Subjekty s povolením
k pořádání kurzů radiační ochrany:
 


A - subjekty s povolením k odborné přípravě pro vybrané pracovníky
B - subjekty s povolením k další odborné přípravě pro vybrané pracovníky
R - subjekty s povolením k přípravě osoby zajišťující RO registrantaPrávní subjekt telefon, e-mail / kontaktní osoba Činnost Č.j. rozhodnutí o povolení A B R Platnost Aktuální kurzy
1. LF UK
Kateřinská 1660/32, 121 08 Praha 2
216208

Doc. A. Burgetová

andrea.burgetova@vfn.cz 

 

Odborná příprava pro soustavný dohled na pracovišti radiodiagnostiky a nukleární medicíny

A: č.j. 21945/2019 X     neomezeně

19.- 21. 9. 2022

dále dle zájmu - viz kontakt

2. LF UK
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
216208

eva.jogheeova@lfmotol.cz

Odborná příprava pro soustavný dohled na pracovišti, kde se provádí lékařské ozáření

A: č.j. 21659/2015 X     31.12.2026

dle zájmu - viz kontakt

3. LF UK
Ruská 87, 100 00 Praha 10
216208

Odborná příprava pro soustavný dohled na pracovišti, kde se provádí lékařské ozáření

A: č.j. 10541/2013 X     31.12.2026
Beran Tomáš - Every-Course
K Loučení 218
373 24 Římov
Okres České Budějovice
4200535

info@every-course.cz

tel.: 721 293 410

Odborná a další odborná příprava pro soustavný dohled na pracovišti, kde se provádí lékařské ozáření, na pracovišti II. kategorie, kde se používají jednoduché zdroje v průmyslu, školství nebo výzkumu, a při opravách, servisu, instalaci nebo uvádění do provozu generátorů záření

A, B: č.j. 3363/2020
X X   neomezeně

13.1. 2023 od 14,00 hod. on line

10.2. 2023 od 14,00 hod. on line

10.3. 2023 od 14,00 hod. on line

7.4. 2023 od 14,00 hod. on line

přehled kurzů: www.every-course.cz

České dráhy, a.s.
Chodovská 1476/3b, 141 00 Praha 4
70994226

Jaroslava Ulčová 

tel.: 972 229 106, 725 736 762

ulcova@dkv.cd.cz

Odborná a další odborná příprava pro soustavný dohled na pracovištích, kde se provádí lékařské ozáření a na průmyslových pracovištích nejvýše III. kategorie. Příprava osoby zajišťující radiační ochranu registranta pro zubní rentgenová zařízení

A, B, R: č.j. 19321/2017 X X X neomezeně

dle zájmu - viz kontakt

ČEZ, a.s.
Duhová 2, 140 00 Praha 4
45274649

Odborná a další odborná příprava pro soustavný dohled při poskytování služeb v kontrolovaném pásmu provozovateli pracoviště IV. kategorie, při používání zdrojů na průmyslových pracovištích, při nakládání s radioaktivním odpadem. Odborná a další odborná příprava pro řízení služby monitorování pracoviště III. nebo IV. kategorie podle § 9 odst. 2 písm. h bod 3 atomového zákona.

A, B: č.j. 18783/2019 X X   neomezeně
DEKRA CZ a.s.
Turkova 1001/9, 149 00 Praha 4
49240188

Ing. H. Beranová 
tel.: 721 632 759
hana.beranova@dekra.com

kurzy.cz@dekra.com

Odborná příprava pro soustavný dohled na pracovišti, kde se používají významné zdroje ionizujícího záření v průmyslu, a na pracovištích poskytovatele zdravotních služeb, jejichž součástí je radiodiagnostické lékařské ozáření, a při poskytování služeb v kontrolovaném pásmu provozovateli pracoviště IV. kategorie s otevřenými radionuklidovými zářiči.

A: č.j. 11617/2016 X     31.12.2026
DEKRA CZ a.s.
Turkova 100/19, 149 00 Praha 4

Ing. Hana Beranová

mobil: 721 632 759

hana.beranova@dekra.com

kurzy.cz@dekra.com

 

povolení k odborné a další odborné přípravě vybraných pracovníků pro vykonávání soustavného dohledu, a to při lékařském ozáření, při používání ZIZ v průmyslu na pracovištích nejvýše II. kategorie, při poskytování služeb v KP provozovateli pracovitště IV. kategorie 

 

A/ a B/:

SÚJB/OLO/13793/2019
X X   neomezeně
DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 4, 709 00 Ostrava
47666439

Darina Šabacká

tel.: 595 620 170, 724 217 370 

d.sabacka@dtocz.cz

Odborná a další odborná příprava pro soustavný dohled na pracovišti, kde se provádí lékařské nebo nelékařské ozáření, na pracovištích v průmyslu, školství nebo výzkumu, včetně pracovišť s ozařovačem krevních derivátů III. kategorie, kromě pracovišť, na němž se vykonávají činnosti související s využíváním radioaktivního nerostu, dále při poskytování služeb v KP provozovateli pracoviště IV. kategorie

