Subjekty s povolením
k hodnocení vlastností zdrojů ionizujícího záření v radioterapii
 


RTG - Radioterapeutický rentgen
SIM - 2D rentgenový simulátor
CTSIM - CT simulátor
IB - Kontaktní intraoperativní radioterapie IntraBeam
LU - Lineární urychlovač konstrukce C rameno
TT - TomoTherapy System
CK - CyberKnife
PT - Protonový ozařovač
URZ - Uzavřené radionuklidové zdroje
BRT - Zařízení s URZ používané v brachyterapii
RNOZ - Zařízení s URZ používané v teleterapii
LGK - Leksellův gama nůž
RDG - Přídavné rentgenové zařízení diagnostické jako součást terapeutického zařízení


Právní subjekt Činnost RTG SIM CTSIM IB LU TT CK PT URZ BRT RNOZ LGK RDG Č.j. rozhodnutí o povolení Upřesnění zdroje Platnost
AMEDIS spol. s r.o.
Bobkova 786/4
198 00 Praha 14
48586366

přejímací zkoušky,
zkoušky dlouhodobé stability

X X     X         X     X SÚJB/OEHO/14765/2019

radioterapeutický rentgen (výrobce Wolf - Medizintechnik),

2D rentgenový simulátor (výrobce Varian Medical Systems),

lineární urychlovač konstrukce C rameno s fotonovými a elektronovými svazky s přídavným rentgenovým zařízením jako součást terapeutického zařízení (výrobce Varian Medical Systems),

zařízení s uzavřeným radionuklidovým zdrojem 192Ir do maximální aktivity 555 GBq používané v brachyterapii (výrobce Varian Medical Systems),

kompaktní mimotělový ozařovač krve, obsahující vysokoaktivní radionuklidový zdroj 137Cs (a to jeden až dva URZ do maximální aktivity 96,2 TBq na jeden kus), výrobce Best Theratronics, Ltd., Kanada

neomezeně
CANBERRA PACKARD, s.r.o.
Šultysova 37
169 00 Praha 6
44850867

přejímací zkoušky a zkoušky dlouhodobé stability

            X             SÚJB/OEHO/11240/2010 robotizovaný systém CyberKnife (6 MV), výrobce AccuRay, Francie 31.12.2026
Elekta Services s.r.o.
Pražákova 1000/60
61900 Brno
29280095 přejímací zkoušky a zkoušky dlouhodobé stability         X         X   X X SÚJB/OEHO/10240/2013

lineární urychlovače pro radioterapii, včetně doplňkových zobrazovacích systémů, výrobce ELEKTA

zařízení pro stereotaktické ozařování lézí firmy ELEKTA - Leksellův gama nůž s uzavřenými radionuklidovými zářiči 60Co o celkové aktivitě maximálně 240TBq

automatická afterloadingová zařízení (High Dose Rate a Pulsed Dose Rate) firmy Nucletron AN ELEKTA COMPANY s uzavřenými radionuklidovými zářiči 192Ir o maximální celkové aktivitě 5,55TBq a 125I o maximální aktivitě 38,59GBq

31.12.2026
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Šrobárova 1150/50
100 34 PRAHA 10
00064173

přejímací zkoušky a zkoušky dlouhodobé stability

    X                     SÚJB/OLO/7427/2022

CT simulátory

neomezeně
Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc
00098892 zkoušky dlouhodobé stability X                 X       SÚJB/OLO/11757/2019

radioterapeutický rentgen, na pracovišti FNOL

zařízení s uzavřeným radionuklidovým zdrojem 192Ir (HDR) používané v brachyterapi, na pracovišti FNOL

neomezeně
Fakultní nemocnice Ostrava
17. listopadu 1790/5
708 00 Ostrava
00843989

přejímací zkoušky - CyberKnife

zkoušky dlouhodobé stability - CyberKnife, lineární urychlovač

        X   X             SÚJB/OLO/3384/2022

CyberKnife - PZ, ZDS

Lineární urychlovač (FFF, WFF, elektrony) - ZDS

neomezeně
Fakultní nemocnice v Motole
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
00064203 zkoušky dlouhodobé stability         X                 SÚJB/OEHO/5836/2017 lineární urychlovače instalované na Onkologické klinice 2. LF UK a Fakultní nemocnice v Motole 31.12.2026
Ing. Eva Plačková
Ječmínkova 550/9
460 14 Liberec
přejímací zkoušky, zkoušky dlouhodobé stability X       X                 SÚJB/OLO/17870/2020

radioterapeutický rentgenový ozařovač,

lineární urychlovač s vysokoenergetickými fotonovými svazky (WFF, FFF) a s vysokoenergetickými elektronovými svazky

neomezeně
Ing. František Mouryc, NUCLECZ
Zastávka 19
334 02 Přeštice
46849891

přejímací zkoušky,
zk. dlouhodobé stability

                  X       SÚJB/OEHO/21860/2010 brachyterapeutické ozařovače flexitron Isodose Control s URZ (max. počet 2 ks 192 Ir)  31.12.2026
Ing. František Mouryc, NUCLECZ
Zastávky 19
334 01 Přeštice
46849891

