hodnocení dokumentace

V lednu byla posouzena dokumentace k provedení dozorem vyžádané záměny impulsních pojistných ventilů parogenerátoru na 1. bloku. V rámci povolení změny byly rovněž schváleny změna Limitů a podmínek bezpečného provozu zohledňující důsledky provedené změny a program zabezpečování jakosti pro povolovanou činnost. K již dříve vydanému povolení záměny těsnění v dělící rovině hlavních cirkulačních čerpadel bylo vydáno rozhodnutí o změně podmínek původního rozhodnutí.

V březnu 2003 byl po provedení požadovaných úprav schválen Program zkušebního provozu 2. bloku. Správní řízení k vydání povolení zkušebního provozu bylo přerušeno do doby odstranění nedostatků, jimiž jsou převážně nedostatky v předkládané dokumentaci. Bylo schváleno také několik změn k již schváleným programům zkoušek prováděných v průběhu etapy energetického spouštění.

V souladu s podmínkami povolení k provedení etapy aktivního vyzkoušení - energetického spouštění 2. bloku jsou k pokračování testů na jednotlivých hladinách vydávány souhlasy SÚJB. Vydání souhlasu předchází posouzení vyžádané dokumentace, jíž jsou zejména protokoly o provedených zkouškách. Na základě kladného posouzení byl vydán souhlas k zahájení testů na výkonové hladině do 75 % a 100% Nnom.

V závěru 1. čtvrtletí byla zahájena jednání ve věci uvolňování pevných látek a předmětů do životního prostředí, včetně metrologického zajištění tohoto procesu, jako věcné podklady ve fázi přípravy správního řízení v této věci. Ve stejném období byly projednávány i právní otázky uvolňování radionuklidů ve formě kapalných výpustí do životního prostředí, a to konkrétně zajištění souladu požadavků atomového zákona s požadavky platného vodohospodářského rozhodnutí ve věci vypouštění odpadních vod z jaderné elektrárny Temelín do recipientu Vltava v profilu Kořensko.

Ve správním řízení byla schválena změna některých hodnot limitů a podmínek, která byla podmíněna novou aktualizací schvalované dokumentace tak, aby všechny referenční úrovně, které jsou uváděny v programech monitorování a upřesňovány na základě provozních zkušeností, byly zároveň v souladu s Limity a podmínkami bezpečného nakládání s radioaktivními odpady.

V návaznosti na novelu atomového zákona proběhlo v lednu za účasti ČEZ-ETE a KÚ ČB jednání, které svolal SÚJB a na kterém byly zástupcům obcí s rozšířenou působností podány základní informace o zóně havarijního plánování a o vztahu vnitřního a vnějšího havarijního plánu jaderné elektrárny Temelín. Změněné územní státní správě musí být přizpůsoben Vnitřní havarijní plán ve vazbě na vnější havarijní plán. SÚJB může změnu Vnitřního havarijního plánu schválit až po projednání vazby na vnější havarijní plán. K tomuto projednání byly učiněny úvodní kroky na výše uvedeném lednovém jednání. ČEZ-ETE začal práci na provedení příslušných změn Vnitřního havarijního plánu a na jeho přizpůsobení požadavkům novelizované vyhlášky o havarijním plánování (č. 318/2002 Sb.).

SÚJB kladně posoudil žádost ČEZ-ETE podanou ke zřízení záložního vjezdu/vstupu do střeženého prostoru. Žádost byla doložena příslušnou bezpečnostní dokumentací požadovanou ve smyslu atomového zákona pod názvem "Zřízení záložního vjezdu/vstupu do střeženého prostoru ČEZ, a.s., JE Temelín v prostoru stávajícího vlečkového vjezdu". Předloženou dokumentaci SÚJB schválil a vydal povolení k provedení rekonstrukce a změně technického systému fyzické ochrany zřízením záložního vjezdu/vstupu do střeženého prostoru jaderné elektrárny Temelín.