A, B: č.j. 5654/2021 X X   neomezeně

dle zájmu (on line výuka nebo prezenčně)

FJFI ČVUT
Zikova 4, 160 36 Praha 6
68407700

simona.moznarova@fjfi.cvut.cz

zuzana.augstenova@fjfi.cvut.cz

tomas.urban@fjfi.cvut.cz 

Odborná a další odborná příprava pro soustavný dohled na pracovišti v průmyslu, školství nebo výzkumu, na pracovišti s ozařovačem krevních derivátů, při instalaci nebo uvádění do provozu, opravách, servisu ZIZ používaných v průmyslu, školství nebo výzkumu, při výrobě, dovozu, vývozu a distribuci ZIZ, které jsou používány v průmyslu, školství nebo výzkumu, při hodnocení vlastností ZIZ, které jsou používány v průmyslu, školství nebo výzkumu, při nakládání s RAO. Odborná a další odborná příprava pro řízení a vykonávání hodnocení vlastností ZIZ, které jsou používány v průmyslu, školství nebo výzkumu. Odborná a další odborná příprava pro řízení vykonávání služby stanovování osobních dávek leteckých posádek. Odborná příprava pro řízení služby osobní dozimetrie.

A, B: č.j. 18322/2021 X X   neomezeně

dle zájmu - viz kontakt

FJFI ČVUT
Zikova 4, 160 36 Praha 6
68407700

lenka.thinova@fjfi.cvut.cz

Odborná příprava pro měření a hodnocení obsahu radionuklidů v radioaktivní látce uvolňované z pracoviště a stanovování osobních dávek na pracovišti s možností zvýšeného ozáření z radonu a z přírodního ZIZ

A: č.j. 5666/2018 X     neomezeně

dle zájmu - viz kontakt

HDT s.r.o.
J. Dietricha 1433/58
370 08 České Budějovice
280 65 425

vach@hdtdental.cz

tel.: 603 443 117

Irena Trbolová tel.: 605 390 210

Ing. S. Štokingerová tel.: 776 722 742  

Odborná a další odborná příprava pro soustavný dohled na pracovištích, kde se provádí lékařské ozáření

A, B: č.j. 1051/2017 X X   neomezeně

dle zájmu - viz kontakt 

 

 

IPVZ
Ruská 85, 100 05 Praha 10
00023841

ivana.horakova@suro.cz

vavrova@ipvz.cz 

Odborná a další odborná příprava pro soustavný dohled na pracovišti, kde se provádí lékařské ozáření nebo nelékařské ozáření, a soustavný dohled pro hodnocení vlastností ZIZ používaných pro LO

A, B: č.j. 7950/2021 X X   neomezeně

dle zájmu - viz kontakt

LF Univerzity Hradec Králové
Ovocný trh, 116 36 Praha 1
00021608

Odborná příprava pro soustavný dohled na pracovišti, kde se provádí lékařské ozáření

A: č.j. 27747/2011 X     31.12.2026
M.G.P. spol. s r.o.
Kvítková 1575
763 15 Zlín
42340586
tel.: 577 212 140
Ing. Z. Pašková, tel.: 606 60 32 81, zuzana.paskova@mgp.cz

odborná a další odborná příprava pro soustavný dohled. Odborná a další odborná příprava pro vykonávání služeb osobní dozimetrie umělých ZIZ a monitorování pracoviště III. a IV. kategorie podle § 9 odst. 2 písm. h) bod 3 AZ. Příprava osoby zajišťující radiační ochranu registranta.

A, B, R: č.j. 194/2017 X X X neomezeně

pravidelně dle zájmu - viz kontakt

Masarykova univerzita
Kamenice 5, 625 00 Brno
00216224

Odborná příprava pro soustavný dohled na pracovišti, kde se provádí lékařské ozáření

A: č.j. 66/2012 X     31.12.2026
PřF UK
Ovocný trh 5, 110 00 Praha 1
00216208

ondrej.salek@natur.cuni.cz

tel.: 723 804 394

Odborná další odborná příprava pro stanovení radonového indexu pozemku.

A, B: č.j. 1133/2021 X X   neomezeně

5.- 7. 9. 2022

dále viz kontakt,

zpravidla 1 x ročně dle domluvy 

SÚJCHBO, v.v.i.
Kamenná, Milín
70565813

svehlova@sujchbo.cz

 

Odborná příprava a další odborná příprava pro soustavný dohled při nakládání s produkty hornické činnosti, při používání ZIZ na pracovišti III. kategorie, kde se vykonávají činnosti související se získáváním radioaktivního nerostu, při používání, instalaci, opravách a servisu ZIZ na pracovišti III. kategorie a při provozování uznaného skladu. Další odborná příprava pro řízení vykonávání služeb monitorování pracoviště III. a IV. kategorie, odvalu a odkaliště, stanovování osobních dávek pro pracovníky s možných se zvýšením ozáření z radonu a přírodního ZIZ, měření a hodnocení ozáření z přírodního ZIZ ve stavbě.

