Situační zpráva - 1. čtvrtletí 2001

Situační zpráva o hodnocení jaderné bezpečnosti stavby jaderné elektrárny Temelín - 1 čtvrtletí 2001

1. Úvod

Dne 31. ledna 2001 vzala vláda ČR na vědomí "Situační zprávu o hodnocení jaderné bezpečnosti stavby jaderné elektrárny Temelín" a uložila usnesením č. 92/2001 místopředsedovi vlády pro hospodářskou politiku a ministrovi financí a předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) předložit do 30.4.2001 novou Situační zprávu.

V průběhu hodnoceného období spouštění 1. bloku jaderné elektrárny Temelín pokračovalo etapou aktivního vyzkoušení - energetickým spouštěním (ES). Vzhledem k identifikaci dlouhodobě nepřípustného chvění převáděcího potrubí vysokotlakého dílu turbiny rozhodl provozovatel zahájit dne 17. ledna 2001 neplánovanou odstávku 1. bloku s cílem provést potřebné opravy na sekundární části. Blok byl se souhlasem SÚJB znovu uveden na minimální stabilizovaný kontrolovaný stav 25. února. V průběhu odstávky byl na základě požadavku SÚJB přepracován a předložen ke schválení Program etapy ES (1E001/R2). Důvodem vypracování nové revize byl, na základě dosavadních výsledků testů s turbogenerátorem, záměr ČEZ-ETE přesunout testy z energetického spouštění původně schválené pro podetapu do 45% Nnom do podetapy do 55% Nnom.

V průběhu odstávky byly provedeny důležité práce jak na primární, tak na sekundární části elektrárny. Na systémech primární části byly odstraněny zjištěné provozní netěsnosti a následně byly provedeny předepsané tlakové zkoušky. Na sekundárním okruhu byly především prováděny práce související s odstraněním příčin chvění převáděcích potrubí a opravy parovodů. Dále byly provedeny revize všech 4 kusů regulačních ventilů. Na jednom z ventilu byla provedena úprava tvaru kuželky.

Poté, co byla zjištěna podélná trhlina převáděcího potrubí, jejíž příčinou byl únavový lom, byly provedeny podrobné defektoskopické zkoušky všech ostatních převáděcích parovodů. Poškozená část parovodu byla vyměněna a nahrazena stejným potrubím z druhého bloku.

Po posouzení výsledků testů provedených na výkonové hladině do 30% Nnom před započetím odstávky, zhodnocení činností provedených při odstávce a zhodnocení toho, jak bylo doloženo plnění podmínek SÚJB termínovaných k zahájení testů na výkonové hladině do 55% Nnom byl dne 23.2.2001 vydán souhlas k pokračování na výkonové hladině do
30% Nnom.

Testy na výkonové hladině do 30% Nnom byly ukončeny dne 8.3.2001, dne 12.3.2001 ČEZ-ETE požádal o souhlas s přechodem na výkonovou úroveň do 55% Nnom. Souhlas byl vydán dne 19.3.2001 po posouzení výsledků všech testů provedených na výkonu do
30% Nnom, způsobu a stavu řešení nedostatků na zařízení vyskytnuvších se v dosavadním průběhu spouštění a stavu plnění aktuálních požadavků SÚJB.

Od 19.3.2001 do ukončení hodnoceného období pokračuje ES 1. bloku testy na výkonové hladině do 55% Nnom. Již při prvním zvyšování výkonu turbosoustrojí na elektrický výkon odpovídající výkonu reaktoru 55% Nnom bylo zřejmé, že chování turbogenerátoru
i nadále není bezproblémové a budou nutné další úpravy a dolaďování minimálně regulačních ventilů a olejového systému turbíny. Dne 27.3.2001 bylo dosaženo zatím nejvyššího výkonu reaktoru 55% Nnom a výkonu turbiny 430 MWel, přičemž provoz jaderné části elektrárny byl bez nedostatků. Při snižování výkonu vyvolaném falešným působením ochrany chlazení generátoru došlo ke zvýšení vibrací a excentricity na turbogenerátoru a ten byl následně odstaven. Následně byl dne 28.3. snížen i výkon reaktoru a blok byl převeden do režimu č. 2.