SÚJB posoudil dokumenty s výsledky jednání poruchových komisí ČEZ-ETE, které obsahovaly rozbor, nápravná opatření a vyhodnocení bezpečnostního významu dvou událostí, které nastaly 31. prosince 2002 na 2. bloku a 2. ledna 2003 na 1. bloku. Odstavení 2. bloku při výkonu 35% bylo způsobeno signalizací od nízké hladiny v parogenerátoru, jejíž příčinou bylo nedostatečně odvzdušněné impulsní potrubí a z toho vyplývající chybná měření. Jako nápravné opatření byly zajištěny rozšířené kontroly impulsních potrubí a stanovení nového systému kontrol po odstávkách. Na 1. bloku byla jako přímá příčina události, vedoucí k odstavení reaktoru po připojení turbogenerátoru k síti, označena chyba lidského faktoru (dodavatele), protože nebyly dokončeny všechny kroky prováděné změny na regulátoru turbosoustrojí. V důsledku toho nebyla zaktualizována jedna ze struktur regulátoru turbogenerátoru a došlo tak k jeho rozladění, což vedlo následně při jeho připojení k síti ke vzniku události. Bezprostředně po vzniku situace byly provedeny potřebné kroky k odstranění chyby v regulátoru. Dále pak byly znovu prověřeny příslušné signalizace a na ně navazující pokyny v některých provozních předpisech. Obě události byly zhodnoceny také podle mezinárodní stupnice pro hodnocení událostí INES stupněm 0. Událost ze 31. března, při které došlo k rychlému odstavení 2. bloku v průběhu prováděné zkoušky uzavření rychlozávěrných ventilů turbogenerátoru, byla vyřešena nalezením jejích příčin a provedením změny zpoždění zapracování limitačního sytému od nízkého tlaku rychlozávěrného oleje. Její předběžné hodnocení z hlediska vlivu na jadernou bezpečnost je INES 0.

3. Kontrolní činnost

Kontrolní činnost probíhá podle schváleného plánu kontrol a v návaznosti na průběh spouštěcích prací obou bloků. Při kontrolách bylo sledováno plnění požadavků atomového zákona na jadernou bezpečnost, dodržení bezpečnostních kritérií schválených programů a vybraných testů a plnění požadavků SÚJB. Systémem pravidelných kontrol, které jsou uzavírány měsíčně v protokolech, je dozorován postup zkoušek na obou blocích a stav plnění nápravných opatření vyžádaných předcházejícími kontrolami. V průběhu čtvrtletí nebylo zjištěno nedodržení platných provozních předpisů, sledované činnosti probíhaly podle schváleného etapového programu a programů spouštění. Systémem pravidelných kontrol je sledováno také dodržování zákona a prováděcích vyhlášek v oblasti radiační ochrany. Jediným zjištěným nedostatkem byla ztráta platnosti ověření vzorkovače odpadních vod. Problém byl řešen samostatnou kontrolou, v jejímž rámci byla řešena i problematika vzorkování plynných výpustí pro stanovení výpustí 3H a 14C. Uložená nápravná opatření kontrolovaná osoba splnila ve stanoveném termínu, resp. průběžně plní.

Kontrolní činností na obou blocích je dozorována příprava personálu. V 1. čtvrtletí 2003 pokračovalo ověřování zvláštní odborné způsobilosti vybraných pracovníků jaderné elektrárny Temelín před státní zkušební komisí zkouškami na simulátoru a praktickou částí zkoušky. Na základě úspěšně ukončených všech částí zkoušky bylo 9 vybraným pracovníkům uděleno oprávnění k činnosti v jaderné bezpečnosti. Na základě úspěšně absolvovaných zkoušek před odbornou zkušební komisí bylo uděleno dalším 11 pracovníkům oprávnění k činnosti v radiační ochraně.

V oblasti výcviku personálu byly provedeny dvě kontroly. Specializovaná kontrola byla zaměřena na kontrolu provádění výcviku personálu v oblasti RO ve školicím středisku ČEZ-ETE Temelín. Při kontrole nebyly zjištěny závažnější nedostatky. V souladu s atomovým zákonem byla provedena kontrola připravenosti personálu před najetím 1. bloku jaderné elektrárny Temelín po výměně paliva zaměřená na dokladování plnění podmiňujících požadavků normy odborné přípravy směnových pracovníků primárního a sekundárního okruhu. V průběhu kontroly nebyly v předložené dokumentaci a dokumentech zjištěny nedostatky, které by byly v rozporu s atomovým zákonem a návaznými právními předpisy.

