Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Toxické látky v ČR 04.05.2010 16:46:50
Vážení a milí kolegové,
omlouvám se za to, že vám posílám nevyžadaný email. Velmi však pátrám po seznamu toxických látek, který by odrážel realitu současné České republiky. Věřím, že mi odpovíte.
Trochu z historie:
- v roce 1981 byla vydána pomůcka CO-51-5, která uvedla celkem 12 nebezpečných chemických průmyslových TOXICKÝCH látek - předpis mám k dispozici,
- dále se mi dostala do ruky asi kolem roku 1995 "odborná studie" zřejmě CO, která uváděla "přehled chemických látek na teroriu ČR", težko říct na základě jakého šetření - v té době se jen velmi obtížně zjištovalo rozmístění nebezpečných chemických látek na našem území - nemám jí k dispozici,
- dále jsem měl možnost studovat "odbornou zprávu" z SÚJB Praha z roku asi 2002, která také popisovala problematiku chemických látek a jejich možného zneužití - také ji již nemám k dispozici. Případně je tato studie volně dostupná? Nemůžete mi jí zaslat?
Oč mi tedy jde?
Znáte nějaký věrohodný pramen, který by uváděl seznam např. 30 hlavních nebezpečných chemických průmyslových TOXICKÝCH látek u nás? Případně i pořadí jednotlivých toxických látek, které se posuzovalo z hlediska např. rozmístění, množství, toxicity, apod. od nejvíce nebezpečné po neméně nebezpečnou? Pokud vám není takový "oficiální seznam látek" znám, mohli by jste prosím uvést svůj vlastní seznam?
Pro usnadnění tvorby seznamu uvádím oněch 12 NCHPTL z CO-51-5 (1981):
Chlor
Amoniak
Kyanovodík
Sirouhlík
Oxid siřičitý
Sirovodík
Formaldehyd
Fosgen
Chlorovodík
Fluorovodík
Chlorid fosforitý
Nitrozní plyny
čili stačí doplnit "vašich" 18 látek.
Děkuji za pochopení.
S pozdravem se loučí
Otakar J. MIKA
Přeji krásný měsíc květen, měsíc plný sluníčka a pohody.
(Vložil(a): Otakar Jiří Mika)
Problematika toxických látek je obecně velmi zajímavá a také značně složitá. Prolíná se zde hned několik zákonných norem platných v ČR a rovněž tak se zde prolínají kompetence jednotlivých odpovědných institucí. Je potřeba definovat jaké toxické látky máte konkrétně na mysli. Obecně problematiku toxických látek řeší zákon č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a přípravcích, platném znění, který se zabývá jak anorganickými tak organickými toxickými chemickými látkami ve smyslu jejich účinků na živé organismy nebo životní prostředí. Vámi citovaná pomůcka CO-15-5 z roku 1981 obsahuje mnohem více než 12 nebezpečných chemických toxických chemických látek a lze ji poměrně snadno získat na internetu v plném znění. Druhou Vámi citovanou ?odbornou studii? z roku 1995 k dispozici nemáme a potřebovali bychom nějaký další údaj tak, aby bylo možno identifikovat jakou studii máte na mysli. V roce 2002 ve zprávě SÚJB je uvedena v rámci kapitoly SÚJCHBO informace o zpracování publikace ?Ochrana osob při chemickém a biologickém nebezpečí". Výroční zpráva je veřejně dostupná na webových stránkách Úřadu. Publikace zahrnující tuto studii vyšla ve Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství a lze ji tam zakoupit.
Odbor pro kontrolu nešíření zbraní hromadného ničení přesněji pracovníci oddělení pro kontrolu zákazu chemických zbraní se intenzivně zabývají kontrolou chemických látek stanovených Úmluvou o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení (dále jen Úmluva). Implementaci této mezinárodní multilaterální dohody do legislativy ČR zajišťuje zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní, v platném znění a prováděcí vyhláška č. 208/2008 Sb., k provedení zákonným opatřením souvisejících se zákazem chemických zbraní. Úplná znění obou citovaných právních předpisů v poslední platné verzi lze snadno najít na webových stránkách SÚJB. Vedle chemických látek zakotvených v Úmluvě jsou námi sledovány v ČR i výroby určitých organických chemických látek (UOCHL) respektive látek obsahujících v molekule fosfor, síru nebo fluor (látky PSF). Žádný oficiální seznam 30 (nebo jiný počet) toxických chemických látek, natož žádné pořadí dle toxicity však nemáme. Řada z Vámi uvedených chemických látek spadá pod výše uvedený zákon a tedy také pod naši kontrolu. Obě normy se zabývají nakládáním s chemickými látkami, do jisté míry lze říci toxickými chemickými látkami, ale touto formulací se již dostáváme mimo naše kompetence. Nebereme v úvahu toxicitu jako hlavní sledovanou vlastnost těchto látek, věnujeme pozornost především možnostem jejich zneužití pro účely Úmluvou nepovolené, zejména pak jejich zneužití jako prekurzorů pro výrobu chemických zbraní.
Vzhledem k tomu, že působíte v Brně, dovolujeme si Vás odkázat na specializované pracoviště RECETOX, kde působí řada špičkových uznávaných pracovníků v oboru toxikologie.

(Za SÚJB: odbor pro kontrolu zákazu ZHN)
Chemické zbraně v ČR 02.12.2010 15:40:39
Dobrý den, jsem studentkou 3. ročníku fakulty chemické VUT v Brně a letos mě čeká bakalařská práce na téma: Historie a současnost chemických zbraní. Svoji prosbu k Vám bych zaměřila především na informace ohledně současné úpravy zákazu chemických zbraní a její realizaci v podmínkách České republiky a současné kontrolní mechanismy pro zákaz chemických zbraní v České republice.Pokud mi můžete poskytnout nějaká informace,popřípadě poradit, kde bych je mohla nalézt, budu Vám moc vděčna. Děkuji Virglerová
(Vložil(a): Anonym)
V první řadě vám doporučujeme prostudovat si rubriku Zákaz chemických zbraní, kde najdete informace o legislativě a další dokumenty a odkazy. Pokud budete mít konkrétní dotaz směřující k osvětlení podrobností, obraťte se na úřad prostřednictvím podatelny (lze i e-mailem).
(Za SÚJB: sujb)
Vkládání záznamu do vybraného vlákna konference

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.