Situační zpráva - 1. čtvrtletí 2002

Situační zpráva o hodnocení jaderné bezpečnosti stavby jaderné elektrárny Temelín - 1. čtvrtletí 2002

1. Úvod

Dne 20. února 2002 vzala vláda ČR na vědomí "Situační zprávu o hodnocení jaderné bezpečnosti stavby jaderné elektrárny Temelín" a uložila usnesením č. 155/2002 prvnímu místopředsedovi vlády a ministrovi sociálních věcí a předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) předložit do 30.4.2002 novou Situační zprávu.

Po úspěšném ukončení a vyhodnocení testů v etapě aktivního vyzkoušení - energetickém spouštění (ES) na výkonové hladině do 90% Nnom povolil SÚJB 11. ledna pokračovat v testování na výkonové hladině do 100% Nnom. Reaktor 1. bloku byl uveden na povolenou výkonovou hladinu a opět provedeny fyzikální testy ověřující chování reaktoru na dané výkonové hladině. Provádění testů probíhalo nepřetržitě až do konce února, kdy byla zahájena plánovaná odstávka bloku pro provedení revizí zařízení, odstraňování zjištěných závad při testech a provedení plánovaných úprav zařízení. Mezi nejvýznamnější provedené práce patří revize PG, opravy separátorů páry a výměna rychločinných ventilů za klapky "Adams". Bezproblémové provádění testů bylo přerušeno celkem třemi událostmi, při nichž došlo ke snížení výkonu. První nastala již při zvýšení výkonu na 100% po zahájení podetapy,, ke druhé došlo dne 14.ledna, kdy byl krátkodobě snížen výkon reaktoru zhruba na polovinu, při třetí 7. února musel být blok na několik dnů odstaven. Všechny události byly v souladu s atomovým zákonem ohlášeny SÚJB.

Druhý blok byl první dva měsíce roku 2002 stále ve fázi revize po provedených horkých hydraulických zkouškách, kdy byly prováděny zkoušky systémů, opravy a opětné vyzkoušení komponent, které v průběhu testů vykázaly odchylky od požadované funkčnosti. Nejobtížnějším se v této fázi neaktivního vyzkoušení bloku jevilo dokladování úspěšně provedených činností a zejména koordinace jednotlivých prací spojených s dokladováním připravenosti a čistoty bloku, požadované pro první zavezení paliva. Po kontrole závěrečných protokolů a zhodnocení připravenosti, spojené také s rekapitulací dalších rozhodnutí SÚJB podmiňujících zahájení fyzikálního spouštění, vydal SÚJB dne 4.3. rozhodnutí povolující provést etapu aktivního vyzkoušení-fyzikální spouštění (AV-FS) 2. bloku. Podkladem pro vydání povolení byly mimo jiné závěry ze 13 kontrol zaměřených na připravenost důležitých systémů. AV-FS bylo zahájeno 4.3. zavezením prvního palivového souboru, zavážení paliva do reaktoru 2. bloku bylo ukončeno 11. března. Inspektoři SÚJB kontrolovali průběh zavážecích prací a spolu s inspektory IAEA provedli po skončení zavážky kontrolu zavezení aktivní zóny. Následovaly práce spojené s přípravou reaktoru a bloku k uvedení na minimální stabilní kontrolovaný stav.

Průběh spouštění obou bloků a vyhodnocení všech testů byly předmětem podrobných kontrol pracovníků SÚJB, při nichž bylo sledováno plnění stanovených kriterií a podmínek vydaných rozhodnutí SÚJB. Náplní kontrol bylo sledování, průběžné posuzování a hodnocení dokladů o výsledcích provedených zkoušek a prověřování a hodnocení událostí s možným vlivem na jadernou bezpečnost a radiační ochranu.

