Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Pracovníci se zdroji ionizujícího záření a gravidita 03.07.2019 12:41:49
Dobrý den.
Jsem chirurg a operuji i pacientky s karcinem prsu, kde je prováděno značení sentinelové uzliny pomocí radiofarmaka.
Následně na sále manipulujeme z nádorem s depem radiofarmaka a taktéž s uzlinami. Běžně gamasondou měříme až 10 000 impulsů/s.
Jaké je riziko v graviditě? Je nutné používat nějaké ochranné pomůcky? Popř.je nutné se těmto operacím vyhnout v 1.trimestru a v dalších trimestrech je možné se k této operativě vrátit?
Děkuji
(Vložil(a): Kateřina Zatloukalová)
Dobrý den,

značení a vyhledávání sentinelových uzlin pomocí otevřených radionuklidových zdrojů je běžným vyšetřením, které provádí v rámci pracoviště nukleární medicíny. Jejich následná operace a manipulace s radioaktivní tkání je také standartní proces. Všechny tyto činnosti jsou popsány v dokumentaci pracoviště nukleární medicíny, kterou SÚJB posuzuje při vydávání povolení. Dohlížející osoba Vašeho pracoviště musí mít stanovené postupy pro dodržení zásad radiační ochrany při těchto činnostech, včetně povinnosti používat ochranné pomůcky, např. rukavice. Vy, jako zaměstnanec, musíte být poučena dohlížející osobou o tom jak se chránit před zářením a jakým způsobem nakládat s kontaminovanými materiály, tak aby nebyly překročeny limity pro ozáření, v případě těhotenství limit pro zárodek/plod. Proto případné těhotenství oznamte dohlížející osobě, a ta provede odhad dávky pro zárodek/plod a dle odhadnuté hodnoty doporučí, jak postupovat. K odhadu dávky je potřeba znát více parametrů, např. počet pacientů, množství aplikované aktivity konkrétním pacientům, dobu po kterou jste s nimi byla v kontaktu, vzdálenost a čas od aplikace.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)