Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Otázky ke zdrojům ionizujícího záření 07.02.2018 12:32:09
Vážení, obracím se na vás s dotazem: Naše společnost ŠKODA ELECTRIC a.s. je výrobcem zařízení, které je mj. určeno k používání v dopravních prostředcích ČD a.s. Tato společnost měla donedávna v předpisech pro přejímky výrobků podmínku, že musíme při přejímkách dokládat potvrzení o ?výši radioaktivity? (schválně používám uvozovky) hutních / kovových materiálů, použitých v našem výrobku, dokonce s požadovaným limitem < 100 Bc/kg. Po dlouhých dohadech o limitu, který podle nás neměl oporu v žádném obecném předpisu, přistoupily ČD a.s. ke změně předpisu, momentálně vyžadují (cituji z ČD V6/1 Předpis pro železniční kolejová vozidla - Provádění zákaznických produktových auditů u dodavatelů železničních kolejových vozidel nebo jejich dílů, účinného od 1. 1. 2013): ?Atest (prohlášení) o výši radioaktivity podle vyhlášky 307/2002 Sb. státního úřadu pro jadernou bezpečnost, ve znění pozdějších předpisů musí být dodán s každým kovovým výrobkem. V případě, že tento atest (prohlášení od základního materiálu) chybí, musí se provést kontrola hotového výrobku.? Na základě tohoto požadavku jsme připravili podklad pro naše dodavatele ?kovových výrobků?, do kterého jsme naformulovali požadavek: ?Dodejte objednateli písemné prohlášení, že hmotnostní aktivita radionuklidů každého kovového materiálu obsaženého ve výrobku a že úroveň hmotnostní aktivity radionuklidů výrobku jako celku nepřesahuje limity uvedené v příloze č. 2, tabulka 1 vyhlášky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně, a že výrobek je nevýznamným zdrojem ionizujícího záření podle §6 uvedené vyhlášky. Prohlášení může být součástí prohlášení dodavatele o shodě podle ČSN EN ISO/IEC 17050-1. K prohlášení může být připojena kopie protokolu o měření.? Protože v r. 2017 došlo ke změně legislativy vyplývající z povinnosti ČR zapracovat do právního řádu příslušné předpisy Evropského společenství pro atomovou energii "Euratom" (nový ?atomový zákon? a prováděcí předpisy k němu, včetně nové vyhlášky č. 422/2016 Sb., nahrazující dřívější vyhlášku 307/2002 Sb.), nejsme si jisti, zda se nás nějaká ustanovení nové legislativy týkají. Bylo by možné tuto záležitost s někým konzultovat, abychom se vyhnuli možným problémům s našimi zákazníky, resp. problémům kvůli neplnění požadavků legislativy ČR?

Doplnění z 08.02.2018 12:02:59:
Ještě dodatek mému včerejšímu dotazu: Myslím, že pro naše odběratele by mohl postačiovat prohlášení, že: ?Dodávaný výrobek je nevýznamným zdrojem ionizujícího záření podle §12 vyhlášky SÚJB č. 422/2016 Sb. a hmotnostní aktivita směsi radionuklidů nepřekračuje limit uvedený v §10 odst. 4 této vyhlášky.? ?
(Vložil(a): Miroslav Šmiřák)
Dobrý den,

Pokud to chápu správně, nevyrábíte z kontaminovaného materiálu, ani záměrně nepřidáváte do výrobku radioaktivní látky. Není tedy potřeba klasifikovat Vaše výrobky jako zdroje (byť nevýznamné) ani se odvolávat na zprošťovací úrovně. Pokud Vaši odběratelé potřebují o tomto doklad, pak by mohlo stačit prohlášení, resp. potvrzení o tom, že výrobek neobsahuje radionuklidy a není tudíž kontaminovaný. To lze zajistit nějakým protokolem o měření hmotnostních aktivit, ale předpokládám, že je toto automaticky prováděno od hutí, když hutní a kovové materiály prodávají dalším firmám. Pokud by odběratelům takové prohlášení nestačilo, můžete si udělat vlastní měření.
Každopádně pro Vás žádné povinnosti z Atomového zákona č. 263/2016 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 422/2016 Sb. neplynou (neprovádíte žádné činnosti vedoucí k ozáření).

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)