Odložené havarijní cvičení Zóna 2002 proběhlo za aktivní účasti krizového štábu SÚJB 13. března. I když SÚJB nebyl organizátorem cvičení, prověřil činnost svého krizového štábu při mimořádné události k získaní poznatků a vyhodnocení svých postupů.

V rámci své působnosti SÚJB komunikuje s českou i zahraniční veřejností. V návaznosti na uzavření dohody premiérů Rakouské a České republiky z Melku pokračují pracovníci SÚJB ve sledování postupů řešení návazných technických otázek.

2. Hodnocení dokumentace

Souběžně s kontrolou průběhu uvádění obou bloků do provozu SÚJB hodnotí dokumentaci předkládanou k posouzení a ke schválení se žádostmi o vydání povolení. Převážná část posuzované a schvalované dokumentace se týkala 2. bBloku. . Pro 1. blok nebyly v 1. čtvrtletí schváleny žádné změny LaP. Po kladném posouzení dokumentů a jejich vyžádaných změn, které byly předloženy v rámci v rámci žádostí o vydání příslušného povolení byla ukončena správní řízení týkající se 2. bloku. Kromě řady povolení a dokumentů schválených již před vydáním povolení k AV-FS 1. bloku a v průběhu roku 2001 pro 2. blok, byly nově povoleny činnosti a schváleny následující dokumenty:

  1. povolení k nakládání s primárním neutronovým zdrojem a schválení dokumentace, nakládání s VVZIZ,

  2. schváleny změna Vnitřního havarijního plánu, Program monitorování pracoviště, Program monitorování výpustí, Etapový program etapy aktivního vyzkoušení 2. bloku JE Temelín, Limity a podmínky bezpečného provozu jaderného zařízení - 2TL001, Etapový program fyzikálního spouštění - 2 F001/R1, Program první zavážky aktivní zóny - 2 F002 a jeho změnu.

Velká pozornost, včetně místního projednání, byla věnována posouzení novelizovaného znění traumatologického plánu, který byl dne 15.2.2002 schválen v rámci schválení změny vnitřního havarijního plánu ETE.

SÚJB vede intenzivní jednání směřující k vyřešení několika otázek, jež vyvstaly v průběhu testování 1. bloku a příslušné úpravy musí být provedeny také na druhém bloku. Jedná se zejména o problematiku provozu bloků ETE se dvěma a třemi pracujícími HCČ, kdy SÚJB požaduje předložení zákonem stanovené dokumentace jako součást žádosti o vydání povolení k provedení změny.

K řešení poruchy ze 7. února, v jejímž důsledku byl na několik dnů odstaven 1. blok (popis události v kapitole 3.1), posoudili a připomínkovali pracovníci SÚJB řadu dílčích a předběžných dokumentů obsahujících analýzy příčin události a možných úprav systémů. Dokumenty popisující a zdůvodňující provedení definitivních úprav, jež budou rovněž vyžadovat ze strany SÚJB vydání povolení k provedení změny ve smyslu požadavku atomového zákona, budou předány po jednání v dubnu.

3. Kontrolní činnost

Kontrolní činnost v 1. čtvrtletí probíhala jednak podle schváleného plánu kontrol, jednak podle potřeby v návaznosti na průběh spouštěcích prací obou bloků. Při kontrolách bylo sledováno dodržení bezpečnostních kritérií schválených programů a vybraných testů a plnění požadavků SÚJB. Pokračovalo sledování odstraňování tzv. vad a nedodělků u obou bloků. Systémem pravidelných kontrol, které jsou uzavírány měsíčně v protokolech, je dozorován především postup zkoušek na 1. bloku. Na 2. bloku byla předmětem kontrol příprava a vyhodnocení činností k aktivnímu vyzkoušení. Součástí provedených kontrol je také kontrola plnění nápravných opatření z předcházejících kontrol.