V prvním čtvrtletí roku 2003 nebyla zaznamenána žádná porušení ani odchylky funkčnosti provozu systému fyzické ochrany. V souvislosti s vývojem mezinárodní situace a zahájením války v Iráku SÚJB písemně požádal provozovatele o neprodlené přijetí zpřísněných opatření v oblasti fyzické ochrany jaderných materiálů a jaderných zařízení. V souladu s požadavkem SÚJB byla přijata opatření obdobná těm, která byla realizována v průběhu zasedání Mezinárodního měnového fondu a Summitu NATO v Praze. Současně byla jaderná zařízení v ČR vyzvána k předávání pravidelných denních informací o aktuální situaci v zajištění fyzické ochrany. Na těchto jaderných zařízeních byly vydány vnitřní směrnice k zajištění mimořádných opatření v oblasti fyzické ochrany. Na základě výsledků provedené mimořádné kontroly v jaderné elektrárně Temelín dne 26. března 2003 lze konstatovat, že příslušná opatření byla v plném rozsahu zavedena, jsou dodržována a k plnění požadavků SÚJB přistupuje ČEZ-ETE zodpovědně. Byla zajištěna i úzká součinnost s jednotkami Policie ČR.

Při kontrole správnosti fyzické inventury jaderných materiálů bylo provedeno ověření údajů pro Výchozí deklaraci podle Dodatkového protokolu k Úmluvě o nešíření jaderných zbraní, porovnání předaných údajů o jednotlivých objektech se skutečností a kontrola dodržení časového limitu pro vstup inspektorů IAEA. Při další kontrole byl za účasti inspektorů SÚJB proveden inspektory IAEA pravidelný čtvrtletní servis dozorovacích systémů na obou blocích jaderné elektrárny Temelín a ověření soupisu fyzické inventury jaderných matriálů.

3.1 Kontroly provedené v průběhu aktivního vyzkoušení 1. reaktorového bloku

Zkušební provoz 1. bloku je sledován pravidelnými kontrolami, při nichž jsou především zaznamenávány a posuzovány jeho důležité parametry, provádění kontrol a plnění kriterií stanovených Limity a podmínkami bezpečného provozu a provozními předpisy. Na primární části bloku nebyly v průběhu provozu v lednu zjištěny nedostatky z hlediska zajištění jaderné bezpečnosti a radiační ochrany a rovněž nebylo zjištěno porušení Limitů a podmínek bezpečného provozu. Zkušební provoz probíhal bez mimořádných událostí až do zahájení plánované odstávky.

V průběhu zkušebního provozu bylo rovněž prověřeno dodržování zásad zajištění jakosti při provozu, a to zejména při testech, kdy docházelo ke změnám výkonu bloku. Také byl prověřen průběh vybraných provozních testů a realizace změn na řídícím systému, včetně odzkoušení systému po jejich provedení. V dodržování požadavků základního provozního předpisu (Limitů a podmínek) nebyly zjištěny nedostatky. Přetrvávají však nedostatky v kvalitě dokladů o prováděných činnostech, nepříliš důsledně jsou v některých případech dodržovány provozní předpisy. Bylo proto protokoly požadováno, aby držitel povolení informoval, jaká opatření přijal k odstranění těchto nedostatků. ČEZ-ETE průběžně nedostatky řeší.

