Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Otázky ke zdrojům ionizujícího záření 12.08.2021 09:29:13
Dobrý den, máme starý dům, kde jsou v některých částech použity škvárobetonové tvárnice. Nejde o velké plochy, většinou je to pár kusů v rámci zdi. Hrozí i takové množství rizikem vyššího záření? A kam se případně obrátit kvůli změření v rámci Zlínského kraje?
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

Jediným a správným způsobem jak si ověřit, že je ve Vašem domě ozáření fyzických osob na přijatelné úrovni a není překračována referenční úroveň pro objemovou aktivitu radonu (dále jen "OAR"), je nechat si v prvním kroku "změřit radon" ve vašem domě. Toto měření lze provést kvůli hodnověrnosti výsledků nejlépe dlouhodobým měřením stopovými detektory (2 až 12 měsíců). V rámci radonového programu lze takové měření realizovat bezplatně. O měření můžete zažádat prostřednictvím portálu www.radonovyprogram.cz.
Měření radonu lze provést podle jiné metodiky i rychleji (cca 7 dní), ale za cenu větší nejistoty ve výsledcích. Takové měření provádějí osoby*), které mají k dané službě povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a které vám současně (a na rozdíl od dlouhodobého, korespondenčního měření) změří příkon prostorového dávkového ekvivalentu (tzv. "gama záření") ze stavebního materiálu.
Po vyhodnocení naměřených dat se zjištěné hodnoty OAR porovnávají s referenční úrovní 300 Bq/m3. Pokud je tato úroveň překročena, je vlastník budovy povinen usilovat o to, aby ozáření fyzických osob ve stavbě bylo tak nízké, jakého lze rozumně dosáhnout při uvážení všech hospodářských a společenských hledisek (tzv. proces optimalizace).
Referenční úrovní pro maximální příkon prostorového dávkového ekvivalentu je hodnota 1 mikroSv/h.
Co se týče stavebního materiálu, každá tvárnice (ve Vašem případě) může vykazovat jiný obsah přírodních radionuklidů s ohledem na výrobní postupy a množství a druh přidávané škváry.
Jakýkoliv stavební materiál, lze co do druhu a obsahu radionuklidů nechat změřit ve specializovaných laboratořích**), které k dané činnosti mají povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Bližší údaje k odběru vzorku stavebního materiálu Vám poskytne laboratoř v instituci, kterou případně oslovíte.


*) Vybrat povolení typu "B"
**) Vybrat povolení typu "E"


(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)