Kontrolní činností na obou blocích je dozorována příprava personálu. V rámci ústní části zkoušky byly ověřeny teoretické i praktické znalosti 4 vybraných pracovníků. Na základě úspěšně ukončených všech částí zkoušky před SZK bylo vybraným pracovníkům JE Temelín uděleno celkem 25 oprávnění k činnosti, z toho 21 oprávnění bylo vydáno na základě zkoušek ukončených v roce 2001. Dále pokračovalo ověřování znalostí z "Likvidace abnormálních a havarijních stavů" na plnorozsahovém simulátoru. Touto formou bylo přezkoušeno 22 vybraných pracovníků.

V prvním čtvrtletí bylo kontrolou ověřeno, že způsob zajištění fyzické ochrany je realizován plně na úrovni pro provozovanou jadernou elektrárnu. Z provedené kontroly vyplynulo, že byl zajištěn spolehlivý provoz technického systému fyzické ochrany a způsob zajištění fyzické ochrany jaderného zařízení byl realizován v rozsahu schválených administrativních a technických opatření. SÚJB průběžně také v tomto období ověřoval naplnění zpřísněných bezpečnostních opatření přijatých po událostech z 11. 9. 2001 a opatření realizovaných na základě pokynů ÚKŠ.

3.1 Kontroly provedené v průběhu aktivního vyzkoušení 1. reaktorového bloku

Situace na 1. bloku je po aktivaci paliva sledována pravidelnými kontrolami provozu sledováním jeho důležitých parametrů. Po zahájení testů na vyšších výkonových hladinách nebyly na primární části elektrárny zjištěny žádné nedostatky z hlediska zajištění jaderné bezpečnosti a radiační ochrany a v prvém čtvrtletí nedošlo k porušení LaP.

Připravenost 1. bloku k zahájení testů na výkonové hladině do 100% Nnom v rámci aktivního vyzkoušení - energetického spouštění byla prověřena samostatnou kontrolou. Bylo prověřeno splnění kritérií úspěšnosti testů na předcházející výkonové hladině, plnění aktuálních požadavků SÚJB z rozhodnutí, protokolů a stav zařízení bloku. V průběhu kontroly bylo prokázáno, že 1. blok byl připraven k zahájení testů na výkonové hladině do 100% Nnom ve smyslu etapového programu energetického spouštění.

V průběhu testů na výkonové hladině do 100% Nnom došlo celkem ke třem poruchám spojeným s rychlým odstavením reaktoru (ROR). První nastala při prvním zvýšení výkonu na maximální hodnotu dne 11.ledna, kdy došlo k zapracování LS(d) od "výpadku chladících čerpadel" po té, co limitační systém (LS) vyhodnotil ztrátu měření průtoku chladící vody jako nepracující chladící čerpadla. Ztráta příslušných měření byla způsobena poklesem napětí na sekcích napájení 6 kV kvůli vnitřní poruše systému buzení generátoru (hodnoceno INES 0). K druhému rychlému odstavení reaktoru působením LS(d) došlo 14. ledna od výpadku poslední pracující turbonapaječky (TBN) při provádění testu "poruchové odstavení a zpětné najetí jedné větve nízkotlaké regenerace".

Třetí rychlé odstavení reaktoru zapůsobením LS(d) dne 7. února bylo klasifikováno zároveň jako mimořádná událost 1. stupně. Rychlé odstavení reaktoru bylo aktivováno od signálu "hladina v PG nižší než 166 cm" (současně průtok smyčkou větší než 90% Fnom a příkon HCČ větší než 50% Pnom při vypnutí generátorového vypínače a zregulování turbogenerátoru na otáčky) a selhání PSK. Tato událost je předběžně hodnocena podle mezinárodní stupnice INES stupněm 1. Příčiny všech tří zmíněných události byly hodnoceny provozovatelem i SÚJB.