Pro sledování činností při první provozní odstávce, jejímž prvořadým cílem je výměna jedné čtvrtiny jaderného paliva v reaktoru, byla provedena týmová kontrola, zahrnující komplex činností důležitých z hlediska zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany. Mezi nejdůležitější sledované činnosti patří výměna a kontroly palivových souborů, činnosti na reaktoru a jeho částech, činnosti na zařízeních primárních okruhu a jeho pomocných systémech, bezpečnostních systémech, elektrozařízeních, řídícím systému i systému radiačního monitorování. Jsou sledovány i činnosti na sekundárním okruhu, v takzvané nejaderné části. Na všech kontrolovaných systémech je prověřován průběh a výsledky kontrol prováděných v rámci schváleného programu provozních kontrol, kontrol předepsaných v Limitách a podmínkách, realizace změn, úprav a případných oprav a odstraňování nedodělků z předchozího průběhu aktivního vyzkoušení. Výsledky kontroly průběhu odstávky, provedení plánovaných testů, které mají být podkladem pro další provoz bloku, a vyhodnocení všech provedených činností budou použity jako podklad pro správní řízení k vydání povolení k opětovnému uvedení reaktoru na minimální kontrolovaný výkon vydávaného SÚJB a ke stanovení podmínek dalšího provozu bloku.

Činnosti a zjištění kontrolního týmu jsou hodnoceny na pravidelných schůzkách inspektorů, s cílem zajistit ucelený přehled o průběhu odstávky. Dosavadní zjištění z prováděné kontroly z pohledu dozoru nad dodržováním atomového zákona a předpisů souvisejících, jakkoli jsou zjišťovány dílčí nedostatky ve funkci některých zařízení i nedostatky organizační, nesignalizuje existenci závažných nedostatků, které by v budoucnu mohly bránit vydání povolení. Zjištěné nedostatky jsou průběžně odstraňovány. Jedním z vážných problémů, které se vyskytly při zavážení paliva byly poruchy na zavážecím stroji. Zavážecí stroj sám o sobě není zařízením významným z hlediska jaderné bezpečnosti a plnícím některou z bezpečnostních funkcí, nicméně řešení vzniklého problému věnovali inspektoři náležitou pozornost, zejména vzhledem k plnění harmonogramu zavážky a následným kontrolním činnostem, vztahujícím se k vyvezeným palivovým souborům. Řada důležitých činností ovšem bude provedena v samém závěru odstávky, zejména tlakové zkoušky primárního i sekundárního okruhu testy a měření v aktivní zóně.

Před zahájením výměny paliva byla provedena samostatná kontrola dodržení požadavků kladených legislativou na přepravu čerstvého jaderného paliva (ČJP) ze skladu v budově pomocných provozů do budovy reaktoru. Při kontrole byla ověřena organizace a řízení dílčích činností při dopravě, připravenost přepravní trasy, obalový soubor a prověrka jeho technického stavu a značení, dopravní prostředek, záznamy o seznámení zaměstnanců, podílejících se na přepravě, s provozními předpisy a s příslušnými havarijními řády a plány a zajištění havarijní připravenosti. Zároveň byla provedena kontrola souladu zajištění fyzické ochrany čerstvého jaderného paliva po dobu realizace přepravy se schváleným způsobem zajištění fyzické ochrany jaderných materiálů při přepravách ČJP. Výsledky kontroly potvrdily dodržení všech stanovených požadavků.

Další samostatné kontroly týkající se výměny paliva byly provedeny k sejmutí pečetí z reaktoru 1. bloku a instalaci dozorovacích systémů IAEA na reaktorovém sále před zavezením palivových souborů a po zavezení všech měněných souborů kontrola zavezení aktivní zóny reaktoru a kontrola bazénu skladování podle výrobních čísel palivových souborů. Obě kontroly byly společné s inspekcí IAEA a byly provedeny v rámci sledování evidence jaderných materiálů v rámci plnění požadavků Dodatkového protokolu. Kontroly neprokázaly nedostatky v naplnění sledovaných povinností.

3.2 Kontrolní činnost na 2. reaktorovém bloku

Energetické spouštění 2. bloku bylo sledováno v rámci pravidelných kontrol, při nichž jsou zaznamenávány a posuzovány všechny důležité parametry a plnění kriterií stanovených jak v programech zkoušek, tak v dokumentu Limity a podmínky bezpečného provozu. Kontroly byly zaměřeny také na sledování dodržení požadavků na jadernou bezpečnost v průběhu všech prováděných testů. Na primární části bloku nebyly ve sledovaném zjištěny nedostatky z hlediska zajištění jaderné bezpečnosti a radiační ochrany. Zde se pozitivně projevuje odladění algoritmů primárního, ale zejména sekundárního okruhu na základě ukončených výsledků testů energetického spouštění 1. bloku.

