Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

školení obsluhy 17.02.2004 15:55:39
Jaké je potřeba oprávnění pro školitele
pracovníků obsluhy RTG.
(Vložil(a): Vladimíra Loukotová)
1. Odborná způsobilost pracovníka je v kompetenci ministerstva zdravotnictví
2. V kompetenci SÚJB je dodržení požadavků na radiační ochranu:

podle § 18 odst. 1 písm. i) zákona č. 18/1997 Sb., v platném znění je držitel povolení nakládání ze zdroji ionizujícího záření povinen zajistit soustavný dohled nad radiační ochranou a podle § 27 odstavce 1,2 vyhlášky 307/2002 Sb. na pracovištích provozovaných na základě povolení SÚJB ustanovuje provozovatel dohlížející osobu. Dohlížející osoba musí mít zvláštní odbornou způsobilost v podle vyhlášky č. 146/1997 Sb.

Vyhláška č. 146/1997 Sb. v platném znění stanoví vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním požadavků radiační ochrany jako činnost zvláště důležitou z hlediska radiační ochrany a vymezuje požadavky na kvalifikaci a odbornou přípravu vybraných pracovníků se zdroji pro získání zvláštní odborné způsobilosti a upravuje i způsob ověřování zvláštní odborné způsobilosti. "Školitel", který " školí" pracovníky, kteří obsluhují rtg přístroje by měl mít tedy oprávnění zvláštní odborné. Pokud splní požadavky vyhlášky 146 může mít oprávnění k vykonávání soustavného dohledu jako dohlížející osoba nebo jako osoba s přímou odpovědností.

Pokud bude tento pracovník s platným oprávněním stanoven držitelem povolení jako dohlížející osoba, pak pro provozovatele zpravidla on zabezpečuje vzdělávání radiačních pracovníků o bezpečném nakládání se zdroji a ověřuje způsobilost radiačních pracovníků k bezpečnému nakládání se zdroji pravidelnými zkouškami (§ 27 odst. 6 písm. b), c) vyhlášky č. 307/2002 Sb.).

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)