Porucha ze 7. února byla dosud nejkomplikovanější a byla proto předmětem specializované kontroly, která měla vyšetřit přiměřenost činností ČEZ-ETE - provedení rozboru události, šetření mimořádnou poruchovou komisí a přijatá nápravná opatření. Provozovatel informoval SÚJB o průběhu a navrhl nápravná opatření k vyřešení bezprostředních příčin, které vedly k události a jejímu rozvoji. ČEZ-ETE řešil přednostně odstranění příčin události tak, aby mohl být blok opětovně uveden na výkon. Přestože systém PRPS pracoval v souladu s projektovými požadavky a inspektoři při kontrole zhodnotili přijatá opatření jako dostatečná a nebránící dalšímu pokračování v ES, je vzhledem k průběhu události nutné dořešit všechny aspekty události. Inspektoři proto požadovali předložit výsledky a závěry z konečného šetření kořenové příčiny, návrh na hodnocení události podle stupnice INES a analýzy dalších úprav systémů PRPS a RCLS přicházející v úvahu k optimalizaci průběhu podobné události. Řešení tohoto problému si vyžádalo další rozbory a ověření vhodnosti přijatých opatření na simulátoru, proto nebyl celý případ s konečnou platností v hodnoceném období uzavřen.

Kontrolní činnost po plánovaném odstavení bloku tlačítkem "ROR" (pro ověření dynamiky bloku po rychlém odstavení reaktoru) a dochlazení bloku byla zaměřena zejména na realizaci plánovaných oprav a úprav, odstraňování zjištěných nesouladů, a přípravy ke zkouškám předcházejícím opětovnému uvedení bloku do provozu pro dokončení ES.

Počátkem roku bylo protokolárně uzavřeno několik kontrol provedených na pracovištích s otevřenými zářiči v areálu ETE. Kontrolou byla zjištěna řada nedostatků, zejména formálního charakteru (např. nejsou zpracovány havarijní instrukce pro případ vzniku radiační mimořádné události na těchto pracovištích nebo nejsou aktuální, Program monitorování pracoviště platný pro celou elektrárnu neřeší monitorování pracovních míst po ukončení prací, nejsou k dispozici některé záznamy o pravidelném monitorování pracoviště, není k dispozici osvědčení uzavřeného radionuklidového zářiče). Inspektoři proto požadovali podat ve stanovené lhůtě informaci o odstranění zjištěných nedostatků.

Kontrolní činnost v oblasti radiační ochrany byla zaměřena především na funkci radiačního monitorovacího systému v průběhu etapy aktivního vyzkoušení 1. bloku. Pozornost byla dále věnována hodnocení plynných i kapalných výpustí po dobu dosavadního provozu 1. bloku a porovnání těchto údajů s údaji projektovými. V rámci kontrolní činnosti byly řešeny i otázky obnovy přístrojových zařízení, používaných při plnění programů monitorování, především programu monitorování okolí. V únoru 2002 byla dále provedena kontrola zaměřená na provádění služeb osobní dozimetrie, zahrnující ověření správnosti měření. Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky.

3.2 Kontrolní činnost na 2. reaktorovém bloku

Připravenost 2.bloku k zahájení aktivního vyzkoušení (AV) byla prověřena několika kontrolami, které byly zaměřeny nejen na dokladování připravenosti, ale zejména na skutečný stav technologie a realizaci všech organizačních a bezpečnostních opatření v transportním koridoru a na reaktorovém sále.

Týmovou kontrolou bylo zjištěno, že byly postupně odstraňovány vady a nedodělky a dokumentace doplňována, což znamená, že v době podání žádosti připravenost kontrolovaných systémů 2. bloku k AV neodpovídala připravenosti stanovené programem. V průběhu kontroly byl na požadavek SÚJB zpracován dokument, kterým byla stanovena kritéria čistoty zařízení 2. bloku pro zahájení etapy AV-FS. Dne 4.3.2002 inspektoři ověřili, že bylo v kontejnmentu 2. bloku dosaženo souladu s požadavky uvedenými v platném programu, splněna stanovená kriteria čistoty a na blokové dozorně byly pro FS potřebné provozní předpisy a schválené programy fyzikálního spouštění (FS), podle kterých mají v rámci AV-FS probíhat testy. Splnění podmiňujících kvalifikačních požadavků bylo kontrolováno u vybraných pracovníků operativního řídícího personálu šesti směn 2.bloku ČEZ ETE. Touto kontrolou bylo konstatováno splnění požadavků pro vydání povolení k prvnímu zavezení paliva do reaktoru 2. bloku a zároveň byly stanoveny další požadavky, jejichž splnění bude podmiňovat vydání následného souhlasu k uvedení 2. bloku na minimální stabilizovaný kontrolovaný stav (MSKS).