Dvě samostatné kontroly byly provedeny vždy před zahájením etapy energetického spouštění na vyšší výkonové hladině. Na základě kontroly průběhu a výsledků testů tak mohly být vydány souhlasy k zahájení testů na hladinách do 75% a do 100% Nnom. Stejně jako na 1. bloku i při kontrole dokladů ke 2. bloku byly nacházeny nedostatky v kvalitě dokladů.

Obě přerušení energetického spouštění, v lednu a v březnu, která byla způsobena poruchami na sekundární části, byla předmětem pozornosti inspektorů v rámci prováděných pravidelných kontrol. Obě události byly následovány krátkou neplánovanou odstávkou, při níž byly provedeny nejen opravy k odstranění bezprostředních příčin odstavení, ale i další potřebné práce směřující ke zlepšení stavu zařízení. Příčiny třetí události byly odstraněny již následující den a projednání události poruchovou komisí ČEZ-ETE proběhlo za přítomnosti inspektora SÚJB.

4. Mezinárodní vztahy a komunikace s veřejností

V rámci plnění česko-rakouské dohody z Melku a k tomu účelu schválené tzv. "Road Map", kterou byl stanoven časový plán plnění závazků, vyplývajících z příloh závěrečného dokumentu postupu, a předávání informací o stavu plnění jednotlivých kroků, proběhla počátkem února v ČEZ-ETE mise IAEA, zaměřená na otázky zhodnocení lokality, v níž je umístěna jaderná elektrárna Temelín, z hlediska pravděpodobných seismických účinků, které jsou uvažovány jako jedno z vnějších ohrožení, prováděné v rámci přípravy projektu jaderné elektrárny Temelín.

K problematice seismického zhodnocení lokality v projektu jaderné elektrárny Temelín byl na konci března v Praze uspořádán společný rakousko-český seminář. Během dvou dnů zde byly probrány oblasti provedených geologických průzkumů, deterministické a pravděpodobnostní analýzy historických zemětřesení v blízkém i vzdáleném okolí. Dále byla rakouská delegace seznámena s tím, jaká monitorovací měření jsou na elektrárně i v celé oblasti prováděna a jaký ochranný systém je na jaderné elektrárně Temelín implementován.

V oblasti komunikace s veřejností SÚJB nadále pravidelně informuje prostřednictvím tiskových zpráv v souladu se zákonem č.106/1999 Sb. o dění v jím dozorovaných oblastech včetně využití komunikace prostřednictvím www.sujb.cz. V prvních třech měsících roku 2003 nebyly k jaderné elektrárně Temelín z řad veřejnosti vzneseny žádné dotazy.

5. Závěr

Zkušební provoz 1. bloku probíhal v lednu bez vážných odchylek, při plánované odstávce probíhají činnosti podle harmonogramu. Na 2. bloku byly úspěšně završeny testy na výkonových hladinách do 55%, 75%. Na plném výkonu jsou testy dokončovány a blok je připravován k zahájení zkušebního provozu.