přejímací zkoušky a

zkoušky dlouhodobé stability

                  X       SÚJB/OEHO/17540/2016 přejímací zkoušky a zkoušky dlouhodobé stanbility na brachyterapeutických ozařovačích obsahujících uzavřené radionuklidové zářiče 192Ir a 136Cs 31.12.2026
Ing. František Mouryc, NUCLECZ
Zastávka 19
334 01 Přeštice
46849891 přejímací zkoušky, zkoušky dlouhodobé stability         X           X   X SÚJB/OLO/14877/2019

lineární urychlovač s vysokoenergetickými fotonovými svazky (WFF, FFF) a s vysokoenergetickými elektronovými svazky, výrobce Elekta Services s.r.o.

 přídavné zobrazovací rentgenové zařízení používané v radioterapii

zařízení s uzavřeným radionuklidovým zdrojem 60Co do maximální aktivity 450 TBq používané v teleterapii

neomezeně
Ing. Jiří Dvořák
Bezručova 656
431 11 Jirkov
75852306 zkoušky dlouhodobé stability X       X                 SÚJB/OLO/5832/2018

radioterapeutický rentgen (střední energie 100 - 300 kV)

lineární urychlovač konstrukce C rameno, výrobce Elekta, s fotonovými svazky (bez FFF svazků) a elektronovými svazky bez přídavného rentgenového zařízení (pouze mechanické, optické a bezpečnostní prvky)

neomezeně
Ing. Lenka Petýrková Janečková
Červeného 608/3
460 06 Liberec
86756109 přejímací zkoušky, zkoušky dlouhodobé stability X X     X                 SÚJB/OLO/17793/2020

radioterapeutický rentgenový ozařovač,

lineární urychlovač s vysokoenergetickými fotonovými svazky (pouze WFF) a s vysokoenergetickými elektronovými svazky, výrobce Electa Oncology Systems Ltd

pouze ZDS: radioterapeutický rentgnový simulátor, který není CT simulátorem, bez ověřování parametrů zobrazovacího řetězce

neomezeně
Ing. Linda Kašaová, Ph.D.
03273776 zkoušky dlouhodobé stability X                         SÚJB/OEHO/26693/2014 radioterapeutické rentgenové ozařovače 31.12.2026
Ing. Vít Richter
Údolní 358
468 61 Desná
72758562 přejímací zkoušky, zkoušky dlouhodobé stability X X     X               X SÚJB/OLO/17979/2020

přídavné zobrazovací rentgenové zařízení,

radioterapeutický rentgenový ozařovač,

lineární urychlovač s vysokoenergetickými fotonovými svazky (WFF, FFF) a s vysokoenergetickými elektronovými svazky, výrobce Elekta Oncology Systems Ltd,

radioterapeutický rentgenový simulátor, který není CT simulátorem, bez ověřování parametrů zobrazovacího řetězce

neomezeně
INSTITUT ONKOLOGIE A REHABILITACE NA PLEŠI s.r.o.
26204 Nová Ves pod PLeší 110
27207064 zkoušky dlouhodobé stability   X                 X     SÚJB/OEHO/10339/2013

radioterapeutické rentgenové simulátory "TERASIX", bez ověřování rtg zobrazovacích systémů v radioterapii, výrobce UJP Praha a.s.

radionuklidové ozařovače s uzavřenými radionuklidovými zářiči 60Co "TERAGAM", výrobce UJP Praha a.s.

31.12.2026
Masarykův onkologický ústav
Žlutý Kopec 543/7
656 53 Brno-střed
00209805

zkoušky dlouhodobé stability

X X     X               X SÚJB/OEHO/2479/2011

- lineární urychlovače (používaných pro 3D konformní radioterapii, radioterapii s modulovanou intenzitou IMRT, stereotaktickou radioterapii SRT a radiochirurgii SRS, celotělové ozařování elektrony TSEI, celotělové ozařování fotony TBI), včetně přídavných rentgenových zobrazovacích systémů v radioterapii (IMRT, OBI, Portálový detektor „PortalVision“, kV a MV zobrazovací systém), výrobce Varian Medical Systems,
- radioterapeutické rentgenové simulátorÿ Varian Acuity iX, včetně přídavného rentgenového zobrazovacího zařízení kV detektoru a zobrazovacích modalit (planární 2D skiagrafické snímky, planární 2D skiaskopické zobrazení, planární 2D pulzní skiaskopické zobrazení a automatické řízení expozice ABC), výrobce Varian Medical Systems,
- rentgenové ozařovače, výrobce Gulmay Medical Limited
(na pracovištích MOÚ)

31.12.2026
MEDORO s.r.o.
Hraniční 10
530 03 Pardubice
26002612 zkoušky dlouhodobé stability X       X           X   X SÚJB/OLO/11752/2019

radioterapeutický rentgen,

lineární urychlovač konstrukce C rameno s fotonovými svazky (včetně FFF svazků) a elektronovými svazky,

přídavné rentgenové zařízení jako součást terapeutického zařízení,

zařízení s uzavřeným radionuklidovým zdrojem používané v teleterapii

neomezeně
Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
Husova 2624
580 22 Havlíčkův Brod
00179540 zk. dlouhodobé stability X                   X     SÚJB/OEHO/3548/2016