Na základě předaných protokolů, dokladujících připravenost 2. bloku k zahájení etapy AV-FS, byla provedena kontrola, zda jsou výsledky zkoušek vedoucí ke změnám projektu na 1. reaktorovém bloku aplikovány také pro druhý blok. Kontrolou bylo dále zjišťováno, zda je dodržena povinnost ČEZ-ETE hodnotit a oznamovat provedení změn důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany ve stanovených termínech a stanoveným způsobem SÚJB. Kontrolou byly vybrány zejména změny těch technologických systémů, které vedou ke změnám v systémech řízení. Z předaných dokumentů, v nichž bylo několik tisíc změn roztříděno podle jejich významu, a namátkovou kontrolou vybraných položek bylo zjištěno, že činnosti v této oblasti odpovídají schváleným postupům.

Specializovaná kontrola ověřila, že byly naplněny podmínky nutné pro vydání povolení k zahájení etapy aktivního vyzkoušení 2. bloku z hlediska požadavků na zajištění fyzické ochrany. Kontrolou byla ověřena připravenost přepravní trasy ze skladu čerstvého jaderného paliva (SČP) do hlavního výrobního bloku II (HVB II) k přepravě čerstvého jaderného paliva (ČJP), připravenost dopravního prostředku a zkontrolována dokumentace související se zajištěním přepravy včetně fyzické ochrany jaderných materiálů při přepravě. Kontrola byla rovněž zaměřena na prověrku funkčnosti technického systému fyzické ochrany (TSFO) včetně odezvy řídícího centra TSFO. Při transportech zásobníků ČJP byl prověřen soulad realizace přepravy ČJP s vybranými podmínkami rozhodnutí SÚJB a realizace fyzické ochrany jaderných materiálů při přepravě. Kontrola byla uzavřena po ukončení přeprav ČJP kontrolou protokolů a stavu 2. bloku a SČP na místě. Výsledky provedené kontroly potvrdily, že podmínky pro realizaci přepravy ČJP byly v plném rozsahu splněny.

Další kontrolou byl prověřen průběh prováděných manipulací s palivem na reaktorovém sále a jejich soulad s postupy uvedenými v programech, provádění testů dle programu 2 F010, dodržování opatření proti vniku čistého kondenzátu a dodržování limit a podmínek po celou dobu zavážení. Při kontrole byly předloženy deník programu 2 F002, deníky kontrolního a provozního fyzika, deníky obsluh, záznamy o kontrolách a operacích a byl kontrolován skutečný stav podle přístrojů na blokové dozorně. Byly zkontrolovány protokoly a průběh vybraných testů. Po ukončení zavážky byl inspektorům předložen kartogram zavezení aktivní zóny reaktoru 2. bloku. Kontrola nezjistila vážné nedostatky a porušení předepsaných postupů.

V oblasti evidence a kontroly jaderných materiálů proběhly celkem čtyři kontroly společné s inspekcí IAEA. První z nich se zaměřila kromě běžné kontroly materiálové bilance také na změny nasměrování kamer dozorovacího systému IAEA na reaktorovém sále druhého reaktorového bloku. Druhou kontrolou byla, kromě technické inspekce funkčnosti dozorovacích systémů IAEA, provedena kontrola dokumentace k evidenci jaderných materiálů a verifikace dovezených jaderných materiálů. Při obou kontrolách nebyly zjištěny chyby ve funkci dozorovacích systémů a porušení legislativy.