Průběh energetického spouštění byl předmětem podrobných kontrol pracovníků SÚJB, při nichž bylo sledováno plnění stanovených kriterií, dosahování projektem daných parametrů a způsob odstraňování nalezených nedostatků. Náplní kontrol bylo sledování vlastního průběhu zkoušek a průběžné posuzování a hodnocení dokladů o výsledcích provedených zkoušek. Současně byly prověřovány a hodnoceny všechny bezpečnostně významné události.

Kontrolní činnost na 2. reaktorovém bloku byla zaměřena na dodržování technických podmínek montáže a na provádění zkoušek systémů dieselgenerátorových stanic, systémů řízení (ASŘTP), zkoušky technického systému fyzické ochrany a kontrolu přepravy čerstvého jaderného paliva.

V rámci své působnosti pokračoval SÚJB ve vydávání tiskových zpráv, jimiž byla o významných událostech informována nejen česká, ale i zahraniční veřejnost. V návaznosti na dohodu premiérů Rakouské a České republiky z Melku byla SÚJB uspořádána další dvoustranná jednání s účastí zástupců EU k vyjasnění dotazů na bezpečnost ETE.

2. Hodnocení dokumentace

V hodnoceném období byly SÚJB předkládány k posouzení zejména souhrnné protokoly o výsledcích testů, provedených v průběhu etapy ES na výkonové hladině do 30% Nnom, které jsou dokladem o ukončení zkoušek a závěry jejich hodnocení jsou využívány jako podklad pro vydání souhlasu k pokračování v dalších podetapách ES. Na základě požadavku SÚJB předal ČEZ-ETE také kopie vybrané provozní dokumentace.

SÚJB ukončil posuzování a schválil následující programy:

 • 1 E001/R2 Program etapy energetického spouštění,
 • 1 E200 Program zkušebního provozu 1. bloku JE Temelín,
 • 2 P158 Program PKV a KV systému technické vody důležité v reaktorovně, včetně měření tepelných bilancí výměníku při horkých zkouškách (pro 2. blok),
 • 2 P109 Program PKV a KV reaktoru (pro 2. blok).

Revizí 2 etapového programu 1E001 byla zrušena podetapa na výkonové hladině do 45% Nnom, přičemž veškeré testy z této etapy byly převedeny na jiné výkonové hladiny. Hlavním důvodem této změny bylo minimalizovat nežádoucí dlouhodobý provoz turbosoustrojí na nízkých výkonech. Současně při schválení 1E001/R2 stanovil SÚJB, že opětovné uvedení reaktoru na MSKS bude podmíněno souhlasem SÚJB vydaným prostřednictvím deníku operativního styku.

SÚJB schválil další trvalou změnu Limit a podmínek bezpečného provozu JE. Změna se týká oblasti požadavků na provozuschopnost přístrojů radiačního monitorovacího systému. Důvodem změny bylo jednoznačné definování náhradních měřidel v případě výpadku měřidel primárních.

SÚJB schválil čtyři samostatné programy přípravy komplexního vyzkoušení (PKV) pro 2. etapu realizace technického systému fyzické ochrany a to pro stavební objekty vlečkové vrátnice, dieselgenerátorové stanice, strojovny, výměníkové stanice, rozvodny a reaktorovny 2. bloku.

V 1. čtvrtletí 2001 projednal SÚJB se zástupci ČEZ-ETE strukturu Předprovozní bezpečnostní zprávy pro 2. blok ETE.

3. Kontrolní činnost

Při kontrolní činnosti podle schváleného plánu kontrol na příslušné pololetí, byla věnována pozornost plnění požadavků schválených programů a vybraných testů. Stále je sledováno odstraňování tzv. vad a nedodělků, které byly předmětem stanovených podmínek ve vydaných souhlasech k podetapám ES 1. reaktorového bloku ETE. Systémem pravidelných kontrol, které jsou vyhodnocovány měsíčně, je dozorován především postup prací na
1. reaktorovém bloku ETE. Na 2. reaktorovém bloku ETE byla dozorována probíhající montáž a činnosti spouštění samostatnými kontrolami. Součástí některých provedených kontrol byla i kontrola plnění nápravných opatření z předcházejících kontrol.

