Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Umístění osobního elektronického dozimetru 23.05.2018 13:03:16
Dobrý den,

používáme při práci s poměrně silnými otevřenými zářiči (řádově cca. 10-100 mikro-Gray/h) 3 předepsané dozimetry (prstýnek, film, elektronický čítač), přičemž dva z nich podle pokynů nosíme na referenčním umístění - levé části hrudníku. Nicméně, 5 cm Pb cihly v pracovním prostoru digestoře jsou umístěny tak, že při většině úkonů, usuzuji, tuto referenční oblast stíní, pochopitelně ale nikoliv oblast očí, které tak mohou dostávat výrazně odlišné dávky, než dozimetr zaznamená. Lze tedy dozimetr umístit na jiné místo jako rameno, nebo čepice (čelo), aniž by tím byl porušen §70 odst.(3) Vyhlášky č. 422/2016 Sb.? Mám za to, že text odstavce (3): "Osobní dozimetr musí být umístěn na referenčním místě, kterým je přední levá strana hrudníku, (dále jen ?referenční místo?) nebo jiném místě v závislosti na geometrii ozáření. Při používání ochranné stínicí zástěry musí být osobní dozimetr umístěn vně této zástěry." k volbě jiného vhodného místa přímo pobízí, nicméně někteří kolegové mají za to že by tím došlo naopak k porušení předpisu, kvůli údajně možné chybě v přepočtu dávky z umístění dozimetru, tím pádem vzdáleného od referenční polohy na hrudi o cca. 10-30 cm. Podotýkám, že většinu radiační zátěže v tomto případě obvykle tvoří gama o energiích řádově 0,1 - 1 MeV, příp. beta (stovky keV) z různých izotopů kadmia.

Děkuji za váš čas a prosím o odpověď.

Zdraví

V. Strunga
(Vložil(a): Vladimír Strunga)
Dobrý den, ve Vámi popsané situaci se nejedná o nestandardní pracovní činnost, proto není možné umístit osobní dozimetr jinam než na referenční místo, tj. na přední levou stranu hrudníku. Při vaší činnosti je potřeba postupovat v souladu s platnou dokumentací, resp. Programem monitorování. Dle vašich informací jste vybaveni dozimetry, které umožňují stanovení efektivní dávky a ekvivalentní dávky v orgánech a tkáních. Pokud by z výsledků vašeho osobního monitorování bylo zřejmé, že vámi používané dozimetry neumožňují dostatečně přesně určit míru vašeho ozáření a je potřeba přesnějšího stanovení, bylo by nutné dokumentaci (Program monitorování) aktualizovat a podle ustanovení § 70 odst. 4 vyhlášky č. 422/2016 Sb., využít dalších dozimetrů, a případně pracoviště dovybavit dalšími ochrannými prostředky. Výsledky vašeho osobního monitorování (a to jak z osobního dozimetru, tak z prstového dozimetru, který je zdrojům záření nejblíže) a využití ochranných prostředků prosím konzultujte s vaší dohlížející osobou.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)