Další dvě kontroly proběhly po zavezení čerstvého paliva do aktivní zóny reaktoru. Bezprostředně po ukončení zavážecích prací byla provedena kontrola zavezení aktivní zóny reaktoru 2. bloku, při níž byly předloženy knižní inventura ke dni provedení inspekce jaderných materiálů, kartogram rozmístění palivových souborů ve skladu čerstvého paliva, kartogram rozmístění palivových souborů v aktivní zóně reaktoru a stratifikace jaderných materiálů v ČEZ-ETE. Rovněž byla provedena kontrola, servis a výměna záznamových médií dozorovacích systémů IAEA a spuštění a zapečetění systémů na reaktorovém sále. Na konci března se uskutečnila další kontrola, při které kromě kontroly knižní inventury bylo provedeno pečetění vrchlíku reaktoru a seřízení dozorovacích systémů IAEA. Znovu bylo konstatováno dodržování schválených podmínek a legislativy.

Kontrolní činnost v oblasti radiační ochrany byla zaměřena především na funkci radiačního monitorovacího systému a na připravenost tohoto systému k zahájení etapy aktivního vyzkoušení 2. bloku a na aspekty vlastního procesu zavážení paliva z pohledu dodržení požadavků na zajištění radiační ochrany. Z tohoto pohledu bylo sledováno zejména nakládání s primárními neutronovými zdroji. Kontrolní činností nebylo zjištěno porušení předpisů, připravenost monitorovacího systému odpovídala stanoveným požadavkům.

V posledních březnových dnech byla provedena opakovaná zkouška integrity kontejnmentu. Její předběžné výsledky naznačují, že z hlediska těsnosti kontejnmentu bylo dosaženo opět velmi dobrých výsledků, prokazujících splnění projektových kritérií s několikanásobnou rezervou.

4. Mezinárodní vztahy a komunikace s veřejností

Plnění dohody z Melku je v SÚJB stále jednou ze sledovaných mezinárodních aktivit. V souladu se zpracovaným časovým plánem plnění závazků vyplývajících z příloh závěrečného dokumentu jsou ČEZ, a.s. připravovány prezentace řešení jednotlivých problematik. SÚJB je koordinátorem a gestorem bilaterálních jednání, kterých se za českou stranu kromě zástupců SÚJB účastní zástupci ostatních dotčených resortů a Komise jmenované usnesením vlády. Na technické úrovni bude plnění těchto závazků hodnoceno na česko-rakouských seminářích, konaných v rámci příslušné bilaterální dohody.

Jednou z velmi sledovaných otázek je řešení souběhu vysokoenergetických potrubí na strojovně. V současnosti je připravena další prezentace výsledků analýz a výpočtů. Byla také domluvena první schůzka pracovní skupiny pro diskusi o vážných haváriích, která byla zřízena na posledním bilaterálním setkání uzavírající melkský proces.

O mimořádné události dne 7. února byly informovány v souladu s mezinárodními dohodami a pravidly pro předávání informací jaderné dozory nejen sousedních, ale všech evropských zemí, Evropská komise a Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA). Německá strana si na základě podané informace vyžádala detailnější popis a vysvětlení. Z Německa přišly naformulované dvě sady otázek, na které předal SÚJB odpovědi. Celá problematika bude dále diskutována na bilaterálním setkání v červnu 2002.

