Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Otázky ke zdrojům ionizujícího záření 04.11.2021 21:35:49
Dobrý den,
měl bych dotaz zda je k přepravě kalibračního zdroje FH35D(ESM Eberline) s radionuklidem Cs-137 o aktivitě 235,76 kBq nutné osvědčení ADR a jak často je potřeba provádět u zdroje zkoušku dlouhodobé stability. Zdroj je kategorizován jako drobný zdroj ionizujícího záření.
Děkuji Martin Smolka


(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

k ZDS - zkoušky dlouhodobé stability není u drobných zdrojů nutné provádět.

k ADR - pravděpodobně máte na mysli "Osvědčení o školení řidiče" podle části 8.2.2.8 přílohy A Dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR). Vzhledem k relativně nízké aktivitě kalibračního zdroje lze podle části 2.2.7.2.4.1. s přihlédnutím k tabulce 2.2.7.2.2.1 přílohy A ADR klasifikovat tento zdroj pro účely přepravy jako vyjmutý kus (vyjmutou zásilku) a přidělit mu UN název UN 2910 RADIOAKTIVNÍ LÁTKA, VYJMUTÝ KUS (VYJMUTÁ ZÁSILKA) - OMEZENÁ MNOŽSTVÍ LÁTKY.

Kalibrační zdroj však musí ještě splňovat následující podmínky:
• příkon dávkového ekvivalentu (PDE) na jeho povrchu nepřekročí 5 mikroSv/h
• udrží svůj radioaktivní obsah za běžných podmínek přepravy
• je označen nápisem "RADIOAKTIVNÍ" ("RADIOACTIVE") na vnitřním povrchu způsobem viditelným při otevření radioaktivní zásilky, nebo mimo radioaktivní zásilku, není-li značení na vnitřním povrchu proveditelné.

Pokud jsou tyto podmínky splněny, kalibrační zdroj provází přepravní doklad v souladu s částí 5.4.1.1.1 přílohy B ADR a automobil je vybaven příslušným hasicím přístrojem, může jej řídit řidič, který není držitelem Osvědčení o školení řidiče podle části 8.2.2.8 přílohy A ADR, měl by však existovat písemný záznam o jeho proškolení, jako osoby, jehož pracovní činnosti se týkají přepravy nebezpečných věcí podle části 1.3.1 přílohy A ADR, viz též část 8.2.3 přílohy B ADR.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)