Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Radiační pracovníci kategorie A 11.10.2019 09:30:51
Obrátili se na mě zaměstnanci Úrazové nemocnice Brno - gastroenterologové - s otázkou zda by neměli být chráněni stejně jako pracovníci na rentgenových odděleních a eventuálně finančně zvýhodněni - zda se jedná o rizikovou práci .

S RTG zářením pracují , když provádějí ERCP vyšetření - těchto výkonů mají 150 / rok a jedno ERCP trvá v průměru 40 minut - půl hodiny nejméně , ale někdy i 1, 5 hodiny .

Dozimetry mají , ERCP je jedinný výkon, který tito odborníci vykonávají pod RTG zářením. Ptají se , na jaké výhody , opatření , ohodnocení mají nárok.

Děkuji Vám za laskavost.
(Vložil(a): Anonym)
Vážená paní doktorko,

tento dotaz je spíše na dohlížející osobu pracoviště, která zajišťuje soustavný dohled na pracovišti, kde gastroenterologové pracují.

Neuvedla jste osobní dávky, kterých jednotliví lékaři dosahují, ani to, zda pracují v kontrolovaném pásmu a jak jsou jako radiační pracovníci kategorizováni (A, B). Mohu tedy odpovědět pouze obecně. Chráněni být musí. Musí být chráněni ochrannými prostředky a používat osobní ochranné pomůcky v rozsahu odpovídajícím charakteru prováděného vyšetření. Dle § 61 odst. 5 Atomového zákona jsou práce, které smí vykonávat pouze radiační pracovník kategorie A, podle zákona o ochraně veřejného zdraví pracemi kategorie druhé a pracemi rizikovými.

Vy se ale spíše než na radiační ochranu ptáte na výhody (dodatkovou dovolenou, zkrácenou pracovní dobu) a ohodnocení (rizikový příplatek). Legislativa v gesci Státního úřadu pro jadernou bezpečnost se sociálními výhodami pracovníků na pracovišti se zdroji ionizujícího záření nezabývá. Případné výhody jsou dány zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce a jeho provádějícím právními předpisy, které jsou v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí.

Posílám výčet paragrafů zákoníku práce, které tyto výhody zmiňují, nikoliv právní výklad tohoto zákona.

Dle § 111 a 117 zákoníku práce je rizikový příplatek vázán na práci ve ztíženém pracovním prostředí. Nařízení vlády č. 567/2006, vydané k zákoníku práce, v § 6 popisuje, co je ztíženým pracovním prostředím pro účely poskytování příplatku, cituji:
(1)"Ztíženým pracovním prostředím pro účely poskytování příplatku podle zákoníku práce je prostředí, ve kterém je výkon práce spojen s mimořádnými obtížemi vyplývajícími z vystavení účinkům ztěžujícího vlivu a z opatření k jejich snížení nebo odstranění.
(2) Ztěžujícím vlivem podle odstavce 1 se rozumí j) radiační činnosti vykonávané v kontrolovaném pásmu pracovníky kategorie A stanovenými ve zvláštním právním předpisu" - viz vyhláška č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně (např. https://www.sujb.cz/fileadmin/sujb/docs/legislativa/vyhlasky/sb0172-2016.pdf).

Dle § 215 odst. 1 zákoníku práce: Zaměstnanec, který pracuje u téhož zaměstnavatele po celý kalendářní rok pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol, a zaměstnanci, který po celý kalendářní rok koná práce zvlášť obtížné, přísluší dodatková dovolená v délce 1 týdne. Pracuje-li zaměstnanec za podmínek uvedených ve větě první jen část kalendářního roku, přísluší mu za každých 21 takto odpracovaných dnů jedna dvanáctina dodatkové dovolené. Dodatková dovolená z důvodu výkonu prací zvlášť obtížných přísluší zaměstnanci při splnění stanovených podmínek, i když má právo na dodatkovou dovolenou z důvodu výkonu prací pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol. Dle odst. 2: za zaměstnance, kteří konají práce zvlášť obtížné, se pro účely poskytování dodatkové dovolené považují zaměstnanci, kteří a) trvale pracují alespoň v rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby u poskytovatelů zdravotních služeb nebo na jejich pracovištích, kde se ošetřují nemocní s nakažlivou formou tuberkulózy, b) jsou při práci na pracovištích s infekčními materiály vystaveni přímému nebezpečí nákazy, pokud tuto práci vykonávají alespoň v rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby, c) jsou při práci vystaveni nepříznivým účinkům ionizujícího záření.

Dle § 347 odst. 3: Za zaměstnance, kteří jsou při práci vystaveni nepříznivým účinkům ionizujícího záření, se pro účely § 215 odst. 2 písm. c) považují radiační pracovníci kategorie A podle vyhlášky o radiační ochraně.

Dále dle § 79: Stanovená týdenní pracovní doba (1) Délka stanovené týdenní pracovní doby činí 40 hodin týdně. (2) Délka stanovené týdenní pracovní doby činí u zaměstnanců a) pracujících v podzemí při těžbě uhlí, rud a nerudných surovin, v důlní výstavbě a na báňských pracovištích geologického průzkumu 37,5 hodiny týdně, b) s třísměnným a nepřetržitým pracovním režimem 37,5 hodiny týdně, c) s dvousměnným pracovním režimem 38,75 hodiny týdně.
(3) Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby bez snížení mzdy pod rozsah stanovený v odstavcích 1 a 2 může obsahovat jen kolektivní smlouva nebo vnitřní předpis.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)