3.1 Kontroly provedené v průběhu aktivního vyzkoušení 1. reaktorového bloku

Situace na 1. bloku je po aktivaci paliva sledována formou pravidelných kontrol, které jsou zaměřeny na:

 1. Spouštění a provoz 1. bloku ETE - činnosti, které mají vliv na zajištění jaderné bezpečnosti podle §4 zákona č.18/1997 Sb. z pohledu rozsahu vydaných povolení,

 2. Působení automatik rychlého odstavení reaktoru (ROR) a limitačního systému (LS),

 3. Dodržování limitů a podmínek ETE (porušení limitů a podmínek, činnosti dle LaP, čerpání limitních podmínek provozu, plnění požadavků na kontrolu a frekvenci kontrol),

 4. Dodržování etapového programu ES a navazujících dokumentů,

 5. Dodržování programu zabezpečování jakosti a navazujících dokumentů,

 6. Plnění vybraných podmínek rozhodnutí SÚJB.

Při každodenní kontrolní činnosti jsou využívány harmonogramy a denní hlášení směnového inženýra ETE, které jsou předávány jednak na lokalitní pracoviště, jednak vedení SÚJB. Výsledky rutinních kontrol jsou pravidelně shrnuty v měsíčně předávaných protokolech a ze závěrů kontrol potom vycházejí požadavky na konkrétní nápravná opatření.

V 1. čtvrtletí roku 2001 byly sledovány a vyhodnoceny zkoušky na výkonové hladině do 30% nominálního výkonu reaktoru. Na této výkonové úrovni bylo provedeno celkem 107 zkoušek, z toho 54 v období od 15.12.2000 do 17.1.2001 a zbývajících 53 zkoušek v období od 17.2.2001 do 8.3.2001. V zásadě lze říci, že všechny tyto zkoušky splnily svá kriteria, avšak inspektoři v několika případech zaznamenali nedodržení postupů zkoušek dle platné dokumentace zkoušek, což bylo ze strany inspektorů kvalifikováno jako porušení zásad stanovených v programu zajištění jakosti. Rovněž forma vyhodnocení některých zkoušek ze strany provozovatele ČEZ-ETE, resp. jeho dodavatelů, nesplňovalo požadavky programu zajištění jakosti kladené na formální stránku protokolů.

V současné době probíhají a jsou dozorovány testy na výkonové hladině do 55% nominálního výkonu reaktoru. Na primární části elektrárny nebyly dosud provedenými testy zjištěny žádné nedostatky z hlediska zajištění jaderné bezpečnosti a radiační ochrany.

Ve sledovaném čtvrtletí došlo na 1. bloku k jednomu rychlému odstavení reaktoru. Příčinou rychlého odstavení reaktoru dne 7. ledna bylo snížení hladiny v kompenzátoru objemu, které bylo způsobeno rychlým poklesem tlaku v hlavním parním kolektoru a následným vychlazením chladiva primárního okruhu. Prvopříčinou poruchy byl výpadek všech pracujících kondenzátních čerpadel s následnou nesprávnou manipulací provedenou operativním personálem blokové dozorny.

Od počátku roku došlo ke dvěma porušením LaP na 1. bloku, v obou případech se jednalo o neověření provozuschopnosti systému zkouškou. Jedno z těchto porušení LaP bylo zjištěno lokalitními inspektory SÚJB při jejich pravidelné kontrolní činnosti.

Jednou z oblastí, které jsou podrobně sledovány, je problematika funkčnosti pojišťovacích ventilů parogenerátorů (PV PG). Všechny hlavní PV PG byly zrepasovány a v souladu s požadavky SÚJB byla následně protokolárně doložena provozuschopnost, funkčnost a těsnost HPV PG.

Inspektoři rovněž sledují odstraňování závad, které byly v průběhu zkoušek zjištěny na sekundární části ETE, zejména problematiku chvění parního potrubí. Ačkoliv se nejedná o systémy mající přímý vliv na zajištění jaderné bezpečnosti, je SÚJB podrobně informován o nalezených vadách a jejich nápravě.

