Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Dotaz 31.07.2009 18:10:23
Dobry den mel bych dotaz , jsem ze SR , dle naše legislativy cituji"Zdrojem ionizujiciho zareni je každe zarizeni pracujici s rozdilem potencionalu nad 5kV mimo Katodovych trubic" konec citace . Zkonstruoval jsem Cockcroft-Waltonuv generátor s napetim 120kV použivany na efektni ukazku jiskroveho vyboje s elektrodama ve vzduchu. Je tento pristroj zdrojem IŽ??? dle zakona ano . co mi doporučite udelat? dekuji
(Vložil(a): Andrej Orémuš)
Odpověď fyzikální :
Při přeskoku jiskry - lavinovitém výboji se jedná o proud primárních a sekundárních elektronů mezi záporně nabitou a kladně nabitou elektrodou - tedy o proud částic, jež jsou zcela nepochybně schopny ionizovat prostředí jímž procházejí - jde tedy i ionzující záření z fyzikálního pohledu.
Odpověď smíšená :
Za ionizující záření je pokládáno takové záření, jež je schopno způsobovat ionizaci v látce (nejen v plynu). Za záření, které by již bylo zapotřebí nějak regulovat, se pokládá takové, že energie jeho částic, včetně fotonů, přesahuje 5keV. Je-li potenciálový spád menší než 5 kV, nemůže tedy elektronové záření vznikat. T.j. pokud byste vyvolával jiskrový výboj na zařízení s potenciálovým spádem menším než 5 kV, pak by se takové zařízení rozhodně nepovažovalo za zdroj záření, jenž je třeba regulovat. U zařízení pracujících s celkovým potenciálovým spádem výrazně vyšším, což je ve vašem případě, nelze zcela jistě vyloučit přítomnost nějakých elektronů s kinetickou energií vyšší než 5keV, to znamená, že nějaké ionizující zaření zde vznikat bude. Nicméně střední změna energie elektronů mezi dvěma nárazy na neutrální molekuly plynu je dána vzorcem E_k =e.E.l, kde e je náboj elektronu, E je intenzita elektrického pole (V/m) a l je střední volná dráha mezi dvěma nárazy. Tato střední volná dráha je za normálních podmínek cca 60nm, při potřebné intenzitě elektrického pole řádu jednotek MV/m to odpovídá kinetické energii elektronů jen několika eV. Část energie se při srážkách ztrácí, zbývající část se vektorově sčítá s nárůstem energie před další srážkou. Celková energie tak může narůst až na několik desítek keV a má tedy chrakter ionizujícího záření (viz konstatování v předchozím odstavci) .

Pohled právní :
Potenciálový rozdíl je větší než 5 keV - je to zdroj záření.
Je-li to zdroj podléhající nějaké regulaci a jaké, by mělo vyplývat z upřesňujících ustanovení zákona a prováděcích právních předpisů v SR. Je třeba se obrátit na Slovenského regulátora, což je Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v Bratislavě, odbor ochrany zdravia pred ionizujícím žiarením.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)