- radioterapeutické ozařovače obsahující URZ 60Co

- radioterapeutické rentgenové ozařovače 

(instalované v Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace)

31.12.2026
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
Vrchlického 4630/59, 586 33 Jihlava
00090638 zk. dlouhodobé stability X X                       SÚJB/OEHO/6000/2016 radioterapeutické rentgenové simulátory a radioterapeutické rentgenové ozařovače 31.12.2026
NEMOCNICE NA HOMOLCE
Roentgenova 2
150 00 Praha 5
00023884 zkoušky přejímací a zk. dlouhodobé stability,                       X   SÚJB/OEHO/26741/2015  Leksellův gama nůž (instalovany v Nemocnici Na Homolce) 31.12.2026
Proton Therapy Center Czech, s.r.o.
Křenova 438/11
16200 Praha 6
26466791 přejímací zkoušky a zkoušky dlouhodobé stability               X           SÚJB/OEHO/23235/2012 protonový ozařovač (cyklotron) IBA Proteus 235, produkující svazek urychlených protonů o maximální energii 230MeV, tzv. fixed beam (horizontální svazek) instalovaný v Proton Therapy Center Czech s.r.o. 31.12.2026
Proton Therapy Center Czech, s.r.o.
Křenová 438/11
16200 Praha 6
26466791 přejímací zkoušky a zkoušky dlouhodobé stability               X           SÚJB/OEHO/31516/2012 protonový ozařovač (cyklotron) IBA Proteus 235, produkující svazek urychlených protonů o maximální energii 230MeV, systém přenosu svazku (beam line) a ozařovan typu fixed beam (horizontální svazek) a ozařoven typu gantry 31.12.2026
Proton Therapy Center Czech, s.r.o.
Křenova 438/11
Praha 6
26466791 přejímací zkoušky a zkoušky dlouhodobé stability     X                     SÚJB/OEHO/13131/2014 přejímací zkoušky a zkoušky dlouhodobé stability na CT simulátorech, bez rentgenových zobrazovacích částí využívaných v radioterapii 31.12.2026
REC Ltd. s.r.o.
Jubilejní 34
370 10 České Budějovice
Email: info(zavináč)recltd.cz
48244601 přejímací zkoušky a zkoušky dlouhodobé stability                         X SÚJB/OEHO/3065/2017 přídavné renttgenové zařízení jako součást terapeutického zařízení neomezeně
RNDr. Ivo Přidal, CSc.
1. Máje 388
783 86 Dlouhá Loučka
66911958 přejímací zk. a zk. dlouhodobé stability   X     X         X X     SÚJB/RCAB/2260/2008

přejímací zk.
- lineární radioterapeutické urychlovače
- externí radioterapeutické ozařovače s URZ 60Co do aktivity 500 TBq (bez zkoušky URZ)

zk. dlouhodobé stability
- lineární radioterapeutické urychlovače
- externí radioterapeutické ozařovače s URZ 60Co a 137Cs (bez zkoušky URZ)
- konvenční radioterapeutické rtg simulátory (bez ověřování parametrů zobrazovacího řetězce)
- brachyterapeutické HDR ozařovače s URZ 192Ir (bez zkoušky URZ) na pracovišti FN Olomouc

31.12.2026
Stargen EU s.r.o.
Malešická 2251/51
130 00 Praha
28487150 přejímací zkoušky, zkoušky dlouhodobé stability           X               SÚJB/OEHO/25957/2014 TomoTherapy system, urychlovač částic určený pro radioterapii (6MV) 31.12.2026
Thomayerova nemocnice
Vídeňská 800
140 00 Praha 4
00064190 zkoušky dlouhodobé stability         X               X SÚJB/OEHO/22955/2012

lineární urychlovače, včetně rentgenových zobrazovacích sysrémů v radioterapii, výrobce Siemens, instalovaných na pracovištích Thomayerovy nemocnice, Vídeňská 800, 140 00 Praha4.

31.12.2026
UJP PRAHA a.s.
Na Kamínkou 1345
156 10 Praha 4
60193247

přejímací zkoušky a zkoušky dlouhodobé stability

        X           X     SÚJB/OEHO/8234/2017

- radionuklidové ozařovače s URZ 60Co

- lineární urychlovače

používané v radioterapii 

31.12.2026
VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE
U nemocnice 2
128 00 Praha 2
00064165 přejímací zk., zk. dlouhodobé stability X   X               X     34033/2007

- teleterapeutické ozařovače a hlavice s URZ (jen ZDS); (bez zkoušek URZ)
- terapeutické rtg přístroje s energiemi 10-320 kVp
-simulačního CT bez rtg části (jen ZDS na pracovišti Onkologické kliniky VFN)

31.12.2026