Kontrola ověření dimenzování akumulátorových baterií systému ochrany reaktoru na základě provozních zátěží byla zaměřena na způsob ověřování a prokázání shody naměřených výsledků s údaji uvedenými v Předprovozní bezpečnostní zprávě (PpBZ). Z výsledků kontroly vyplynulo, že hodnoty provozních zátěží byly zvoleny tak, aby odpovídaly příslušnému provoznímu stavu, a bylo prokázáno dodržení údajů PpBZ.

V oblasti elektro proběhla na základě stížnosti občana kontrola pracovního a speciálního uzemnění ASŘTP. Kromě kontroly dokumentace byla provedena i namátková kontrola provedení. Při kontrole nebyly zjištěny rozpory s požadavky týkajícími se parametrů speciálního uzemnění, které jsou uvedeny v příslušné dokumentaci.

SÚJB byl písemně informován o odstraňování dílčích nedostatků zjištěných při předchozí kontrole vybraných postupů jakosti uplatňovaných při aktivním vyzkoušení 1.bloku ETE. Dotčené postupy jakosti jsou v návrzích přepracovány tak, aby zohledňovaly řešení neshod. Některé upravené návrhy postupů jakosti ČEZ-ETE dosud nevydal z důvodu neukončených připomínkových řízení. SÚJB znovu požádal o urychlené odstranění zjištěných nedostatků, včetně informace o jejich odstranění.

SÚJB v tomto období prováděl rozsáhlou kontrolu dokumentace systému jakosti u finálního dodavatele Modřanská potrubní a.s. Praha, která zahrnovala jak kontrolu dokumentace stávajícího systému jakosti, tak i kontrolu vybrané dokumentace systému jakosti při zajišťování dodávek pro ETE, zejména pro oblast výroby a montáže hlavního cirkulačního potrubí 1. bloku ETE. Provedená kontrola prokázala neshody s požadavky některých právních předpisů (vyhlášky SÚJB č. 214/1997 Sb. resp. původní vyhlášky ČSKAE č. 436/1990 Sb.), případně i s požadavky tehdejších platných technických předpisů a jejich navazující dokumentace o zabezpečování jakosti a neshody v požadovaných záznamech dokladujících jakost svarů hlavního cirkulačního potrubí 1. bloku ETE. Určité nedostatky z hlediska plnění požadavků platné legislativy v oblasti zabezpečování jakosti vybraných zařízení pro jadernou energetiku byly zjištěny i ve stávající dokumentaci systému jakosti dodavatele. Zjištěné skutečnosti při kontrole budou v průběhu dubna podrobně zpracovány v připravovaném protokole o kontrole a předány ČEZ-ETE s požadavkem na opatření k nápravě.

Kontrolní činnost v oblasti radiační ochrany byla zaměřena především na ověřování podmínek radiační ochrany v průběhu etapy aktivního vyzkoušení. Pozornost byla věnována Radiačnímu monitorovacímu systému a odezvám jednotlivých detektorů v různých režimech provozu bloku. Byl analyzován stav provozuschopnosti jednotlivých měřidel v různých režimech ve vtahu kpožadavku v Limitech a podmínkách bezpečného provozu jaderného zařízení, které byly na základě iniciativy SÚJB novelizovány tak, aby byla jednoznačně definována náhradní měřidla a jejich funkčnost v případech výpadku primárních měřidel.

Na základě vydaného rozhodnutí ČEZ-ETE realizuje v plném rozsahu od 22. 1. 2000 SÚJB schválený způsob zajištění fyzické ochrany jaderných materiálů a jaderných zařízení v období uvádění do provozu 1. bloku a výstavby 2. bloku. Technický systém fyzické ochrany (TSFO) byl v 1. čtvrtletí provozován bez závad a zcela spolehlivě.

