Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Otázky ke zdrojům ionizujícího záření 07.11.2022 10:08:20
Dobrý den. Je legální nebo nějak omezené vlastnit popřípadě si opatřit do mineralogické sbírky vzorek Smolince. Děkuji.
(Vložil(a): anonym)
Dobrý den,

privátní sbírky minerálů nejsou požadavky zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, nijak omezeny. Nicméně v této souvislosti je potřebné zmínit určité souvislosti. Radioaktivita různých minerálů je samozřejmě různá, od zanedbatelné, až po zvýšenou u tzv. radioaktivních nerostů. Osoba pobývající v blízkosti minerálů může být vystavena zvýšenému ozáření zevním zářením gama a také zvýšeným hodnotám objemové aktivity radonu, který se z minerálů může uvolňovat do ovzduší místnosti. Rozhodující je, kromě hodnot uvedených veličin, také doba pobytu a, v případě zevního ozáření záření gama, také vzdálenost osoby od nerostů. Toto jsou důvody, proč u neprivátních mineralogických sbírek, v případě, že dávkový příkon záření gama přesáhne 0.5 mikroSv/h stanoví uvedený zákon požadavky na ochranu pracovníků těchto sbírek před ozářením z nich.

Obecně si dovolujeme doporučit, aby i v případě privátní sbírky sběratel respektoval základní pravidla ochrany před ozářením - ochranu vzdáleností, ochranu časem a zajistil i dostatečnou ventilaci prostor se sbírkou. Není doporučeno umísťovat sbírky do obytných místností. Pro vaši informaci uvádíme hodnoty, které stanoví po ochranu osob pobývajících v obytných místnostech uvedený zákon - 300 Bq/m3 objemové aktivity radonu a dávkový příkon záření gama 1 mikroSv/h ve vzdálenosti 1 m od stěny; tyto hodnoty se však vztahují k budově jako takové, nikoliv k radioaktivním předmětům do ní vneseným. Obvyklé hodnoty v místnosti se pohybuji zpravidla v rozmezí 0,1 – 0,3 mikroSv/h.

Při sběru minerálů lze rovněž zmínit i potenciální trestně právní odpovědnosti v případech, že by radioaktivní nerosty byly sbírány na odvalech, které jsou ve vlastnictví některé právnické osoby (např. DIAMO s.p.). V těchto případech má materiál na haldách svého vlastníka a na haldy je zpravidla zakázán vstup.

V případě dalších dotazů se prosím obraťte na:
vedoucí Oddělení přírodních zdrojů
Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Syllabova 21
703 00 Ostrava
tel. 555302720“

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)