Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Dotazy k osobním dozimetrům 12.12.2014 16:40:49
Dobrý den, chtěl bych se prosím zeptat na následující. Dá se jednoduššími, levnými osobními dozimetry, které se u nás prodávají změřit případnou kontaminaci stavebních materiálů (např.dovezené dřevo)? Musí být přístroj u nás nějak schálen pro prodej, testován? Jak se při nákupu orientovat? Děkuji P.Libovský
(Vložil(a): )
Dobrý den, ke zjištění druhu a množství radioaktivní látky, kterou je materiál kontaminován, nelze obecně použít osobní dozimetry. Taková stanovení se provádějí laboratorní technikou, obvykle spektrometrickou metodou. Pokud se jedná pouze o povrchovou kontaminaci, pak k tomu jsou používány speciální přenosné měřiče plošné aktivity.
Pokud se jakýkoliv dozimetrický přístroj používá pro úřední potřebu (nikoliv pro vlastní orientační měření), pak by měl být typově schválen a pečováno o něj v souladu s požadavky zákona o metrologii.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
umístění prstových dozimetrů 13.10.2021 12:18:29
Dobrý den,
ráda bych se zeptala, jak se správně nosí prstové dozimetry. Na prsteníku, detekčním elementem směrem do dlaně nebo směrem ven (jako klasický prsten s kamínkem).
Předem děkuji za objasňující odpověď. Na pracovišti v tomto nepanuje shoda.
Štěpánka Jedličková
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

Jak správně nosit prstový dozimetr, závisí na konkrétní situaci s ohledem na prováděnou činnost a na geometrii ozáření. O místě umístění a způsobu nošení tohoto dozimetru by měla rozhodnout dohlížející osoba a pravidla pro jeho umístění mají být popsána v programu monitorování (§66/2/i V422). S držiteli povolení k provádění osobní dozimetrie je možné/vhodné plánovaný záměr umístění dozimetrů i jejich typ konzultovat.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Umístění osobního elektronického dozimetru 23.05.2018 13:03:16
Dobrý den,

používáme při práci s poměrně silnými otevřenými zářiči (řádově cca. 10-100 mikro-Gray/h) 3 předepsané dozimetry (prstýnek, film, elektronický čítač), přičemž dva z nich podle pokynů nosíme na referenčním umístění - levé části hrudníku. Nicméně, 5 cm Pb cihly v pracovním prostoru digestoře jsou umístěny tak, že při většině úkonů, usuzuji, tuto referenční oblast stíní, pochopitelně ale nikoliv oblast očí, které tak mohou dostávat výrazně odlišné dávky, než dozimetr zaznamená. Lze tedy dozimetr umístit na jiné místo jako rameno, nebo čepice (čelo), aniž by tím byl porušen §70 odst.(3) Vyhlášky č. 422/2016 Sb.? Mám za to, že text odstavce (3): "Osobní dozimetr musí být umístěn na referenčním místě, kterým je přední levá strana hrudníku, (dále jen ?referenční místo?) nebo jiném místě v závislosti na geometrii ozáření. Při používání ochranné stínicí zástěry musí být osobní dozimetr umístěn vně této zástěry." k volbě jiného vhodného místa přímo pobízí, nicméně někteří kolegové mají za to že by tím došlo naopak k porušení předpisu, kvůli údajně možné chybě v přepočtu dávky z umístění dozimetru, tím pádem vzdáleného od referenční polohy na hrudi o cca. 10-30 cm. Podotýkám, že většinu radiační zátěže v tomto případě obvykle tvoří gama o energiích řádově 0,1 - 1 MeV, příp. beta (stovky keV) z různých izotopů kadmia.

Děkuji za váš čas a prosím o odpověď.

Zdraví

V. Strunga
(Vložil(a): Vladimír Strunga)
Dobrý den,

ve Vámi popsané situaci se nejedná o nestandardní pracovní činnost, proto není možné umístit osobní dozimetr jinam než na referenční místo, tj. na přední levou stranu hrudníku. Při vaší činnosti je potřeba postupovat v souladu s platnou dokumentací, resp. Programem monitorování.
Dle vašich informací jste vybaveni dozimetry, které umožňují stanovení efektivní dávky a ekvivalentní dávky v orgánech a tkáních. Pokud by z výsledků vašeho osobního monitorování bylo zřejmé, že vámi používané dozimetry neumožňují dostatečně přesně určit míru vašeho ozáření a je potřeba přesnějšího stanovení, bylo by nutné dokumentaci (Program monitorování) aktualizovat a podle ustanovení § 70 odst. 4 vyhlášky č. 422/2016 Sb., využít dalších dozimetrů, a případně pracoviště dovybavit dalšími ochrannými prostředky.
Výsledky vašeho osobního monitorování (a to jak z osobního dozimetru, tak z prstového dozimetru, který je zdrojům záření nejblíže) a využití ochranných prostředků prosím konzultujte s vaší dohlížející osobou.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
dozimetr x výkon generátoru (rentgenu) 26.02.2014 13:11:49
Dobrý den,
na procovišti používáme nahlášený zdroj DZIZ o výkonu 70 kV/1,5 mA. Máme zakoupený dozimentr, který každé dva roky necháme ověřovat. Musíme používat dozimetr? Můžete mi poradit, na který odstavec zákona 18/1997 (vyhlášky 307/2002) se mám odkázat, chtěla bych zrušit jeho ověřování, pouze ho nechat jako kontrolní měřidlo.
Děkuji moc
S pozdravem
Ida Štarhová
(Vložil(a): Ida Štarhová)
Pokud používáte drobný zdroj ionizujícího záření (DZIZ), který byl typově schválen, a splnili jste ohlašovací povinnost v souladu s požadavkem zákona č. 18/1997 Sb., v posledním znění, není nutné zajišťovat pravidelné monitorování pracoviště, navíc se jedná o generátor záření (rentgen), u kterých, pokud se provozují za stejných podmínek, je radiační pole stálé. Dozimetr tedy není nutné ověřovat.
Podle § 76 odst. 1 vyhlášky č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, v posledním znění, je monitorování pracoviště vyžadováno na pracovištích I. ? IV. kategorie, pracoviště s DZIZ se nekategorizuje (§ 12 vyhlášky).

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Osobní měřící přístroje 22.03.2007 12:15:03
Můžete doporučit konkrétní malé kapesní dozimetry, kterými je možné měřit dávkový příkon a dávku gama záření, případně další druhy záření (beta) v širším rozsahu energií a intenzit, tedy aby bylo možné indikovat jak příkony blízko záření přírodního pozadí tak i vysoké příkony aktuálně ohrožující život [jednotky Sv/h], případně měřit kontaminaci potravin apod.? Jsou takové přístroje dostupné na českém trhu?
(Vložil(a): Petr Svehla)
V současné době je na trhu velké množství firem, které nabízejí osobní dozimetry, resp. ?malé? měřiče příkonů dávkových ekvivalentů. Vzhledem k tomu, že výroba, resp. distribuce těchto přístrojů není činnost, ke které by Státní úřad pro jadernou bezpečnost vydával povolení, nejsme schopni Vám požadovanou informaci poskytnout. Pro kontaminaci potravin jsou převážně používána spektrometrická zařízení, o kterých platí výše uvedené.

Konkrétnější informace by Vám mohl možná poskytnout Český metrologický institut ? IIZ, který tento typ přístrojů mj. typově schvaluje, ověřuje a provádí kalibrace.


(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Vkládání záznamu do vybraného vlákna konference

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.