Při havarijním cvičení Zóna 2002, které se uskutečnilo v polovině března, byla procvičena součinnost všech orgánů a organizací podílejících se na naplnění vnějšího havarijního plánu ETE. SÚJB při mimořádné situaci plní zejména funkci styčného místa pro předávání informací dotčeným orgánům stání správy a mezinárodním organizacím působícím v oblasti jaderné bezpečnosti a radiační ochrany. Další činností SÚJB je sledování rozvoje události, její hodnocení a vydávaní zásahových pokynů, jejichž provedení vyplyne z výpočtů provedených na základě předaných dat. V průběhu cvičení krizový štáb SÚJB procvičil činnosti, prověřil a vyhodnotil účinnost vnitřních i vnějších vazeb a dokumentů. Poznatky členů krizového štábu byly předány k souhrnnému vyhodnocení organizátorům celé akce.

V oblasti komunikace s veřejností SÚJB nadále pravidelně informuje prostřednictvím tiskových zpráv v souladu se zákonem č.106/1999 Sb. o dění v jím dozorovaných oblastech včetně využití komunikace prostřednictvím www.sujb.cz.

Ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR zorganizoval SÚJB v lednu seminář, zaměřený na institucionalizaci systému zajištění specializované péče osobám ozářeným při radiačních nehodách; systém bude v nejbližší době zveřejněn ve Věstníku MZ ČR.

5. Závěr

V průběhu 1. čtvrtletí roku 2002 byl 1. blok provozován téměř dva měsíce na nominálním výkonu a energetické spouštění až na zmíněné tři události probíhalo podle schváleného programu. V současné době končí plánovaná odstávka a 1. blok je připravován k opětovnému uvedení do provozu.

Neaktivní vyzkoušení 2. bloku bylo úspěšně ukončeno a do reaktoru 2. bloku bylo zavezeno čerstvé jaderné palivo a blok je připravován k vlastnímu spuštění.

Splnění podmínek pro pokračování aktivního vyzkoušení 1. a 2. bloku ETE bude znovu předmětem podrobných kontrol.


Seznam zkratek, vysvětlivky

ASŘTP automatizovaný systém řízení technologických procesů
AZR automatický záskok rezervy
CZ-T kód označení ETE pro evidenci jaderných materiálů
ČEZ-ETE ČEZ, a.s., jaderná elektrárna Temelín
ETE jaderná elektrárna Temelín
ČMI Český metrologický institut
EGP Energoprojekt Praha a.s.
ES energetické spouštění
FS fyzikální spouštění
HCČ hlavní cirkulační čerpadlo
HHZ horké hydraulické zkoušky
HVB hlavní výrobní blok
FAS Failure Annonciation Systém (systém hlášení poruchy)
FS fyzikální spouštění
GDT generální dodavatel technologie
GRS Geselshaft für Reaktor Sicherheit, organizace německého ministerstva životního prostředí pro hodnocení jaderné bezpečnosti
HVB hlavní výrobní blok
INES mezinárodní stupnice hodnocení mimořádných událostí
KV komplexní vyzkoušení
LaP Limity a podmínky bezpečného provozu jaderné elektrárny
MAAE Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA)
MSKS minimální stabilizovaný kontrolovaný stav reaktoru
PKV předkomplexní vyzkoušení
PpBZ předprovozní bezpečnostní zpráva
PRK poruchová komise
PRKS poruchová komise spouštění
ROR rychlé odstavení reaktoru
SČP sklad čerstvého jaderného paliva
TBN turbonapáječka
UNO uložené nápravné opatření
VHP vnitřní havarijní plán
PV PG pojišťovací ventil parogenerátoru
PZJ program zabezpečování jakosti
SČP sklad čerstvého jaderného paliva
SÚJB Státní úřad pro jadernou bezpečnost
SÚKL Státní ústav pro kontrolu léčiv
SZK Státní zkušební komise
TP technické podmínky
TSFO technický systém fyzické ochrany
UIS Unit Information Systém (blokový informační systém)
VVER 1000 blok s tlakovodním reaktorem voroněžského typu o výkonu 1000 MWel
Westinghouse Westinghouse Electric Company (dříve WELCO)
Gosatomnadzor dozorný orgán Ruska
US NRC Nuclear Regulatory Commission - orgán nezávislého dozoru nad mírovým využíváním jaderné energie v USA
VÚJE Trnava Výzkumný ústav jadrových elektrární v Trnavě, Slovenská republikaVypořádání připomínek

K zaslanému materiálu dostal SÚJB celkem 14 vyjádření, z nichž ve dvou bylo upozornění na chybu v názvu části III. (MZ a MPSV) a dalších 11 neobsahovalo žádné připomínky.

