Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Otázky ke zdrojům ionizujícího záření 20.09.2016 14:21:39
Dobrý den, rád bych se zeptal jak jsou hodnoceny z hlediska manipulace (povolení, ohlášení, oznámení) přírodní materiály se zvýšenými obsahy radioaktivních látek (horniny, minerály, U-ruda, radioaktivní minerální vody) a také který právní předpis se této problematice věnuje. Děkuji.
(Vložil(a): Michal Roll)
Dobrý den, v oblasti ozáření z přírodních zdrojů ionizujícího záření jsou stanoveny následující oblasti regulace:
1. Zákon č.18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále zákon) a vyhláška č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále vyhláška) stanoví výrobcům a dovozcům balené vody a dodavatelům vody určené k veřejnému zásobování pitnou vodou povinnosti týkající se zajištění systematického měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě (§ 6 odst. 6 zákona a § 97 vyhlášky) a dále ukládá obdobné povinnosti výrobcům a dovozcům stavebních materiálů (§ 6 odst. 6 zákona a § 96 vyhlášky).

2. Zákon a vyhláška rovněž stanoví pracoviště (§ 6 odst. 2 zákona a § 87 vyhlášky), kde může dojít k významnému zvýšení ozáření z přírodních zdrojů ionizujícího záření, a povinnosti pro vlastníky těchto pracovišť. Uvolňování přírodních radionuklidů do životního prostředí je přípustné jen v míře nepřevyšující uvolňovací úrovně stanovené prováděcím právním předpisem nebo v rozsahu a za podmínek povolení Úřadu podle § 9 odst. 1 písm. h). Uvolňovací úrovně jsou stanoveny v § 91 odst. 2 a 3 vyhlášky.

3. Pokud jsou přírodní radionuklidy záměrně využívány pro jejich radioaktivní, štěpné nebo množivé vlastnosti, vztahují se na nakládání s nimi ustanovení tohoto zákona ve stejném rozsahu jako na umělé zdroje ionizujícího záření. Těžba, úprava a zpracování radioaktivních nerostů se považuje za radiační činnost, kterou lze vykonávat pouze na základě povolení Úřadu podle § 9 zákona. U činností uvedených v bodech 1. a 2. se povolení nevyžaduje.

4. Zákon se nevztahuje na ozáření z přírodního pozadí a na odběr a používání přírodních léčivých vod.

Detailní informace o povinnostech při ochraně před ozářením z přírodních zdrojů naleznete na www.sujb.cz/radiační ochrana/přírodní zdroje ionizujícího záření a na www.radonový program.cz.
Pro bližší informace se můžete obrátit na RNDr. Ivanu Ženatou, vedoucí Oddělení přírodních zdrojů, SÚJB na tel. 555302 723.

(Za SÚJB: sekce radiační ochrany)