Počátkem února proběhla společná kontrola inspektorů Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) a SÚJB zaměřená na vedení evidence jaderných materiálů a servis a instalaci dozorovacích systémů MAAE. V jejím průběhu byla provedena kontrola dokumentace evidence jaderných materiálů, pravidelný servis a instalace dodatečného dozorovacího systému. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky ani porušení požadavků MAAE.

SÚJB se ve sledovaném období rovněž zabýval kontrolou systémů jakosti managementu ČEZ, a.s. Kontrolou byly zjištěny obdobné nedostatky v systému řízení v zhledem k požadavkům jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, které rovněž identifikovala mezinárodní mise OSART. Vzhledem ke zjištěným nedostatkům se bude SÚJB nadále zaměřovat i na tuto oblast.

3.2 Kontrolní činnost na 2. reaktorovém bloku

V rámci přípravy ke spouštění byla realizována druhá dodávka čerstvého jaderného paliva (ČJP) pro reaktor 2. bloku ETE. Inspektoři SÚJB provedli kontrolu zajištění fyzické ochrany přepravy a dodržování podmínek rozhodnutí v průběhu přepravy čerstvého jaderného paliva pro jaderný reaktor 2. bloku. V průběhu kontroly nebyly zjištěny žádné závady a přeprava ČJP pro druhý reaktor proběhla schváleným způsobem bez závad. Ve skladu čerstvého jaderného paliva je v současnosti uloženo 87 palivových souborů.

V rámci kontroly dodržování technických podmínek při činnostech na 2. hlavním výrobním bloku bylo kontrolováno především:

 1. Fyzická kontrola stavu plnění technických podmínek montáže technologie a SKŘ na 2. HVB
 2. Prověrka kontrol držitele povolení zaměřená na zajištění dodržovaní sjednaných technických podmínek pro vybraná zařízení v průběhu montáže zařízení na 2. HVB
 3. Kontrola oživování dieselgenerátorových systémů 2.HVB.

Bylo prověřeno dodržování technických podmínek při montáži strojních zařízení, tj. potrubních tras, čerpadel, nádrží a dalších komponent primárního a sekundárního okruhu, dále při stavebním dokončování místností a při montáži a testech zařízení automatického systému řízení, které dodává firma Westinghouse (WEC).

Při kontrole inspektoři zaznamenali, že došlo k dalšímu zlepšení stavu dodržování technických podmínek montáže na 2. bloku, a to především díky přijetí nových opatření k zamezení poškození technologického zařízení v průběhu montáže zařízení, jeho skladování na místě a připravenosti místností ke stavebnímu dokončování tj - obalování potrubních tras z nerezového materiálu, zakrývání armatur a nádrží polyethylenovou fólií.

Opakované nedodržování technických podmínek při montáži zařízení WEC, které je způsobeno především nekázní pracovníků dodavatelských firem bylo důvodem vyžádání si nápravného opatření ze strany SÚJB.

Z kontroly předložených záznamů vyplývá, že tříúrovňová kontrola kvality realizace výstavby je prováděna v souladu s Programem zajištění jakosti.

Dodržování technických podmínek montáže je dále ze strany SÚJB kontrolováno formou pravidelných pochůzek s účastníky výstavby (ČEZ, a.s., Škoda Praha, a.s., Vodní stavby Bohemia, a.s. a finální dodavatelé).

Kromě průběžného sledování dokončovacích prací v rámci pravidelných kontrol byla koncem března zahájena specializovaná kontrola zaměřená na provádění testů systémů řízení.

Absolvováním praktické části zkoušky dokončilo v 1. čtvrtletí úspěšně; zkoušku před Státní zkušební komisí (SZK) 7 pracovníků; a v souladu s platnými právními předpisy jim bylo uděleno oprávnění k činnosti. Ověřování zvláštní odborné způsobilosti vybraných pracovníků pro 2. blok JE Temelín před SZK pokračovalo teoretickou ústní částí zkoušky, kterou úspěšně absolvovalo 10 uchazečů (z toho se u 2 pracovníků jednalo o opakovanou zkoušku ze 4. čtvrtletí 2000). Tito uchazeči pokračují praktickou částí zkoušky.