Na základě připomínky Ministerstva životního prostředí byla zpráva doplněna v části 3.2 o shrnutí výsledků kontrol 2. bloku v oblasti radiační ochrany. K události ze dne 7.února je ve zprávě podáno vysvětlení odpovídající stavu informací v době zpracování Situační zprávy a zohledňující postavení SÚJB v daném případě, tj. posouzení a hodnocení vlivu na jadernou bezpečnost. Pro provedení plánovaných definitivních úprav řídících systémů bylo nutno provést další analýzy, které byly předloženy SÚJB v rámci správního řízení k povolení změn. SÚJB proto provede shrnutí v další situační zprávě. V této souvislosti je také vznesen dotaz, jaké odpovědi byly poskytnuty německé straně. SÚJB může zástupci MŽP poskytnout kopii předaných odpovědí, nicméně je třeba zopakovat, že celá problematika bude znovu s německými zástupci diskutována na nejbližším pravidelném bilaterálním jednání. K poslední připomínce, týkající se informace o řešení podání Greenpeace ve věci oprav potrubí na 1. bloku SÚJB konstatuje, že všechna podání Greenpeace byla několikanásobně nezávisle posouzena (včetně Policie ČR) a nebyly shledány skutečnosti, které by podporovaly tvrzení podavatelů. Další podání Greenpeace jsou proto řešena stejně jako všechna ostatní podání a žádosti o informace (celkem 9 za první tři měsíce 2002, z to 2 GP) s ohledem na požadavky platné legislativy. Postoj zástupců SÚJB je dostatečně zřejmý ze sdělovacích prostředků a SÚJB proto nepovažuje za nutné ve svých hodnoceních znovu opakovat, co již bylo mnohokrát řečeno. Vzhledem k tomu, že zástupci Greenpeace nepředali doposud věrohodné důkazy, na jejichž základě by SÚJB musel měnit svá rozhodnutí, jsou opakovaná šetření a kontroly plýtváním časem specialistů i penězi daňových poplatníků. Problematika svarů primárního potrubí je uzavřena s tím, že potrubí primárního okruhu bude podrobně sledováno v rámci periodických provozních kontrol.

Po uzavření připomínkového řízení obdržel SÚJB prostřednictvím Ministerstva vnitra doporučení GŘHZS ČR doplnit zprávu o další informace týkající se havarijního cvičení Zóna 2002. Tato informace je následující:

Při vícestupňovém cvičení orgánů krizového řízení Zóna 2002, které se uskutečnilo ve dnech 13. a 14. března, byla procvičena součinnost všech orgánů a organizací podílejících se na naplnění vnějšího havarijního plánu ETE, včetně ETE a veřejnoprávních a regionálních médií zabezpečujících varování obyvatelstva. O cvičení byla veřejnost informována prostřednictvím prakticky všech sdělovacích prostředků. ETE, která zabezpečovala základní rozehru cvičení s námětem radiační nehody 3. stupně, využila stejného námětu k procvičení vlastní havarijní odezvy podle vnitřního havarijního plánu. Obě souběžná cvičení byla sledována větším počtem zahraničních pozorovatelů ze šesti sousedních států. Vyhodnocení procvičení vnějšího havarijního plánu zpracovává pro bezpečnostní radu státu MV, vyhodnocení cvičení vnitřního havarijního plánu pro SÚJB zpracovává ETE. Termín předložení vyhodnocení obou cvičení je ve 2. čtvrtletí 2002.