Seznam zkratek, vysvětlivky

ASŘTP automatizovaný systém řízení technologických procesů
AZR automatický záskok rezervy
CZ-T kód označení ETE pro evidenci jaderných materiálů
ČEZ-ETE ČEZ, a.s., jaderná elektrárna Temelín
ETE jaderná elektrárna Temelín
ČMI Český metrologický institut
EGP Energoprojekt Praha a.s.
ES energetické spouštění
FS fyzikální spouštění
HCČ hlavní cirkulační čerpadlo
HHZ horké hydraulické zkoušky
HVB hlavní výrobní blok
FAS Failure Annonciation Systém (systém hlášení poruchy)
FS fyzikální spouštění
GDT generální dodavatel technologie
GRS Geselshaft für Reaktor Sicherheit, organizace německého ministerstva životního prostředí pro hodnocení jaderné bezpečnosti
HVB hlavní výrobní blok
INES mezinárodní stupnice hodnocení mimořádných událostí
KV komplexní vyzkoušení
LaP Limity a podmínky bezpečného provozu jaderné elektrárny
MAAE Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA)
MSKS minimální stabilizovaný kontrolovaný stav reaktoru
PKV předkomplexní vyzkoušení
PpBZ předprovozní bezpečnostní zpráva
PRK poruchová komise
PRKS poruchová komise spouštění
ROR rychlé odstavení reaktoru
SČP sklad čerstvého jaderného paliva
TBN turbonapáječka
UNO uložené nápravné opatření
VHP vnitřní havarijní plán
PV PG pojišťovací ventil parogenerátoru
PZJ program zabezpečování jakosti
SČP sklad čerstvého jaderného paliva
SÚJB Státní úřad pro jadernou bezpečnost
SÚKL Státní ústav pro kontrolu léčiv
SZK Státní zkušební komise
TP technické podmínky
TSFO technický systém fyzické ochrany
UIS Unit Information Systém (blokový informační systém)
VVER 1000 blok s tlakovodním reaktorem voroněžského typu o výkonu 1000 MWel
Westinghouse Westinghouse Electric Company (dříve WELCO)
Gosatomnadzor dozorný orgán Ruska
US NRC Nuclear Regulatory Commission - orgán nezávislého dozoru nad mírovým využíváním jaderné energie v USA
VÚJE Trnava Výzkumný ústav jadrových elektrární v Trnavě, Slovenská republikaTabulka provozních režimů bloku
Režim Název % nominálního výkonu Střední teplota V průběhu spouštění
1 Provoz na výkonu > 2% Nnom > 260°C energetické spouštění (5%, 12%, 30%, 45%, 55%, 75%, 90%, 100% Nnom)
2 Nevýkonový provoz < 2% Nnom > 260°C dosažení minimálního kontrolovaného stavu (MSKS)
3 Horká rezerva Zbytkové teplo > 260°C závěrečná komplexní kontrola bloku
4 Polohorká (teplá) rezerva Zbytkové teplo > 150°C zkoušky turbonapájecích soustrojí na provozních parametrech
5 Studená rezerva Zbytkové teplo > 60°C náhřev bloku a zkouška systému, těsnostní zkouška I. a II. okruhu
6 Odstaveno Zbytkové teplo < 60°C 1. zavážení palivaVypořádání připomínek

K materiálu, předanému do připomínkového řízení dne 7. dubna s termínem k vyjádření do 22. dubna, dostal SÚJB celkem 10 vyjádření, z nichž 8 neobsahovalo žádné připomínky.

Na základě doporučení místopředsedy vlády a ministra vnitra byly rozepsány zkratky týkající se Vnitřního a vnějšího havarijního plánu ETE.

K připomínkám Ministerstva životního prostředí doplňujeme požadované informace:

  1. Nedůsledné dodržování provozních předpisů

    Tato skutečnost je inspektory konstatována v případech, kdy v průběhu zkoušek dochází k odchylkám od požadavků provozních předpisů, které jsou určeny pro normální provoz. V průběhu zkoušek jsou pro potřeby provedení testů chování zařízení v nenominálních stavech zpracovány operativní programy, které popisují podmínky a činnosti pro provedení testů a dočasné změny provozních předpisů. Vybrané operativní programy jsou schvalovány SÚJB.

  2. Poruchy na zavážecím stroji

    Tyto poruchy se vyskytly v prvních fázích zavážení. Přerušení výměny paliva bylo způsobeno poruchou TV systému (konkrétně vadou elektronky kamery a mechanickým poškozením kabelu), jímž je sledován průběh výměny. K dalšímu přerušení došlo chybou v algoritmu pro převoz klastru, jehož důsledkem bylo nedosednutí pouzdra klastru. Vyskytly se rovněž mechanické problémy na zachycovacím zařízení. Všechny chyby byly analyzovány a jejich řešení bylo SÚJB dokladováno.