V hodnoceném čtvrtletí se uskutečnila kontrola průběhu zkoušek PKV na dokončeném technickém systému fyzické ochrany (TSFO) pro vlečkovou vrátnici a držitel povolení oznámil SÚJB, že dne 3. dubna bude zahájeno PKV na TSFO dieselgenerátorové stanice pro 2. blok. Výstavba 2. etapy TSFO na ČEZ-ETE probíhá v souladu s předloženým harmonogramem s tím, že se předpokládá realizace KV celého TSFO v červnu/červenci roku 2001.

Dále SÚJB uskutečnil začátkem března zevrubnou kontrolu způsobu zajištění fyzické ochrany ETE jak v provozované tak výstavbové části ETE a projednal s držitelem povolení za účasti zástupců zásahové jednotky Policie ČR bez připomínek předložené komplexní hodnocení zajištění fyzické ochrany za rok 2000. Kontrola prokázala, že držitel povolení zajišťuje fyzickou ochranu JE v souladu s dokumentací schválenou rozhodnutím SÚJB.

4. Mezinárodní vztahy a komunikace s veřejností

V návaznosti na závazky vyplývající pro ČR z kapitoly IV. Protokolu z Melku, se uskutečnila dvě zásadní jednání k projednání otázek jaderné bezpečnosti. První z nich se konalo ve Vídni dne 2. února 2001 za účasti členů expertní skupiny tvořené zástupci ČR, Rakouska a Evropské komise (EK). Na tomto jednání byl formulován seznam témat diferencovaných dle priorit, kterými se bude expertní skupina v další práci zabývat.

Druhé jednání, na kterém zástupci české strany předali ostatním členům expertní skupiny podrobné informace k pěti hlavním tématům, se konalo v Praze a v Temelíně ve dnech 15. a 16. března 2001. Nad rámec těchto jednáním se uskutečnily ve dnech 30. března a 4. dubna 2000 semináře, na kterých byly rovněž za účasti zástupců EK podány podrobné informace k dalším asi deseti sporným tématům identifikovaným ve Vídni. V Praze rovněž bylo dohodnuto, že závěrečné jednání k bodu IV. Protokolu z Melku se bude konat ve dnech

14 .- 15. května 2001 v Bruselu. Další bilaterální jednání je plánováno na období po uzavření procesu vyplývajícího z Protokolu z Melku.

Na základě bilaterálních dohod s Rakouskou republikou byl uspořádán 26. a 27. února v Řeži seminář, na kterém se sešli experti, kteří jednali o problematice nedestruktivních kontrol, kvalifikace pojistných ventilů a tlakové nádoby reaktoru v souvislosti s hodnocením bezpečnosti jaderné elektrárny Temelín.

Na žádost ČEZ, a.s., Jaderná elektrárna Temelín požádal SÚJB Mezinárodní agenturu pro atomovou energii o zorganizování mise zaměřené na prověrku provozní připravenosti ETE (OSART). Zástupci SÚJB se zúčastnili zahájení a ukončení mise OSART, která se uskutečnila ve dnech 12. února až 1. března 2001. Vedoucí mise na závěrečném setkání stručně informoval předsedkyni SÚJB o jejích předběžných výsledcích. V současné době má SÚJB k dispozici návrh Zprávy o průběhu a závěrech mise. Srovnání vlastních kontrolních zjištění se závěry mise využije SÚJB pro další plánování své kontrolní činnosti.

Styk s veřejností byl zajišťován pravidelně v souladu se zákonem č.106/1999 Sb. Poklesl zájem jednotlivců z řad obyvatelstva a obsahově se zaměřil téměř výhradně na problémy spojené s otázkami radiační ochrany. Pokud jde o problematiku spouštění Jaderné elektrárny Temelín, projevoval se zájem převážně institucionální. Ze strany SÚJB byly navázány kontakty s představiteli Horního Rakouska i Jihočeského kraje tak, aby v nich bylo možno pokračovat v informování na regionální úrovni s případnou spoluúčastí SÚJB. Pokračoval informační kontakt s tzv. nevládními organizacemi. V jeho rámci byly podány v uplynulém čtvrtletí tři rozklady proti poskytnutí (resp.neposkytnutí) informace, které byly vyřízeny přímo v rozkladovém řízení. Výrazná je intenzita informační činnosti SÚJB v médiích domácích i zahraničních a zlepšila se struktura informací publikovaných na internetových stránkách SÚJB. V rámci očekávané přípravy mediální kampaně k 15.výročí černobylské katastrofy zahájil SÚJB práce na vydání souborné publikace určené ke zhodnocení většiny až doposud známých výsledků a k informování veřejnosti o úrovni znalostí tohoto problému v současné době.

