Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Problémem potrubí je údajně Greenpeace 03.05.2006 20:14:10
Vážený pane náměstku, souhlasím s nadpisem Vaší reakce na můj článek v MF z 25.4.2006. Vím, že z pohledu těch, kteří jste chybovali a již 6 let se snažíte své fatální pochybení zakrýt je Greenpeace nejspíše již jediným problémem onoho potrubí, poté, co jste nabyli dojmu, že všechny ostatní "problémy" jsou již eliminovány.

Na upřesnění Vaší specifické interpretace událostí uvádím následující.
Zatímco podání předsedkyni SÚJB jsme učinili 10.8.2000, kontrolní činnost jste nařídil teprve 12.12.2000. Čekal jste dokud policie případ neodloží (jí najatí experti byli mezitím navedeni na jiné, než identifikované místo)a dokud nebude proveden nevratný krok - aktivováno palivo a spuštěn zkušební provoz bloku. Policie případ odložila dne 31.10.2000. Souhlas s aktivací paliva jste vydal téhož dne aniž byste nařídil vlastní inspekci.

Jak velmi dobře víte, první a jedinou identifikaci místa opravy jsme předali předsedkyni SÚJB na osobním jednání přímo do ruky. Jediný, kdo se snažil celou dobu odvést pozornost od tohoto místa byli zástupci Modřanské potrubní a SÚJB tím, že nám neustále vnucovali lokalitu obdobné, ale řádně zdokumentované opravy. Tam také směřuje Váš obsáhlý výklad o specializovaných kontrolách. Celý rok, se Vám dařilo tuto záměrnou záměnu tajit, dokud jsme osobně s naším poznatkem o záměně míst nekonfrontovali předsedkyni SÚJB při jednání dne 4.10.2001. Tím vyvracím Vaše smyšlené tvrzení o "neustále se opakujících změnách identifikace místa". Identifikace proběhla promptně po žádosti,pouze jednou a definitivně.

K detailnímu seznamu údajných expertiz, které vyjmenováváte mohu říci pouze tolik, že se jeví být impozantním. Má však jednu podstatnou vadu. Jeho jediným cílem je zakamuflovat ono fundamentální, které je Vám opět velmi dobře známo - základem pro vyhodnocení kvality svařování jako zvláštního procesu je kvalita průvodní dokumentace a nikoli následné expertízy. Ta však, jak jste sám uvedl na jiném místě,"vykazuje formální i věcné chyby, nebyla předložena v úplné formě,... nebyl dodržen sled prací předepsaný technickými předpisy při stykování smyčky k tělesu reaktoru". Navíc tři závěry, které z takového seznamu vyvozujete neprokazují naprosto nic, respektive prokazují pouze nesnesitelně lehkou ignoranci zákonných norem:

- jak opět víte,"neprokázání dodatečné
opravy" není dostatečné, úkolem SÚJB je
vyloučit existenci případů jako např.
nevyprojektovaná, neschválená a
nedozorovaná opravy na primárním
okruhu. Takovou možnost jste měl, pokud
byste nařídil kontrolu dokumentace
ihned po obdržení podnětu. Tím, že jste
odkládal kontrolu jste znemožnil i
splnění podmínek vyhlášek SÚJB
č.106/1998Sb.,č. 195/1999Sb.,č.
214/1997 Sb., které hovoří o povolení k
přechodu na další etapu spouštění pouze
při splnění podmínek etapy
předcházející, povinnosti
zaznamenávat výsledky a záznamy o
opravách zařízení a specificky u
sváření o povinnosti vést záznamy a u
neshodných položek (nesrovnalosti
shledané Vašimi vlastními inspektory)
posuzovat neshodu jako vadu ve smyslu
jejího krajního nepříznivého vlivu na
jadernou bezpečnost.
- ani Vaše věta "kontrolované svary jsou
v odpovídající kvalitě", ani Vaše
interpretace "žádný z protokolů
neobsahuje jako výsledek hodnocení
výrok 'nevyhovující' (dopis
Čj.19428/3/2004) nikdy nevyvrátí fakt,
o kterém opět velmi dobře víte a sice,
že kontrolované svary mají výrazně
zhoršenou kvalitu, jejíž charakter
odpovídá opakovanému svaru.

A nyní k dotazům. Akceptovatelné odpovědi na ně Vám mohou pomoci obhájit Vaši pozici a dosavadní roli v celé kauze:
- proč jste neupozornil policii, že
analyzuje nesprávné místo
- proč jste jako náměstek pro jadernou
bezpečnost ihned nenařídil vlastní
expertízu identifikovaného místa
- kolik následných expertiz se skutečně
dodatečně provedlo a jakého rozsahu
- proč jako náměstek odpovědný za
jadernou bezpečnost ochotně přebíráte
tvrzení kontrolované Modřanské
potrubní, že se nevedly svářečské
deníky, jestliže je všeobecně známo, že
se vedly.
- proč jako náměstek odpovědný za
jadernou bezpečnost tolerujete
porušování technologických postupů a
nekompletnost průvodní dokumentace
- proč "rušíte" kontroly, které již byly
ukončeny a protokoly s poznatky
sepsány, přestože Vám to zákon o
kontrole neumožňuje
- proč protokoly vlastních inspektorů,
kteří se zaměřili na zkoumání
dokumentace identifikovaného místa
nahrazujete posudky externích
odborníků, které navíc
o identifikovaném místě vůbec
nepojednávají
- a na úplný závěr: proč jste přes
všechny hodnověrné poznatky a oprávněné
výhrady vlastních inspektorů, které
svědčily o závažném porušení zákonů
nejdříve povolil aktivaci paliva 1.
bloku v r.2000 a později opakovaně
uděloval povolení k najetí
bloku.


Na závěr se vracím k úvodu Vašeho textu. Prosím laskavě, abyste buď veřejně nebo osobní cestou specifikoval, který konkrétní údaj z mého článku je senzacechtivou pomluvou, tedy nepravdou, abych se mohl čtenářům omluvit a případně jej opravit. Případně doporučuji podat trestní oznámení, či žalobu pro takovou pomluvu.

Děkuji za zveřejnění tohoto příspěvku do konference v plném znění a laskavou odpověď.
Jiří Tutter
Greenpeace ČR(Vložil(a): Jiří Tutter)
Vážený pane, příspěvek v plném znění zveřejňujeme. Odpovědi na Vaše otázky najdete v článku Kvalita svarů na hlavním cirkulačním potrubí 1. bloku JE Temelín.
(Za SÚJB: úsek jaderné bezpečnosti)