Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Ionizační hlásiče požáru 04.12.2001 16:06:29
V hotelu HILTON je instalováno 750ks ionizačních hlásičů požáru(IHP) typ F7xx a F9xx od firmy Siemens (Cerberus). Od této firmy máme smluvně zajištěn kompletní servis.
Dotaz zní zda je v tomto případě nutná ohlašovací povinnost eventuelně další povinnosti a jakým způsobem a komu se ohlášení provádí.
Děkuji Jan Ernst
(Vložil(a): Jan ERNST)
IHP uvedených typových řad firmy Cerberus byly typově schváleny rozhodnutím Hlavního hygienika pod zn. HEM-342.2-17.6.87 jako zdroje ionizujícího záření s nízkým stupněm ohrožení, na které se podle tehdy platné vyhlášky MZd. č. 59/1972 Sb. vztahovala ohlašovací povinnost jejich uživatele. Po nabytí účinnosti zákona č. 18/1997 Sb., Atomový zákon (dále AZ) je povinnost ohlášení používání typově schválených drobných zdrojů stanovena § 21 odst. 2. AZ.
Zajištění odborného servisu je nezbytnou podmínkou používání IHP, přičemž firma provádějící opravy zdrojů ionizujícího záření (§14 odst. 1 písm. f) vyhlášky SÚJB č. 184/1997 Sb.) k tomu musí mít povolení podle § 9 odst 1 písm. i) AZ.
Podle § 21 odst. 2 AZ je "ohlašovatel" povinen nejpozději den před zahájením ohlašované činnosti ohlásit Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost údaje a informace o ohlašovateli, používaných zdrojích ionizujícího záření, jejich počtech, umístění i předpokládaném způsobu likvidace.
Oznámení se zásadně provádí písemnou formou.
K citovaným ustanovením AZ se vztahují vyhlášky SÚJB č. 184/1997 Sb., o požadavcích na zajištění radiační ochrany a č. 142/1997 Sb., o typovém schvalování.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)