Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: caste rentgenovani 11.09.2009 11:45:32
Pro velmi časté a rozsáhlé RTG vyšetření, které jsem absolvoval díky několika úrazům a zubním vyšetřením v posledním období cca čtyř let (jen tento rok, cca 20 rtg snímků hlavy, ramene, páteře, pánve
, CT páteře, + několik snímků na zubním RTGjsem se dostal na tyto internetové stránky.
Z uvedených dotazů a odpovědí vyplívá, že neexistuje žádné omezení pro časté RTG snímkování ani možnost pacienta sledovat svoje celkové dávky, které častým RTG dostává. Ačkoliv nějaké hranice, které by neměly být překročeny, zcela jistě existují. Např. pokud by byl pacient snímkován na sobě nezávisle několika lékaři při různých onemocněních, úrazech, na zubním atd. a byl, snímkován tak, že celkové hodnoty překročí nedefinovanou mezní neškodnou dávku, nemá ani možnost si to ani ověřit ani upozornit na to lékaře. Proto se chci zeptat:
1) Jaká je už škodlivá nebo nebezpečná dávka jednorázová.
2) Jaká je už škodlivá nebo nebezpečná dávka za určité časové období např na /den/, /měsíc, /rok apod.
3) zda si myslíte, že je to správné, že neexistuje žádné sledování ani omezení v tomto směru.
Prosím o konkrétní údaje. Informaci, že RTG neškodí, pokud to slouží ke stanovení diagnózy, jsem si mohl přečíst v předchozí konfrenci už mnohokrát a opravdu ji nemůžu uvěřit. Přesto Vaše konference je to nejlepší, co jsem na internetu k dané problematice našel a věřím, že vaše odpověď to ještě vylepší. Děkuji S pozdravem
I. Kubín
(Vložil(a): I. Kubín)
Vyjádřit riziko z lékařského ozáření bez znalosti konkrétních provedených vyšetření v několika větách je velmi obtížné.
K otázkám:
1. Jednorázová dávka, kterou pacienti obdrží při standardních výkonech v rámci rtg diagnostiky není nebezpečná.
2. Znovu je nutné opakovat, že radiologické diagnostické neintervenční výkony představují pro pacienta nízké riziko, a to i v případě, že jsou provedeny opakovaně. Není stanoven žádný limit za den, měsíc, rok, který nesmí být překročen, jsou však stanoveny tzv. diagnostické referenční úrovně (dale jen DRÚ), které představují "optimální" dávku, při které je pacient ozářen dávkou nejnižší možnou při zachování požadované diagnostické informace. SÚJB dbá na to, aby tyto DRÚ nebyly překračovány, a aby pacient nebyl ozařován zbytečně vysokou dávkou záření, ale jen takovou dávkou, která je nezbytně nutná k provedení snímku. Stanovit limitní dávku, která nesmí být překročena nelze. Mohlo by pak dojít k situaci, kdy by lékař neošetřil zlomenou nohu (např. by nemohl uvést do správné polohy vzdálené úlomky zlomené kosti), protože nemůže provést rtg snímek z důvodu, že byla překročena určitá výše dávky. Nebo by nebyla odhalena metastáza primárního nádoru, protože by byl vyčerpán roční limit dávky. V lékařském ozáření není možné stanovovat limity, DRÚ jsou zcela postačující. Indikace k provedení rtg snímku i jeho vlastní provedení je zcela v rukou zdravotnických pracovníků. Pokud byl pacient snímkován několika lékaři, je povinností každého z nich se na předchozí ozáření před provedením výkonu zeptat. Ne vždy lze však předchozí snímek, resp. diagnostickou informaci, použít. Je na lékaři (je to jeho zodpovědnost), zda bude proveden snímek další. Máte pravdu, že v tomto ohledu jsou velké rezervy a předchozí snímky se málo využívají. SÚJB nemá mnoho možností toto zlepšit, ale je i na pacientech, informovat lékaře o předchozím ozáření a zbytečně neobcházet více lékařů se stejným problémem a neupozornit na již provedený snímek a naopak se domáhat provedení dalšího. Ujišťuji vás však, že inspektoři SÚJB dělají při inspekcích vše pro to, aby byla zajištěna radiační ochrana na radiodiagnostických pracovištích (kontrolují správnost nastavených parametrů, dodržování DRÚ, upozorňují na povinnost zdravotníků ptát se na předchozí ozáření, ptají se na příčiny opakování snímků apod.)
3. Sledování počtu všech zdravotních výkonů, včetně rtg výkonů, existuje. Jednotlivé zdravotní pojišťovny a ÚZIS (Ústav zdravotnických informací a statistiky MZ) tyto výkony sledují (pojišťovny), evidují a statisticky hodnotí (ÚZIS). Přehledně jsou pak k dispozici ve Statistických ročenkách vydávaných V ČR každoročně. Existuje dále i povinnost radiodiagnostických oddělení evidovat ozáření každého pacienta, včetně údajů potřebných k výpočtu dávky. Máte pravdu, že kontinuální celoživotní sledování individuálních dávek pacientů z lékařského ozáření není v ČR zavedeno. Máte však právo po provedeném snímku požadovat odhad vaší dávky.(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)