Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Pracovníci se zdroji ionizujícího záření a gravidita 30.08.2021 10:30:07
Dobrý den, je možné vyřadit těhotnou radiační pracovnici kat. A po nástupu na mateřskou dovolenou z pravidelného sledování osobními dozimetry? A pokud ano, musí absolvovat výstupní lékařskou prohlídku? Nebo ji musím stále vést v evidenci sledovaných osob, dokud se nevrátí do práce?
Děkuji
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

legislativní předpisy v gesci SÚJB tento problém neřeší. Nicméně pokračovat ve "sledování osobními dozimetry" nedává smysl.
Výklad k provádění výstupních prohlídek je věcí Ministerstva zdravotnictví, které vydalo vyhlášku č. 79/2013 Sb., která stanoví podmínky pro provádění výstupních prohlídek. Dle citace níže však nevidíme důvod k jejímu absolvování:

"Výstupní prohlídka se provádí
a) při ukončení pracovněprávního nebo obdobného vztahu vždy, pokud
1. zaměstnanec vykonával práci zařazenou podle zákona o ochraně veřejného zdraví v kategorii druhé rizikové, třetí nebo čtvrté,
2. u zaměstnance byla v době výkonu práce u současného zaměstnavatele uznána nemoc z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání, pokud trvají, nebo
3. zaměstnanec utrpěl v době výkonu práce u současného zaměstnavatele pracovní úraz a v příčinné souvislosti s ním byla uznána opakovaně dočasná pracovní neschopnost, popřípadě bylo provedeno nové bodové ohodnocení bolesti nebo ztížení společenského uplatnění podle právního předpisu upravujícího odškodňování způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání,

b) před převedením zaměstnance na jinou práci nebo před změnou druhu práce, pokud jde o ukončení práce rizikové, nebo

c) pokud tak stanoví jiný právní předpis."

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)