A, B: č.j. 18476/2021 X X   neomezeně

dle zájmu - viz kontakt

SÚRO, v.v.i.
Bartoškova 28, 140 00 Praha 4
86652053

vzdelavani@suro.cz

odborná příprava při činnostech v rámci plánovaných expozičních situací kromě používání zdrojů ionizujícího záření na pracovišti III. kategorie, na němž se vykonávají činnosti související se získáním radioaktivního nerostu. Další odborná příprava pro řízení a vykonávání hodnocení vlastností ZIZ. Další odborná příprava pro poskytování služeb významných z hlediska radiační ochrany kromě stanovování osobních dávek na pracovišti podle § 93 odst. 1 písm. a) AZ a kromě stanovení radonového indexu pozemku

A a B: č.j. SÚJB/OLO/9555/2022 X X   neomezeně

Nabídka kurzů na adrese: nabidka.radiacniochrana.cz

SÚRO, v.v.i.
Bartoškova 28, 140 00 Praha 4
86652053

vzdelavani@suro.cz

Další odborná příprava pro soustavný dohled při činnostech v rámci plánovaných expozičních situací kromě používání zdrojů ionizujícího záření na pracovišti III. kategorie, na němž se vykonávají činnosti související se získáním radioaktivního nerostu. Další odborná příprava pro řízení a vykonávání hodnocení vlastností ZIZ. Další odborná příprava pro poskytování služeb významných z hlediska radiační ochrany kromě stanovování osobních dávek na pracovišti podle § 93 odst. 1 písm. a) AZ a kromě stanovení radonového indexu pozemku

A a B: č.j. SÚJB/OLO/9555/2022 X X   neomezeně

Nabídka kurzů na adrese: nabidka.radiacniochrana.cz

UNIT s.r.o.
Teplého 1398
530 02 Pardubice
47451432

Jan Kroužel 

jan.krouzel@unit.cz

 

 

Odborná příprava a další odborná příprava pro soustavný dohled na pracovišti, na němž se provádí lékařské ozáření nebo nelékařské ozáření, na pracovišti nejvýše III. kategorie v průmyslu, školství nebo výzkumu a při provozu nebo vyřazování z provozu pracovišť III. kategorie, včetně pracovišť s ozařovačem krevních derivátů, vše kromě pracoviště, na němž se vykonávají činnosti související se získáváním radioaktivního nerostu. Odborná a další odborná příprava pro soustavný dohled při poskytování služeb v kontrolovaném pásmu provozovateli pracoviště IV. kategorie.

č.j. 9987/2020


X X   neomezeně

další odborná příprava

24.2. 2023 on line v celém rozsahu povolení 

28.4. 20203 on line v celém rozsahu povolení 

odborná příprava pro soustavný dohled všeobecný:

10.3. - 12.3. 2023 prezenčně v Hotelu Trim Pardubice, Semtínská 56, 53 535 Pardubice 

kurz pro stomatology:

17.4. 2023

dále le dle zájmu - viz kontakt a viz: https://www.unit.cz/nabidka-vzdelavani/radiacni-ochrana

Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
Husova 3, 301 00 Plzeň
00216208

Petra Šimicová, tel.: 77 593 462, Petra.Simicova@lfp.cuni.cz

kurzy@lfp.cuni.cz

Odborná a další odborná příprava pro soustavný dohledu na pracovišti, kde se provádí LO. Příprava osoby zajišťující radiační ochranu registranta

A, B, R: č.j. 2583/2021 X X X neomezeně

dle zájmu cca 1 x za 2-3 měsíce - viz kontakt a https://alf.is.cuni.cz

Univerzita Palackého Olomouc
Křížkovského 511/8
Olomouc
779 00
61989592

miroslav.herman@ifol.cz

Odborná a další o odborná příprava pro soustavný dohled na pracovištích, kde se provádí lékařské nebo nelékařské ozáření, pro soustavný dohled při hodnocení vlastností ZIZ, který je používán pro LO

A, B: č.j. 18680/2021 X X   neomezeně

dle zájmu - viz kontakt

4.-6.9. 2023 odborná příprava pro pro soustavný dohled na pracovištích, kde se provádí lékařské nebo nelékařské ozáření

VF, a.s.
Nám. Míru 50
679 21 Černá Hora
25532219

Markéta Dufková:

tel.: 776 277 932

marketa.dufkova@vfnuclear.com

Odborná příprava pro soustavný dohled při používání ZIZ na pracovišti, kde se provádí lékařské a nelékařské ozáření, na pracovišti II. kategorie v průmyslu, školství nebo výzkumu, další odborná příprava na pracovišti, kde se provádí LO a neLO, pracovišti III. kategorie v průmyslu, školství nebo výzkumu, při výrobě, dovozu, vývozu nebo distribuci ZIz, při hodnocení vlastností průmyslových ZIZ, při poskytování služeb v KP provozovateli pracoviště IV. kategorie a pro řízení vykonávání služby významné z hlediska RO, a to služby osobní dozimentrie a monitorování pracoviště III. nebo IV. kategorie a příprava osoby zajišťující radiační ochranu registranta

A, B: č.j. 29527/2021
R: č.j. 3109/2017
X X X neomezeně

 

dle zájmu - viz kontakt