5. Závěr

V prvním čtvrtletí roku 2001 se plně projevil vliv zprovozňování 1000 MW turbiny na postup aktivního vyzkoušení 1. bloku ETE. Přestože turbina není zařízením dozorovaným z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, věnuje SÚJB svou pozornost i problémům s jejím odzkoušením. Důvodem je zejména zpětná vazba poruch turbosoustrojí na bezpečné odstavování reaktoru a nutnost udržování reaktoru na nižších hladinách výkonu po nezbytnou dobu oprav. Při dozorování jaderné bezpečnosti a radiační ochrany nebyly v 1. čtvrtletí zjištěny závažné nedostatky a i přes výše zmíněné problémy na straně sekundárního okruhu, zejména pomocných systémů turbosoustrojí, byly naplněny požadavky na zajištění jaderné bezpečnosti a radiační ochrany.

Seznam zkratek, vysvětlivky

ASŘTP automatizovaný systém řízení technologických procesů
ČEZ-ETE ČEZ, a.s., jaderná elektrárna Temelín
ETE jaderná elektrárna Temelín
EGP Energoprojekt Praha a.s.
FAS Failure Annonciation Systém (systém hlášení poruchy)
FS fyzikální spouštění
GDT generální dodavatel technologie
GRS Geselshaft für Reaktor Sicherheit, organizace německého ministerstva životního prostředí pro hodnocení jaderné bezpečnosti
HVB hlavní výrobní blok
INES mezinárodní stupnice hodnocení mimořádných událostí
KV komplexní vyzkoušení
LaP Limity a podmínky bezpečného provozu jaderné elektrárny
MAAE Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA)
MSKS minimální stabilizovaný kontrolovaný stav reaktoru
PKV předkomplexní vyzkoušení
PpBZ předprovozní bezpečnostní zpráva
PV PG pojišťovací ventil parogenerátoru
PZJ program zabezpečování jakosti
SČP sklad čerstvého jaderného paliva
SÚJB Státní úřad pro jadernou bezpečnost
SÚKL Státní ústav pro kontrolu léčiv
SZK Státní zkušební komise
TP technické podmínky
TSFO technický systém fyzické ochrany
UIS Unit Information Systém (blokový informační systém)
VVER 1000 blok s tlakovodním reaktorem voroněžského typu o výkonu 1000 MWel
Westinghouse Westinghouse Electric Company (dříve WELCO)
Gosatomnadzor dozorný orgán Ruska
US NRC Nuclear Regulatory Commission - orgán nezávislého dozoru nad mírovým využíváním jaderné energie v USA
VÚJE Trnava Výzkumný ústav jadrových elektrární v Trnavě, Slovenská republikaTabulka provozních režimů bloku
Režim Název % nominálního výkonu Střední teplota V průběhu spouštění
1 Provoz na výkonu > 2% Nnom > 260°C energetické spouštění (5%, 12%, 30%, 45%, 55%, 75%, 90%, 100% Nnom)
2 Nevýkonový provoz < 2% Nnom > 260°C dosažení minimálního kontrolovaného stavu (MSKS)
3 Horká rezerva Zbytkové teplo > 260°C závěrečná komplexní kontrola bloku
4 Polohorká (teplá) rezerva Zbytkové teplo > 150°C zkoušky turbonapájecích soustrojí na provozních parametrech
5 Studená rezerva Zbytkové teplo > 60°C náhřev bloku a zkouška systému, těsnostní zkouška I. a II. okruhu
6 Odstaveno Zbytkové teplo < 60°C 1. zavážení paliva